Sivil Toplum Kuruluşları hakkinda bilgiler

Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

Tarihçe
Uluslararası STK’ların tarihi 19. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır. Köleliğe karşı ve kadın haklarının kazanılması konularında çok önemli roller oynayan STK’ların etkinlikleri Dünya Silahsızlanma Konferansında en üst düzeye ulaşmıştır. Ancak bugünkü manası ile “Sivil Toplum Kuruluşu” kavramı ilk defa 1945 yılında Birleşmiş Milletler teşkilatının kuruluşu sırasında, kuruluş beyannamesinin 10. Bölümününün 71. Maddesinde devlet ve üye ülkelere ait olmayan kuruluşların danışmanlık rolü ile ilgili tanımlamada kullanılmıştır. Sivil Toplum Kuruluşlarının sürdürülebilir kalkınma alanındaki hayati rolleri ilk defa Birleşmiş Milletlerin STK’lar ile BM arasında sıkı danışmanlık ilişkilerinin düzenlendiği 21. ajandasının 27. Başlığında dile getirilmiştir.
Sivil toplum kuruluşları oda, sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır. Sivil Toplum Kuruluşları, herhangi bir devlet organından bağımsız bir şekilde özel kişilerin girişimiyle kanuni olarak kurulmuş her türlü organizasyon için kullanılan genel bir terimdir. STK’ların tamamen veya kısmen devlet organları tarafından desteklendiği durumlarda bile STK bünyesinde herhangi bir devlet yetkilisi bulunmadıkça kurumun STK olma özelliğinin devam ettiği kabul edilir.

Küresel Örgütler
20. yüzyıl boyunca, küreselleşme STK’ların önemini artırmıştır. Çoğu sorunların ülkelerin kendi içinde çözülmesi imkansızdır. Uluslararası antlaşmalar ve Dünya Ticaret Örgütü gibi Uluslararası Örgütler finansal alandaki büyük aktörlerin çıkarlarına odaklı olarak algılanmaktadırlar. Bu alandaki dengesizliği gidermek için STK’lar insani konular, kalkınma yardımları ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında gelişim göstermişlerdir. Buna bir örnek olarak Dünya Ekonomik Forumuna rakip bir toplantı olarak heryıl düzenlenen Dünya Sosyal Forumunun heryıl Ocak ayında Dünya Ekonomik Forumunun düzenlendiği Davos’ta düzenlenmesi belirtilebilir. 5. Dünya Sosyal Forumu Ocak 2005 tarihinde 1.000’den fazla uluslararası STK temsilcisinin katılımı ile toplanmıştır.

Görüşler
Bu tür toplantılarda genel olarak STK’ların fakirlerin popüler hareketlerinin yerini aldığını savunurken diğer gruplar STK’ların kuruluşlarından beri Emperyalist yapıda olduklarını ve koloniyal dönemde ruhban sınıfının üstlendiğine benzer bir görev yürütmekte olduklarını ve bir ülkenin iç işlerine STK'ler aracılığı ile müdahele etmeyi amaçladıklarını savunmuşlardır.
İlk defa batıda ortaya çıkan sivil toplum, batıdaki mutlak monarşilerin bütün güç ve baskılarına rağmen onların kontrollerinden kaçan ve böylece özerk (otonom) bir sürecin şekillenmesini sağlayan güçtür. Ortaçağda batıdaki şehirlerde oturan kişiler, zamanla şehirli olarak kolektif bir bilinç geliştirmiş ve sivil toplum olgusunun doğmasını sağlamışlardır. Batı monarşileri sivil toplumun izlerini hiçbir zaman tam olarak silememiştir. Sivil toplumda iktidarı dizginleyen bir güç olarak süregelmiştir. Bugünkü anlamda sivil toplumun ortaya çıkışı ise batıda sanayi devrimi ile meydana gelen yeni toplumsal ve siyasal arayışların sonucu olmuştur. Batıda Rönesans’tan sonraki gelişmelerin bir sonucu olarak yeni bir siyasal toplum arayışına girişilmiş, bunun bir gereği olarak da Ulus devlet, ulusal nitelikli bir din, daha katılımcı ve özgürlükçü bir siyasal yaşam, doğal halden aranmış bir siyasal yapı gibi temalar tartışılmıştır. Zira Katolik kilisesi Rönesans’tan önce yaşamın her alanında olduğu gibi siyasal yaşam ve normlar üzerinde de hegemonya kurmuş ve Katolizm eksenli değerler geliştirmiştir. Fakat daha sonraları bir yandan Martin Luther King ve John Calvin öncülüğünde başlayan ulusal din arayışı, bir yandan da Machiavelli tarafından başlatılan ulusal devlet arayışlarının etkisi ile yeni bir siyasal yapının temelleri atılmıştır. Sivil toplum kavramına Hobbes, Locke ve Rousseau gibi düşünürler değişik şekillerde yorumladıktan sonra bu kavramı bildiğimiz anlamda Hegel kullanmıştır. Hegel sivil toplum ile siyasal topluma arasında bir ayrım yapmış analitik bir düzeyde devlet ve toplum arasındaki çizgileri belirtmiştir. Devletin düzenlediği alanları ve toplumsal ilişkileri siyasal toplum kavramıyla ifade etmiş, geriye kalan özerk alanları ise sivil toplum olarak isimlendirmiştir. Hegel sivil toplumu, bütün bireysel menfaatlerin birbirleriyle çarpıştığı bir savaş alanı olarak tanımlar. Ayrıca ona göre bu bireysel menfaatler bir yandan özel topluluğun menfaatlerine karşı bir yandan da bireysel menfaat ile özel topluluğun menfaatleri devletin düzenlemelerine ve yüksek görüş noktasına karşı mücadele ederler. Sivil toplum kuruluşlarıda resmi kurumları gibi çalışma şekillerini yasalar çerçevesinde kendileri belirler. Ayrıldıkları tek nokta resmi kurumların çalışma şekillerini devlet belirler.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 23937
favori
like
share
Nerqish Tarih: 03.05.2009 20:41
Türkiye'deki Sivil toplum kuruluşları

