--------------------------------------------------------------------------------


3) Askerlerin ve emniyet mensuplarının kendilerinden bir üst rütbedekileri selamlamak zorunda olmaları, hangi sosyal hayat kuralının, hukuk kuralına dönüşmesine örnek teşkil eder?


A) Objektif ahlak kuralları
B) Subjektif ahlak kuralları
C) Görgü kuralları
D) Din kuralları
E) Ekonomi kuralları--------------------------------------------------------------------------------


4) Ayırt etme gücüne sahip olan küçüğün tek başına yapmış olduğu borçlandırıcı bir hukuki işlem yasal temsilci tarafından onaylanmazsa ne olur?


A) Hükümsüz olur.
B) İptal edilir.
C) Geçerli olur.
D) Mahkemenin onaylamasıyla geçerli olur.
E) Tek taraflı bağlamazlık müeyyidesine tabi olur--------------------------------------------------------------------------------


5) Bir memuru haksız şekilde işten çıkartan bir kamu kurumunun bu işlemine karşı, aşağıdaki müeyyidelerden hangisi uygulanır?


A) Para cezası
B) Yokluk
C) İptal
D) Cebri icra
E) Hapis cezası


--------------------------------------------------------------------------------


6) Tazminat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


A) Bir yaptırım türüdür.
B) Maddi veya manevi olabilir.
C) Sadece haksız fiillere uygulanır.
D) Sözleşmeye aykırılık halinde de uygulanır.
E) Sözleşmeyi geç yerine getiren kimse, tazminat ödemek zorunda kalır.--------------------------------------------------------------------------------


7) Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargının alanına girer?


A) Vakıfların mahkeme siciline tesciline karar verilmesi
B) Bir kimsenin alacağının ödenmesine karar verilmesi
C) Evli bir çiftin boşanmasına karar verilmesi
D) Kiralanan bir yerin boşaltılmasına karar verilmesi
E) Bir eşyanın mülkiyetinin kime ait olduğuna karar verilmesi--------------------------------------------------------------------------------


8) Türkiye Cumhuriyetinin laik bir devlet olduğu hükmü aşağıdakilerden hangisinde yer alır?


A) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında
B) Medeni Kanunda
C) Borçlar Kanununda
D) Devletler Özel Hukuku hükümlerinde
E) Meclis İçtüzüğünde--------------------------------------------------------------------------------


9) Devletin işlerini yürüten idarenin hukuk düzenine bağlı kalması aşağıdaki ilkelerden hangisi ile ilgilidir?


A) Demokratik devlet
B) Laik devlet
C) Sosyal devlet
D) Hukuk devleti
E) İnsan haklarına saygılı devlet--------------------------------------------------------------------------------


10) Ticari bir işletmeyi bir ticaret ünvanı altında işletmek maksadıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlanBu kelimeyi kullanmak yasakdırılmamış, diğer ortakların sorumluluğu belli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kollekif
B) Komandit
C) Anonim
D) Limited
E) Kooperatif--------------------------------------------------------------------------------


11) Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senedidir?


A) Konişmento
B) Tahvil
C) Bono
D) Hisse senedi
E) Makbuz senedi--------------------------------------------------------------------------------


12) Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir?


A) Sigorta primi
B) Sigorta poliçesi
C) Sigorta bedeli
D) Sigorta tazminatı
E) Sigorta ücreti--------------------------------------------------------------------------------


13) Bir yönetmeliğin iptali için aşağıBu kelimeyi kullanmak yasakdakilerden hangisine başvurulabilir?


A) Anayasa Mahkemesine
B) Danıştaya
C) Uyuşmazlık Mahkemesine
D) Sayıştaya
E) Yargıtaya--------------------------------------------------------------------------------


14) 1982 Anayasasına göre, CumhurBu kelimeyi kullanmak yasakbaşkanının hangi kanunları bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye gönderme yetkisi yoktur?


A) Ceza Kanunlarını
B) İş kanunlarını
C) Ticaret kanunlarını
D) Askeri kanunları
E) Bütçe kanunlarını


--------------------------------------------------------------------------------


15) Kanunlar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


A) Kanunlar, yürürlüğe girmeden önceki olaylara da uygulanabilirler.
B) İstisnai olarak belli bir kişi için çıkarılabilirler.
C) Kanunları çıkaracak merciiyi Anayasa gösterir.
D) Bütçe kanunları sürekli değildir.
E) Yürürlük tarihinin kanunda gösterilmesi zorunlu değildir.--------------------------------------------------------------------------------


16) Maddi mallar üzerindeki mutlak haklara ne ad verilir?


A) Kişilik hakkı
B) Velayet hakkı
C) Nisbi hak
D) Ayni hak
E) Rehin hakkı--------------------------------------------------------------------------------


17) Vatan hizmeti hangi tür haklaradandır?


A) Siyasi
B) Sosyal
C) Kişisel
D) Fikri
E) Özel--------------------------------------------------------------------------------


18) Kişilerin maddi menfaatlerini koruyan haklara ne ad verilir?


