Antibiyotik İsimleri hakkinda bilgiler

1Bakteri hücre duvarının sentezinin inhibe edilmesi
2sitoplazmik membranın permeabilitesinin artması
3bakteri ribozomlarındaki protein biyosentezinin engellenmesi
4nükleik asit sentezinin bozulması
5intermedier(hücre içi olaylar)biyokimyasal metabolizmanın bozulması
Antibiyotikler,kimyas al maddelerdir ve bunlar belirli bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen ve diğer mikroorganizmaları öldüren veya inhibe eden etkiye sahiptirlerAntibiyot ikler kemoterapatik ajanların özel bir sınıfını oluştururlar ve bunlar doğal ürünler olmaları(mikrobiyal aktivite ürünleri)bakımından sentetik kimyasallardan(insan aktivitesi ürünlerinden)ayrılırl arAntibiyotikler büyük ölçekli mikrobiyal prosesler yoluyla üretilmiş maddelerin en önemli sınıfını teşkil ederlerlerPekçok antibiyotiğin keşfedilmesine rağmen tıpta pratik değeri olan belkide %1’den daha azdır Bu yüzden enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde ciddi bir öneme sahip olması bakımından kullanışlıdırBundan başka bazı antibiyotikler kimyasal modifikasyonlarla daha fazla etkin kullanılabilirlerBun lara semisentetik antibiyotikler denirMikroorganizmal arın antibiyotiklere ve diğer kemoterapatik ajanlara hassasiyeti değişiklik göstermektedirGram(+ ) bakteriler antibiyotiklere Gram(-) bakterilerden genellikle daha hassastırlarBir antibiyotik hem Gram(-) hemde Gram(+) bakterileri etkileyebilmektedir Böyle antibiyotiklere geniş spektrumlu antibiyotikler denir(broad spectrum) Genelde geniş spektrumlu antibiyotikler dar spektrumlu antibiyotiklerden daha yaygın medikal kullanım alanı bulurlarÇünkü dar spektrumlu alanlar sadece tek bir grup mikroorganizmaya etkilidirlerBelkide dar spektrumlu bir antibiyotik mikroorganizmaların kontrolü için oldukça değerli olabilirAntibiyotikl er ve diğer kemoterapatik ajanlar kimyasal yapıları veya etki şekillerine göre gruplandırılabilmişle rdirDaha önce belirttiğimiz gibi bakterilerde antibiyotik etkisinin en önemli hedefi hücre duvarı,sitoplazmik membran,protein ve nükleik asitlerin biyosentez prosesleridirBazı kemoterapatik ajanlar hücre metabolizmasında ihtiyaç duyulan önemli üreme faktörlerini taklit ederek çalıştıkları için üreme faktör analoglarıdırMikroor ganizmalar tarafından üretilen antibiyotikler kimyasal bakımdan statik veya sidal bileşenler şeklinde ayrılmışlardırHastal ık etkeni olan mikroorganizmalar çok çeşitli olabilirlerBu mikroorganizmaların yapısına göre gelişen hastalıklar,bakteriye l enfeksiyon hastalıkları,mantarla rın oluşturduğu hastalıklar,protozoon ların neden olduğu hastalıklar,viral hastalıklar,vermiform lar(plathyhelminthes grubu)olarak sınıflandırılabilirle r
Antimikrobik spekturum
Bir antibiyotik ilacın spektrumu,o ilacın enfeksiyon yerindeki etkin konsantrasyonundan etkilenen mikroorganizma türlerini gösterirFazla sayıda bakteri ve mikroorganizma türlerini karşı etkili olan ilaçlar geniş spekrumlu kemoterapatikler olarak nitelendirilirler
Etkinin tipi
Kemoterapatikler mikroorganizmalar üzerindeki etki derecelerine göre 2 grupta incelenirler
1Bakteriostatik etki:Bakteri hücrelerinin gelişmesi ve üremesi önlenmiştirBakteriyi doğrudan öldürmezler,gelişmesi ve üremesi duran bakteri vücudun normal savunma mekanizmaları tarafından kolayca yok edilirÖR:Tetrasiklin ler”chloromphenical”, ”sülfono midler”,”makrolidler” ve”linkozamidler”dir (grup adları dırantibiyotik isimleri değil)
2Bakterisid etki:Bakteri hücresini doğrudan yok ederlerÖR:penicilinl er,sefolosporinler,am inogluko zidler,kinolonlar,rif amicin,vancomycin,nit roimidaz ollergibi
Enfeksiyonların tedavisinde ilaç seçiminde eğilim daha çok bakterisid etki gösteren ilaçlaradırÇünkü bu ilaçlar enfeksiyonu daha hızlı bir şekilde ortadan kaldırırlar ve patojenlerin bu ilaçlara direnç geliştirebilme süreleri kısadır
(septisemi,mikroorgan izmanın kana geçmesi)
Etkinin potensi
Antimikrobik ilaçların,bakteriosta tik etki gücünün kantitatif göstergesi minimum inhibitör konsantrasyonudur(MI C) Bakterisid etki gücünün göstergesi ise minimum bakterisital konsantrasyonudur(MB C) Bu değer sıvı kültür ortamında standart koşullarda bakterilerin % 999 dan fazlasını öldüren minimum ilaç konsantrasyonudur

