Girişimcilik Ders Notları - Girişimcilik Dersi

İşletme Gelişim Aşamaları

* Başlangıç Aşaması : Girişimci için en zor aşamanın başlangıç aşaması olduğu söylenebilir.Bu aşamada girişimci kira,makine ve ekipman,stok,ücret,reklam,lisans ve kuruluş gibi harcamaları yapma durumundadır.Başarısızlık ihtimalinin yüksek olduğu bir aşamadır.
* Büyüme Aşaması : Pazarın genişlediği,işletmenin kendini gösterdiği,yeniliklerin çoğaldığı rekabetin ortaya çıktğı ve kârların yükselmeye başladığı aşamadır.Bu aşamada firma yeni üretim tesisleri kurmak,yeni makine ve ekipman satın almak,satış gücünü arttırmak ve ar-ge yatırımlarını yapabilmek için ilave finansal kaynaklara ihtiyaç duyar.Büyüme aşamasında girişimcinin ve firmanın finansman kaynakları genişlemiştir.Bu kaynaklar,satıcılar,ticari bankalar,küçük ve orta ölçekli işletme idarelerinin sağlamış olduğu finansal destekler,risk sermayedarlaı,yatırım bankaları ve yatırımcılar olarak sıralanabilir.
* Olgunluk Aşaması :İşletmenin büyümesinin durduğu ve pazar payının belirgin olduğu,fiyatların düşme eğilimine geçtiği,satışların arttığı fakat fiyatlardaki düşüş nedeniyle kârların azaldığı aşamadır.Bu aşamada firma,reklam harcamalarını arttırmak için finansal kaynaklara ihtiyaç duyabilir.
* Gerileme Aşaması : Ar-ge ve promosyon harcamalarının düştüğü,fiyat savaşlarının devam ettiği ve bunların sonucunda hem satışların hemde kârların azaldığı aşamadır.Eğer firma bu aşamada yeni bir ürün piyasaya sunamıyorsa önemli bir problemle karşı karşıyadır.Bu aşamanın tek olumlu etkisi,girişimciyi ve firmayı yeni bir ürün üretme konusunda zorlamasıdır.
Finansal Planlama : Bir işletmenin belirlenen bir dönem içinde ihtiyaç duyacağı fonları,nakit giriş ve çıkışlarının zamanlanması,en uygun fon kaynaklarının bulunması ve bu kaynakların ne şekilde kullanılacağının belirlenmesi amacıyla yapılır.Girişimcinin uzun dönemli amaç ve hedeflerini ortaya koyduktan sonra,bu hedef ve amaçlara ulaşmada ihtiyaç duyulan fonların nereden ve ne şekilde sağlanacağının belirlenmesi finansal planlama ile mümkün olacaktır. Finansal planlar,girişimcinin kısa,orta ve uzun vadede parasal gereksinimlerinin belirlenmesi amacıyla yapılır.
İyi bir finansal plan,Finansal Kontrolüde içerir.Finansal Kontrol,periyodik olarak tahmini değerelere fiili olarak oluşan değerler(gelirler,maliyetler ve diğer harcamalar) arasında karşılaştırma yapılmasına olanak veren bir süreçtir.
Fİnansal stratejinin oluşturulması,en uygun finansman kaynaklarının bulunması,alternatif borç-öz sermaye yapılarının değerlendirilmesi ve buna bağlı olarak finansal faydanın en yükseğe çıkarılmasını amaçlar.Bu amaç doğrultusunda,sermaye maliyetinin ve finansal risklerin en aza indirilmesine yönetli stratejiler geliştirilir.
Bu stratejiler Şunlardır:
* Borçlanmadaki vadeyi uzatmak
* Mümkün olduğu ölçüde sabit faiz oranı üzerinden borçlanmak
* Alınan borçların yenilenememe riskini en aza indirmek
* Döviz kuru risklerinden korunmak
İşletme yöneticileri,uzun dönemli finansman gereksinimlerinin tahminlerinde proforma tablolardan,kısa dönemli finansman ihtiyacının belirlenmesinde de nakit bütçelerinden yararlanır.Proforma bilanço,tahmini bilanço demektir.Proforma bilanço,işletme verilerinden yararlanarak,dönem sonunda beklenen aktif ve pasif kalemlerinin hangi tutarlarda olacağını tahmin etmek demektir.Düzenlenen tahmini bilançoda,aktifler tutarı,pasifler tutarından fazla ise fon açığı,eğer pasifler tutarı aktifler tutarından fazla ise,fon fazlası söz konusu olur.Nakit bütçesi,belirli zaman süresi için hazırlanan ( günlük,haftalık,aylık ) ve hazırlandığı dönem içeresinde işletmenin olası nakit girişleri ile nakit çıkışlarını gösteren kısa dönemli planlama araçlarından birisidir.Nakit bütçe,işletmenin nakit hareketlerini özetleyen bir tablodur.
Çalışma sermayesi yönetimi firmanın tam kapasite ile çalışabilmesi,üretimin kesintisiz olarak devam edebilmesi,iş hacmini genişletebilmesi,yükümlülüklerini karşılayamama(Likidite) reskini azaltması,kredi değerliliğini arttırması,olağanüstü durumlarda mali yönden zor durumlara düşmemesi faaliyetlerini karlı ve verimli bir şekilde yürütrebilmesi için gerekli olan sermayedir.
Çalışma seryameyesi yönetimi nakitin,alacakların,kısa vadeli yatırım araçlarının ve stokların yönetimini kapsamakla beraber,daha geniş bir ifade ile kısa vadeli borçların yenetimini de kapsamaktadır.
Çalışma sermayesi sabit ve değişken olarak iki grupta toplanabilir.Çalışma sermayesinin sabit kısmını,satışlardaki dalgalanmalarla değişmeyen çalışma sermayesi oluşturur.Özel dönemlerdeki talebi karşılamak üzere ilave stoklama,çalışma sermayesinin değişken kısmını oluşturur.
İşletmelerde çalışma sermayesi düzeyi çok sayıda faktöre bağlı olarak değişmesinin faktörleri:
* İşletmenin faaliyet konusu : Ticari faaliyette bulunan işletmeler,üretim işletmelerine göre daha çok çalışma sermayesine ihtiyaç duyarlar.

