İngilizcede bir sözcük dizisinin cümle olabilmesi için bir öznesi (subject) ve yüklemi (predicate) olması gerekir.

I eat.

Özne yüklem


Cümlede yüklem yapılan eylemdir, özne ise bu eylemi yapandır.Bu cümle Türkçeye Ben yerim olarak çevrilebilirse de daha çok, gizli özne kullanılarak Yerim.biçiminde ifade edilir.Fiile sorulacak “kim yapar?”sorusu,yani bu durumda “kim yer?”sorusunun karşılığı öznedir: (Ben) yerim.

Bir cümlenin öznesinde zamir yada isim kullanılır.


The students eat. :Öğrenciler yer.

İsim/özne yüklem : isim/özne yüklem


Cümlede yüklemin ne (yi)yaptığı sorusuna cevap veren öğe nesnedir(object).

The students eat meat. : öğrenciler et yer.

Özne yüklem nesne özne nesne yüklem

Öğrenciler ne (yi)yer : et yer Türkçede öğe diziminin farklı oluşuna dikkat ediniz.

İngilizcede bütün fiiller nesne olamazlar. Örneğin go(gitmek)fiiline neyi gitti sorusu sorulmaz,dolayısıyla böyle fiiller nesneyle kullanılamazlar.Bu fiillerden bazıları şunlardır


Go (gitmek) come (gelmek) run (koşmak) swim(yüzmek) sleep (uyumak) stay (kalkmak) sit (oturmak)lie(uzanmak)vb.

Nesne alan fiillere geçişli fiil (transitive verbs) nesne almayanlara geçişsiz fiil (intransitive verbs)denir.

Cümlede isimler özne ve nesne olarak kullanıldığında ikinci kez tekrarlanmamak için zamirler(pronouns) yer değiştirirler.Zamir ,isim yerine kullanılan sözcüklere denir.the students ismi yerine theymeat ismi yerinede it (o,onu) zamirleri kullanılabilir. Zamirlerin öznel (subjective) ve nesnel (objective) durumları vardır. (onlar),


they eat it : onlar onu yerler.

Özne yüklem nesne

(zamir) (zamir)

Cümlede fiil (yüklemi) niteleyen, yani fiilin nasıl,nerede,ne zaman yapıldığını gösteren sözcüklere zarf (adverb) denir.. Zarflar eğer cümlede nesne varsa nesneden sonra eğer yoksa yüklemden sonra gelir.

The students eat meat hungrily at school on Sundays.

1 2 3 4 5 6

Öğrenciler Pazar günleri okulda iştahla et yerler

1 6 5 4 3 2
Özne ( kim yer?)
Yüklem (ne yapar?)
Nesne (ne yerler?)
Hal zarfı(nasıl yerler?)
Yer zarfı (nerede yerler?)
Zaman zarfı (ne zaman yerler?)


Bir cümlede bütün bu öğelerin bulunması gerekli değildir,ama bulundukları zaman dizimi yukarıdaki gibidir.İsimlerin niceliği hakkında bilgi veren sözcüklere sıfat (adjective) denir.Sıfatlar isimlerin önünde yer alır.


The new students eeat fresh meat.

(yeni öğrenciler taze et yerler. )


Önüne be fiili alarak özneyi niteleyen sıfatlara yüklem sıfat (predicate adjective )denir.


The new studtens are hungry.(yeni öğrenciler açtılar.)

Yüklem sıfat

Yukarıdaki örnekler öğe ve sözcük sayıları ne olursa olsun basit cümlelerdir(simple sentence ). karmaşık cümle (complex sentence ) basit cümlenin öğelerinden biri kullanılan, kendi öznesi ve fiili olan sözcük dizeleridir. Bu dizeye yan cümlecik (subordinate clause) denir.


I eat meat. : et yerim. (basit cümle

İsim /nesne

I eat what they eat.:ben onların yediği yerim.(karmaşık cümle)

Nesne/yan cümlecik nesne

İkinci örnekte cümlenin nesnesi olan isim yerine kendi öznesi (they) ve fiili (eat)

Olan ve bir bağlaçla (what) temel cümleye (I eat)bağlanan bir isim cümleciği (noun clause) kullanılmıştır.

Yan cümlecikler fiili niteleyen bir zarf yerine kullanılırsa zarf cümleciği(adver bial clause) isimleri niteleyen bir sıfat gibi kullanılrsa sıfat cümleciği/bağ zamiri cümleciği (adjectival/realitive clause) olarak arlandırılırlar

Ör:The students eat meat when they want.

Özne yük. Ne. Zaman zarfı cümleciği

(Öğrenciler istedikleri zaman et yerler .)

Zam.zar. cüml.

Ör:The students who came late ate meat.

Özne sıfat cümleciği yük. Nesne

(gec kalan öğrenciler et yediler.)

Sıf. Cüml.

Yukarıdaki cümlenin öznesi the students who came late (geç kalan öğrenciler)

Yüklemi ate (yediler) , nesnesi ise meat (et)olduğuna göre ingilizced ister basit ister karmaşık cümle olsun ,yapının değişmediğinisöyleyebiliriz

Gönderen admin @ 15:29

Etiketler: Başlangıç Seviyesi, beginner, cümle yapısı, ingilizce dersler, sentencealıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1324
favori
like
share