NOUNS
NOUN TYPES EXAMPLES
Common (cins) dog, man, table etc.
Proper (özel) France, Tom etc.
Collective (topluluk) crowd, flock, group, team etc.
Compound (bileşik) daughter-in-law, sister-in-law etc.
Concrete (somut isim) apple, desk, computer etc.
Abstract (soyut isim) beauty, knowledge, love, courage etc.
Gender (cinsiyet) Masculine (eril) men, boys, and male animals etc.
Feminine (dişi) women, girls, female animals etc.
Neuter (cinsiyetsiz) things, plants, abstract names and animals (when sex is not important or known)
MASCULINE-FEMININE (eril-dişi)
Aynı türden şeylere cinsiyetlerine göre farklı isimler vermek hemen her dilde gözükmektedir. Bu ayrım zaman zaman İngilizce’de Türkçe’dekinden farklı olabilmektedir.
Genel İnsanlar Akrabalar Evcil Hayvanlar Diğer Hayvanlar
man  woman
boy  girl
groom  bride
widower  widow father  mother brother  sister
uncle  aunt
nephew  niece bull  cow
cock  hen
dog  bitch
lion  lioness
tiger  tigress
Function
İsimler şu altı işleve sahiptirler.
Subject Tom is arrived.
Complement of a link verb The actor is Tom.
Direct object of a verb I saw Tom.
Indirect object of a verb I gave Tom the book.
Object of a preposition I spoke to Tom.
Possessive Tom’s book

Which is noun ?
Aşağıdaki durumlardan biri veya birkaçı sözkonusu ise kelimemiz bir isimdir:
a) Determiner veya modifier almışsa
b) Sıfat tarafından nitelenmişse
c) Çoğul ise
d) Sahiplik durumları söz konusuysa
e) Preposition’dan sonra gelmişlerse
f) Aşağıdaki eklerden birine sahiplerse


Verb -ion, -tion, -ation misconception organization obsession restoration repetition action
-ment government settlement amazement achievement management
-ance, -ence allowance experience insistence acceptance
-er, -or teacher doctor emperor singer swimmer actor
Adj -ness weirdness sadness happiness selfishness nervousness
-ity tenacity brutality legality acceptability
Noun -hood childhood brotherhood
-acy democracy theocracy
-ism philistinism feminism
-ist violinist feminist
PLURAL-SINGULAR (tekil-çoğul)
İsimlerin tekil yada çoğul olmasına göre yüklemler şekil alacağından ve bunlar bu hususiyetlerine göre determiner alacağından bunları bilmek önem kazanmaktadır.
1) Bazı isimler basitçe sonlarına –s getirilerek çoğul yapılır.
• snake  snakes
• ski  skis
• Barrymore  Barrymores [özel, aile ismiBarrymorelar]
2) Sonu –ch, –x, –s ile bitenler veya sonu telafuzda s sesi verenler –es eklenerek çoğul yapılır.
• witch  witches bus  buses
• box  boxes gas  gases
• kiss kisses Jones  Joneses [özel, aile ismiJonesler]
3) Sonu bir sessiz ve bir y ile biten isimlerin y’si i’ye dönüştürülüp –es eklenir. Ancak bu kural özel isimler için geçerli değildir.
• baby  babies reality  realities
• gallery  galleries lady  ladies
…ancak…
• Kennedy Kennedys
4) Sonu -o ile biten isimlerin bazıları –es bazıları ise –s alarak çoğul olmaktadır.
• potato  potatoes hero  heroes
…ancak…
• memo  memos cello  cellos
…ve o harfinden önce diğer bir seslinin geldiği durumda…
• more than one stereo = stereos
5) Sonu -f veya –fe ile biten isimlerin –f harfi –v harfine dönüştükten sonra –es eklenerek çoğul yapılmaktadır. Ancak istisnalar vardır.
• knife  knives leaf  leaves
• hoof  hooves life  lives
• self  selves wharf  wharves (veya wharfs)
…ancak…
• dwarf  dwarfs roof  roofs


6) Bazı isimler kuralsız olarak çoğul olurlar. Bunların bir kısmının tekili ve çoğulu değişikken diğer bir kısmının hem tekili hem de çoğulu aynı yazılır.
…tekili-çoğulu farklı…
• child  children woman  women tooth  teeth
• person people man  men foot  feet
• goose  geese mouse  mice
…tekili-çoğulu aynı…
• deer  deer barracks barracks
• sheep = sheep fish  fish (veya fishes)

