Dünya Su Konseyi - Dünya Su Konseyi'nin Misyonu - Dünya Su Konseyi'nin Amaçları - Dünya Su Konseyi'nin Faaliyetleri - Dünya Su Konseyi'nin Yapısı

Dünya Su Konseyi, çokuluslu bir platformdur.

Dünya üzerinde adil su kullanımı bilincini geliştirmek amacıyla her düzeyde en etkili kararların alınması da dahil olmak üzere, su varlığının korunması, geliştirilmesi, planlamaları, su seviyesi kullanımı yönetimi için, kritik yaşam kaynaklarının küresel sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde siyasi taahütler gerçekleştirilmesi yolunda çalışan Dünya Su Konseyi, her üç yılda bir farklı bir ülkede Dünya Su Forumu düzenlemektedir.

Foruma ev sahipliği yapan ülke yetkilileriyla koordineli bir şekilde yapılan çalışmalarından

-Dünya gündeminde suyun öneminin altını çizmek,
-Dünyada su sorunlarınn çözümü çalışmalarına destek olmak,
-Kesin çözüm olacak öneriler getirerek kamuoyunun dikkatini çekmek,
-Politik kararlar üretmek

gibi sonuçlar beklenmektedir.

Konseyin organize ettiği forum, ev sahibi ülke tarafından finanse edilmekte, bu finansman özel projeler, bağışlar, ve hükümetler tarafından uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri tarafından hibe yoluyla karşılanmaktadır.

Konseyin merkezi Marsilya olup, 1996 yılında kurulmuştur.

5. Dünya Su Forumu, 16 - 22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenmektedir.


Bugüne değin düzenlenmiş Dünya Su Forumları şöyledir:

-İstanbul 2009
-Mexico 2006
-Kyoto 2003
-Lahey 2000
-Marakeş 1997


Dünya Su Konseyi


Hem stratejik bir doğal kaynak, hem de sağlıklı ekonomilerin temel taşlarından biri olan suyun bütün boyutlarıyla sürdürülebilir bir temelde, insanlığın yararına olarak etkin bir biçimde korunması, geliştirilmesi, planlanması ve kullanılması çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu önem dolayısıyla su ve suyla ilgili konular üzerinde faaliyet yürüten bütün kuruluş ve organlar arasında eşgüdüm ve bağlantı sağlayacak küresel bir kuruluşa ihtiyaç duyulmuştur.
Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA) bir Dünya Su Formu oluşturulması olanaklarının araştırılması doğrultusunda, 1994 yılında Kahire'de yaptığı toplantıda, DÜNYA SU KONSEYİ'nin oluşturulmasına hazırlık yapmak üzere bir komite kurmuştur. Bu komite 1995 Mart'ında Montreal'de ve 1995 Eylül'ünde de İtalya'nın Bari kentinde toplanarak, Dünya Su Konseyi'nin amaç ve görevini belirlemiş, Konseyin özel rolünü yansıtacak stratejik bir eylem planı geliştirecek, kuruluşun örgütsel yapısı için gerekli zemini hazırlamıştır.

Sonuçta global su kaynaklarının kapsamlı ve entegre yönetimi için gerekli eylemlere zemin oluşturacak bir forumun taşıdığı büyük önem konusunda ortak görüşler taşıyan ve ilk Genel Kurulda temsil edilen kurucu üyeler, Dünya Su Konseyi adını taşıyan, hükümet ve siyaset dışı, ayırım gözetmeyen ve kâr amacı bir örgüt kurmuşlardır.

Aralarında GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. İ. H. Olcay ÜNVER'in de bulunduğu 22 üyeli Dünya Su Konseyi Geçici Guvernörler Kurulu'nun, 22 Mart 1996'da Dünya Su Gününde Marsilya'da yaptığı ilk toplantısı sonucunda Konseyin resmen kuruluşu ilan edilmiştir. Geçici Guvernörler Kurulu üyelerinin oylarıyla da Marsilya, Dünya Su Konseyi'nin merkezi olarak seçilmiştir.


