Dış Ticarette Kullanılan İngilizce Terimler ve Sözcükler - ingilizce ticaret Sözcükleri

A

Abolish Yürürlükten kaldırmak
Abt (About) Yaklaşık, hakkında
A/C Account Hesap
Acceptance Kabul; vadeli bir poliçenin vadesinde ödeneceğini belirtmek için borçlu tarafından poliçenin ön yüzüne konan "accepted=kabul edilmiştir" ibaresinin kaşe ve imza ile yine boçlu tarafından tasdik edilmesidir. Bu şekilde boçlu poliçe bedelini vadesinde ödeyeceğini kabul etmiş olur.
Acceptance Credit Kabul kredisi, bir bankanın müşterisi için açmış olduğu gayrinakdi bir kredi türüdür. Müşterisinin itibarının doğrudan kabul edilmediği durumlarda banka, müşterisinin kabul ettiği poliçelere aval vermek veya doğrudan banka üzerine keşideli poliçeleri kabul etmek suretiyle poliçelerin vadesinde ödenmesini müşterisi adına üçüncü şahıslara garanti eder. Böylece müştersinin itibarı yerine bankanın itibarı geçer. Banka kredi kabülü yerine mahbirleri nezdindeki kredisini kullanarak bu muhabirlerinin kabulünü de temin edebilir.
Account Statement Hesap esktresi
Accreditor = Principal Amir, banka tarafında adına işlem yapan özel/tüzel kişi
Accrued Interest Tahakkuk etmiş faiz.
Acid Test Ratio Borç veren finans kuruluşunun borç alan hakkında yaptığı ve borç alanın cari taahhürlerini karşılama gücünü gösteren rakamsal inceleme. Formüle göre eldeki nakit, alacaklar ve pazarlanabilir menkuller toplanarak cari taahhütlere bölünür. Bire bir oran tatminkar sayılır.
Ack (OK) Olumlu Bildirim (swift mesajlarında)
Acknowledgment of Receipt Alındı Bildirisi
Act of Good (Force Majeure) Yani mücbir sebep kapsamı içine giren tabii afetler (deprem, sel)
Acquittance Mali bir yükümlülüğün son bulduğu tevsik eden belge, ibraname
Addendum = Allonge Bir çek, poliçe, konişmento vs üzerinde ciro veya damga resmi için yer kalmadığında belgeye eklenen kağıt; ek
Additional Conditions Ek şartlar
Additional Premium Ek prim (sigorta terimi).
Addressee Adresine gönderilen şahıs, gönderilen şeyin alıcısı.
Adjustment Düzeltme (to adjust a credit/debit entry)
Administration of Assets Menkul ve gayri menkul değerlerin yönetimi. Uzman kuruluşların şahıslar nam ve hesabına bu işi yapmaları. "Portfolio management" yani portföy (menkul değerler) yönetimi de bu anlama dahildir.
Admission To Stock Exchange Trading Bir menkul değerin borsada işlem görmek üzere borsaya resmen girmesi.
Advance Avans, peşin ödeme. Diğer anlamı; kredi (advance against shipping documents)
Advance payment Bond/Guarantee Avans teminat mektubu
Affidavit Noterde tasdikli beyan.

Affiliate = Subsidiary Bir şirketin veya bankanın tüm hissesine veya çoğunluğuna sahip olduğuna sahip olduğu bir şirket veya banka.
After Date Bill Tanzim tarihinden belirli bir süre sonra ödenecek poliçe (örnek 90 days after date)
After Sight Bill Görüldüğünden yani kabule arzından belirli bir süre sonra ödenecek poliçe.
Against Karşılığında, karşı. Örnek; Documents against payment (D/P) Vesaikin ödeme karşılığında teslimi.
Against all risks Bütün risklere karşı (sigorta terimi)
Agency Acentalık
Agent Mümessil (representative), acenta
Agreement Mutabakat, anlaşma
Aggregate Amount Azami global meblağ
A.I.D. Agency for International Development
Aircraft Mortgage Tescilli bir uçak üzerine konan ipotek.
Airmail Receipt Uçak postası ile gönderilen alındı bildirisi.
Airmail Transfer (AMT) Uçak postası ile yapılan para havalesi, ödeme emrinin uçak postasıyla gönderilmesi.
Alien Yabancı uyruklu, yabancı
All Charges To Goods Bütün masraflar malın alıcısına ait.
Allowance Müsaade, tahsisat
All Risks Tüm riskler. Bir sigorta klozu. Anlamının aksine bütün riskleri kapsamaz. Örneğin; savaş, grev, ayaklanma, gecikme, malın içindeki kusur vs bu klozun kapsamı dışındadır.
Alteration Belgeler üzerinde karalama, çizme, silinti vs. yoluyla yapılan düzeltme. (altered cheque will not be paid).
Amalgamation Kuruluşların birleşmesi (merger)
Amendment Değişiklik, tadilat
A/M (Above Mentioned) Yukarıda sözü geçen
Amicable Dostane,
Amt (Amount) Meblağ
Applicant Akreditif amiri
Approx = Approximately Takriben
Arbitration Hakemlik (iş hayatında)
Art = Article Anlaşma, sözleşme maddesi
Asap = As soon as possible Mümkün olduğu kadar çabuk ifadesinin teleks yazışmalarında kullanılan kısa şekli
Assignment Bir hakkın veya alacağın bir başkasına devri (temlik)
Assignor Devri yapan şahıs
Assignee Kendisine devir yapılan şahıs
A.S. (At sight) Görüldüğünde
ATM Automed teller machine Otomatik vezne makinası, özel kodlu kartlarla para çekilen makina
Auction Açık artırma
Auditing Denetim
Auditor Denetimi yapan
Authority Yetki