* 3K Kavimler Kapısı Sanat Derneği

A

* AEGEE-Ankara
* AIDS İle Mücadele Derneği
* ALS - MNH Derneği
* Acil Tıp Teknisyenleri Derneği
* Acil İhtiyaç Projesi Vakfı
* Adli Tıp Uzmanları Derneği
* Alzheimer Derneği ve Vakfı
* Ankara Sinema Derneği
* Anne Çocuk Eğitim Vakfı
* Arama Kurtarma Derneği
* Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği

B

* Basın Yayın ve İletişim Emekçileri Sendikası
* Bağımsız Ulaşım-Sen
* Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği (BEDD)
* Berksav
* Bir Dilek Tut Derneği
* Birleşik İşçi Sendikası
* Birlik Dayanışma Hareketi
* Büro Emekçileri Sendikası

D

* DenizTemiz Derneği
* Devlet Tiyatrosu Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı
* Doğal Hayatı Koruma Derneği

E

* Ege Çağdaş Eğitim Vakfı
* Ege Çevre ve Kültür Platformu
* Ekolojik Ütopyalar Derneği
* Epilepsi ve Toplum Derneği
* EĞİTİM SEN

F

* Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı
* Film Yönetmenleri Derneği
* Fişek Enstitüsü

G

* Gençlik Tiyatroları Oluşumu

H

* Halkevleri
* Heinrich Böll Stiftung Derneği (Türkiye)
* Hukukun Üstünlüğü Derneği

K

* Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği

K (devam)

* Kanserli Çocuklara Umut Vakfı
* Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı
* Kırsal Çevre Ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği

M

* Mayınsız Bir Türkiye Girişimi

N

* Nesin Vakfı

O

* Osmanlı Araştırmaları Vakfı

R

* Reklamcılar Derneği
* Rock - A (festival)

S

* Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
* Sinema Emekçileri Sendikası
* Sinema Yazarları Derneği
* Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
* Sosyal Araştırmalar Vakfı
* Sosyal Girişim Derneği
* Sümer Halk Oyunları Topluluğu Gençlik Ve Spor Kulübü Derneği
* Sırça Yaşamlar Derneği

T

* Tarih Vakfı
* Tiyatro Oyuncuları Derneği
* Toplum Gönüllüleri Vakfı
* Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
* Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf
* Tüketiciler Birliği
* Tüketiciyi Koruma Derneği
* Türk Akciğer Kanseri Derneği
* Türk Eczacıları Birliği
* Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
* Türk Hematoloji Derneği
* Türk Hemşireler Derneği
* Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği
* Türk Kardiyoloji Derneği
* Türk Metal Sendikası
* Türk Nefroloji Derneği
* Türk Psikologlar Derneği
* Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
* Türk Toraks Derneği
* Türkiye Acil Tıp Derneği
* Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

T (devam)

* Türkiye Bilişim Vakfı
* Türkiye Egitim, Ögretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası
* Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı
* Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
* Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu
* Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
* Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği
* Türkiye Nükleer Tıp Derneği
* Türkiye Organ Nakli Derneği
* Türkiye Psikiyatri Derneği
* Türkiye Sakatlar Derneği
* Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı
* Türkiye Ulusal Verem Savaşı Dernekleri Federasyonu
* Türkiye Yazarlar Sendikası
* Türkiye Çevre Eğitim Vakfı
* Türkiye Öğretmenler Sendikası
* Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
* Türkiye İnsan Hakları Kurumu
* Türkiye İşitme Konuşma Rehabilitasyon Vakfı
* Tıbbi Onkoloji Derneği

U

* Umut Vakfı
* Umut Çocukları Derneği

V

* Viral Hepatitle Savaşım Derneği

Y

* Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği

Ç

* Çağdaş Gazeteciler Derneği
* Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği
* Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
* Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı
* Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı
* Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı
* Çocuk Destek Grubu

Ö

* Öğretim Elemanları Sendikası

İ

* İnsan Hakları Gündemi Derneği
* İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği
* İstanbul Kültür Sanat Vakfı
* İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı
* İzmirli Sanatçılar Birliği Derneği