Terörle Mücadele Kanunu Hakkında - Terörle Mücadele Kanunu Yasaları


Kanun Numarası : 3713

Kabul Tarihi : 12/4/1991

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 12/4/1991 Sayı: 20843
Mükerrer
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 30 Sayfa:125

Madde 2 - Birinci maddede belirlenen amaçlara ulaşmak için
meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup da, bu amaçlar
doğrultusunda diğerleri ile beraber veya tek başına suç
işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu
olan kişi terör suçlusudur.

Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç
işleyenler de terör suçlusu sayılır ve örgüt mensupları gibi
cezalandırılırlar.

Terör suçları
Madde 3 - Türk Ceza Kanununun 125, 131, 146, 147, 148,
149, 156, 168, 171 ve 172 nci maddelerinde yazılı suçlar,
terör suçlarıdır.
Terör amacı ile işlenilen suçlar

Madde 4 - Bu Kanunun uygulanmasında;

a) (Değişik: 13/11/1996-4211/1 md.) Türk Ceza Kanununun
145, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 169 ve 384 üncü
maddeleri ile 499 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yazılı
suçlar,
b) 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 9 uncu maddesinin (b),
(c), (e) bentlerinde yazılı suçlar,
1 inci maddede belirtilen terör amacı ile işlendiği
takdirde terör suçu sayılır.


Cezaların artırılması

Madde 5 - 3 ve 4 üncü maddelerde yazılı suçları işleyenler
hakkında ilgili kanunlara göre tayin edilecek şahsi hürriyeti
bağlayıcı cezalar veya para cezaları yarı oranında artırılarak
hükmolunur. Bu suretle tayin olunacak cezalarda, gerek o fiil
için, gerek her nevi ceza için muayyen olan cezanın yukarı
sınırı aşılabilir. Ancak şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalarda
bu sınır ağır hapiste 36, hapiste 25, hafif hapiste 10 yılı
geçemez.

Açıklama ve yayınlama

Madde 6 - İsim ve kimlik belirterek veya belirtmeyerek
kime yönelik olduğunun anlaşılmasını sağlayacak surette
kişilere karşı terör örgütleri tarafından suç işleneceğini
veya terörle mücadelede görev almış kamu görevlilerinin
hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar veya bu yolla
kişileri hedef gösterenler beşmilyon liradan onmilyon liraya
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Terör örgütlerinin bildiri veya açıklamalarını basanlara
veya yayınlayanlara beşmilyon liradan onmilyon liraya kadar
ağır para cezası verilir.
Bu Kanunun 14 üncü maddesine aykırı olarak muhbirlerin
hüviyetlerini açıklayanlar veya yayınlayanlar beşmilyon
liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası ile
cezalandırılır.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiillerin 5680 sayılı
Basın Kanununun 3 üncü maddesindeki mevkuteler vasıtasiyle
işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de; mevkute bir aydan az
süreli ise bir önceki ay ortalama fiili satış miktarının,
aylık veya bir aydan fazla süreli ise bir önceki fiili satış
miktarının, mevkute niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile
yeni yayına giren mevkuteler hakkında ise, en yüksek tirajlı
günlük mevkutenin bir önceki ay ortalama satış tutarının
yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir. Ancak, bu ceza
ellimilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu
müdürlerine, sahiplerine verilecek cezanın yarısı
uygulanır.(1)

Terör örgütleri

Madde 7 - 3 ve 4 üncü maddelerle Türk Ceza Kanununun 168,
169, 171, 313, 314 ve 315 inci maddeleri hükümleri saklı
kalmak kaydıyla bu Kanunun 1 inci maddesinin kapsamına giren
örgütleri her ne nam altında olursa olsun kuranlar veya
bunların faaliyetlerini düzenleyenler veya yönetenler beş
yıldan on yıla kadar ağır hapis ve ikiyüzmilyon liradan
beşyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası, bu örgütlere
girenler üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis ve yüzmilyon
liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası ile
cezalandırılırlar.
Yukarıdaki fıkra uyarınca meydana getirilen örgüt
mensuplarına yardım edenlere ve örgütle ilgili propaganda
yapanlara fiilleri başka bir suç oluştursa bile ayrıca bir
yıldan beş yıla kadar hapis ve ellimilyon liradan yüzmilyon
liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.

Bu yardım; dernek, vakıf, siyasi parti, işçi ve meslek
kuruluşlarına veya bunların yan kuruluşlarına ait bina,
lokal, büro veya eklentilerinde veya öğretim kurumlarında veya
öğretim yurtlarında veya bunların eklentilerinde yapılırsa
ikinci fıkradaki cezaların iki katı hükmolunur.