* İşletmenin büyüklüğü : Küçük İşletmeler büyük işletmelere oranla daha yüksek oranda çalışma sermayesine ihtiyaç duyarlar.
* Satışlarda Artış-azalış oranı : Satışlarda çalışma sermayesi ihtiyacı arasında bire bir olmamakla birlikte aynı yönde bir ilişki vardır.
Girişimci için iki tür finansman biçiminden söz edilebilir.Bunlar borç ile finansman ve öz kaynak yoluyla finansmandır.Borç Finansmanı genellikle,varlık temelli finansman olarak adlandırılır ve binalar,makineler,arai gibi bazı duran varlıkların teminat olarak gösterilmesini gerektirir.
Öz sermaye yoluyla finansman sağlanması ise,karşılığında herhangi bir teminat gösterilmez.Öz sermaye,işletme sahibi ya da ortaklarının koymuş olduğu parayı ifade eder ve kurulacak olan işletme üzerindeki sahip olunan hakların belirlenmesinde ölçüt olarak kullanılır.
Bir başka açıdan bakılırsa,finansman içeriden yaratılan ve dışarıdan sağlanan fonlar şeklinde de gruplandırılabilir.İçeriden yaratılan fonlar,elde edilecek karlar,varlık satışları,çalışma sermayesinin azaltılması ya da alacak ve stoklara daha az fon bağlanması,ödeme dönemlerini uzatma veya vade yapısını değiştirme şeklinde birçok kaynaktan olabilir.
Dışarıdan sağlanacak kaynakların değerlendirilmesinde üzerinde durulması gereken faktörler :
* Kullanılacak fonların vade yapısı
* Kuullanılacak fonların maliyeti
* Yönetim üzerindeki kontrol etkisi
Alternatif Finansman Kaynakları
* Kişisel fonlar : Kişisel fonların yeni girişimin finansmanında kullanılması,gerek melek yatırımcılar,gerek ticari bankalar gerekse risk sermayesidaarlarından sağlanacak fonlar içinde bir güvence oluşturmaktadır.
* Aile ve Arkadaşlar : Kişisel fonlsarın yanı sıra aile ve arkadaşlardan sağlanacak fonlar da yeni girişimin finansmanında sıkça kullanılmaktadır.
Sakıncaları
* Yönetime Karışma
* Elde edilen kardan pay alma
* sahiplenme
* Çalışanlara karışma
* Faaliyetleri yönlendirme
* Ticari Bankalar : Girişim finansmanında ihtiyaç duyulan fonlar kısa süreli banka kredilerinden de sağlanabilir.
Girişimcilerin ticari amaçlı kullanabilecekleri kredileri şunlardır
* Açık krediler * Döviz kredileri
* Dövize endeksli krediler * Emtia karşılığı krediler
* Spot krediler * Senet karşılığı avans kredileri
* Akreditif kredisi * İpotek karşılığı krediler
* İskonto/iştira kredileri * Kefalet karşılığı krediler
* Günlük faiz oranlı rotatif senet karş.ı avans kre. * Borçlu cari hesap şeklinde açılan krediler
* Finansal Kiralama ( Leasing ) Bir yatırım malının mülkiyeti leasing şirketinde kalarak,belirli bir kira karşılığında,kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve yapılan sözleşmede belirlenen değerler üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman yöntemidir
* Satıcı Kredileri : Herhangi bir ödeme olmaksızın,satıcının malı teslim etmesi ve alıcıya ödeme için belirli bir süre tanıması sonucunda oluşur ve işletmeler arsaındaki ticari ilişkileri güçlendirir.
* Melek Yatırımcılar : Melek yatırımcı,genellikle parası olan kişi veya grupların,kar sağlama potansiyeli yüksek,katma değer yaratabilecek bir iş fikri olan fakat kaynak sıkıntısı içerisindeki girişimcilere destek olunması anlamında kullanılan bir kavramdır.Melek yatırımcılar yoluyla sağlanan finansman,risk sermayesinde benzetilmekle birlikte aralarda önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Melek Yatırımcılar ile risk sermayesi arasındaki farklılıklar şunlardır
+ Finansmanına yardımcı olunacak yatırımlarda melek yatırımcılar kendi paralarının kullanırlar.Risk sermayedarları ise,kendilerine yatırım yapan bireysel ve kurumsal yatırımcıların paralarını kullanırlar.
+ Risk sermayedarları melek yatırımcılara oranla daha fazla teknoloji tabanlı yatırımlara destek verirler.
+ Melek yatırımcıların yatırım yaptıkları işletmelerin karar süreçlerine bizzat katılırlar,ancak risk sermayedarları stratejik denetimlerde bulunurlar
+ Melek yatırımcılar yatırımlarını tamamen maceracı bir ruhla ve amatör bir şekilde yaparken,risk sermayedarları profesyonel ve yüksek getiri amaçlı yaparlar

+ Melek yatırımcılar genellikle daha önce girişimcilik deneyimlerine sahiptirler,ancak risk sermayedarlarının girişimcilik deneyimleri melek yatırımcılara oranla daha azdır
+ Yatırım deneyimlerine bakıldığında risk sermayedarları melek yatırımcılara göre daha aktiftir ve yatırım sayısı fazladır
+Melek yatırımcılar risk sermayedarlarına göre daha fazla risk alırlar ve beklentileri düşüktür
+ Melek yatırımcılar risk sermayedarlarına göre daha az araştırma ve değerlendirme süreci uygularlar
* Risk sermayesi : Ellerinde büyük miktarda fon fazlası bulunan yatırımcıların,gelişme potansiyeli yüksek olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ( KOBİ ) oluşumu ve faaliyete geçmesi için yaptığı orta ve uzun vadeli bir yatırım modeli olarak tanımlanmaktadır.Risk Sermayesinin Temel özelliği,yatırım yapılan şirketlere finansman desteğinin sağlanmasının yanı sıra yönetim desteği vermeleri ve özellikle stratejik konularda karar alma mekanizmasının mutlaka içinde yer almalarıdır.
Risk Sermayesinin Unsurları
+ Teknolojik yenilik
+ Sermayeye katılım
+ Küçük İşletme
+ Hızlı büyüme
+ Uzun vadeli yatırım
Risk Sermayesi şirketlerinin yatırımlarda kullanacağı fonların kaynakları şunlardır
+ Bireysel tasarruflar
+ Sosyal güvenlik kurumları ( Emekli sandığı,SSk,Bağ-Kur )
+ Finansal kurumlar (bankalar,sigorta şirketleri )
+ Devlet
+ İşletmeler
+ Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ( vakıf,dernek )
Risk Sermayesi finansman modeli aracılığı ile yapılacak yatırımlar için takip edilecek adımları şunlardır :
* İş planının hazırlanması
* İlk değerlendirme
* Birlikte çalışma
* Değerlendirme
* Yatırım Sözleşmesi
EURAKA’nın Amaçları Şunlardır
* Tüm ileri teknoloji alanlarında pazar yönelik ar-ge çalışmalarını teşvik etmek
* Avrupa’nın rekabet gücünü arttırmak
* Kaliteli ürün,metot ve hizmetler geliştirmek
* Sınırları aşan işbirliği sağlamak
* Sanayi ve araştırma kurumlarını kaynaştırmak

Girişimcilerin Başvurabileceği Kurumlar ve Sağlanan Destekler
* Türkiye Halk Bankası
* Kredi Garanti Fonu ( KGF )
* Halk Yatırım Menkul Değerler A.S
* KOSGEB AR-GE Destekleri
* TUBİTAK-TİDEB AR-GE Destekleri
* EUREKA – Türkiye
* Türkiue Teknoloji Geliştirme Vakfı ( TTGV )


Unite IV

Şirket girişimciliği konusundaki literatürün çoğunluğu iç girişimcilikle ilgilidir.Pinchot’a göre iç girişimcilik”hayalperest herhangi bir kişinin ya da kişilerin yaptığı iştir.Bu kişiler yaratıcı veya mucit olabilir ancak daima bir fikri ya da düşünceyi kârlı bir gerçeğe dönüştürebilen hayalperestlerdir”.

İç Girişimcinin Özellikleri
* İş girişimciler,küçük,orta ya da büyük ölçekli organizasyonlarda girişimci uygulamalar oraya koyabilmektedir.
* İç girişimci,kurulmuş işletmelerde yönetimde,satışta ya da üretimde yeni organizasyonların vizyonunu değiştirme ya da yeni ve değişik kollara yayılmak şeklinde olabilir.
* Kişinin iç girişimci sayılabilmesi için karar verme yetki ve sorumluluğunu kayıtsız olarak elde etmesi gerekir.

İç Girişimciliğe yönelen ilgilinin nedenleri
* sayısı hızla artan rakipler
* Geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması
* Yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi
* Artan uluslararası rekabet
* Verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi

Yetenekli çalışanların girişimci olmak için işletmelerden ayrılmaları iki önemli gelişmenin sonucudur.Birincisi,girişimciliğin statü sembolü oluşu,ekonomik bağımsızlık sağlanması ve tanınma şansı yaratmasıdır.İkinci olarak,özellikle gelişmiş ülkelerde yeni girişimcileri gerek yönetsel gerekse de finansal olarak,destekleyen risk sermayesi finansman modelinin gelişmesidir.Böylece sermaye piyasaları yeni girişimcilerin projelerini destekleyecek hale gelmiştir.