Authority to purchase/Negotiate Kısaltması A/P, A/N Belirli şartlarla kendisine ibraz edilecek poliçeyi/vesaiki iştira etmesi/satın alması için bir bankaya diğer bir banka tarafından verilen yetki
Available Funds Mevcut, kullanılabilir fonlar
Avalize Aval vermek
A/V (Ad Valorem) Kıymet üzerinden
Avg (Average) Avaraj
AWB = Airwaybill Havayolu Taşıma Senedi

B

BA = Banker's Acceptance Banka kabulü, banka üzerine keşide edilen bir poliçenin bankaca kabul edilmesi
Backvalue Hesaba kayıt/valör tarihinin geriye çekilmesi
Bad Debts Geri ödenmeyen krediler
Balance Bakiye (credit balance) ; denge
Bancomat Plastik kart ve müşteri kod numaralarıyla çalışan mekanize para çekme makinaları
Bankruptcy İflas,
Bankrupt İflas etmiş, müflis
Bank transfer Banka transferi
Bareboat Charter Bir tür gemi kiralama sözleşmesi. Kiralayan şahıs, geminin personel, sigorta, yakıt ve bakım masraflarını kendisi karşılar. (Geminin çıplak kiralanması)
Barter Trade Mal takası biçiminde yapılan ticaret
BATEA Best Available Technology Economically Available - Ekonomik açıdan temini mümkün en iyi mevcut teknoloji
BBL Barrel'in kısaltması Varil
B/D (Bank Draft) Banka keşidecisi
Bearer Hamil
Beneficiary Lehdar
Benefit Fayda
Bidder İhaleye teklif verme, ihaleye katılma
Bid Bond Geçici teminat mektubu, ihaleye katılmak için verilen teminat mektubu
Bid and Offer Döviz veya menkul değerlerin ticaretinde "BID" alıcının önerdiği alış fiyatı, OFFER satıcının verdiği satış fiyatıdır
BKYC (Bankruptcy) İflas
Bilateral İki taraflı
Bill of Exchange Poliçe, kambiyo senedi
Bill of Collection Tahsile gönderilmiş poliçe
Bill of Lading (B/L) Konişmento
Bill Portfolio Senet portföyü
Binding Bağlayıcı
Binding Letter Bağlayıcı mektup
Blank Boş
Blank Back B/L Arkası boş konişmento, short form B/L

Blank Endorsement Beyaz ciro. Sadece kaşe ve imza ile yapılan ciro, hamiline yapılıyor demektir.
Blanket Credit Line Sabit kredi limiti
B.M (Belove Mentioned) Aşağıda sözü geçen
Bona Fide (Good Faith) İyi niyet
Bond Tahvil
Bond Issue Tahvil çıkarılması
Bonded Warehouse Gümrük vergisi ödenene kadar malların korumaya ve gümrük gözetimine alındığı depo
B.O (Buyer's option) Alıcı opsiyonu
B/O By Order Of .......in emriyle
Book Transfer Aynı banka nezdindeki iki hesap arasında yapılan virman, bir hesaba borç diğerine alacak veya tersi
Book Value Kayıt değeri
Booking Yer ayırtma
B.O.P (Balance of Payment) Ödemeler Dengesi
Borrower Kredi alan şahıs
B.S. (Bottom Stowed) Alt ambarda istiflenmiş
Breach of Contract Sözleşmeye aykırı hareket, ihlal
BQ = Becquerel Bekerel, radyasyon ölçüsü
Broker Simsar
Bulk Shipment Büyük miktarda yapılan sevkiyat (Örnek; bir gemi dolusu dökme buğday)
Bull (Bulletin) Bülten
By-Product Yan Ürün

C

Cash With Order Sipariş verildiğinde ödeme
Call Account Cari hesaptan ayrı olarak faizlendirilen fonların bulunduğu özel, talep halinde hemen kullanılan hesap türü
Capital Sermaye
Capital İncrease Sermaye artırımı
Capital Share Sermaye katılımı
Capital Goods Yatırım malları (fabrika teçhizatı, seri üretim tezgahları, inşaat iş makinaları)
C.B.D. (Cash before delivery) Teslimden önce peşin ödeme
Cash Colleteral Akreditifi açan bankanın, akreditif teyidini ilave eden bankada akreditif bedelini bloke etmesidir.
Cash Letter İlişiğinde çeklerin bulunduğu ve üzerinde yazılı toplam çek tutarının, gönderen bankanın hesabına derhal alacak kaydedildiği gibi bir çek sevk formu. Çeklerden ödenmeyen olursa daha sonra gönderenin hesabına borç kaydedilir. Bankalarca iştira çeklerinin sevki için kullanılır.