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 25435
favori
like
share
dumanalti Tarih: 29.04.2010 11:46
Antibiyotik İsimleri - Antibiyotiklerin Piyasa İsimleri Ve Ticari Formları
PENİSİLİNLER

1- Penisilin-G ve depo türevleri:

Kristalize Penisilin-G : Penicillin-G (İ.E.Ulagay) (0,5-1 milyon Ü flac), Kristapen (Deva), Kristasil (Bilim), Pencrist (Fako) , Prokain Penisilin-G : Pronapen (Pfizer) (400-800.000 Ü flac), İecilline (İ.E.Ulagay), Devapen (Deva), Pencain-K 400-800 (Bilim)

Benzatin Penisilin-G: Penadur-LA (Wyeth) (1,2-2,4 milyon Ü flac), Deposilin (İ.E.Ulagay) (1,2-2,4, 0,6 milyon Ü flac), Pentin (Bilim) (1,2-2,4 milyon Ü flac)

2- Aside dayanıklı penisilinler:

Penisilin-V : Cliacil (Türk Hoechst) (0,6-1,2 milyon Ü tb, 0,3 milyon Ü süsp), Penos (Eczacıbaşı)

Azidosilin : Longatren (750 mg tb, 250 mg granül) (Bayer)

3- Antistafilokokkal penisilinler:

Flukloksasilin : Floksin (500 mg tb, 125-250 mg süsp) (Şanlı)

4- Genişçe spektrumlu penisilinler:

Ampisilin : Alfasilin (Fako) ( 1 gr tb, 250-500 mg cap, 125-250 mg süsp, 250-500-1000 mg flac), Ampi (Radyum), Negopen (Deva), Makrosilin (Atabay), Ampisina (M.Nevzat), Topsilin (Toprak), Penbisin (İ.E.Ulagay), Silina (Hüsnü Arsan)

Amoksisilin : Alfoxil (Abfar) ( 250 mg cap, 0,5-1 gr tb, 125-250 süsp, 250-500-1000 mg flac), Remoxil (İ.E.Ulagay), Amoxicil (Tems.), Atoksilin (Atabay), Amosin (Şanlı), Demoksil (Deva), Largopen (Bilim), Amoksina (M.Nevzat), Topramaxin (Toprak), Bioksil (Günsa), Trimosin (SSK)

Bakampisilin : Bakamsilin (400-800 mg tb) (Koçak), Penbak (Eczacıbaşı), Bacampil (Fako)

5- Geniş spektrumlu penisilinler:

Mezlosilin : Baypen (Bayer) (0,5-1-2-5 gr flac)

Piperasilin : Pipraks (2 gr flac) (Eczacıbaşı)

6- Diğer penisilinler:

Amoksisilin+klavunat : Augmentin (Smith-Klein-Beecham) (625 mg tb, 156,25-312,5 mg süsp, 1200 mg flac, 1000 mg BID tb, 228 mg BID süsp, 457 mg BID süsp), Klavunat (Atabay), Klamoks (Bilim), Amoklavin (Deva), Amoksilav (İlsan), Klavupen (Toprak)

