Hz.Muhammed (s.a.v.) in 40 Önemli Hadisi hakkinda bilgiler

1.Kim ümmetime dini işlerine dair kırk hadis hıfz ediverirse Allah Teâlâ onu alimler zümresinde haşr eder.... Ben de kıyamet gününde ona şahid ve şefaatçi olurum. (yani bu 40 hadisi serifi kim öğrenir ve müslüman kardeşlerimize öğretirse.)


2.İbn-i Abbas (Radıyallâhu Anhümâ) dan: "Sarık sarın ki hilminiz (yumuşak huyluluğunuz halim-selimliğiniz vakarınız ağır başlılığınız ve sükûnetiniz) artsın. (Mecmeuz zevâid Libas Bâbul Amâim: 5/122)


3.- Hiç biriniz hayvanlar gibi (sevişmeksizin) cinsi münasebette bulunmasın arada elçi bulunsun.
Soruldu:
Yâ Rasûlallâh sözünü ettiğiniz elçi nedir?
- Aşk fısıltıları ve öpüşmedir.
İslam'da cinsellik Âsım Uysal İhyâ-i ulûmiddin İmam-ı Gazâlî K. nikahı Âdâbü-l Muâşeret 2/64


4.Sizden hiç biriniz lâyıkıyla iman etmiş olmaz; beni çocuğundan anasından babasından ve bütün insanlardan fazla sevmedikçe...


5.Üç şey münâfığın alâmetidir: Yalan söyler sözünde durmaz emânete hıyânet eder.


6.Beni yerim göğüm almaz ancak mümin kulumun kalbi alır ben hiç bir mekana sığmam ancak mümin kulumun kalbine sığarım.


7.Kul nâfilelerle bana durmadan yaklaşır nihayet onu severim. Bir kere de onu sevdim mi artık o kulumun işiteceği kulağı olurum göreceği gözü olurum.(kudsi hadis)


8.Allahü teâlâ refîktir. Yumuşaklığı sever. Sertlik edenlere vermediği şeyleri ve başka hiçbir şeye vermediğini yumuşak davranana ihsân eder.


9.Cehenneme girmesi haram olan kimseyi bildiriyorum. Dikkat ediniz! Bu kimse insanlara kolaylık ve yumuşaklık gösterendir.


10.Nefse sükûnet ve kalbe ferahlık veren iş iyi iştir. Nefsi azdıran kalbe heyecan veren iş günâhtır.


11.Allahü teâlânın bir kulunu sevmemesi onun faydasız şeylerle uğraşmasından anlaşılır.


12.Bir kimsenin çocuğunu terbiye etmesi ve ona edep öğretmesi her gün bir miktar sadaka vermesinden daha hayırlıdır.


13.Allahü teâlâ benim ümmetimden bir kuluna iyilik yapmak isterse onun kalbine Ashâbımın sevgisini yerleştirir.


14.Atalarınıza hürmet ediniz ki çocuklarınız size hürmet etsin! İffetli olunuz ki aileleriniz iffetli olsun!


15.Musîbetlerin en büyüğü vakti faydasız şeylerle geçirmektir.


16.Din güzel ahlâktır.


17.İnsanlara teşekkür etmeyen Allahü teâlâya şükretmemiş olur.


18.Ebû Hüreyre (ra)'den: Resûlullâh (sav) şöyle buyurdu:
Allahû Teâla pâktır. Pâk olandan başkasını kabûl etmez. Allahu Teâla mürsel olan Peygamberlerine neyi emrettiyse mü'minlere de onu emretmiştir.
Peygamberlere: "Ey peygamberler pâk ve helâl taâmlardan yiyiniz ve sâlih amel işleyiniz"
Mü'minlere: "Ey iman edenler rızk olarak size verdiğimiz pâk ve helâl şeylerden yiyiniz" buyurdu.
Ondan sonra Resûl-i Ekrem (sav) Hazretleri (sözü döndüre dolaştıra) buyurdu ki;
İnsan (Allah yolunda uzun seferlere katlanır saçları birbirine karışmış yüzü gözü toza bulanmış "Yâ Râb! Yâ Rab!" diyerek ellerini gök yüzüne açar. Halbuki yediği haram içtiği haram giydiği haram. Haram ile beslenmiş. Böylesinin duâsı nereden müstecâb olacak?