Cashier Veznedar
Cashier's Check Bedeli bankaya nakden yatırılarak satın alınan çek, keşide çeki
CCP (Comple Cheque Postal) Posta çeki hesabı
Certified Check Müşterisinin imzaladığı çekin üzerine bankanın "certified" kaydını koyarak altını tarihleyip imzaladığı, böylece karşılığının bulunduğu bankaca onaylanan çek (bloke çek)
CD = Certificate of Deposit Mevduat sertifikası
Certificate of Analyses Analiz raporu
Certificate of Inspection Gözetim raporu
Certificate of Origine Menşe ispat Belgesi
CFR (Cost and Freight) Varış Limanına kadar navlun ödenmiş olarak teslim
Chattel Goods Taşınabilir eşya
Chips (Clearing House Interbank Payment System) ABD'de bankalararası takas sistemi
Circa =About Takriben
C.I.A (Cash in Advance) Peşin ödeme
CIF (Cost Insurance and Freight) Varış Limanına kadar navlun ve sigota ödenmiş olarak teslim
CIP (Carriage an Insurance Paid To Varış yerine kadar navlun ödenmiş olarak teslim
CKD (Completely Knocked Down) Tamamen sökülmüş (daha sonra montajı yapılacak)
Claused B/L Üzerinde malların veya ambalajların kusurlu olduğuna dair bir kayıt bulunan konişmento
Clean B/L Yukarıdakinin aksine, üzerinde malların veya ambalajların kusurlu olduğuna dair bir kayıt bulunmayan konişmento
Clean Acceptance Sevk belgelerinin eşlik etmediği bir poliçenin keşideli bankaca kabulü ile oluşturulan işlem
Clean Collection Sevk belgelerinin eşlik etmediği değerli kağıtların tahsil işlemi (çek tahsili gibi)
Clearance Sale Tasfiye Satışı
Clearing House Takas Odası
Clearing Goods From Customs Malların gümrükten çekilmesi
C/O Care Of Nezdinde. (Adreslerde kullanılır)
C.O.D = Cash on delivery Teslimde nakit ödeme
Coll (Collection) Tahsil, senet tahsili
Consular Invoice Konsolosluk faturası
Coface Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Exterieur (Fransa'nın ihracat sigortası kurumu)
Collateral Kredi alınırken gösterilen teminat
Conference Line Vessel Birkaç gemi şirketinin anlaşma yaparak gemilerine tarifeli sefer yaptırmaları sonucu bu tür düzenli sefer yapan gemi (liner)
Contiuned Devam ediyor, devamı var

Corporate Banking Kurumsal Bankacılık
Counterfeit Sahte
Countertrade İkiden fazla taraf arasında ve tarafların çıkarlarına göre yapılan uluslararası çok taraflı ticaret, takas ticareti
CMR Convention Marchandises Routiers (Ülkeler arasında karayolu ile yapılan nakliyata ait bir anlaşma)
Cover Küvertür, karşılık
CPT (Carriage Paid To) Varış yerine kadar navlun ödenmiş olarak teslim
Creditor Alacaklı
Creditworthiness Kredi değerliliği, itibar
Crossed cheque Çizgili çek, sadece lehdarın hesabına alacak kaydedilen çek, ciro edilemez
CTO Combined Transport Operator (Kombine taşımacılık işlerinde uzmanlaşmış taşıma şirketi)
Current Account Cari hesap
Current Rate (C.R.) Cari kur
Customer Transfer Müşteri transferleri
Custody Account Gözetim hesabı, müşteri adına muhafaza edilen menkul değerlerin tutulduğu hesap
Custom Gümrük

D

D/A Documents Against Acceptance (Tahsil işlemlerinde vesaikin poliçe kabulü karşılığında alıcısına teslim edileceği şartı
DAF (Delivery at frontier) Sınırda Teslim
Daily Statement Günlük ekstre
Dbl (Double) Çift
Dead Freight Yüklenemeyen yük için ödenen navlun, pişmanlık navlunu
Dealer Döviz ve menkul değerlerin alım-satım ve yönetimini yürüten uzman
Debit Borç
Debit advice Borç dekontu, borç avisi
Debit Interest Borç faizi
Decoding Çözme (şifre)
Declaration Deklarasyon,
Decree Kararname
DDP (Delivered Duty Paid) Belirlenen varış yerine gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim
De Facto (Latince) Fiili, fiilen
Deed Akit
Default Girilen taahhüdün yerine getirilememe hali
Deferred Payment Vadeli ödeme
Defendant Davalı, savunma tarafı
DPU (Delivered Duty Belirlenen varış yerinde gümrük vergileri ödenmemiş

Unpaid) olarak teslim
DEQ (Delivered Ex Quay) Gümrük vergisi ödenmiş olarak teslim
DES (Delivered Ex Ship) Varış limanında gemide teslim
Delivery Order Depoda bulunan malların mülkiyetini elinde bulunduran tarafın malların kısmen veya tamamen bir başka şahsa teslimi için depoya verdiği teslim emri
Demand Deposit (Sight deposit) Vadesiz mevduat
Demurrage Geminin geç yükleme veya geç boşaltma nedeniyle limanda normalden daha fazla sürede kalmasına bağlı olarak ödenen para cezası (sürastarya)
Denomination Kupür
Different Fark, farklı
Disbursement Bir taahhüde ilişkin olarak yapılan kısmi veya tam ödeme
Discount (Dis., Disc) İskonto
Discount without recourse Kambiyo senetlerinin keşideciye veya hamiline rücu hakkı olmaksızın iskonto edilmesi
Discrepancy Akreditif şartlarıyla kontrol edilen vesaik arasında zıtlık veya başkalık
Discrepant Documents Bu şekilde zıtlık gösteren vesaik
Discharge (Release) Serbest bırakma, ibra
Dishonour Non-payment or non-acceptance (Ödemeye veya kabule arz edilen kambiyo senetlerinin muhatabı tarafından ödenmemesi veya kabul edilmemesi
D/C (Documentary Credit) Akreditif
Document Belge
D/P (Documentary against payment) Tahvil vesaiki işleminde vesaikin fatura bedelinin ödenmesi karşılığı teslim edileceği şartı
Domiciled Bill Üzerinde hangi banka nezdinde ödeneceğini gösteren kaydın bulunduğu kambiyo senedi
Downpayment (Advance payment) Peşin ödeme, avans
Dozen (Dz., Doz., ) Düzine
Draft (Bill of Exchange) Poliçe
Draw Keşide etmek, çekmek (poliçe)
Drawee Üzerine poliçe çekilen şahıs, poliçenin borçlusu, tahsil vesaikinin borçlusu
Drawer Poliçeyi çeken şahıs, poliçenin alacaklısı, tahsil vesaikinin alacaklısı
Due Date (Maturity date) Vadenin son günü, ödeme günü
Durable Goods Dayanıklı mallar
Duration Süre