Ampisilin+sulbaktam : Duocid (Pfizer) (375 mg tb, 0,25-0,5-1-2 gr flac, 250 mg süsp), Alfasid (Biosen), Ampisid (M.Nevzat), Sultasid (Toprak), Combisid (Bilim), Duobactam (Eczacıbaşı), Sulcid (İ.E.Ulagay)SEFALOSPORİNLER

1- 1.Kuşak:

Sefaleksin : Maksipor (Fako) (0,5-1 gr tb, 125-250 mg süsp), Sef (M.Nevzat)

Sefadroksil : Cefradur (Eczacıbaşı) (0,5-1 gr tb, 250 mg süsp), Duricef (B.Myers Squibb)

Sefalotin : Keflin (1 gr flac) (Lilly)

Sefazolin : Sefazol (M.Nevzat) (250-500-1000 mg flac), Cefamezin (Eczacıbaşı), Maksiporin (Fako), Cefozin (Bilim), İespor (İ.E.Ulagay)

Sefradin : Sefril (Bristol Myers) (250-500 mg cap, 250-500-1000 mg flac, 125-250 mg süsp)

2- 2.Kuşak:

Sefoksitin : Mefoxin İM,İV (1 gr flac) (MSD)

Sefuroksim : Zinnat (Glaxo Wellcome) (250-750-1000 mg flac), Multisef (M.Nevzat)

Sefuroksim aksetil : Zinnat (Glaxo Wellcome) (125-250 mg tb, 125 mg süsp), Cefatin (Roche), Oraceftin (Biosen), Aksef (Nobel), Cefaks (Deva)

Sefaklor : Ceclor (Lilly) (250-500 mg cap, 125-250 mg süsp), Kefsid (Turgut), Losefar (Eczacıbaşı)

Sefprozil: Serozil (Bristol-Myer-Squibb) (500 mg tb, 250 mg süsp)

3- 3.Kuşak:

Seftriakson : Rocephin (Roche) (0,5-1 gr flac), Cephaxon (Toprak), Forsef (Bilim), İesef (İ.E.Ulagay), Nevakson (M.Nevzat), Unacefin (Fako), Desefin (Deva)

Sefiksim : Suprax (Eczacıbaşı) (400 mg tb, 100 mg süsp)

Sefoperazon : Cefobid (Pfizer) (0,5-1 gr flac), Sulperazon (Pfizer) (sulbaktam içeriyor), Primasef (M.Nevzat)

Seftazidim : Fortum (Glaxo Wellcome) (0,5-1-2 gr flac), Seftaz (Lilly)

Sefotaksim : Claforan (Türk Hoechst) (0,5-1-2 gr flac), Sefagen (Bilim), Sefoksim (Fako), Betaksim (M.Nevzat), Sefotak (Eczacıbaşı), Taxocef (Toprak)

Seftizoksim : Cefizox (Eczacıbaşı) (0,5-1 gr flac)AMFENİKOLLER

Kloramfenikol : Kemicetine (Carlo Erba) (250 mg cap, 1 gr flac, 125 mg süsp), Biomisetin (Radyum), Armisetin (Günsa)

Tiamfenikol : Urfamycin (Bilim) (250-500 mg cap, 100 mg süsp, 500-750 mg flac), Tiofen (Sanovel), Thiophenicol (Sanofi Doğu), Tiamisetin (Sistem), Tiamycin (Tripharma)LORAKARBEF: Lorabid (Lilly) (200-400 mg caps, 100-200 mg süsp.)İMİPENEM : Tienam (MSD) (500 mg flac)AZTREONAM : Azactam (Bristol-Myers-Squibb) (0,5-1 gr flac)MAKROLİDLER

Eritromisin : Erythrocin (Abfar) (250-500 mg tb, 200 mg granül, 100 mg süsp), Erimicin (Şanlı), Eritro (Koçak), Eritrosif (Yeni)

Roksitromisin : Rulid (Türk Hoechst) (150 mg tb), Ritosin (Biofarma), Remora (Nobel), Roksolit (Eczacıbaşı), Roksimin (İl-Ko)

Klaritromisin : Klacid (Abbott) (250-500 mg tb, 125 mg süsp), Klacid MR (Abbott), Macrol (Sanovel), Klarolid (İlsan), Klax (Toprak), Claricide(Bilim), Klaromin (Eczacıbaşı), Deklarit (Deva), Laricid (Biofarma)