19.Ebu Rukayye Temin b. Evs ed-Dâri (ra)'den: Demiştir ki Nebiyy-i Ekrem (sav) Efendimiz şöyle buyurdu: "Din hemen nasihattir. Din hemen nasihattir. Din hemen nasihattir." "Yâ Resûlallâh kimin için nasihat?" diye sorduk. "Allah için kitâbı için Resûlü için Eimme-i müslimin ve âmme-i müslimin için." buyurdular.


20.Cabir (Radıyallahu Anh) dan: "(Her insan yaşadığı hâl üzere Ölür) ve her kul Öldüğü hâl Üzere diriltilir." (Müslim Cennet:l9 No:28784/2206. İbni Hacer-i Heytemî ez Zevatir 2/402)


21.Ibn-i Ömer (r.a)dan rivayet edildiğine göre; Peygamberimiz (s.a.v) Söyle buyurdu:
Allah Teala Cenneti yarattığı zaman ona şöyle buyurdu:
-İzzet ve celalime and olsun insanlardan sekiz sınıf vardır ki; sana dahil olmayacaklardır;
1*Devamlı şarap(içki vs)içen
2*Zinada ısrar eden
3*Deyyus olan(Eşini kıskanmayan)
4*Hükümdarların kötü icraatlarına alet olan
5*Erkek olduğu halde kadınlaşan
6*Koğuculuk eden
7*Başkalarına merhamet etmeyen
8*Allah'a ant içip de ahdine vefa etmeyen kimseler


22.Ebu Davud şöyle diyor;
-"Topladığım hadislerin içinden bu dört hadis hadislerin özüdür."
* Ameller niyetlere göredir.
* Bir mümin kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.
* Malayaniyi(Dünyâ ve âhirete faydası olmayan iş boş söz lüzumsuz şey) terk etmesi kişinin olgun mümin olduğunun göstergesidir.
* Helaller bellidir haramlar da bellidir. Birde bunlar arasında şüpheli olanlar vardır siz şüpheli olan şeylerden kaçının.


23.Bir gün annesi Abdullah bin Ömer'e:
- Abdullah! Gel bak sana ne vereceğim diye seslenmişti.
Resul-i Ekrem Hazretleri de misafir olarak orada bulunuyordu. Abdullah'ın annesine sordu:
- Çağırdığın Abdullah'a ne vereceksin?
- Hurma vereceğim ya Resulallah!
- Peki öyleyse. Eğer bir şey vermeyeceğin halde vereceğini vaat ederek çocuğu aldatmış olsaydın sana yalan söylemiş gibi günah yazılacaktı


24.Hz. Ömer anlatıyor:
Bir gün Resûl-i Ekrem ASM esirler arasında çocuğundan ayrılan bir kadın gördü. Kadın çocuğunun hasretinden rast gelen çocuğu kucağına alıyor onu sevip emziriyordu.
Resul-i Ekrem ashabına:
- Hiç bu kadın çocuğunu ateşe atar mı? Diye sordu. Ashab:
- Asla cevabını verdiler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem (ASM):
- O halde biliniz ki Allah’ın kullarına merhameti bu kadının çocuğuna merhametinden daha fazladır buyurdu. (Buhari-Müslim)


25.H.z. Aişe vâlidemiz anlatıyor: Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki: "İçinizden birisi besmele çekmeyi unutup da yemek yemeye başlamış bulunursa bu durum hatırına gelir gelmez; "başlangıcında da bitiminde de Allah'ın adı ile niyetiyle" manâsına gelen "Bismillahi evveluhû ve âhirâhû" desin.


26.Benim ümmetime bir zaman gelecek ki ulemayı güzel elbiseKur-an-i güzel sesle tanırlar ve Allah'a yalnız ramazan ayında ibadet eder.Böyle oldu mu ilmi hilmi ve rahmeti olmayan bir hükümdarı Allah onlara musallat eder.


27.Ey gençler topluluğu! Sizden evlenmeye gücü yetenler evlensin.Çünkü evlenmek gözü daha çok muhafaza edernamusu daha fazla korur. Evlenmeye gücü yetmeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç kalkandır.