E

Earnest Money Kaparo, pey akçesi
EC = European Avrupa Topluluğu (A.T)

Community
EDP (Electronic Data Processing) Elektronik Bilgi İşlemleri
EEC (European Economic Community) Avrupa Ekonomik Topluluğu
EFT (Electronic Fund Transfer) Elektronik Fon Transferi
EFTA (European Free Trade Association) Avrupa Serbest Ticaret Birliği
E.G. Exempli gratia (Latince) Mesela
Endorser Ciro eden, ciro kaydını ve imzasını koyan şahıs
Endorsement Ciro, ilgili belgenin arkasına konan kayıt ve imza ile belge konusu varlığın başkasına devri
Endorsee Cironun lehdarı
Enforcement Yaptırım uygulaması, icra
En route Yolda, seyir halinde
Enterpreneur Girişimci
E.O.E Errors, omissions excepted (Yanılma unutma hariç)
Eurobonds Avrupa para piyasasında çıkarılan tahviller
Errors Expected Hatalar hariç
Escrow Account Belirli şartlar karşılanıncaya kadar paranın veya menkul değerlerin tarafsız üüçüncü bir şahsın (escrow agent) kontrolü altında tuluduğu hesap
Especially (Esp) Özellikle
Esteemed Muteber
Esteemed Customer Muteber müşteri
ETA Estimated Time of arrival (Tahmini varış zamanı)
ETD Estemated Time of Departure (Tahmini kalkış zamanı)
ETC Expected to complete (Tahmini iş bitirme süresi)
Etc. (et cetere = Latince) Vesaire, ve benzerleri
E.T.S. Expected to sail (Geminin tahmin kalkış süresi)
Exchange Rate Kambiyo/döviz kuru
Expense Account İşletme masraflarının kaydedildiği hesap
Expiry Vade, hükümden düşme tarihi
Extension of Validity Vade uzatımı
EXW (Ex Works) İşletmede teslim

F

Factoring Bir satıcının kısa vadeli satışlarından doğan parasal haklarını adına factor veya factoring şirketi denen finansörlere temlik etmek suretiyle satış bedellerini iskonto ettirerek nakden tahsil etmesi şeklinde gelişen işlem. Satıcı ile factor arasındaki anlaşmaya gore bu işlem satıcıya rücu edilebilir (with recourse) veya edilemez (non-recourse) biçimde yapılabilir.
Face value Değerlerin üzerinde yazılı fiyat, nominal değer.
Falsification Forgery (Sahtekarlık)
FAS (Free alongside Gemi yanında teslim

ship)
FAO (Food and Agriculture Oraganization of United Nations) Birleşmiş Milletler Gıda ve Organizasyon
FCL Full Container Load (Bir konteynerı dolduran yük)
FCA (Free Carrier) Belirlenen yerde taşıyıcıya teslim
FCR Forwarder's Certificate of Receipt (Nakliyeci makbuzu)
FCT Forwarder's Certificate of Transport (Nakliyecinin taşıma belgesi)
Fiduciary Bir itimat müessesesi, kendisine değer emanet edilen
FIO (Free in and Out) Taşıyıcının yükleme masrafları ile ilgisi yoktur.
FIOS Free in and out and stowed (Taşıyıcının yükleme, istifleme ve boşaltma giderleri ile bir bilgisi olmadığını belirten şart
FIOT Free in and out and trimmed (Taşıyıcının yükleme, boşaltma ve denge sağlamak için yüklerin dağıtılması işine ait masraflarla bir ilgisi olmadığını belirten şart
Fixed Rate Sabit oran
Floating Rate Değişken oran
Flat Rate Bir kez uygulanan matbu oran
Float Bir çek tanzim edilip nakit yerine kullanıldığında veya karşılandığında nakit tahsil edildiğinde bu çekin ilgili hesaba borç kaydedileceği güne kadar geçen ve çeki düzenleyen lehine işleyen sure
FRN Floating Rate Note (Değişken faiz oranlı menkul değer)
FOB (Free on board) Gemi küpeştesinde teslim
F.O.I (Free of Interest) Faizsiz
For Deposit Only Çekin arkasına veya poliçenin arkasına son hali hamil tarafından konan ve çek/police tutarının sadece bu hamilin hesabına alacak kaydedileceğini gösteren not
For Collection Only Sadece tahsil amacıyla yapılan ciroya konan not.
For Aval for the drawee Keşideli için aval verilmiştir.
For your Information (FYI) Bilginize
Franchise Muafiyet (sigorta)
Forfaiting Bir ihracatçının yapmış olduğu vadeli ihracattan doğan ve bir kambiyo senedi (bono/poliçe) veya garanti mektubu ile belgelenmemiş alacaklarının kendisine veya anılan belgelerin lehdarına rücu hakkı olmaksızın bir finansör tarafından satın alınması işlemidir. Söz konusu alacakları (export receivables) temsil eden senetleri satın alan gerçek veya tüzel kişiye "forfaiter" denir. Vadeler altı ayla beş sene arasında olup borçlunun çok muteber bir firma olması hariç senetlerin banka garantisi/avali taşıması gerekir.
Free From Particular Average (FPA) Hususi avarya hariç (sigorta)
Free In and Out (FIO) Yükleme ve boşaltma masrafları hariç, bu masrafların navlun masrafına dahil olmadığını gösteren ifade CIF-FIO şekli gösterilir.
Free of Charge Ücretsiz
Free of Payment Ödemesiz
Free Zone Serbest Bölge
Freight Forwarder Navlun komisyoncusu, aynı yöne gidecek malları

gruplandırarak sevkeden şahıs
Freight Collect Freight Payable at Destination ( Navlunun varış limanında alıcı tarafından ödeneceğini gösteren kayıt
Freight Navlun
Freight Prepaid Navlunun yükleme yerinde satıcı tarafından ödendiğini gösteren ve taşıma belgesine konan kayıt
Frozen Assets Hukuki tedbir sonucu kullanılması engellenmiş aktifler
FX (Foreign exchange) Yabancı para, döviz
Full set Tam takım