Girişimci ile İç Girişimcinin Benzer özellikleri
* Her ikisde öncü ve yenilikçi odaklıdır
* Her ikiside fırsatları kovalar ve katme değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar
* Her ikiside risk alırlar
* Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler

Girişimci ve iç Girişimcinin Farkları Şunlardır
* Girişimci geliştirici iken,iç girişimci güçlendiricidir.
* Girişimcilerin savaşı pazara yönelik iken,iç girişimcileirin savaşı şirket kültürüne yöneliktir
* Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken,iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır
* Gİrişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır,kendisi fon yaratmak zorunda kalır,iç girişimci ise var olan kaynakları kullanır
* Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken,iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.

İç Girişimci Liderin Temel Özellikleri
* Çevreyi anlar
* Risk Alabilir
* Geleceğe dönük ve esnektir
* Yönetim seçenekleri yaratır
* Ekip çalışmasını cesaretlendirir
* Açık tartışmaları destekler
* Destekleyici koalisyon oluşturur
* İnatçı ve ısrarcıdır
* Lider ve özel olma isteği vardır
* Başarma isteği yüksektir
* Kontrol yeteneği vardır
* Araştırma ve sorgulama yapar
* Yenilikçidir

İç Girişimcilik İçin Gerekli Koşullar şunlardır
* İşletme teknolojide öncü olabilmelidir:
* Yeni fikirler desteklenmeli,hatalara karşı cesaretlendirilmelidir
* İşletmenin kaynakları kolayca erişilebilir ve kullanılabilir olmalıdır
* Ekip Çalışması yaklaşımının desteklenmesi gerekir
* Ödüllendirme sistemi olmalıdır
* Sponsor desteğinin olması gerekir
* Tüm iç girişimcilik faaliyetleri üst yönetim tarafından desteklenmelidir
* Sorumluluk ve yetki verilmesi
* İşletme sınırları esnek olmasının sağlanması
Yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında önemli faktörler şunlardır
* Ortam ve vizyon : Yenilikçi işletmeler net biz vizyona ve yenilikleri destekleyen bir işletme ortamına sahiptirler
* Piyasaya uyum : Yenilikçi işletmelere,vizyonlarını piyasanın gerçekleriyle birleştirmelidirler
* Küçük ve Karmaşık Olmayan İşletmeler : Bir çok yenilikçi işletmenin karmaşık olmayan bir yapısı ve küçük proje takımları bulunmaktadır
* Çoklu Yaklaşımlar: Yenilikçi yöneticiler farklı projenin paralel bir biçimde gelişmesini teşvik ederler
* Etkileşimli Öğrenme : Yenilikçi ortamda öğrenme ve yeni fikirler işletmenin geleneksel işlevleri temelinde çakışmaktadır.
Odak Gruplar Oluşturma : Yenilikçi işletme,geleneksel otorite dışında kalan gruplar kullanmaktadır.

İşletmelerin Düşünce sistemlerinin yeniden yapılandırılması aşamaları şunlardır
* Amaçların açıkça belirlenmesi
* Geri besleme ve destekleme sisteminin oluşturulması
* Bireysel sorumluluğun vurgulanması
* Sonuca dayalı ödüller

İşletmelerin değerlendirilmesinde kullanılan sorular şunlardır
* İşletmeniz iç girişimcilerin kendi başına ortaya çıkmasını destekliyormu?
* İşletmeniz iç girişimcilere fikirlerin gelişimi aşamalarında görevde kalmalarını sağlıyormu?
* İşletmemizde çalışanlar işlerini kendi yöntemleriyle mi yapmaktalar ya da faaliyetlerini açıklamak ve izin almak zorunda kalıyorlarmı
* İşletmenizin kaynaklarını yeni fikirlere yönlendirebilecek hızlı ve informal yöntemleri var mı?
* Sisteminiz risk üstlenmeyi ve yanlışları tolere etmeyi teşvik ediyor mu?
* İşletmeniz bir fikrin çalışabileceğine yönelik uzun süre alan deneyler yapmayı ve bunlara yeniden başlamayı göze alabiliyormu?
* İşletmenizde bağımsız takımların oluşturulması kolay mıdır?

Yenilikçi felsefenin oluşturulmasında rehber olan kurallar şunlardır
* Çalışmayı,hareketi özendir
* Mümkün olan her zaman resmi olmayan toplantılar düzenle
* Hatları hoş gör ve tecrübe olarak değerlendir
* Piyasaya yeni fikir getirmek için inatçı ol
* Yenilik için yenilikleri ödüllendir
* Resmi olmayan iletişim için fiziksel altyapı oluştur
* Sadece çalışma zamanında değil,günlük yaşamda ortaya çıkabilecek fikirleri değerlendir
* Geleceğe yönelik projeler için küçük takımlar oluştur
* Çalışanların bürokrasiden kaçınmalarını sağla
* Yenilikçi personeli ödüllendir ve teşvik et

Yeni değelere sahip bir işletme kültürü için bilinmesi gerekenler şunlardır
* Potansiyel iç girişimcilerin belirlenmesi
* İç girişimcilik faaliyetlerinin üst yönetim tarafından desteklenmesi
* Stratejik faaliyetlerde çeşitliliğin ve düzenin sağlanması
* Deneyimlerle iç girişimciliğin teşvik edilmesi
* İşletmenin ve iç girişimcilerin işletme düzeyinde birlikte çalışmalarının sağlanması

İç Girişimcilik Stratejisinin Unsurları
1- Vizyonun Geliştirilmesi
Amaçlar
+ Mevcut sistem ve yapının yenilikleri engellemeyecek şekilde esnek ve hızlı hareket etmeye uygun olmasının sağlanması
+ İç girişimciliğe yönelik prorejelerin özendirilmesi için gerekli teşviklerin ve araçların oluşturulması
+ İşletmede sinerji yaratan bir ortam oluşturarak birleşimlerle yeni fırsatların oluşturulmasına olanak sağlanması
2- Yeniliklerin Özendirilmesi :
İşletmeler iç girişimcilik stratejilerini oluştururken yenilikleri temel unsur olarak ele almalıdır.
Çalışanları Özendirme Kullanılan Kurallar Şunlardır
+ Proje Öldürme : Eğer bir fikir işletmenin bölümlerinden birinde hayata geçmiyorsa çalışan bu fikri işe yarayacağını kanıtmalak için zamanın % 15’ini harcayabilir.
+ Başarısızlığı Hoşgör : Çok sayıda deneyin ve risk üstlenmenin özendirilmesi yeni bir ürün yaratılması şansını arttırır.
+ Bölümleri Küçük Tut : Her bölüm sorumlusu çalışanların isimlerini bilmek zorundadır.Bölümler büyümeye başladığında ayrılarak yenir bir bölüm oluşturur.
+ Öncüleri Özendir : Bir çalışan,yeni bir ürün fikrine sahip olunca bunu geliştirecek takımını kurabilmektedir.Ücret ve ödüller bu ürünün gelişimine bağlı olarak belirlenmektedir.
+ Tüketicilerle yakın ilişkide bulun : Araştırmacılar,pazarmacılar ve yöneticiler tüketicileri düzenli bir şekilde ziyaret ederler ve ürün fikirlerinin geliştirildiği beyin fırtınası toplantılarına davet ederler
+ Refahı Paylaş : Teknoloji nerede gelişmiş olursa olsun herkese aittir.
3 – İç Girişimciler İçin Uygun Ortamın Yaratılması
İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında birinci adım bu yöndeki çabaları zorla değil özendirerek arttırmaktır.Yöneticiler iç girişimciliği özendirmek için katı kurallar yerine parasal ödüller gibi teşvikleri kullanmalıdır.

İkinci önemli adım insan kaynakları politikalarının düzenlenmesidir.
Üçüncu Adım iç girişimcilik projelerine verilen desteğin uzun dönemli düşünülmesi gerekliliğidir.