Dünya Su Konseyi'nin Misyonu


Dünya kamuoyu ve en üst karar alma düzeyleri dahil, her ortamda suyla ilgili kritik konularda bilinç ve duyarlılığı geliştirmek, global su kaynaklarının her boyutta, yeryüzünde yaşayan bütün canlıların yararına olacak biçimde etkin korunmasını, geliştirilmesini, planlanmasını, yönetilmesini ve kullanılmasını güvenceye almaktadır.

Dünya Su Konseyi'nin Amaçları


Dünya Su Konseyi, bu misyon doğrultusunda aşağıdaki hususları yerine getirecektir:


1- Su ile ilgili, yerel, bölgesel ve global ölçeklerdeki kritik konuları, su kaynaklarının durumunu bütün boyutlarıyla birlikte ele alan (ve halen sürmekte olan) değerlendirmelerle belirlemek.

2- Dünyanın değişik bölgelerinde, su ile ilgili kritik konulardaki bilinç ve duyarlılığı, bütün karar alma düzeylerinde artıracak uygun mekanizmaları geliştirmek.

3- Kuruluşlara ve karar alma yetkisi taşıyanlara, global, bölgesel ve yerel su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından gerekli girişimler konusunda tavsiye ve bilgi desteği sağlayacak düzenlemeleri gerçekleştirmek.

4- Su kaynaklarının kapsamlı ve entegre biçimde planlanması ve yönetilmesiyle ilgili politikaları ve stratejileri geliştirme amacına yönelik programların ve girişimlerin sponsorluğunu üstlenmek ve nehir havzalarıyla akiferler dahil olmak üzere sınır aşan sularla ilgili konuların çözüme bağlanmasına katkıda bulunmak.

5- Nehir ve göl havzalarıyla akiferler dahil olmak üzere sınır aşan sularla ilgili konuların çözüme bağlanmasına katkıda bulunmak.

6- Uygun nitelikteki suyun yoksul ve dezavantajlı konumdaki nüfus kesimlerine ulaşmasına, suyun kullanımında gerek toplumsal gerekse iki cins arasındaki eşitliğin sağlanmasına yardımcı olmak.

7- Suya yönelik talebin entegre biçimde yönlendirilmesi için etkin politikaların ve stratejilerin uygulanmasını sağlamak ve ilgili kuruluşların bu doğrultuda uygun girişimlerde bulunmalarını teşvik etmek.

8- Su kaynaklarının tüm dünyada sürdürülebilir biçimde yönetilmesi için gerekli girişimleri temin teşkil edecek ortak bir stratejik vizyona ve platforma ulaşılmasını sağlayacak bir forum oluşturmak.


Dünya Su Konseyi'nin Faaliyetleri


Dünya Su Konseyi bu amaçlara ulaşmak için aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir:


1- Karar mercilerine, sınır aşan suları ve akiferleri de kapsayan su kaynaklarının planlanması, geliştirilmesi ve yönetilmesi konularında sürekli ve düzenli tavsiyelerde bulunmak.

2- Çeşitli faaliyetlerin küresel çerçevede eşgüdümünü geliştirmek amacıyla uluslararası, bölgesel ve ulusal kuruluşların çalışmalarına katılmak.

3- Hükümetlerin, hükümetlerarası örgütlerin ve uluslararası kuruluşların dikkatlerini, kritik konulara ve gerekli müdahalelere yöneltmek.

4- Suyla ilgili kapsamlı politikaların, stratejilerin ve eylem planlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak.

5- Suyla ilgili kritik konularda kamu duyarlılığını artırmaya yönelik kampanyaları yaygınlaştıracak stratejiler geliştirmek.

6- Global su kaynakları ve suyla ilgili konulara ilişkin bilgilerin, yayınlar, elektronik iletişim ağları ve diğer medya kanallarından yaygınlaştırılmasını sağlamak.