Ayrıca; dernek, vakıf, sendika ve benzeri kurumların
teröre destek oldukları tespit edildiğinde faaliyetleri
durdurulur ve mahkemece kapatılır. Kapatılan bu kuruluşların
mal varlıklarının müsaderesine karar verilir.(2)

Yukarıdaki 2 nci fıkrada belirtilen örgütle ilgili
propaganda suçunun 5680 sayılı Basın Kanununun 3 üncü
maddesinde belirtilen mevkuteler vasıtası ile işlenmesi
halinde,ayrıca sahiplerine de mevkute bir aydan az süreli
ise,bir önceki ay ortalama satış miktarının; mevkute
niteliğinde bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren
mevkuteler hakkında ise,en yüksek tirajlı günlük mevkutenin
bir önceki ay ortalama satış tutarının yüzde doksanı kadar
ağır para cezası verilir. Ancak, bu para cezaları yüzmilyon
liradan az olamaz. Bu mevkutelerin sorumlu müdürlerine,
sahiplerine verilecek para cezasının yarısı uygulanır ve
altı aydan iki yıla kadar hapis cezası hükmolunur.(3)


Devletin bölünmezliği aleyhine propaganda

Madde 8 - (Değişik: 27/10/1995 - 4126/1 md.)

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milletiyle
bölünmez bütünlüğünü bozmayı hedef alan yazılı ve sözlü
propaganda ile toplantı, gösteri ve yürüyüş yapılamaz.
Yapanlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüzmilyon
liradan üçyüzmilyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur.
Bu suçun mükerreren işlenmesi halinde, verilecek cezalar
paraya çevrilemez.
Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun 5680 sayılı
Basın Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen mevkuteler
vasıtası ile işlenmesi halinde, ayrıca sahiplerine de mevkute
bir aydan az süreli ise, bir önceki ay ortalama satış
miktarının yüzde doksanı kadar ağır para cezası verilir.Ancak,
bu para cezaları yüzmilyon liradan az olamaz. Bu mevkutelerin
sorumlu müdürlerine, sahiplerine verilecek para cezasının
yarısı uygulanır ve altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
hükmolunur.

Birinci fıkrada belirtilen propaganda suçunun ikinci
fıkrada yazılı mevkuteler dışında basılı eser ve sair kitle
iletişim araçları ile işlenmesi halinde, sorumluları ve ayrıca
kitle iletişim araçları sahipleri hakkında altı aydan iki yıla
kadar hapis, yüzmilyon liradan üçyüzmilyon l iraya kadar
ağır para cezası hükmolunur.


(1) Bu maddenin son fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde
bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler
hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki
ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana.Mah.'nin 31/3/1992
tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı Kararı ile iptal
edilmiş olup, iptal hükmü,sözkonusu Kararın yayımı tarihi olan
27/Ocak/1993 tarihinden başlayarak altı ay sonra yürürlüğe
girecektir.
(2) Bu maddenin dördüncü fıkrası,"...benzeri
kurumlar..."ibaresi yönünden, Ana. Mah.'nin (1) nolu dipnotda
yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.
(3) Bu maddenin beşinci fıkrasındaki "...mevkute niteliğinde
bulunmayan basılı eserler ile yeni yayına giren mevkuteler
hakkında ise, en yüksek tirajlı günlük mevkutenin bir önceki
ay ortalama satış tutarının..." ibaresi Ana. Mah.'nin (1)
nolu dipnotda yazılı Kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.
Ayrıca bu fiilin radyo ve televizyonlar vasıtasıyla işlenmesi
halinde mahkemece ilgili radyo ve televizyon kuruluşunun bir
günden onbeş güne kadar yayından men'ine karar verilir.

Birinci fıkrada yazılı fiillerin ikinci ve üçüncü
fıkralarda yazılı kitle iletişim araçları ile işlenmesi
halinde belirlenen ceza üçte birden yarıya kadar artırılır.


İKİNCİ BÖLÜM
Yargılama Usulleri
Görevli mahkeme
Madde 9 - Bu Kanun kapsamına giren suçlarla ilgili
davalara Devlet Güvenlik Mahkemelerinde bakılır ve bu suçları
işleyenler ile bunların suçlarına iştirak edenler hakkında bu
Kanun ve 2845 sayılı Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuruluş ve
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.


Avukat tarafından temsil ve görüştürülme

Madde 10 - Bu Kanunun uygulanmasında;

a - b) (İptal: Ana.Mah'nin 31/3/1992 tarih ve E.1991/18,
K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(1)


Gözetim süresi

Madde 11 - (Mülga: 18/11/1992 - 3842/31 md.)