G

Garnishee Order (Garnishment) Haciz emir
GATT General agreement on Tariffs and Trade (Ülkeler arasındaki gümrük duvarlarını kaldırmayı amaçlayan ve dış ticaretin,
Giro Payment System Ülke dahilindeki bankalararası ödemeler/transfer sistemi gelişmesini destekleyen anlaşma
Grace Period Ödemesiz sure
Gross Brüt
Group Balance Sheet Şirketler grubu (holding) nun konsolide bilançosu
Guarantee Garanti, teminat mektubu

H

Hedging Kur ve faiz oranlarının ileride muhtemel olumsuz değişikliklerinden peşinen kaçınmak için yapılan vadeli alım-satım işlemleri (risk hedging) örneğin, bir ihracatçının üç sonra alacağı 1.500.000.- İtalyan Liretinin bugünden satılarak ülke parasına dönüştürülmesi
Honour Ödeme talebini karşılamak, bir yükümlülüğü yerine getirmek.

I

IATA (International Air Transport Association) Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
Ibid (Latince) Aynı eserde
IBRD International Bank for Reconstruction and Development (Dünya Bankası)
ICC International Chamber of Commerce (Uluslararası Ticaret Odası)
ICC Institute Cargo Clauses (İngiliz Sigortacılar Birliği'nin yük sigorta klozları)
ICJ (International Cort of Justice) Uluslararası Adalet Divanı
I.e. (Latince) (That is) Yani
IFC International Finance Corporation (Dünya Bankası'nın bir kolu olup gelişme yolundaki ülkelere proje kredisi verir.

IFC International France Corporation (Dünya Bankası'nın bir kolu olup gelişme yolundaki ülkelere proje kredisi verir.
ILO (International Labur Organization) Uluslararası İşçi Örgütü
Image processing Görüntü işlem
IMF International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
Immediate Credit Subject To Final Payment Çeklerin derhal hesaba alacak kaydı, fakat çeklerin bilahare hesaba borç kaydı esası.
Incl (Including) İçeren, dahil
Incoming Remittances Gelen havaleler
Indefinite (Indef) Kesin olmayan, belirsiz
Inquary of Fate Akibet soruşturması (bir işlem hakkında)
Interbank market Bankalarası piyasa, bir ülkenin bankalarının birbirleri arasında
Interbank rate Bu piyasada uygulanan faiz oranı veya döviz kuru mahalli para veya döviz alıp vermeleriye oluşan piyasa,
Instrument Araç
Insurance (Ins.) Sigorta
Inspection /Inspector (Ins.) Teftiş, denetleme, denetçi
Input Messages Giden mesaj (Swift sisteminde)
Insufficient Funds Yapılacak ödeme için hesap bakiyesinin müsait olmama hali
Interest Rate Faiz oranı
Interim Credit (Bridging credit/loan) Köprü kredi, alacağın tahsil tarihi ile borcun geri ödeme tarihi arasındaki kısa süreyi kapatmak için verilen kredi
Interim Statement Ara bilanço
Investment Account Yatırım hesabı, cari hesapla toplanan fonların daha iyi faizlendirilmesi için kullanılan özel hesap
IOU (I owe you) (Promissory note) Bono
ISO International Organization for Standartization Uluslararası Standartlar Kuruluşu
ITU (International Telecommunation Union) Uluslararası Telekominikasyon Birliği

J

Joint Acoount Müşterek Hesap
Joint And Several Liability Müşterek ve müteselsil taahhüt
Joint Stock Company Anonim şirket
Joint Venture Ortak girişim, birkaç tüzel veya gerçek kişinin bir araya gelerek şirket kurmaları veya belirli bir kontrat/proje için güçlerini birleştirmeleri

K

Know-How Teknik Bilgi

L

Land Register Tapu kaydı
L/C (Letter of Credit) Akreditif
L/D (Letter of Deposit) Rehin Senedi
Lash ship Arkasında mal yüklü mavnaları (lighters) taşıyan gemi
Laydays Gemilerin yükleme boşaltma için limanda kalacağı belirli süre (starya). Bu süre aşılırsa gecikme masrafları söz konusu olur.
LCL Less than container load (Bir konteyneri doldurmayan yük)
Leasing Finansal kiralama, yatırım mallarının imalatçı tarafından doğrudan veya onun adına aracı bir leasing şirketi tarafından bu malları kullanacak olan kirlanması. Böylece kiralayan şahıs/şirket mal bedeli için para bağlamamış olur.
Lead Manager Kredi konsorsiyumlarında yönetici banka
Lessor Kiraya veren
Lessee Kiralayan
Lending Ödünç verme, kredi açma
L/G (Letter of guarantee) Teminat mektubu
Liability Taahhüt
Libor London Interbank Offer Rate (Londra'daki interbank faiz oranı)
LIFO (Last in first ount) Son giren ilk çıkar
Liner Tarifeli sefer yapan gemi
Liner Bill of Lading Tarifeli sefer yapan gemilerce kargo için düzenlenen konişmento
Liquid Funds Kolayca nakde çevrilebilen veya ödemelerde kullanılabilen değerler
Loan Kredi

