Yönetim Ve Organizasyon Ders Notları - Yönetim Ve Organizasyon

• Yönetimin bir bilim olarak ortaya çıkışı 19.yy başlarıdır
• Yönetim teorisini belirleyen güçler;sosyal,ekonomik,teknolojik,politik,global güçler
• Yönetim teorisinin gelişiminde en itici güç endüstri devrimi(18.yy)
• Yönetimin bilimsellik kazanmasında etkili olan nedenlerin başında buharlı makineleri bulan JAMES WATT ve MATTHEW ROBINSON BOULTON’un çalışmaları gelir
• Watt ve Boulton’un geliştirdiği teknikler;iş akışı,üretim planlaması,üretim işlem standartları,iş bölümü,iş etüdü,yönetici ve diğer personelin eğitilmesi,ürün standartlaştırması,istatistiki kayıtlar
• Klasik yönetimin ortaya çıkışı teknik gelişmelerin olması ve gelişmelerin endüstriye uygulanması
• Klasik yönetim yaklaşımları;verimlilik ve işletme içi olaylarda yoğunlaşan BİLİMSEL YÖNETİM,üst yönetim üzerinde duran YÖNETİM SÜRECİ YAKLAŞIMI ve bürokratik yapı üzerinde duran BÜROKRASİ YAKLAŞIMI
• Taylor’un bilimsel görüşleri;verimsiz çalışma ortamı,işletmelerin olaya kar açısından bakmaları,standartlaşmanın olmaması,yetenek ve kapasitelere dikkat edilmemesi,işlerin birbirine karıştırılması
• Taylor’un önerileri;standartlaştırma,hareket ve zaman etüdü,sistematik seçim ve eğitim,parça başı ücret,fonksiyonel ustabaşılık
• Fayol’un işletme faaliyetleri;teknik,ticari,finansal,emniyet,muhase be,yönetim faaliyetleri
• Fayol’un yönetim ilkeleri;iş bölümü,yetki ve sorumluluk,disiplin,kumanda birliği,yönetim birliği,genel çıkarların kişisel çıkarlara üstünlüğü,çalışanların ödüllendirilmesi,merkeziyet ilkesi,hiyerarşi ilkesi,düzen ilkesi,hakkaniyet ilkesi,personelin devamlılığı ilkesi,girişim ilkesi,birlik ruhu ilkesi
• Weber’in bürokrasi yaklaşımı;yetkinin hiyerarşisi,ileri uzmanlaşma,biçimsel kural ve kaideler,bütün elemanların teknik bilgi,eğitim ve tecrübelerine göre çalıştırılması ve görevde gayri şahsilik

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1052
favori
like
share