Azitromisin : Zitromax (Pfizer)(500 mg tb, 200 mg süsp), Azacid (Biosen), Azro (Eczacıbaşı), Azitro (Deva)

Troleandomisin : Tao (Pfizer) (500 mg tb), Tekmisin (Şanlı)

Spiramisin : Rovamycine (ERP) (0,5-1 gr tb)LİNKOZAMİDLER

Linkomisin : Lincocin (Eczacıbaşı) (300 mg flac, 600 mg amp), Linkomisin-İE (İ.E.Ulagay), Linkosol (Haver), Linmisin (Öztürk), Linsif (Sifar), Linkoles (Aroma), Linosin (Deva), Linconobel (Nobel)

Klindamisin : Cleocin (Eczacıbaşı) (150 mg cap, 75 mg granül, 150 mg amp), Klindan (Bilim) (150 mg cap, 300-600 mg amp), Clin (İ.E.Ulagay), Klinoksin (Deva), Kliptosin (Toprak)TETRASİKLİNLER

Tetrasiklin : Tetra (M.Nevzat) (250-500 mg cap), Tetralet (Fako), Tetramin (Adeka), Ultratet (Radyum)

Oksitetrasiklin : Terramycin (Pfizer) (göz, deri merhemi), Polimisin (Koçak)

Doksisiklin : Tetradox (Fako) (100 mg cap), Monodox (Deva), Doksin (M.Nevzat)AMİNOGLİKOZİDLER

Gentamisin : Genta (İ.E.Ulagay) (20-40-80 mg amp), Garamycin (Eczacıbaşı), Gensif (Sifar), Genthaver (Haver), Gentreks (Bilim) Getamisin (Deva), Getamin (Fako)

Streptomisin : Strep-Deva (Deva) (0,5-1 gr flac), Streptomycin, Streptomycin-İE (İ.E.Ulagay)

Tobramisin : Nebcin (Lilly) (20-80 mg amp), Tobel (Nobel), Tobrased (Bilim)

Amikasin : Mikasin (Abfar) (100-250-500 mg amp), Amikaver (Haver), Amikozit (Eczacıbaşı)

Netilmisin : Netromycine (50-150 mg amp) (Eczacıbaşı)TMP-SMX (Co-trimaksazol)

Bactrim (Roche) (480 mg tb, 960 mg fort tb, 240 mg süsp, 960 mg amp), Septrin (Glaxo Wellcome), Bakton (İlsan), Baktrisid (Fako), Bibakrim (Biokem), Biotrin (Sanofi Doğu), Kemoprim (İ.E.Ulagay), Metoprim (Münir Şahin), Mikrosid (Günsa), Sulfaprim (SSK), Trimoks (Atabay)KİNOLONLAR

Siprofloksasin : Ciproxin (Bayer) (250-500 mg tb, 100-200 mg infüzyon), Ciflosin (Deva), Cipro (Biofarma), Ciproktan (Koçak), Ciprolon (Haver), Proxacin (Biosen), Roxin (İ.E.Ulagay), Sanset (Sanovel), Sifloks (Eczacıbaşı), Siprobel (Nobel)

Ofloksasin : Tarivid (Türk Hoechst) (200 mg tb, 200 mg amp), Girasid (Abfar), Kozoksin (Biokem), Menefloks (M.Nevzat), Ofkozin (Koçak), Oflocide (Abdi İbrahim), Urosin (Yeni)

Pefloksasin : Peflacine (ERP) (400 mg tb, 400 mg amp)

Levofloksasin : Tavanic (Türk Hoechst) (500 mg tb, 500 mg flac)VANKOMİSİN

Vancocin-CP (500 mg flac) (Lilly), Vancomycin HCL (Abbott)ANAEROBİKLER

Metronidazol : Flagyl (Eczacıbaşı) (500 mg tb, %0,5 enjektabl, 125 mg süsp), Metrajil ( Mulda) (250 mg tb), Nidazol (İ.E.Ulagay) (500 mg tb, %0,5 enjektabl)

Tinidazol : Fasigyn (500 mg tb) (Pfizer)

Ornidazol : Biteral (Roche) (250 mg tb, 500 mg amp), Ornisid (Abdi İbrahim), Ornidal (Fako), Ornitop (Toprak).