Tutanak düzenleyenlerin dinlenmeleri

Madde 12 - Bu Kanun kapsamına giren suçların soruşturması
sırasında sanıkların ve tanıkların ifadelerini alan veya olay
ve tespit tutanağı düzenleyen zabıta amir ve memurları,
zaruret görülmesi halinde duruşmada tanık olarak
dinlenebilirler. (İkinci cümle İptal: Ana Mah'nin 31/3/1992
tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(1)

Erteleme ve paraya çevrilme

Madde 13 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı
verilen cezalar, para cezasına veya tedbirlerden birine
çevrilemez ve ertelenemez.
(Ek: 27/10/1995 - 4126/2 md.) Ancak bu madde hükmü, 8 inci
madde uyarınca verilen mahkumiyet kararları için uygulanmaz.


Muhbirlerin hüviyetlerinin açıklanmaması

Madde 14 - Bu Kanun kapsamına giren suçlar ve suçluları
ihbar edenlerin hüviyetleri, rızaları olmadıkça veya ihbarın
mahiyeti haklarında suç teşkil etmedikçe açıklanamaz.


Müdafi tayini (2)

Madde 15 - (Birinci fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992
tarih ve E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararı ile)(3)

Terörle mücadelede görev alan istihbarat ve zabıta amir ve
memurları ile bu amaçla görevlendirilmiş diğer personelin bu
görevlerinin ifasından doğduğu iddia edilen suçlardan dolayı
aleyhlerine açılan davalarda en çok üç avukat bulundurulur ve
bunlara avukatlık ücreti tarifesine bağlı olmaksızın yapılacak

ödemeler, ilgili kuruluşlar bütçelerine konulacak ödenekten
karşılanır.
(Üçüncü fıkra İptal: Ana.Mah.'nin 31/3/1992 tarih ve
E.:1991/18, K.:1992/20 sayılı kararı ile.)(3)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezaların İnfazı
Cezaların infazı ve tutukluların muhafazası
Madde 16 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm
olanların cezaları, tek kişilik veya üç kişilik oda sistemine
göre inşa edilen özel infaz kurumlarında infaz edilir.(1) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de
yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra
yürürlüğe girmiştir.

(2) Madde başlığı "Tutuksuz yargılama" iken, 18/11/1992 tarih
ve 3842 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) Sözkonusu Anayasa Mahkemesi kararı Resmi Gazete'de
yayımlandığı 27/1/1993 tarihinden başlayarak 6 ay sonra
yürürlüğe girmiştir.
Bu kurumlarda açık görüş yaptırılmaz. Hükümlülerin
birbirleriyle irtibatına ve diğer hükümlülerle haberleşmesine
engel olunur.
Bu kurumlarda cezasının en az üçte birini iyi halle
geçiren hükümlülerden (...)(1) diğer kapalı infaz kurumlarına
nakledilebilirler.
Bu kanun kapsamına giren suçlardan tutuklananlar da
birinci fıkrada gösterilen şekilde inşa edilmiş tutukevlerinde
muhafaza edilirler. İkinci fıkra hükümleri tutuklular hakkında
da uygulanır.

Şartla salıverilme

Madde 17 - Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm
olanlardan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm
cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenler 36
yıllarını, müebbet ağır hapis cezasına hükümlüler 30
yıllarını, diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mahküm
edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 3/4'ünü çekmiş olup da
iyi halli hükümlü niteliğinde bulundukları takdirde talepleri
olmaksızın şartla salıverilirler.

Bunlardan, tutuklu veya hükümlü iken firar edenler veya
firara teşebbüs suçundan veya cezaevi idaresine karşı
ayaklanma suçundan mahküm edilmiş bulunanlar ile disiplin
cezası olarak üç defa hücre hapsi cezası almış olanlar, bu
disiplin cezaları kaldırılmış olsa bile şartla salıverilmeden
yararlanamazlar.
Bu Kanun kapsamına giren suçlardan mahküm olanlar,
hükümlerinin kesinleşme tarihinden sonra bu Kanunun kapsamına
giren bir suçu işlemeleri halinde, şartla salıverilmeden
yararlanamazlar.

Bu hükümlüler hakkında,647 sayılı Cezaların İnfazı
Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinin bir ve ikinci fıkraları
ile Ek 2 nci maddesi hükümleri uygulanmaz.

Ceza ve tutukevi inşaatı

Madde 18 - 16 ncı maddeye göre inşa edilecek ceza ve
tutukevleri ile adliye ve zabıta nezarethanelerinin yapımında
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 89 uncu maddesi hükümleri
uygulanır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1413
favori
like
share