A) Malvarlığı
B) Kişilik
C) Nisbi
D) Mutlak
E) Devredilemeyen


--------------------------------------------------------------------------------


19) İyiniyetli olma, aşağıdaki hukuk dallaBu kelimeyi kullanmak yasakrından hangisinde sonuç doğurmaz?


A) Eşya hukuku
B) Aile hukuku
C) Miras hukuku
D) Borçlar hukuku
E) Ticaret hukuku--------------------------------------------------------------------------------


20) Bir hak sahibinin hakkını kullanırken iyi ve doğru hareket edip etmediği aşağıdaki kurallardan hangisine göre belirlenir?


A) İyiniyet kuralı
B) Dürüstlük kuralı
C) Ahlak kuralı
D) Görgü kuralı
E) Sorumluluk kuralı--------------------------------------------------------------------------------


21) Mirasa ilişkin haklar, hangi anda mirasçılar tarafından kazanılmış sayılır?


A) Mirasın açıldığı anda
B) Mirasın paylaşıldığı anda
C) Murisin öldüğü anda
D) Miras paylaşıldığı anda
E) Mirasçılara teslim anında--------------------------------------------------------------------------------


22) Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişiliği sona erdiren bir nedendir?


A) Kısıtlama
B) Gaiplik
C) Tutuklama
D) Dava ehliyetinin kaybedilmesi
E) Temyiz kudretinin kaybedilmesi--------------------------------------------------------------------------------


23) Dar anlamda kişilik, aşağıdaki kavBu kelimeyi kullanmak yasakramBu kelimeyi kullanmak yasaklardan hangisiyle aynı anlamda kullanılır?


A) Ehliyet
B) Şahsa bağlı haklar
C) Kişilik hakları
D) Kişisel durumlar
E) Kişi--------------------------------------------------------------------------------


24) Bir kişinin ölmüş olduğunu ispat kime düşer?


A) Ölenin babasına
B) Eşine
C) Kendi lehine hak çıkaracak kimseye
D) Mirasçılara
E) Çocuklarına--------------------------------------------------------------------------------


25) Aşağıdakilerden hangisi doktrine göre kişilik hakları arasında yer almaz?


A) Maddi bütünlük üzerindeki haklar
B) Manevi bütünlük üzerindeki haklar
C) İktisadi bütünlük üzerindeki haklar
D) Konut dokunulmazlığı üzerindeki haklar
E) Miras üzerindeki haklar


--------------------------------------------------------------------------------


26) Bir kimsenin kişilik haklarına karşı haksız bir saldırıda bulunulması ve saldırının hala devam etmekte olması halinde hangi dava açılabilir?


A) Saldırıya son verilmesi davası
B) Tesbit davası
C) Gaiplik davası
D) Önleme davası
E) İçtinap davası--------------------------------------------------------------------------------


27) Bir ressamın bir kimsenin yağlı boya tablosunu yapmayı üstlenmesi ne tür bir edimdir?


A) Maddi edim
B) Kişisel edim
C) Sürekli edim
D) Olumsuz edim
E) Bölünebilir edim--------------------------------------------------------------------------------


28) Haksız fiil, sorumluluğunda, tazminatın miktarını ve şeklini kim belirler?


A) Davacı
B) Fail
C) Davalı
D) Hakim
E) Bilirkişi--------------------------------------------------------------------------------


29) Aşağıdakilerden hangisi resmi şekle tabidir?


A) Evlenme sözleşmesi
B) Taşınmaz tellallığı
C) Kaydı hayatla irat
D) Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
E) Rekabet yasağı anlaşması


--------------------------------------------------------------------------------


30) Aşağıdakilerden hangisi, irade ile iradenin açıklanması arasındaki uygunsuzluk hallerinden biri değildir?


A) Muvazaa
B) Hata
C) Şaka
D) Hile
E) ikrah


Cevap Anahtarı Verilen Cevaplar Sonuç

3 C
4 A
5 C
6 C
7 A
8 A
9 D
10 B
11 C
12 A
13 B
14 D
15 A
16 D
17 A
18 A
19 E
20 B
21 C
22 B
23 E
24 C
25 E
26 A
27 B
28 D
29 D
30 C

Beğeniler: 3
Favoriler: 0
İzlenmeler: 13595
favori
like
share
FreddyKrueger Tarih: 31.08.2009 17:53
[COLOR="#c0ccf4"][QUOTE=snoop58_;3646082]ya burası konunun yeri değil ama hazırlık sınıfı atlama sınavı hakkında bir bilgisi olan var mı?

Sizinde Dediqiniz Gibi BuraSı Yeri DeqiL...

Orta Seviyede InqiLizCe BiLiyorSanız GeçerSiniz KanımCa...
snoop58_ Tarih: 31.08.2009 17:26
ya burası konunun yeri değil ama hazırlık sınıfı atlama sınavı hakkında bir bilgisi olan var mı?
FreddyKrueger Tarih: 07.06.2009 09:28
[COLOR="#c0ccf4"]Hanqi Sınavda SoruLduqunu da Not Dü$erSen Iyi oLur...