7- Suyla ilgili kritik konularda, karar mercileri ve kamunun çeşitli kesimleri tarafından kullanılmak üzere gerekli bilgilerin derlenmesi, üretilmesi, analizi, yorumu ve yaygınlaştırılması amacıyla medya, uluslararası profesyonel su kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları ve kurumları, özel sektör kuruluşları ve hükümet dışı kuruluşlar arasında işbirliği yollarını araştırmak.

8- Gerekli ve uygun görüldüğü durumlarda, farklı konu ve gündemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla komisyonlar, komiteler, çalışma grupları ve görev birimlerine gerekli desteği sağlamak.

9- Daimi bir sekreterya örgütlemek ve çalıştırmak. Özel konulara ilişkin çalışmalarda bulunan komisyonlar, komiteler, çalışma grupları ve görev birimlerine gerekli desteği sağlamak.

10- Dünya Su Konseyine üye olan uluslararası meslek örgütleri ve kuruluşlarına danışarak, özel öncelik taşıyan konularda konferanslar, seminerler ve grup çalışmaları düzenlemek.

Dünya Su Konseyi, çalışmalarını, üyelerine parasal kazanç sağlamaksızın yürütmek durumunda olup, bu çalışmalar sırasında ortaya çıkabilecek herhangi bir kazanç ya da nemalanma da Konseyin amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda kullanılacaktır.


Dünya Su Konseyi'nin Yapısı

Dünya Su Konseyi; Üye Genel Kurulu, Guvenörler Heyeti ve İcra Direktörü'nden oluşmaktadır.


Dünya Su Konseyi Üyeliği


Konsey üyeliği, Konsey'in amaçlarının gerçekleştirilmesiyle ilgili olanlarla sınırlandırılacaktır. Üyelik, Kurucu Üyeleri de kapsayan ve Tam Üyeler olarak tanımlanan tek bir üyelik kategorisinden oluşacaktır. Üyelik, uluslararası ve ulusal kurumlara, hükümet kuruluşlarına özel ve kamusal kurum ve kuruluşlarla, herhangi bir sınır gözetilmeksizin aşağıdakilere açık tutulacaktır:

-Uluslararası profesyonel su komisyonları, toplulukları ve dernekleri
-Uluslararası hükümet dışı kuruluşlar
-Su ile ilgili konularda çalışmalar yapan mesleki ve bilimsel topluluklar ve akademik kurumlar
-Kent ve belediyelere ait şirketler, yönetimler ve dernekler
-Su idareleri, şirketleri, hizmet kuruluşları, üreticiler, danışmanlık kuruluşları, konseyleri (özel sektör kuruluşları dahil çeşitli örgütlenmeler)
-Nehir havzası kuruluşları
-Vakıflar
-Hükümet kuruluşları
-Ulusal su kuruluşlarının komiteleri ve koalisyonları
-Ulusal düzeydeki hükümet dışı kuruluşlar ve dernekler
-Birleşmiş Milletlere bağlı organlar, örgütler ve uzmanlık kuruluşları
-Hükümetlerarası kuruluşlarÜyeliğe Kabul


Konsey üyeliğine ilk kez ya da yeniden kabul başvurusu, Konsey tarafından çıkartılan başvuru formu ile İcra Direktörü'ne yapılacaktır. Başvuruda bulunan, Guvernörler Heyeti tarafından uygun görülen doğrultuda, kuruluş niteliğine, amaçlarına, üyelerine, faaliyetlerine ve benzeri hususlara ilişkin bilgileri verecektir. Başvuruda bulunan,başvuru formu ile birlikte, Konseyin amaçlarını benimsediğine ilişkin yazılı bir belge de sunacaktır. Başvuru formunda, başvuruda bulunanın yönetim kurulunun ya da yönetici organın bu yöndeki kararı da yer alacak ve/veya da bu form yetkili iki kişinin imzasını taşıyacaktır.