Son ve önemli adım analizler üzerine değil kişiler üzerine risk almaktır.
4- Takımların Oluşturulması
5 – İç Girişimcilikle İlgili Yanlışlar
* İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır
* İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazlardır
* İç girişimcilerin analitik yetenekleri yetersiz olduğundan şanslarına gücenmektedirler
* İş girişimcilerin yüksek başarı istekleri ahlaki ve etik değerlerinin düşük olmasına neden olmaktadır.Başarının nasıl kazanıldığı onlar için önemli değildir.
* İç girişimciler güç peşinde koşarlar ve imparatorluk kurma hevesindedirler


Unite III

Yenilik ve yaratıcılık kavramları genellikle birlikte kullanılır.Yenilik ile yaratıcılık aynı şey değildir.Ancak iki kavram arasında organik bir bağ vardır.Yaratıcılık fikir üretir ve üretilen bu fikirler yenidir.Yenilik,yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulamasıdır.O halde yenilik bir süreç,yaratıcılık ise bir yetenektir.

Peter Drucker’a göre yenilik,zenginlik üreten kaynaklar yaratmanın ya da mevcut kaynakların zenginlik yaratma potansiyeli arttırma aracıdır.

OECD ve AB dökümanlarında yenilik,bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete,yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım yöntemine ya da yenir bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürme olarak ifade edilmektedir.
Bilgi ile ilişkilendirilen yenilik tanımı şu şekilde yapılmıştır.yenilik bilginin ürünlere,hizmetlere,süreçlere ve sistemlere dönüştürülmesidir.

M.Porter,rekabet edilebilirlilik gücüyle,verimlilik artışı ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi arasında doğrusal bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir.

Porterin yenilik konusunda üzerinde durduğu noktalar şunlardır :
* Ürün kalitesini yükseltebilme yetenekleri
* Ürüne ek özellikler kazandırma yetenekleri
* Üretimde verimliliği yükseltebilme yetenekleri
* Yüksek otomason düzeylerine erişebilmek yetenekleri
Bu yetenekler yeniliğin kaynaklarını oluşturmaktadır.Küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel rekabet,işletmeler için yeniliği vazgeçilmez bir süreç haline getirmiştir.

Girişimcilikte Yenilik
Kişileri girişimcilikle buluşturan ortak nokta,yeniliktir.Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri,kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalarıdır.Peter F.Drucker yeniliği,girişimcinin özgül bir işlevi olarak görmektedir.

Yenilik Kaynakları
Yenilik kaynakları Peter F.Drucker tarafından iki grup halinde toplanmaktadır.Birinci grupta olanlar,şirketin veya sektörün içinde yer alır.Bunlar beklenmedik gelişmeler,uyumsuzluklar,süreç ihtiyaçları,sektör ve pazar yapısındaki değişikliklerdir.
Bunlardan başka ikinci grupta şirketin dışındaki sosyal ve entellektüel ortamlarda bulunan kaynaklar yer almaktadır.Bunlar,demokratif yapıdaki değişiklikler,algılama değişiklikleri ve yeni bilgidir.

Birinci Grup Yenilik Kaynakları
* Beklenmedik gelişmeler : Bu gelişmeler beklenmedik şekilde başarı ve başarısızlık şeklinde ortaya çıkabilir.Beklenilmeyen başarının,o alanın potansiyel yenilik alanı olarak kendini göstermesini sağlar.Başarısızlık ise,daha sonraki dönemlerin başarısının en büyük kaynağı olabilir.
* Uyumsuzluk : Uyumsuzluk,yenilik için bir fırsat oluşturur.Uyumsuzluk,olması gerekenle olan arasındaki farktır.
* Süreç Değişimleri : Var olan süreci daha iyi hale getirebilmek ya da öncekinin yerine yeni tasarlanmış bir süreç koymak,yenilik götirmektedir.
* Sektör ve Pazar yapısındaki değişmeler : Sektör ve pazar yapıları hiç bir zaman değişmez veya hiç kimse değiştiremez diye bir olay yoktur.Her sektör ve pazar yapısı her zaman değişebilir.

İkinci Grup Yenilik Kaynakları
* Demogratif Yapıdaki Değişiklikler : Demografi,toplumdaki nüfus yapısı ile ilgilenir.Nüfusun yapısını etkileyen 3 faktör vardır.Bu faktörler,nüfusun büyüklüğü,yapısı ( Yaş,cinsiyet,doğum ve ölüm oranları ) ve nüfus değişimleri ile güçlenir.
* Algılamadaki Değişiklikler : İnsanların algılamalarındaki değişiklikler tüketici davranışı olarak yenilik yaratabilmektedir.
* Yeni Bilgi : Bilgiye dayalı yenilikler,harcanan zaman,kazalar,öngörülebilirlikleri ve girişimcilik için yarattıkları meydan okuma kapasiteleri bakımından diğer yeniliklerden farklıdırlar.

Yenilikçilik İlkeleri :
Yenilikçilerin belirleyicileri olarak orataya çıkan ilkeler şunlardır:
* Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırstların analizi
* Algılamak,soru sormak ve dinlemek
* Belirli,basit ve odaklanmışlık
* Küçük Başlangıçlar
* Dehanın değil,çalışmanın ürünü olması
* Kapsamlı ve açık iletişim
* Ödül ve takdir

Yenilikçilik Süreçleri
Etkileşimli yenilik sürecinde dış kuruluşlarla iki tür etkileşim mevcuttur.İlki Tedarikçiler,müşteriler ve diğer işbirliği yapılan kuruluşlardır.Diğeri ise,bilim ve teknoloji ile yapılan işbirliğidir.

Yenilik Sürecinin Aşamaları Şunlardır
* Birinci Aşama : Bu aşama,birbirinden farklı ve gerçekleşme olasıklıkları biribiriyle aynı olmayan çok sayıda fikir olduğu için geniştir.Bu genişlik uygulama aşamasına kadar daralır.Çünkü Yenilik için düşünülen fikirler eklenir,en uygun olan seçilir.
* İkinci Aşama : Elemenin önemli kısmı ikinci aşamada,yani yapılabilirlilik( Fizibilite ) konusunda yaşanır.Söz konusu aşamalardan geçen fikir sonunda ürün ya da hizmete dönüşür.Firma bakımında son karar yapılabilirlilik aşamasında verilir.
* Üçünü Aşama : Daha sonra karar verilen bu aşamada,iş planına dökülür.İş planları,firmaların kararlarının gerçekleşmesinde yol haritası niteliği taşır.

İş Planlarının Yararları Şunlardır :
* YÖnetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar
* Strateji geliştirme ve izlenmesi konusunda çerçeve oluşturur
* Taraflar için bilgi ve iletişim dökümanı oluştur
* Performans karşılaştırmasında kullanılır
Dördüncü Aşama : Bu aşamada,fikrin ürün ve hizmete dönüşmesi,pazarlama,yönetim organizasyon ve finansal açıdan çeşitli testler yapıldıktan sonra ürün ya da hizmetin arz için hazır olup olmadığına karar veriilir.
Beşinci Aşama : Bu aşamada arz yapılır.Bu aşamada yenilik ticarileşir.Yenilik,karalama yoluyla başlar,tasarımla devam eder ve yönlendirmeyle sona erer.
Ayrıca,yenilik süreçleri iki aşamalı süreç olarakta gösterilmektedir.Bu süreçler şunlardır
* Yaratıcı aşama – Yaratıcı fikirlerin üretimi
* Uygulama aşaması – yaratıcı fikirlerin uygulamaya konması

Yenilik Türleri
* Teknolojik Ürün Yenilikleri : Ürün ve hizmetlerdeki değişiklikler,ürün yeniliği olarak tanımlanır.Teknolojik ürün yeniliği,yeni bir ürün olabileceği gibi geliştirilmiş bir ürün de olabilir.
Amerikan Şirketi 3M, teknolojik ürün yeniliğini A,B, ve C tipi yenilik olarak üçe ayırmaktadır.A tipi yenilik en radikal olandır.Bu yenilikte,yeni iş alanı ve sektör yaratılır.B tipi yenilik,tüketicinin ne istediği bilinen bir ürünle ilgili yeniliktir.By yenilik,rekabet tabanını değiştirir ve yeni uygulama alanları bulur.C tipi yenilik ise,alan genişletmektedir ve dile getirilen tüketici ihtiyaçlarıyla ilgilidir.B ve C tipi yeniliklerde tüketicinin isteği bellidir.