M

Mala Fide Kötü niyet
Maker ABD'de Drawer ile aynı anlamda kullanılır. Bir police veya çeki düzenleyen şahıs
Manufacturer/ Manufactoring (Man, Manuf.) İmalatçı, imalat
Manifest Manifesto
Margin Faizde mevduat faiz oranı ile kredi faiz oranı arasındaki fark; döviz işlemlerinde alış-satış kurları arasındaki fark
Market Rate Cari piyasa kuru veya faiz oranı
Market value Piyasa değeri
Mass Production Seri üretim
Merger and Acquisition Service Birleşme ve ele geçirme hizmeti bazı finans kuruluşlarının sunduğu ve şirket birleşmeleri ile bir şirketin başka bir şirketi ele geçirme işlemleri sırasında danışmanlık ve

vekillik hizmeti
Maturity Vade
Maturity Date (Due Date) Vadenin son günü, ödeme günü
Money Order Bedeli peşin ödenecek bir bankadan veya postaneden satın alınan bir tür çek
Movement Certificate Dolaşım Belgesi
MPO (Mail Payment Order) Postayla gönderilen ödeme emir
M/R (Mate's Receipt) İkinci kaptan makbuzu
MT (Mail transfer) Posta ile gönderilen transfer emir
Mortgage İpotek
Multilateral Çok taraflı
Multimodal Transport Birden fazla taşıma aracı ile yapılan karma taşımacılık, aynı malın varış yerine kadar birden fazla taşıma aracı ile taşınması

N

Nak Olumsuzluk bildirimi (Swift mesajlarında)
Negative Olumsuz
Negotiable Ciro ve teslim yoluyla kolayca el değiştirebilen (negotiable instrument)
Negotiation İştira, akreditif işleminde vesaikin incelenmesi üzerine uygun bulunarak vesaikin satın alınması yani karşılığında ödeme yapılması
Negotiating Bank Yukarıda sözü edilen işi yapmaya yerkili kılınan banka
Net Worth Net varlık
Net Proceeds Net bedel
Non-negotiable Ciro ve teslim yoluyla el değiştirmesi mümkün olmayan
Non-recourse Financing Bir banka veya finans kuruluşu tarafından keşideci veya cirantasına rücu etmek hakkı olmaksızın kambiyo senetlerinin satın alınması biçimindeki finansman. Senetlerin satın alınması yerine alacakların temliki de yapılabilir.
Non-performing Loans Geri ödenmeyen krediler
Non-resident Hariçte mukim
Nostro Account Bir bankanın muhabiri nezdindeki hesabı
Notation Not/kayıt düşme (on board notation yükleme kaydı)
Note Issuing Bank (Bank of Issue) Emisyon Bankası, Ülkenin milli parasını çıkaran banka
Notification İhbar etme
Notify Adress İhbar adresi
Null and Void Geçersiz ve hükümsüz
NYSE New York Stock Exchange (New York Borsası)

O

OECD (Organisation of the Petroleum Exporting Countries) Petrol ihraç eden ülkeler örgütü

Offshore Funds Kıyı bankacılığında işlem gören fonlar
On Board B/L Yükleme konişmentosu, malların gemiye yüklendiğini gösteren türde konişmento
On first peresentation İlk ibrazında
Overdraft Hesap aşımı, alacak bakiyesini aşan para çekimi
Overdue Vadesi geçmiş
Open Account Açık hesap, karşılıkları tahsil edilmeden malların sevk edildiği ve mal bedellerinin belirli süre sonları çıkarılan ekstrelere göre ödendiği bir ödeme türü (Ülkemizde mal mukabili ödeme)
Operation Center Ana iletişim merkezi
Out of Pocker Expenses Fiilen yapılan masraflar, bankaların müşterilerine yansıttıkları net giderler (PTT masrafları gibi)
Outgoing Remittances Harice verilen havaleler, giden döviz havaleleri
Output messages Gelen mesaj (Swift sisteminde)
Outstanding Sonuçlandırılmamış, açık kalmış
Overheads Genel masraflar

P

P.A. (Per Annum) Faiz oranı
Pallet Palet, malların altına konan, yüklemede kolaylık sağlayan tekerlekli metal çerçeveler
Par Value Piyasa değeri ile nominal değerin aynı olması
Past due Vadesi geçtiği halde henüz ödenmemiş
Payable in Arrears Faiz ödemelerinin faiz devreleri sonunda yapılacağını gösteren ibare
Payee Ödemenin yapılacağı taraf/şahıs
Payroll Bir kuruluşun ödediği maaşların döküm listesi
P.C. - PCT (Percent) Yüzde
PC(Personal Computer) Kişisel bilgi terminali
Peg Balance (Interest free balance) İkili anlaşma sonucu belirlenen ve bir hesapta faizsiz kalması şarta bağlanan bakiye, örneğin peg balance $.300.000 ise bu tutara kadar olan alacak bakiyesine faiz ödenmeyecek bu tutardan daha yüksek bakiyelere faiz ödenecek demektir.
Per Capita Fert başına
Per Capita GNP Fert başına düşen brüt milli gelir
Performance Bond Kesin teminat mektubu
Perishable Goods Kolay bozulan mallar
Place of Jurisdiction Hukuki anlaşmazlık halinde davanın açılacağı yer
Plaintiff Davacı
Pledge Rehin
P.O (Payment Order) Ödeme emir
P.O.S. (Point of Sale) Satış noktası
Posting Hesaba kayıt geçirme
Power of Attorney Vekaletname
Premium Prim