Üyelik başvuruları Guvernörler heyeti tarafından ele alınacak ve heyet üçte iki çoğunluğu ile onaylanacaktır. İcra Direktörü kabulleri konusunda mevcut üyeleri bilgilendirecektir.


Guvernörler Heyeti


Kuruluş için başvuruda bulunanlar, Konseyin ilk Guvernörleri olacaklardır. Konsey kurucuları olarak görev yapan üyeleri de içeren bir Guvernörler Heyeti Konseyin ilk dönem çalışmaları için göreve atanacak, bu heyet en çok 35, en az ise 20 üyeden meydana gelen geçici Guvernörler Heyetini oluşturacaktır. Geçici Guvernörler Heyetinin üyeleri, yasa ve yönetmeliklerin belirlediği bütün yetkilere ve görevlere sahip olacaklardır. İcra Direktörü,geçici Heyetin bütün toplantılarında yardımcı olarak yer alma hakkına sahip olacak, bütün görüşmelere katılabilecek, ancak oy kullanamayacaktır. Geçici Guvernörler Heyeti, ilk üye Genel Kurlu ile birlikte görev süresini tamamlayacaktır.

Guvernörler Heyeti, aşağıda belirtilen bileşime sahip olacaktır:

1. Aşağıda belirtilen coğrafi bölgelerin her birinden iki (2) üye;

-Afrika
-Doğu Asya
-Batı Asya
-Avustralya ve Okyanusya
-Avrupa
-Latin Amerika ve Karayipler
-Kuzey Amerika

2. Aşağıda belirtilen kurucu kuruluşların her birinden bir (1) üye;

-Uluslararası Su Kaynakları Birliği (IWRA)
-Uluslararası Sulama ve Drenaj Komisyonu (ICID)
-Kanada Uluslararası Kalkınma Ajansı (CIDA)
-Dünya Bankası (WB)
-Uluslararası Su Kalitesi Derneği (IAWQ)
-Uluslararası Su Birliği (IWSA)
-Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)
-Dünya Konservasyon Birliği (IUCN)

3. Birleşmiş Milletler kuruluşlarından ve/veya hükümetlerarası kuruluşlardan iki (2) üye.
d) Uluslararası hükümet dışı kuruluşlardan üç (3) üye.
4. Kalkınma Bankaları ve finans kuruluşlarını da kapsayacak biçimde özel sektörden üç (3) üye.
5. Heyet tarafından kooptasyon yoluyla dahil edilecek en çok beş (5) üye, bunlardan ikisi (2) küçük ada devletlerini de kapsayacak biçimde yeterince temsil edilmeyen hidrolojik bölgelerden olacak, diğer üçünün (3) belirlenmesinde ise serbest davranılacaktır.

T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. İ. H.Olcay ÜNVER, Guvernörler Heyetine Türkiye ve Ortadoğu ülkelerinin de yer aldığı Batı Asya bölgesinden seçilen iki (2) üyeden biridir.


Uluslararası Hidrolik Enerji Birliği (IHA)


Uluslararası Hidrolik Enerji Birliği (IHA-International Hydropower Association), 1995 yılı Kasım ayında, hidrolik enerjiye ilişkin konuların değişik boyutlarıyla tartışılmasını, geliştirilmesini amaçlayan bir forum oluşturmak amacıyla kurulan hükümet dışı, kâr amacı gütmeyen ve içinde değişik disiplinler barındıran bir organizasyondur. Birliğin kurucusu ve bugünkü Başkanı Hidrolik Enerji alanında dünyaca tanınmış bir uzman olan Prof.Dr.Emil Mosonyi'dir. Birlik bünyesinde ABD, Yeni Zelanda, Hindistan, Avusturya, İsviçre, İngiltere, Norveç ve Finlandiya'dan uzmanlar bulunmaktadır.