* Teknolojik Süreç Yenilikleri : Süreç,yeniliği üretim ve dağıtım süreçlerindeki değişimi kapsar.Üretim ve dağıtım yöntemleri için de geçerlidir.Ürün yeniliğinde olduğu gibi teknolojik süre. yeniliğinde de yeni süreç ve geliştirilmiş süreç olabilir.Şimdiye kadar bilinmeyen bir süreç çıkarabilir.Buna,yeni süreç denilmektedir.A,B, ve C tipi yenilikler aynı şekilde süreçlere de uygulanabilir.

* Örgütsel Yenilik :
Örgütsel yeniliğin Ortaya Çıkardığı Durumlar Şunlardır :
* Örgüt yapısının önemli sayılabilecek şekilde değiştirilmesi
* Gelişmiş yönetim tekniklerinin uygulanması
* Yeni stratejilerin uygulanması

Örgütsel yenilik,örgüt yapısında ve işyerinde yapılan yeniliktir.Firma yeniliği ya kendisi üretir,ya da satın alır.Girişimcilikte herkesin yaptığı şeyi yapmak değil,hiç kimsenin yapmadığı şeyi yapmak esastır.

Yenilikçi Toplum Kültürü
Gunnar – Törnqviste göre,yenilikçi kültürün unsurları Şunlardır
* Depolanmış bilgi
* İnsanlar arası enformasyon
* Dışsal ortamın ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik
* Bu üç faaliyetten doğan yaratıcılık

İsveçli akademisyen Ake Andersson da benzer bir çalışma ile çeşitli faktörlerin bir araya gelerek sinerji süreci ile yenilikçi kültürü yarattıklarını ortaya koymuştur.

Bu faktörler şunlardır
* Düzenlenebilir finans sistemi
* Yeni bilgi ve yetkinlik
* İhtiyaçlar ile imkânlar arasında dengesizlik
* Kültürel çeşitliliği olan bir topluluk
* Başarılı İletişim

Toplumsal olarak yenilikçiliğin örgütlenmesi konusunda endüstri yöreleri ve bilim parklarının önemli bir yeri vardır

Endüstri yörelerinin özellikleri şunlardır:
* Liman ya da ticaret merkezidirler
* BAzen patlama şeklinde ortaya çıkan büyüme görülmektedir
* Ekonomik ve kültürel bölgelere yakındırlar
* Yalıtılmış değil,marjinaldirler
* Birbirlerine bağlantılı endüstri diyaloğu ile bağlantı kurar ve gelişme gösterirler
* Ön yargılardan,gelenekten,siyasal ve toplumsal sınırlamalardan uzak belirli bir kültürel özgürlük bulunmaktadır.Kültürel değerler,açık fikirliliği,başarıyı teşvik eder
* Fikir alış-verişi ve öğrenme faaliyetleri de yapılır.Akademik ve sürekli eğitim ücretsizdir
* Risk sermayesi kullanmada isteklilik vardır

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9217
favori
like
share
elnizeta Tarih: 18.11.2010 11:13
arkadaşlar 'Küresel girişimcilikte karşılaşılan engellerin ulusal girişimcilik engelleriyle karşılaştırılması' konulu ödevim var bana yardımcı olursanız sevinirim
MiSS-FENER Tarih: 31.05.2009 23:27
Girişimcilik