7) Yunanca ve Latince’den geçmiş bazı isimlerin çoğulları da bu dillerden alınmıştır. Ancak data ve media (asıl tekilleri datum ve medium) çoğul olmasına rağmen tekilmiş gibi muamele görmektedir.
• nucleus = nuclei syllabus = syllabi
• criterion = criteria index = indices (veya indexes)
• thesis = theses cactus = cacti (veya cactuses)
• crisis = crises phenomenon = phenomena
• fungus = fungi appendix = appendices (veya appendixes)
8) Birkaç kelime çoğulmuş gibi gözükür ama tekildir.
• The news is bad.
• Gymnastics is fun to watch.
• Economics /mathematics /statistics is said to be difficult.
• Measles is not usually a fatal disease. (Kızamık genellikle ölümcül bir hastalık değildir.)
9) Bazı isimler her zaman çoğuldur ve tekili yoktur. Tekil olan biçimlerinin anlamları değişiktir.
Stairs (merdiven) savings (birikim) goods (mal/eşya)
Premises (mülkiyet/işyeri) means (vasıta/mali güç) arms (silahlar)
Thanks (minnettarlık) quarters (muhit/koğuş) surroundings (çevre)
• The children ran up the stairs. (Çocuklar merdiven(ler)den yukarı çıktı.)
• How many stairs are there up to the second floor? (İkinci kata kadar kaç basamak var?)
• He put all his savings into buying a boat. (Tüm birikim(ler)ini bir bot satın alımına yatırdı)
• Buy three and make a saving of 55p. (Üç tane al ve 55 penilik bir tasarruf yap)
10) Bazı isimler çoğulken de tekilken de –s takısı alır.
• The firm’s headquarters is/are in London. (Firmanın yönetim merkezi Londra’dadır)
• “If my maths is/are right, the answer is 142.” (Eğer hesaplama(ları)m doğru ise cevap 142.)
11) Topluluk isimleri (collective nouns) normalde tekil, ancak topluluğun fertleri ayrı ayrı kastedildiğinde çoğul yüklem alır.
audience (dinleyiciler)
band (müzik grubu)
class (sınıf)
committee (komite)
crowd (seyirci kalabalık)
firm (firma)
government (hükümet) family (aile)
flock (sürü)
group (grup)
heap (yiğin)
herd (sürü)
jury (jüri)
company (şirket) kind (tür)
lot (kura)
[the] number (takım, adamlar)
public (halk)
staff (personel)
crew (mürettebat/kadro)
team (takım)
• Our team is the best. (Bizim takım en büyük)
• Our team are wearing white shorts. (Bizim takım oyuuncuları beyaz şort giyiyor.)
12) Rakamsal ifadeler çoğunlukla tekildir. Ancak bir topluluk ismini nitelemiş ve topluluğun teker teker bireylerini kastediyorsa çoğul olur.
• Fifty thousand dollars is a lot of money.
• One-half of the faculty is retiring this summer.
ancak
• One-half of the faculty have doctorates.
• Fifty percent of the students have voted already.
13) Çift parçalı kıyafet veya aksesuarlar İngilizce’de çoğul kabul edilir. Bunları tekil kullanabilmek için a pair of ifadesi bu isimlerin başına getirilir.
• My pants are torn.
• Her scissors were stolen.
• The glasses have slipped down his nose again.
• A pair of glasses is enough for me.
14) Çoğul bir isim bir eserin, işyerinin vs. adı ise yahut kelimenin kendisi (terim) kastediliyorsa tekil yüklem alır.
• Faces is the name of the new restaurant downtown.
• Chelmsley Brothers is the best moving company in town.
• Postcards is my favorite novel.
terim-kelime olarak
• Okies, which most people regard as a disparaging word, was first used to describe the residents of Oklahoma during the 1930s.
• The term Okies was used to describe the residents of Oklahoma during the 1930s.
15) Bileşik isimleri çoğul yapmak için yalnızca ikinci isimler çoğul yapılır. Ancak man ve woman ile yapılmış çoğul isimlerde her iki taraf da çoğul olur.
• Boyfriends, travel agents, lady doctors
• Men drivers, women drivers
16) noun-prep-noun formatındaki bileşik isimlerin çoğulu ilk isim çoğul yapılarak elde edilir.
• Sisters–in–law (baldızlar) Ladies–in–waiting (bekleyen bayanlar)