Prepayment Borcun/kredinin vadesinden önce geri ödenmesi
Per pro (By production) Vekaleten imzaya yetkili
Prescription Period Zaman aşımı süresi
Preshipment / Pre-export finance Sevkiyat/ ihracat öncesi finansman, prefinansman
Prima Facie İlk bakışta
Prime Rate ABD Federal Reserve Bank'ın birinci sınıf ABD bankalarına uyguladığı faiz oranı
Private Banking Gerçek şahısların fonlarını yönetmek amacıyla yapılan özel ve bireysel bankacılık
Prolongation (Extension) Uzatma, temdit
Promissory note Bono, borçlu tarafından düzenlenerek imzalanan ödeme taahhüdü
Protest Protesto
Proxy Bir oylamada bulunmayacak kişinin kendisini temsil etmesi için başkasına verdiği vekillik belgesi
Prior Approval Ön onay
Prior Endorsements Guaranteed Önceki cirolar garanti edilmektedir anlamına gelen ve son lehdarın kendisinden önceki ciroları garanti ettiğini göstermek amacıyla çek/police vs'nin arkasına konan ibare
Prior to Shipment Yüklemeden önce

Q

Quote - Unquote Tırnak aç - Tırnak kappa
Quota Kota, tahsis
Quotation 1) Kotasyon, fiyat bildirme 2) Alıntı, iktibas

R

Rate of Exchange Kambiyo/döviz kuru
Ratio Rasyo, kıyaslama oranı
Real Estate Gayrimenkul
Receipt (Rept) Alındı, makbuz
Receivables at Collection Tahsildeki alacaklar
Receivables in Prosecution Kanuni takipteki alacaklar
Received for shipment B/L Tesellüm konişmentosu
Recession Daralma, düşüş
Rediscount Reeskont, ticari bankalarca iskonto edilmiş senetlerin merkez bankasınca tekrar iskonto edilmesi
Red Clause L/C Peşin ödemeye imkan veren akreditif türüdür.
Register/Registered (Reg, Regd) Kayıt, sicil, kayıtlı
Reimbursement Rambursman, bir ödemenin başka bir tarafın ödemesiyle karşılanması (Akreditiflerde kullanılır)

Remittance (Rem) Gönderme, havale
Renewal Yenileme
Repayment Geri ödeme
Restricted Endorsement Kısıtlı ciro, belirtilen şahıstan başkasına ciro edilememe hali
Restricted Reimbursement Kısıtlı rambursman, yalnızca belirli bir banka emrine tahsis edilen bir rambursman. Başka banka kullanamaz.
Retention Bond Satıcının alıcıya teslim ettiği bir malın belirli bir süre boyunca kusursuz kalacağını veya çalışacağını garanti eden teminat mektubu türü. Olumsuz bir durumda mektup alıcı tarafından paraya çevrilir.
Revaluation Değer kazanma
Revaluation of Assets Aktiflerin değerlendirilmesi, zaman içinde değer kazanan sabit değerlerin cari değerler üzerinden bilançoya yansıtılması
Reversal Hesaba geçirilen bir kaydın ters çevrilmesi, borç kaydının alacak kaydı ile iptali veya tersi
Revolving Credit Rotatif kredi, geri ödendikçe tekrar kullanılabilen kredi türü
Risk sharing Belirli bir riskin birkaç bankaca paylaşılması
Roll-on / Roll off RO-RO taşımacılığı, kamyon ve TIR'ların yüklü olarak gemiye binip inmeleri
Rollover Credit Faiz oranının her devrede yeniden saptandığı kredi
Royalty Patent sahiplerine yapılan ödeme
RSVP (Rêpondez s'il vous plait) Lütfen cevap veriniz, davetiyelere konan ve davet edilenden cevap beklendiğini belirten not

S

Safe deposit box Kiralık kasa
Saturated Market Doymuş piyasa
S.B.F. (Sauf Bonne Fin- Under usual reserve) Mutad reserv tahtında, alacak kaydı kesin tahsilat sağlandıktan sonra
SDR (Special Drawing Right) Özel çekme hakkı
S.E.O (Salve errore et omissione) Yanılma unutma hariç bankaların mudilerine gönderdiği ekstrelere konan bu kayıtla banka hataları ileride düzeltme hakkını saklı tutar
Secondary Market İkincil piyasa
Securities Borsada işlem gören menkul değerler
Seizure El koyma, haciz
Self Liquidating Loan Finansman konusu işin gelirleriyle tasfiye edilen kredi. Örnek; ihracatın prefinansmanı için alınan kredinin ihracat bedeli dövizlere tasfiye edilmesi
Settlement Ödeme, borcun tasfiyesi
Set off Mahsup etmek
Shipper's Load an Count Konişmetonun üzerine konan ve malın yükletenin sayım ve beyanına göre yazıldığını gösteren kayıt
Short Delivery Eksik / noksan teslimat
Short form B/L Muhtasar konişmento
Sight Draft Görüldüğünde ödemeli poliçe

Signed (Sgd) İmzalı
Silent Confirmation Akreditifi açan bankanın kredibiletesinin teyit bankasınca yeterli görülmemesi halinde teyit bankasınca kabul edilen üçüncü bir bankanın akreditifi açan bankanın teyit bankasına karşı yükümlülüğüne kefil olmasıdır
Since Shipped Tesellüm konişmentosuna konan yükleme kayıtlarından biri. On board ile eş anlamlı
Slip Fiş, bordro
Spread Margin
Specimen Örnek
Small Business Küçük işletme
SRCC (Strike, Riots, civil Commotions) Grev, ayaklanma ve Sosyal karışıklık hallerini kapsayan sigorta klozu
Stale B/L Bayat konişmento, üzerindeki yükleme tarihinden itibaren 21 gün geçtiği halde bankaya ibraz edilmemiş konişmento
Stale cheque İbaz süresini geçiren çek
Stamp duty Damga vergisi, damga resmi
Standing Order İptal edilene kadar geçerli talimat
Status Report Durum raporu
Stevedoring Charges Limandaki yükleme boşaltma masrafları
Stock Exchange Menkul değerler borsası
Stop Loss Order Zararı durdurma emri, bir menkul değerin belirli bir değer limiti altına düşmesi üzerine onun derhal en iyi fiyatla satılması yolunda peşinen verilen talimat
Stowed İstif edilmiş
Subject to Collection Tahsile tabidir, alacak kaydına konan bu not tahsile alınan değerin tahsilinin sağlanamaması halinde alacak kaydının iptal edileceğini gösterir.