*Girişimciliğe toplumda değer kazandıran en önemli özellik ekonomik değer yaratmasıdır.
*Girişimcilik, yönetim ve Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte fikri emeğin en önemli boyutunu oluşturur.
*Cumhuriyet öncesi dönemde girişimcilik olgusunu etkileyen olaylardan biri *Teşvik-i Sanayi Kanununun çıkarılmasıdır.
*Çalışabilir nüfus açısından gençleşen ülkeler: Türkiye, Brezilya, Güney Kore, Mısır
*Girişimcilik konusu sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçerken daha büyük bir önem kazanmıştır. Girişimcilik ile para sahipliği kesinlikle birbirinden ayrılması gereken kavramlardır. Girişimci başkasının yada başkalarının parasını değerlendirebilen kişidir. Girişimci ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en önemli üretim faktörüdür.
*Feodal toplumdan bilgi toplumuna geçişte toplumun dinamiğini oluşturan itici güç girişimcidir.
*Girişimci nitelikleri: Güçlü ikna yeteneği, Liderlik yeteneği, Yaratıcılık, *Başkalarının kaderlerini yönetebileceğine dair güçlü bir inanç
*Bireyin yetişkinlik döneminde girişimcilik düşünce ve amaçlarının gelişimine etki eden faktörlerden biri sosyal çevrenin ve iş çevresinin karşılıklı etkileşimidir.
*Uzun süreli anlaşmaların yapılabildiği bir ortam olması piyasa koşulunda az girişimcilik nitelikleri gerektirir.
*Yüksek girişimcilik nitelikleri gerektiren piyasa koşullarından biri karmaşık üretim sürecidir.
*Bilgi toplumunun egemen olduğu ekonomik düzenin özellikleri: Din ve vicdan özgürlüğüne dayalı olması, girişim özgürlüğünün olması, demokrasinin hakim
olması, fikir özgürlüğünün olması
*Küreselleşmenin yaratmış olduğu sonuçlar: Talebin doğduğu yerde üretim olanaklarının ortaya çıkması Endüstri-devlet ilişkilerinin gündeme gelmesi *Yenilik yaratma ve pazarlamanın rekabetin temel gücü haline gelmesi *Tüketim kalıplarının değişmesi
*Bir önceki dönemin piyasa fiyatı ve talebini dikkate alan üretim teorisi Cobweb ( Örümcek ağı) teorisidir.
*Bir yöneticinin taşıması gereken özellikler: denetim kabiliyeti, çalışkanlık, iş bitirme azim ve heyecanı, organizasyon gücü
*Girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla devlet tarafından alınabilecek önlemler: Eğitim harcamalarının GSMH içindeki payının
artırılması Bilgi bankalarının oluşturulması Kredi alanında destek sağlanması *Bürokratik engellerin azaltılması
*Teknolojik gelişmenin yaratmış olduğu sonuçlar: Yatırım anlayışının değişmesi, *Üretim sisteminin değişmesi, İletişim olanaklarının artması, Ürünlerin yaşam sürelerinin kısalması.
*Türkiye’de girişimciliği olumsuz yönde etkileyen faktörler: Ekonomik ortamın belirsiz olması, Bilgiye ulaşmada güçlüklerle karşılaşılması, Teşvik tedbirlerinin yetersiz kalması, Girişimcilik olgusuna gereken önemin verilmemesi
*Toplum mühendisliğinin görevleri: Toplumun gereksinimlerini karşılamak, İşgücü ve sermaye kaynaklarını doğru yönlendirmek, Toplumun olanaklarını doğru saptamak, Toplumun değişmesinin ve gelişmesinin hızını kesecek engelleri
ortadan kaldırmak.
*Cumhuriyet öncesi dönemde girişimcilik olgusunu engelleyen etmenler: *İngilizlere tanınan imtiyazlar, Devletin teşvik veremez hale gelmesi, Tarıma dayalı bir toplum olması, Verilen teşviklerin etkisiz kalması
*Cumhuriyet döneminin başlangıcında girişimcilik alanındaki gelişmeler *Milliyetçilik akımının etkisi altında ortaya çıkmıştır.
*Toplumun olanaklarını doğru saptayarak, gereksinimler ve olanaklar arasında denge kurma faaliyetine toplum mühendisliği denir.
*Gümrük Birliği sürecinde girişimcilerin yapması gereken faaliyetler: Nitelikli işgücünden faydalanmak, Eğitim açısından insan faktörüne büyük önem vermek, Finansal yapılarını sağlamlaştırmak, Maliyetlerin düşürülmesine önem vermek.
*Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927 yılında uygulamaya konulmuştur.
*Türkiye’de ulusal ekonominin kuruluş yıllarında girişimcilerin karşılaştığı engeller: Ranta dayalı para kazanma olanaklarının artması, Dış ticarete gereken
önemin verilmemesi, Teşvik uygulamalarının koşullara uymayan bir yapıda olması, İhracatın artışında sürekliliğin sağlanamaması
*Türk girişimciliğinin gelişmesinde kurucular olarak, önceki meslekleri itibariyle en önemli kaynak grubu devlet memurlarıdır.
*I.İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar: Teşvik-i Sanayi Kanununun devamı niteliğindeki teşviklerin 25 yıl süreyle yürürlükte kalması Milli sanayiinin koruma altına alınması Ulusal ekonominin gelişiminin hızlandırılması Özel sektöre öncelik tanınması
*1994 yılı verilerine göre eğitim harcamalarının GSMH içindeki payıyaklaşık olarak %3 'tür.
*Türkiye'de girişimcilik olgusunun 1980 sonrası karşılaştığı engeller: İhracatın artışında sürekliliğin sağlanamaması Kronik enflasyon Kamunun mali piyasalarda ağırlığını koruması Ekonomik belirsizlik
*Ürün seçimi kararında dikkate alınanlar: Devlet kuruluşlarının tavsiyesi, *Piyasa analizi, Kişisel tecrübeler, Yakın çevrenin gözlenmesi
*Ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en önemli üretim faktörü Girişimcidir.
*Bir örgütte herhangi bir işin ne zaman, nasıl ve kim tarafından yapılacağının belirlenmesi Planlama ile ifade edilir.
*Çocukluk döneminde girişimcilik düşüncesinin gelişimini etkileyen aileye ilişkin etmenler:
*Ailenin sınıfı ve sınıf hareketliliği
*Ailenin eğitim düzeyi
*Ailenin mesleği
*Ailenin değerleri ve yaşam amaçları
*Davranışları ve nitelikleri açısından girişimciyi diğer insanlardan ayıran özellikler: Yaratıcı olma, Sorumluluk üstlenme, Risk alabilme yeteneği, Çok yönlü olma
*Bilgi toplumunun özellikleri: Yüksek düzeyde teknoloji kullanılması, Bilgisayar destekli üretime geçilmesi, Bilgisayar destekli tasarım yapılması, Ar-
*Ge faaliyetlerinin artması
*Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin sonuçları: Küreselleşme sürecine geçilmesi, İletişim olanaklarının artması, Üretim sürecinin talep ettiği insan tipinin değişmesi, Üretim-istihdam ilişkisinin değişmesi
*1995 OECD raporuna göre, kişi başına eğitim harcamalarının en düşük olduğu ülke Türkiye'dir.
*Küçük ve orta boy işletmelere yönelik bilgi kaynağı sağlayan kuruluşlar: Milli *Prodüktivite Merkezi, TOSYÖV, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, Devlet *İstatistik Enstitüsü
*Girişimcilik açısından 1923-1930 döneminin özellikleri:
*Ulusal girişimciler yaratma çabalarının başlaması Türkiye Sanayi ve Maadin *Bankası'nın kurulması Ulusal ekonominin temellerinin atılması Teşvik-i Sanayi *Kanunu çıkarılması
*1970-1980 döneminde (ithal ikamesi dönemi) girişimcilik olgusunun karşılaştığı engellerden biri Petrol şoklarıdır.
*Kadın girişimcilerin tanımları:
*Ev dışında bir mekanda , kendi adına işyeri olan kişiler İş ile ilgili olarak ilişkiye girilmesi gereken kişi, örgüt, kurum ve kuruluşlarla kendi adına ilişki kuran
Kişiler İşinden elde ettiği kazancın kullanım ve yatırım alanları üzerinde söz sahibi olan kişiler Herhangi bir mal veya hizmetin üretilmesi ile ilgili faaliyetleri yürüten, bu mal veya hizmetin dağıtım, pazarlama ve satışını yapan kişiler
1990 yılı verilerine göre Türkiye'de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 33 'tür.
*Kadınların işgücü piyasasına katılamamalarının nedenlerinden biri eleman seçiminde erkeklere öncelik verilmesidir.
*Girişimci kadınlar arasında gerçekleştirilecek bir örgütlenmenin amaçları: Sorunları belirlemek, bunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek, Kredi sağlama konusunda yardımcı olmak Kuruluş yeri seçiminde yardımcı olmak Uluslararası platformda girişimci Türk kadınını temsil etmek
MiSS-FENER Tarih: 31.05.2009 23:24
Yaratıcılık

Yaratıcı düşünce kural tanımazken,analitik düşünce kurallara bağlıdır.


Taylora göre yaratıcılık : Yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir.
Clemen’e göre yaratıcılık : Daha önce görülmemiş yöntemlerle,temel amaçları başarmaya neden olacak unsurları sağlayacak yeni seçenekler araştırmaktır.
Stoor’a göre yaratıcılık : Yeni bir şeyi var etme yeteneğidir.
Vance’e göre yaratıcılık : Yeninin oluşturulması ve eskisinin elden geçirilmesidir.
Bentley’e göre yaratıcılık : Bilginin alınması ve yeni bir şekil olan ya da yeni bir düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir.Yaratıcılık,kavram oluşturabilmek ve kavramlar arasında çok sayıda farklı ilişki kurulabilmektir.
Plamer’e göre yaratıcılık : Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir.


Yaratıcılık Hakkındaki Yaygın Olan Yanlış Düşünceler :
* Yaratıcılık sadece dahilerin,bilim adamlarının,sanatçıların işidir :
* Yaratıcılık Her Alanda Yapılmaz :
* Yaratıcılığın nasıl kullanılacağı bilinemez
* Yaratıcı düşüncelerin değeri,onların mantıklı olup olmadığına bağlıdır :
* Yaratıcı düşünce,sadece olağan dışı koşulların ve birçok değişikliklerin bir araya gelmesiyle oluşur
* Yaratıcı düşünceler,yanlışlık,raslantı ve şans eseri sonucu ortaya çıkar
* Yaratıcılık,uçujluk,çılgınlık,hayalcilik,mantıksız lıktır

Cari Rogers,yaratıcılığın iki yentemle arttırabileceğini ileri sürmüştür.Bunlardan biri psikolojik güvenlik,diğeri ise psikolojik özgürlüktür.

Yaratıcılığın Gelişmesini Etkileyen Faktörler
* Motivasyon : Yaratıcılıkta güdüleme,merak ile ilgidir.Dayatma ve talimatlar,motivasyonu arttırmaz,tam tersine motivasyonu kırar.Girişimciliğin ilk adımı,motivasyondur.Yani yaratıcılığın üç bileşeni,uzmanlık,yaratıcı düşünce ve motivasyondur.Dışsal ve içsel olmak üzere iki tür motivasyon vardır.içsel motivasyon,dışsal motivasyona göre daha etkilidir.Dışsal motivasyon dışarıdan gelir(Yaratıcı olursan ödül,yaratıcı olmazsan işten atılma gibi).Örgütlerde yöneticiler,dışsal motivasyon olarak parayı kullanırlar.Motivasyonun maliyeti azdır,sonuçlar kısa yoldan görülür.
* Tutum,Davranış ve Ortamlar : Yaratıcı tutumlar,yaratıcılığın gerekliliğine ve yapılabilirliliğine bağlıdır.Çaba göstermek,yaratıcılık tutumlarının temel öğesidir ve bu çaba bilinçli olarak yapılan bir eylemdir.