28.Ahlakı güzel olan insan her yaşta güzeldir.


29.Müslüman temiz toprağa benzer: ona her şey atılır ezilir hakaret görür; ama ondan hep güzel şeyler çıkar.


30.Nerede olursanız olun bana salât ve selâm edin. Zira sizin salât ve selâmlarınız bana ulaşır."


31."içerisinde köpek veya heykel bulunan haneye rahmet melekleri girmez."


32."Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunanı Allah'u teâlâ yüz üstü Cehenneme atar."


33.İlim dörttür: 1)Dînin muhâfazası için fıkıh ilmi 2) Sıhhatin korunması için tıp ilmi 3) Lisânın muhâfazası için sarf ve nahiv ilmi 4) Vakitlerin bilinmesi için astronomi ilmi.


34.Birbirinize selâm veriniz. (Hadîs-i şerîf-Tirmizî Müslim) Îmân etmedikçe Cennet'e giremezsiniz. Birbirinizle sevişmedikçe tam îmâna kavuşamazsınız. Size bir şey göstereyim mi? onu yaparsanız sevişirsiniz. Aranızda selâmı çok yayınız. (Hadîs-i şerîf-Müslim)


35.Müslüman'ın Müslüman üzerinde beş hakkı vardır. Selâmına cevap vermek hastasını yoklamak cenâzesinde bulunmak davetine gitmek ve aksırıp; "Elhamdülillah" deyince; "Yerhamükellâh" diyerek cevap vermek. (Hadîs-i şerîf-Buhârî Müslim)


36.Din garip olarak başladı garipliğe dönecektir. Ne mutlu gariplere.


37.Lut kavminin amelini işleyene Allah lanet etsin. Lut kavminin amelini işleyen kimse melundur.


38.Hazreti Âişe radıyallâhü anhâ anlatıyor "Rasulullah sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular ki; "Nikah benim sünnetimdendir. Kim benim sünnetimle amel etmezse benden değildir. Evleniniz! Zirâ ben diğer ümmetlere kaşı sizin çokluğunuz ile iftihar edeceğim. kimin maddi imkanı varsa hemen evlensin. Kütüb-i Sitte c:17 s:190


39.Ebu Sâid el-Hudri radıyallahü anh der ki: Peygamberimizin sallallâhü aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu duydum: Herhangi biriniz kötülük görürse onu eli ile değiştirsin; yapamazsa dili ile bunuda yapamazsa kalbi ile değiştirsin sonuncu tavır imanın en zayıf şeklidir.


40.İbni Mes'ud'dan (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: İsrailoğulları üzerinde beliren ilk eksiklik ilk kusur şudur: Adamın biri başka biri ile karşılaşır ve ona «hey falan kişi Allah'tan kork da şu yapmakta olduğun hareketten vazgeç çünkü o sana helâl değildir» der sonra da ertesi günü aynı adamla karşılaşır adam eski tutumunu devam ettirmektedir fakat adamın bu tutumu berikini onunla birlikte yemekten içmekten ve birlikte oturmaktan alıkoymaz onlar böyle davranınca Allah da kalplerini birbirine benzetti.» Peygamberimiz (S.A.S.) sözlerine şu ayeti okuyarak devam etti:

— «İsrailoğullarının kâfir olanları Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın dili ile lanetlenmişlerdir; bunun sebebi isyan edip azmış olmaları idi. Onlar işlemiş oldukları kötülükten birbirlerini alıkoymazlardı yapmış olduktan iş ne fena bir şeydi! Onların çoğunun kâfirleri dost edindiklerini görürsün; kendi kendileri için ne fena bir akibet hazırlıyorlar ki Allah onlara öfkelenir ve bitmez bir azaba çarptırılırlar.» Maide78-81

Daha sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu: «Hayır hayır. Ya iyiliği emredip kötülükten alakorsunuz zalimin elinden tutup onu hakka karşı kesinlikle boyun eğdirir kendisini hakkın sınırları içinde tutarsınız veya Allah önce kalplerinizi birbirinizinkine benzetir ve arkasından da İsrailoğulları gibi size de lanet eder.» — Ebu Davud Tirmizî —

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 956
favori
like
share