UNCOUNTABLE NOUNS (sayılamayan isimler)
Sayılamayan isimler her zaman tekil yüklem alırlar, her determiner (these, those, every, each, either, ve neither gibi) ile kullanılmazlar. A/an almazlar. Önlerine daha çok some, any, enough, this, that, ve much gelir. Aşağıdaki isimler sayılmayanlar grubuna girer.
Gaz, sıvı, buz________________________________________partiküller Bazı yiyecekler imalat maddeleri aktiviteler________________________________________branşlar Soyut kavramlar________________________________________diller Dilimizde tekili çoğulu olabilenler
air
ice
oxygen
water
milk
wine
beer
________________________________________flour
rice
sugar
dust
hair cake
meat
cheese
food
cream cotton
wood
cloth
plastic
wool
steel
aluminium
metal
glass
leather
porcelain reading
boating
smoking
dancing
soccer
hockey
________________________________________electricity
biology
history
mathematics
economics
poetry weather
heat
sunshine
advice
experience applause
traffic
harm
publicity ________________________________________Chinese
Spanish
English luggage
equipment
furniture
homework
advice
soap
jewellery
Soyut isimler de sayılamayanlar grubuna dahildir.
peace
warmth
hospitality
information
anger
education
melancholy
softness
violence conduct
courage
leisure
knowledge
safety
shopping
justice
chaos
progress speed
experience
time
friendship
trouble
work
culture
virtue taste
evil
liberty
democracy
death
grief
piety
1) Normalde ancak sayılamayanlar ile kullanılabilecek determinerler ile kullanılırlar: Başlarına indefinite article (a/an) gelmez. Ancak informal English’teki aşağıdaki kullanıma dikkat.
 I want some milk. (Biraz süt istiyorum)
 I want a milk (=a bottle of milk vs.) (Bir bardak veya şişe süt itiyorum)
2) Sayılamayanların başına çeşitli şeyler eklenerek sayılabilir hale getirilirler. Bu bazen miktar belirtilmek istendiğinde zaruri olmaktadır.
 a bit of news, a lot of bread, two loaves of bread
3) Sayılamayan isimler çoğul olarak veya başlarında a/an varken görüldüğünde burada anlamın artık değiştiği fark edilmelidir.
 Her hair is black. (Saçı siyah)
 I found a hair in my milk.(Sütümde bir kıl buldum)
 Their house was made of wood. (Evleri ahşap)
 We picnicked in the woods. (Koruluklar arasında piknik yaptık)
 I had many horrifying experiences as a pilot. (Bir pilot olarak pek çok korkunç anılarım oldu)
 This position requires experience. (Bu makam tecrübe gerektirmektedir)
4) Aşağıdaki bağlamlarda soyut kavramlar başlarına a/an alırlar.
 A good map would be a help. (Bir harita iyi bir yardım olurdu.)
 It was a relief to sit down. (Oturmak iyi bir rahatlama oldu)
POSSESSIVE (Sahiplik)
1) İsimler sahiplik durumunda bulunabilir ve bu insan ve hayvanlarda `s takısı ile yapılır.
 the girl’s name a woman’s hat the horse’s tail.
NOTE 1: Çoğul olan isimlerin ve aile isimlerinin sonuna apostrof (`) eklenir. Ancak s ile biten isimler ‘s almaya devam ederler.
 these girls’ names three women’s hats two horses’ tails
…ancak…
 Arkansas's former governor the Marine Corps's policy
NOTE 2: Bu isimler bir relative clause ile niteleniyorsa of prepositionlu sahiplik kullanılır.
 the name of the girls who passed the last exam
2) Nesneler, şeyler ve fikirler ise sahiplik durumlarını of prepositionu ile yaparlar.
 the name of the book the owner of the restaurant
NOTE: Bu sahiplik durumları yerine isim tamlamaları kullanmak mümkündür.
 The book name the restaurant owner.
3) Teşkilat isimleri için her iki yapı da mümkündür.
 the government’s decision the decision of government
 the company’s success the success of the company
4) Zaman ifadeleri `s takısı ile sahiplik kazanır.
 yesterday’s newspaper next week’s meeting.
NOTE: Zaman ifadelerinde sahiplik kullanıldığında zaman belirten isimler çoğul olurlar. Ancak isim tamlaması yapıldığında isim yalın olarak kalır ve a/an article kullanılır.
 Jill has got three weeks’ holiday starting on Monday.
 Jill has got a three-week holiday starting on Monday.
 I’ve got a week’s holiday starting on Monday.
 I’ve got a one-week holiday starting on Monday.
 It’s only about 10 minutes’ walk.
 It’s only a ten-minute walk.
5) N + prep + N şeklinde oluşan bileşik isimlerde sahiplik takısı sona eklenir.
 My sister in law’s car is on fire right now.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1065
favori
like
share
getsa Tarih: 01.05.2010 10:43
bunlar ne?