Bireysel Yaratıcılıkta Tutum ve Davranışlar
a-Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlar:
* Farklılık :
* Hata ve Risk
* Düşünce
* Kavram oluşturmak


Kavram : Bir amaca ulaşan ve değerler sağlayan şeyi yapmanın bir yoludur.Tanımda kullanılan amaç,genellikle bir ihtiyacın giderilmesidir.

Hızlı ve Hazır yiyecekler için kullanılan kavramlar şunlardır:
* Temiz,kaliteli,iyi hizmet
* Hızlı ve kolay
* Rahat ve Ucuz
* Hızlı,sdandardı yüksek,pahalı
Girişimcilik açısından yeni kavramlar kullanılarak bir iş fikriyle işletme kurulabileceği gibi,kurulmuş bir işletmeye yeni kavramlar ilave edilebilir ve halen kullanılan kavramlarda değişiklikler yapılabilir ( İç Girişimcilik )


Örgütsel Yaratıcılıkta yönetsel Tutum ve Davranışlar
* Meydan Okuma
* Özgürlük
* Kaynaklar
* Sıcak Takımlar
* Teşvik
* Örgütsel Destek
* Odaklaşma

Sıcak Takımların Özellikleri * Farklı karakterdeki kişilerden oluşur
* Dayanışma içinde olmalıdırlar
* Dedefleri olmalıdır
* Birbirlerinin düşüncelerini tanımalıdırlar

Yaratıcılığın Yoğunlaşabileceği alanlar şunlardır
* Yeni ihtiyaç alanları
* Değişikliklerden doğan ihtiyaç alanları
* Halen karşılanmakta olan ihtiyaç alanları
* Sorunlar

Yaratıcılığın Aşamaları
* Hazırlık: Bu aşama,konunun,sorunun tanımlanması,sınırların çizilmesi,boyutlarının ve özelliklerinin belirlenmesi şeklinde yapılan çalışmaları kapsar.
* Kuluçkaya Yatırma: İkinci aşama,konu ya da sorun hakkında yaratıcı düşüncelerin üremesi için bekleme süresi olarak görülür.Bilinçaltı ve diğer duyuların hareketiyle oluşan,algının gerçekleşmesi,benzetme,ilişkilendirme ve yatay polenleme gibi zihni çalışmalar,bu aşamada daha aktiftir.
* Yaratıcılıkların Ortaya Çıkması : Bu aşama için aydınlanma,şimşek çakması gibi kavramlar da kullanılmaktadır.Konu ve sorun hakkında yaratıcı sonuçlar ortaya çıkmaya başlamıştır.
* Yaratrıcı Sonuçların Kabul Edilmesi : Üretilen yaratıcı düşüncelerin değerlendirilmesi,denenmesi,uygulanabilirliklern ölçülmesi sonra da seçilmesi aşamasıdır.Bu aşama için onaylama,doğrulama kavramlarıda kullanılmaktadır.

Yaratıcılık Teknikleri :
* Beyin Fırtınası : Beyin fırtınası tekniği,Alex Osborn tarafından 1930 yılında ortaya atılmıştır.

Beyin Fırtınasının Kuralları Şunlardır
a- Eleştiri yapma
b- Serbest Atış
c- Olabildiğince Çok Düşünme
d- Fikirleri Çağrıştır,Geliştir,Değiştir,Birleştir

Osborn’un Beyin fırtınası ile ilgili diğer ilkeleri Şunlardır
+ Başla urma,Özgün düşünce bekleme
+ Odaklan : Bütün dikkatini oturum konusunda topla
+ Uyanık Ol : Herkezin Konuya odaklandığına inan
+ Vazgeçme : Düşünce üretmekte güçlük çekiyorsan kopma,vazgeçme ısrardcı ol

* Ters Beyin Fırtınası : Beyin Fırtınası,hangi düşüncelerle başarılı olunabilir temelinde yapılırken,düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla da yapılabilir.Buna ter beyin fırtınası denilir.Ters beyin fırtınası ile yapılabilecek hatalar ve başarı engelleri aranır.
* Düşünce Haritası : Beyin fırtınasının bir değişik uygulama şeklide,düşünce haritası kullanılarak yapılr.Burada da değişim ve uyarılma esastır.Bir daire ya da kutu içine bir konu ya da sorun yazılır.Bu konu ya da sorunla ilgili fikirler daha çok dairelere veya kutucuklara yazılarak ana daire ile ilişkilendirilir. * Kontrol Listesi : Odaklanan konu hakkında yaratıcı kişi ya da takımlara,yaratıcı düşünce arama işini kolaylaştırmak için daha önce hazırlanmış,kimilerine göre sayılan 73’e varan,sorular sorulur.Burada amaç,soru ile konuyu ilişkilendirmek ve yeni düşünce yaratılmasını güdülemektir.

Kontrol Listesinde kullanılan sorulardan bazıları şunlardır
+ Başka Kullanım alanları olabilirmi?
+ Kullanımın diğer şekilleri nelerdir?
+ Yerine ne konabilir?
+ Değişiklik yapmanın olanakları nelerdir?
+ Büyütmek olanaklımı?Çoğaltılabilir bir şeyler eklenebilirmi?
+ Küçültmek olanaklı mı?
+ Tersine Çevrilebilir mi?
+ Yeniden nasıl düzenlenebilir?
+ Gücü arttırmalı mı?Daha geniş mi olmalı?


* Gordon Yöntemi : Yaratıcı tekniklerden biri olan Gordon yöntemi,beyin fırtınasının kaldığı yerden devam eden daha sistemli bir tekniktir.Diğer tekniklerdeki gibi takımın tüm üyeleri yaratıcı düşünce üretilecek hedefi bilmez,sadce takım lideri hedefi bilir.Diğer üyeler hedefi,yeni be değişik tarzlarda algılarlar.Hedef belli olmadığı için yaratıcılık,önyargılardan ve alışkanlıklardan arındırılmış olur.Bunun süresi beyin fırtınasına göre daha kısadır.Lider hedef yerine genel bir kavram sunar.Bu teknik yaratıcılıkta ilişki kurmayı,sezgileri kullanmayı teşvik eder.
* Varsayımları Sorgulama : Her türlü düşüncenin başlangıç noktası varsayımdır.Varsayım olmadan düşünmek mümkün değildir.O halde varsayımı bozarak,tersine çevirerek,sorgulayarak,yaratıcı düşünce teşvik edilir.
* Matris Yöntemi ( Tablolama ) : Bu yöntem,ürün ile ilgili ( Kullanış yeri,kullanım şekilleri ) önemli unsurları iki boyutlu (yan ve üst ) bir tabloya yerleştirilir.Bu unsurların ürünle arasındaki ilişkisinden yeni düşünceler yaratılır.
* Yatay Düşünme tekniği : Edward De Bono yarafından bir düşünce tekniğidir.De Bono,düşünmeyi yatay ve dikey olarak ikiye ayırır.Dikey düşünme,mantıksal düşünmedir.Aynı kuyuyu derinleştirmek gibi algılanabilir,Yatay düşünme de amaç,daha farklı kuyular bulmaktır.Yatay düşünme tekniğinde doğru düşünceler bulmak değil,farklı düşünceler bulmak gerekir.Dolayısıyla yatay düşünmenin her aşaması doğru sonuçlanmak zorunda değildir.Amaç,yeni bir şey bulmaktır.Bu teknikte rastgele sözcük kışkırmak uygulaması yapılır.Farklı düşüncelerin yaratılması sağlanabilir.Çünkü bu teknik,konulara ve sorunlara farklı açıdan bakabilmeyi teşvik eder.
* Odak Grup Görüşmeleri Tekniği : 14 Kişilik gruplar halinde,1-3 saatlik sürelerde,en fazla 4 oturumun yapıldığı,konusunun önceden belli olduğu ve grupların bu konuya ve soruna odaklandığı,sonuçların ek çalışma ile analiz edildiği bir yöntemdir.Oturumlar bir yönetici tarafından yürütülür.Her üyeye düşüncelerini ifade edebilme fırsatı tanınır.YÖnetici,üyelerin konuya odaklanmasını sağlar.Oturumlar esnek ve dinamik bir yapıda sürdürülür.