Tek başına ve özel olarak hidrolik konusuyla uluslararası düzeyde ilgilenen bir örgütün bulunmamasından kaynaklanan boşluğu doldurmak, teknik, sosyal, siyasal, çevresel ve finansal nedenlerden dolayı gelişimi yavaşlayan (azalan) ve/veya engellenen dünya su kaynakları sorunu ile mücadele edebilmek için IHA kurulmuştur.

IHA yenilenebilen bir enerji ve sürdürülebilir kalkınma için ön koşul olan su kaynaklarının, çevre ve sosyal yaşam açısından da onaylanabilir düzeyde geliştirilmesi, bu sorunun politika oluşturanlar ve kamuoyu nezdinde de duyurulması misyonunu üstlenen bir organizasyondur.
Birlik konunun,üst düzeydeki uluslararası enerji konferanslarının gündemine girmesini ve ilgili bilgileri derleyip, siyasetçilere ve halka sunarak hidrolik enerjinin önemini gündemde tutmaktadır. Üyeleri için araştırmalar yapan ve bunları rapor olarak sunan Birlik, aynı zamanda sanayi kesimiyle birlikte gelişkin mühendislik uygulamalarıyla ilgili standartların oluşturulması için çaba harcamaktadır.


IHA Nasıl Çalışır?

Birlik, IHA Konseyi başkanlığında görev üstlenen çeşitli daimi komiteler yoluyla faaliyet yürütür. Bu komiteler, çevre, finans, teknoloji, pompaj depolama, eğitim, araştırma laboratuar uygulama, halkla ilişkiler/iletişim gibi çeşitli alanlarda odaklaşmıştır. Bu komiteler üyelerinin ihtiyaçlarına göre bilgi ve uzmanlık birikimi derlemek araştırma yapmak ve raporlar hazırlamak üzere çalışma grupları oluşturmaktadır. Birlik üyelerinin bu komitelerde görev almalarını ve gelecekteki çalışma için önceliklerin belirlenmesi sürecine katılımlarını teşvik etmektedir.
Diğer ulusal ve uluslararası uzman kuruluşlarla yakın işbirliği içinde çalışan IHA, UNESCO'nun güçlü desteğine sahiptir. Birliğin halen altı kıtada 40'tan çok ülkede üyeleri bulunmaktadır. Bu üyeler, hidrolik enerji alanında çalışma ve araştırma yapan kamu kuruluşları, kamu hizmeti gören kurumlar, mühendislik danışma şirketleri, imalatçılar, araştırmacılar, müteahhitler, enerji santrali sahipleri, eğitim kuruluşları, meslek birlikleri ve özel kişilerdir. Uluslararası Hidrolik Araştırmalar Topluluğu (IAHR) ve Uluslararası Büyük Barajlar Komisyonu (ICOLD) IHA'nın gözlemci statüsündeki üyeleridir.

Birliğin örgütlenmesi; Genel Kurul, Kurul, Konsey, Ulusal Komiteler, Sekreterya, Denetçi, Resmi Yayın Organı, Daimi Komiteler, çalışma grupları şeklindedir.

Genel Kurul, Birliğin en üst organıdır ve iki yılda bir toplanır. Konsey Üyeleri belirlenirken ise kişisel yeterlilik, meslek etkinlik ve uluslararası temsil açısından denge oluşturulması dikkate alınır.

GAP İdaresi Başkanı Dr. İ. H. Olcay Ünver IHA'da Konsey üyesidir. Konsey yılda en az bir kez toplanır ve Genel Kurul'a öneri ve raporları sunar, gelecekteki çalışmalarını ilgili Birliğin önceliklerini saptar, daimi komiteleri ve çalışma gruplarını oluşturur, sekreteryayı seçer ve raporların yayınlanmasıyla ilgili kararları alır.

Birliği destekleyen resmi yayın organı The International Journal on Hydropower and Dams adlı periyodik dergidir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 438
favori
like
share