T

Tax Vergi
Tax Rebate Vergi iadesi
Technical / Technology (Tech) Teknik, teknoloji
Teller Veznedar
Temporary Article Geçici Madde
Tender İhale
Tendering of Documents Vesaikin iştira veya kabule arzı
Tenor Vade (police / bono)
Term Vade (kredi / mevduat)
Short Term Kısa vadeli
Terms Şartlar
TIC (Turkish Interbank Clearing) Türkiye Bankalararası Takas
Till money Veznede el altında bulunan nakit
Time Deposit Vadeli mevduat
TIR (Transport İnternational de Marchandise par Route) kelimelerinden yapılan kısaltma. Ülkelerarası Karayolu Taşımacılığı yapan araçların tanımlama işareti

TPND (Theft, pilferage, non-delivery) Hırsızlık, yağma ve teslim edilmeme risklerini kapsayan bir sigorta klozu
Trainee Stajyer
Transaction İşlem
Transfer risk Ülke parasının dövize çevrilerek harice transfer edilememe riski
Treasury Bond Hazine bonosu
Trust Receipt (T.R) Yed-i emin makbuzu
Trustee Yönetilmesi için kendisine menkul ve gayrimenkul değerler emanet edilen şahıs ve itibar kuruluşu
TT (Telex, Transfer) Teleksle verilen ödeme emir
Turnkey Project Anahtar teslimi proje

U

UCP (Uniform Customs and Practices for Documentary Credits akreditiflere ilişkin yenkesak kural ve uygulamalar
Ullage Report Gemi ölçü raporu
Unctad United Nations Conference on Trade and Development
Uncitral United Nations Comission on International Trade Law
Undertaking Taahhüt
Underwriting Menkul değerlerin çıkarılması sırasında bunların belli fiyatlardan satın alınması için önceden yapılan anlaşma gereği bu değerleri satın alma taahhüdüne girilmesi
Underwriter Yukarıda belirtilen taahhüde giren
Unfair Competition Haksız rekabet
Unilateral Tek taraflı
Unit price Birim fiyatı
Unitization Birimlere ayırma, gruplandırma
Unjust Adaletsiz
Unlimited Validity Açık vade, vadesiz, vadenin belirli bir süre ile kısıtlı olmaması
Unsecured Credit Teminatsız kredi
Unstable İstikrarsız
Upward Trend Yükselme /artma eğilimi
Usage Teamül, usul
Usance Vade,
Usury Kanuni oranlardan daha fazla olarak uygulanan aşırı faizcilik, tefecilik
Usance L/C Vadeli akreditif
Utilization Kullanım (Utilization of L/C )

V

Valid Geçerli
Validity Geçerlilik, geçerlilik süresi
Value date Valör tarihi
Value Adjustement Valör düzeltmesi

Varrious dates (V.D.) Çeşitli tarihler
Vat (Value Added Tax) KDV
Vault Bankalarda paranın ve kiralık kasaların bulunduğu kasa - oda
Vendor (Seller) Satıcı
Verification Doğruluğun kontrolü (Verification of signature)
Vice Versa Aksi yönde
Violation İhlal, şartlara aykırı hareket etme
Voluntary Reserves İsteğe bağlı yedek akçeler
Voucher Bir işlemin yapıldığını kanıtlayan belge Örneğin; Foreign Exchange Purchase Voucher Döviz Alım Belgesi, Accounting Voucher Muhasebe fişi
V.S. (Versus, against) Karşı

W

W.A. (With Average) Avarya dahil (sigorta)
Waiver Feragatname
Warehouse Antrepo, depo
Warehouse warrant (w.w.) Antrepo makbuzu
Warrant Antrepoya konan mallar karşılığında alınan makbuz olup temliki ile malların mülkiyeti el değiştirir.
Warranty Garanti (ürün kalitesi)
Waybill Taşıma senedi
Weekly Haftalık
Weight (W.T.) Ağırlık
Wharfage Rıhtım ücreti
Wholesale Banking Toptancı bankacılık, özellikle büyük meblağlara yönelik bankacılık
Window Dressing Bilançoyu olduğundan daha iyi göstermek amacıyla bilanço kalemlerinde oynama yapma olayı
With recourse Rücu etme hakkı
Without charge (W.C.) Masrafsız
Without margins (W/M) Marjsız
Withdraw Çekmek (Hesaptan para)
Withholding Tax Hariçte mukimlere ödenecek faiz, temettü, hizmet bedeli vs gibi gelirlerden kesilen vergi
W.O.G.R. (Without Our Guaranty and Responsibility) Verilen istihbarat raporlarının altına konan ve verilen bilgilerden sorumlu olunmayacağına dair bir ibare
Working Capital (Operating Capital) İşletme sermayesi
WPA With Particular Average Özel Avarya Dahil (sigorta)
Wrapping (Packaging) Ambalajlama, paketleme

Write Off Tahsili mümkün olmayan bir alacağı kayıttan silmek, zarar yazmak
W.W.D (Weather Working Days) Hava şartlarının çalışmaya izin verdiği iş günleri (rıhtım işleri)

Y

Yield Bir yatırımın sağladığı kazanç, getiri, gelir
Yellow Flag Karantina bayrağı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9452
favori
like
share