Burdur Anadolu Lisesi - Burdur - Anadolu Lisesi


Burdur Anadolu Lisesi 10 Kasım 1984 tarihinde eğitim ve öğretime açılmıştır. Açılış için yapılan çalışmalar:Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün 15.6.1984 tarih ve 714/Ortaöğretim B1./1-997 sayılı yazısı ile Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Anadolu Lisesinin açılış teklifleri yapılmıştır. Valilikçe yapılan incelemede Burdur Anadolu Lisesinin fiziki kapasitesinin öğrenci seviyesinin üstünde olduğu bu nedenle de Burdur Lisesinin yeni yapılmış olan 16 derslik yan bölümünün, İlimize Anadolu Lisesi açıldığı takdirde tahsisin yapılabileceği, ayrıca ders araç ve gereçleri yönünden de Valilikçe gerekli olan yardım temin edilebileceği bildirilmiştir.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Orta-Öğretim Genel Müdürlüğünün 13.7.1984 tarih ve 503-EÖÖİŞ-Md.1386 -84/43221 sayılı yazısında.
İlgi a)Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 18.6.1984 gün ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 38875 sayılı onayı.
b)19.6.1984 tarihli rapor Anadolu Lisesinin açılması(a) Makam onayı ile uygun görülmüştür. İlgi (b) raporda da Burdur Lisesinin yan blokunda 1984-1985 Öğretim yılından başlamak üzere Anadolu Lisesi açılmasının uygun olacağı kanaatine varılmış 13.71984 tarihinde Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler tarafından onaylanmıştır.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 20.7.1984 tarih ve 510-EÖÖİŞ-Md.1438-84/44181 sayılı emirde.

1984-1985 Öğretim yılından itibaren hazırlık sınıfından başlamak üzere 72 öğrencili 2 şubeli İngilizce öğretim yapacak bir Anadolu Lisesi açılması uygun görülmüştür.

Okul binası eğitim öğretim özelliğine uygun bir şekilde düzenlenecek ders araç-gereç ve donatım malzemeleri Valilikçe temin edilecektir. Öğretmen ataması için Valilikçe teklif yapılacak ve gerekli görülen bütün tedbirlerin alınmasının temin arz edilmiştir.

İl Milli Eğitim Danışma Kurulu 25.7.1984 tarihli toplantısında açılacak Anadolu Lisesinin adının ''BURDUR ANADOLU LİSESİ'' olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 26.7.1984 tarih ve 714/Ortaöğretim B1./10.299 sayılı yazısında Eğitim Araçları Merkezi Başkanlığından Anadolu Lisesinin ders araç-gereci bakımından ivedi olarak ihtiyacı bulunan Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen-Tabiat dolaplarından ikişer takım hazırlanmasını ayrıca İlimiz Sağlık Kolejinden devralınmış olan laboratuvar malzemelerinde dolapları ile Birlikte Anadolu Lisesine devrinin yapılmasını ve diğer ders araçlarının temini istenmiştir.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 267.1984 tarih ve714/Ortaöğretim B1.10.300 sayılı emirde Burdur lisesi Müdürlüğünden Gençliğe Hitabe, İstiklal Marşı, Onuncu Yıl Nutku, Atatürk resmi, sıraların temin ve iki hizmetlinin görevlendirilmesini ve isimlerinin bildirilmesini istenmiştir.

Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 11.9.1984 tarih ve 503.EÖÖİŞ Md.1510-84/5047 sayılı emirde Burdur Valiliğinden mahallen temin edilen binalarda; donatım, lisan laboratuvar ve diğer ders araç ve gereçleri halk katkıları da sağlanarak yeni 23 Anadolu Lisesinin açıldığı. Yeni bina yapılıncaya kadar kademeli olarak 7 yıl içinde 21 dersliğe ulaşacak şekilde bina veya binalar temin edilerek, ilk yıl için en az 5 dersliğin sağlanması.

Okulun her türlü donatım, araç gereç ve özellikle dil laboratuarlarının Halk katkısı da sağlanarak mahallen temin edilmesi, bu konuda koruma derneklerin kurulması ve işbirliğin yapılması uygun görüldüğü ve bu hususlarla ilgili belge ve bilgilerle birlikte temin edilen binanın krokisi ile binanın okul olarak kullanılabileceğine dair teknik raporun gönderilmesi istenmiştir.

Yukarıda yazılı çalışmalar tamamlandıktan sonra 10 KASIM 1984 GÜNÜ MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI M.VEHBİ DİNÇERLER TARAFINDAN TÖRENLE AÇILMIŞTIR.

Dil laboratuarı Burdur Anadolu Lisesi,Fakülte ve Yüksek Okul Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından öğrenci velilerin ve halkın bağışlarıyla açılmıştır.
20 Öğrencilik Bilgisayar laboratuarı ise 1991 yılında kurularak öğrencilerimizin Bilgisayar destekli eğitime kavuşmaları sağlandı.
Okulumuz ilk defa orta kısımda 1987-1988 Öğretim yılında, Lise kısmından ise 1990/1991 Öğretim yılında mezun vererek öğrencilerimizin Üniversiteye ilk adımlarını atmalarını sağlamıştır. 6 yıllık Fakülteleri kazanarak ilgili bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerimiz 1996-1997 Öğretim yılı itibariyle üniversiteden mezun olmaya başlamışlardır.

Demokratik bir ortam içinde, teknolojik imkanlarla desteklenmiş, arştırmacı, öğrenmeyi hedefleyen, takım ruhunu yakalamış bir öğrenci topluluğu oluşturarak bir üst öğrenime hazırlamaktır.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

Öğrenci merkezli eğitime inanırız.
Aileyi eğitimin bir parçası sayarız.
Öğrencilerimizi iyi bir fert olarak yetiştirmeyi ilke ediniriz.
Atatürk ilke ve inklaplarına inanmış, sorgulayan öğrenciler yetiştiririz.
İçinde bulunduğumuz çevrenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını geliştirmeye çabalarız.
Teknolojiyi amaç değil araç olarak görürüz.
Eğitimde fırsat eşitliğine inanırız.
Sosyal etkinliği eğitimin bir parçası sayarız.
Sağlıklı bir ortamda eğitim ve öğretimi hedefleriz.
Herkes bu kurumda çalışmaktan mutlu olmalı ve "Benim Okulum" diyebilmelidir.


Atatürk ilke ve inklaplarına bağlı, demokratik hayat kurallarını özümsemiş, teknolojik gelişmelere açık, tüm insanlara sevgi, saygı ve hoşgörü ile yaklaşabilen, vizyonu olan fertler yetiştirmektir. Biz, bütün öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerini sağlayan, onların bilgili, becerili ve kendine güvenen fertler olarak yetişmelerine fırsat tanıyan ve onlara 21.yüzyılıngelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve beceriler kazandırabilecek bir kurumuz.

Okulumuzun Adresi: Özgür Mahallesi. İsmet İnönü Bulvarı. No:31 Merkez BURDUR

Telefon: 0 248 2335396

Fax: 0 248 2335096

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2268
favori
like
share