Ünite 1 - Girişimcilik ve Özellikleri

Yapılan araştırmada saptanan anhtar sözcük grupları
Başlatma/bulma/yaratma
Değer yaratma
Yeni işletme
Büyüme Arzusu
Fırsatların peşinden koşma
Girişim
Risk Alma/Risk yönetimi/Belirsizlik
Değişim yaratma
Kâr arzusu/Kişisel fayda
Sahiplik
Üretim yolları ve kaynaklar
Sorumluluk/Yetki
Yönetim
Strateşi oluşturma
Yenilik/Yeni ürünler/Yeni pazar
Girişimciliğin tanımı ilk kez,18.yüzyılın başlarında Fransada yaşayan,irlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından yapımıştır.Bu tanıma göre girişimci,henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve hizmetlerini satın alan ve üreten kişi olarak ifade edilmiştir.Bu tanım girişimcilerin risk üstlenme özelliğini vurgulamakadır.

Girişimci tanımı,R.Cantillon’dan sonra Jean Baptise Say tarafından da geliştirilerek,girişimcinin risk üstlenme kadar üretim girdilerini örgütleme ve yönetme niteliğine sahip olması gereği üzerinde de durulmuştur.Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliği ise ekonomik kalkınmada,insan kaynaklarının temel yapı taşlarından birisi olarak ilk kez vurgulayan ve gündeme getiren Joseph A.Schumpeter’dir.

Schumpeter’in çalışmalarında girişimcilik,yenilik yaratma ve teknolojik buluşlar ile açıklanmaya çalışılmış ve yeni ürünler,yeni hizmetler,yeni süreçler,yeni arz kaynakları ve yeni pazarlar yaratmak için yeni kaynakların yaratılması gibi konulara ağırlık vermiştir.Schumpeter’in bakış açısıyla girişimci,toplumda değişimi yaratacak kişi ve kurumlar olarak tanımlanmaktadır.

Girişimcinin Özellikleri
Girişimci,ekonomik mal veya hizmet üretmek,pazarlama için üretim faktörlerini ele geçirip,düzenli bir şekilde bir araya getiren,kâr amacı güden ve girişimlerinin sonucunda doğabilecek tüm risklere katlanan kişidir.

Girişimcinin Özellikleri Şunlardır :
Organizasyon becerisine sahip olması
Atıl veya kapasiyenin altında kullanılan kaynakları değerlendirmesi
Risk alması
Fırsatları görebilmesi
İhtiyatlı araştırmalar yapmaktan ziyade tetikte olması
Fırsatı değerlendirebilmesi
Değer yaratması
Oyunun kuralını baştan yazması
Girişimci ile ilgili olarak yapılan tanımlarda dikkat çekilen unsurlar şunlardır
Yaratım Süreci : Yaratıma konu olan şeyin hem girişimci hem de yarar sağlaması amacıyla geliştirdiği kitle için bir değer ifade etmesi gerekmektedir
Çaba Harcanması : Yeni bir ürünün/hizmetin ortaya konulması amacıyla belirli bir zaman ve çabanın harcanmsıdır.
Risk : Girişimci faaliyette bulunduğu alanda belirli riskleri üstlenmek durumundadır.
Getiri : Girişimci olmanın sağlayacağı ödüllerdir.Buraki en önemli ödül,değer yaratmaktır.sonrasında Kâr gelecektir.Elde edilen kâr,başarı düzeyinin de göstergesidir.
Girişimci Düşüncenin Temelleri :
Yenilikçi ve Yaratıcı olma : Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı,alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder.Bu çözümler,yeni ürün ve hizmetler,yeni teknolojiler veya üretim süreçleri kullanılması şeklinde tanımlanabilir.Yaratıcı ve yenilikçi olması,girişimciyi diğerlerinden farklı kılan en belirgin özelliğidir.
Girişimci,değişimi normal ve yararlı görür.Girişimci,bağımsız düşünebilen esnek,yaratıcı,kendine güvenen,dayanıklı ve ısrarcı biri olmalıdır.
OECD’ye göre yenilikçilik : Süreç olarak bir fikri pazarlanabilir bir mal yada hizmete,geliştirilmiş bir imalat ya da dağıtım yöntemine ya da yenir bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürmektir.
Risk Alma : Girişimcilein risk üstlenme şekli,katma değer üretme sürecini etkileyen önemli bir davranış türü olmaktadır.Girişimci risk üstlenirken tennolojik değişim,pazar yapısı,kamusal düzenlemeler ve rekabet türü gibi konulara dikkat etmelidir.
Öncü Olma : Başkalarını takip etmek yerine,yenilikçi ve fikri zaman kaybetmeden,rakiplerinden daha fazla vizyon sahibi olduğunun bilinciyle sorumluluk üstlenip,gerekli kararları alarak harekete geçmektir.
Rekabetçi Düşünme : Rekabet,gerek işletmeler,gerekse de tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır.Rekabet,girişimcilerin piyasada tutunabilmeleri için kaliteli ürünler üretmelerine,verimli çalışmalarını ve tüketici yönlü olmalarını sağlar.
Girişimcilik Süreci :
Girişimci,yönetici ve teknisten arasındaki farklar şunlardır.Girişimcilik sürecinin yanıtladığı sorular şunlardır
Fırsatlar nerededir?
Bu fırsatlardan nasıl yararlanılabilir?
Hangi kaynaklara ihtiyaç vardır?
Kaynaklar üzerindeki kontrol düzeyi nedir?
Hangi yapı en uygundur?
Fırsastların Belirlenmesi: Bu süreçteki ilk adım fırsatları belirlemektir.Fırsatlar,içsel yönelimden daha çok pazar odaklı dışsal bir yönelimi gerektirir.Yeni iş kurmaya dönük,iyi fikirlerin çoğunluğu birtakım açıkların görülmesi ile ortaya çıkar.Açıklar,insanların beklentileri-istekleri ile gelecekte elde ettikleri arasındaki farktır.

Dışsal baskılar
Teknolojik gelişmeler
Tüketicilerin yeni ürünler ve hizmetler için para ödeme arzusunu ve ödeme gücünü değiştiren tüketim ekonomisi
Yeni tarzları ve yaşam standartlarını tanımlayan sosyal değerler ya da ihtiyaçlar
Rekabeti etkileyen siyasi faaliyetler ve düzenleyici kurallar
Performans ktiterleri
Planlama dönemleri
Girişimci süreç
Fırsatları belirleme
Gerekli Kaynakları bulma
Kaynakların Kontrolü
Örgütsel Yapı
Uygulama
Girişimcilik Yoğunluğu
İşleyen bir girişim
Değer Yaratımı
Kâr ve kişisel fayda
İstihdam
Ekonomik büyüme
Başarısızlık
* Girişimci ile yönetici arasındaki temel fark,olası fırsatları görebilme yeteneğidir.
* Geleneklere bağlılık,girişimcilik olgusayla bağdaşmaz,Girişimciler yenilikçi ve yaratıcı olma özelliklerini içinde barındırır.
* Girişimcinin yenilikçi ve dinamik olma özelliğini ilk kez gündeme getiren ve Girişimciyi toplumda değişimi yaratacak kişi ve kurumlar olarak tanımlayan iktisatçı,Joseph A.Schumpeter’dir.