Açıköğretim Fakültesi 2009 Final Soru ve Cevapları - 2009 AÖF Türk Vergi Sistemi Final

2009 AÖF Türk Vergi Sistemi Final soru ve cevapları

1)maliye bakanlığı kurumlar vergisinde beyanname süresini uzatamaz? - sermaye şirketleri
2)kurumlar vergisine göre bilanço hesaplaması? gerçek aktif-borçlar=özsermaye
3)hangisi 1. sınıf tüccar değildir? işletme hesabı defter tutan tüccar
4)hangisi vergi güvenlik önlemi değil? SERVET BEYANI
5)hangisi KDV konusuna girmez? MAL ÜRETİMİ
6)hangisi teslim sayılmaz? MALI ÖDÜNÇ VERMEK
7)200000 tl lik ilk tesis ve örgütlenme giderinin kaç tlsi ilk yılda krurum kazancından indirilir? 200000/5=40000 (5 yılda 5 eşit taksitte ödenir)
8)dar mükellefin deniz ulaştırma işinden 200000 tl kazancı . kaç tlsi vergi ? 200000x%15 = 30000 tl
9)satıcıdan %18 oranına tabi 10 bin tl değerinde mal almış. satıcı %20 iskonto yapmış. ödenecek KDV ne kadar? 10000x %20= 2000 iskonto
kalan 8000x%18=144 bin tl
10)baba ölmüş , eş ve 3 çocuk miras bırakanın varisidir. annenin miras payı?
1/4 yada %25
11)alt soyu bulunmayan ölenin mirasçıcı? anne-babası
12)motorlu taşıtlar vergisi servet vergisi
13) motorlu taşıt değildir ? sandal
14)motorlu taşıtlar - taşıtın tescilinin yapıldığı zaman başlar
16)yeni inşa edilen meskenlere tanınan geçici muafiyet süresi? 5 yıldır
17)elmak vergisi kim tarafından tahsil edilir? belediyeler
18)mükellef adına beyanda bulunamaz? muhasebecisi
19)dar mükellef kurumların ülkeyi yerk etmeleri halinde yıllık beyanneme ne zaman verilir? terk etmeden 15 gün önce
20)tasfiyeye giren şirketin tasfiye karı hesaplanırken servet değeri kavramı neyi ifade eder? özsermaye
21)telif hakkının mirasçısı tarafından kiraya verilmesi? serbest meslek kazancı
22) kurum kazançları hangi esasa göre tespit edilir? tahakkuk esası
23)intikal sağ kişi tarafından yapılması? ivazsız intikal
24) esas sözleşmede tasfiye memuru belirtilmemişse tasfiye memurları kim tarafından belirlenir? genel kurul
25) serbest meslek erbabı 125000 tl alacağının 100000 tlsini 2008 yılında elde etmiş. 2008 yılı kazancı nedir? 100 000 tl
26)dar mükellef kurumların hangi kazancına kurumlar vergisi kesintisi yapılmaz? ticari kazanç
27)kurumlar vergisi hesap yılı(takvim yılı) olan kurumlar beyannemeyi ne zaman verir? ertesi yıl 25 nisan
28)vakıfara bağlı işletme beyannnameyi nereye verir? vakıfların genel merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine
29)kooperartifin dönem başı özsermayesi 360 bin, dönemsonu özsermayesi 390 bin. ortaklarla yapılan iş hacmi 200 bin , genel iş hacmi 500 bin. kurumlar vergisine tabi kazancı? 390-360=30 000 tl
(200000/500000) x 30 000= 12000 bin
30 000 - 12 000 = 18 000 tl
30)zirai faaliyetle uğraşan ....... şirketi kazancı? ticari kazanç

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7641
favori
like
share