Dua ve ibadetler insanı olumsuzluklardan korur ve iç dengesini sağlamlaştırır. Bu dualar bölümünde her derde defa dualar bulunuyor. her kimki temiz bir kalplen duaları kendine vird edinirse önce iç huzur sonra şifa bulur.

Duakulun ümit dalı ve Rabbine bağlılığının en güzel ifadesidir.Duacennet yollarını açankalbe safaruha gıda veren ve ebediyyet serinliğini tattıran vecd halidir.Duamü'min için eşi bulunmaz bir silahümit gecesinde hayırlı bir sabahbelaşiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve felahtır.Duayerde nurgökte nursağda nursolda nur ve kul için bir tükenmez huzurdur.DuaHak kapısının halkasını tutmakçırpınan gönüllere ilahi rahmeti dilemektir.Duakulun şerefini artıraniki alemde de yüzünü ak edenbir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir.

Nihayetsiz kudret ve sonsuz Rahmet sahibi Mevlamız buyuruyor ki:"Kullarım(Habibim)sana beni sorunca(haber ver ki)işte ben muhakkak yakınımdır.Bana o dua edenin da'vetine icabet ederim.(Bakara:186)284. Lillahi ma fis semavati ve ma fil ard* ve in tübdu ma fı enfüsiküm ev tuhfuhü yühasibküm bihillah* fe yağfiru limey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa'* vallahü ala külli şey'in kadır.285. Amener rasulü bi ma ünzile ileyhi mir rabbihı vel mü'minun* küllün amene billahi ve melaiketihı ve kütübihı ve rusülih* la nüferriku beyne ehadim mir rusülih* ve kalu semı'na ve eta'na ğufraneke rabbena ve ileykel masıyr.

286. La yükellifüllahü nefsen illa vüs'aha* leha ma kesebet ve aleyha mektesebet* rabbena la tüahızna in nesına ev ahta'na* rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezıne min kablina* rabbena ve la tühammilna ma la takate lena bih* va'fü anna* vağfir lena* verhamna ente mevlane fensurna alel kavmil kafirın.

Ashabın büyükleri tabiin ve tebe-i tabiin; zikirtesbih ve dulara büyük bir ehemmiyet vermişlerdir.Son zamanlarda bu vazife terk edilmektedir yahud da unutulmaktadır.Mesela ayet ve hadiste varid olan özellikle ashab-ı kiram tarafından büyük bir ehemmiyetle zabtedilip bildirilen dualar terkedilmekteha bire karınca duasıkadeh duası..vs duası gibi bid'at olanesassızsemeresizsun'i dualarla meşgul olunmaktadır.Bu ise vakti boşa harcamaktan başka birşey değildir.

Resulullah (s.a.v.)buyuruyor ki:"Dua ettiğiniz zamankabul olunacağına inanarak Allah'a dua edin.Bilmiş olunuz kigafil kalp(ile)yapılan duaları Allah kabul etmez."(Tirmizi)

Mü'minler annesi Hazret-i Aişe (Radıyallahü Anh)den nakil.Allah'ın Resulü (s.a.v.)geceleyin kalktığı vakit namazına şu dua ile başlardı:

"Allah'ım !
Ey CebrahilMikail ve İsrafil'in Rabbi !
Göklerle ve yerin yaradanı
Hazırı ve gaibi bilen Allah'ım !
Kullarına ihtilaf ettikleri şeylerde
Onların aralarında ancak Sen hükmedersin.
İhtilaf edilen Hakk'a izninle beni hidayet eyle !
Çünkü dilediğini doğru yola ancak Sen hidayet edersin !"(Müslüm)
Rabb'im! Rabb'im!
Beni sana şükredenSeni ananSen'den korkan
Sana itaat eden ve sana yönelen kullarından eyle.
Tevbemi kabul et.Günahlarımı affet.Dua'larımı kabul et.
İman ve islam-ı sabit kilkalbime hidayet etdilime doğruyu konuşturkalbimdeki kinleri söküp at.
Allah'ım!
Sen'den Rahmetine ve mağfiretine vesile olan amelleribütün günahlardan uzak olmayıbol bol iyilik yapmayı Cehennem'den kurtulup Cennet'e kavuşmayı isteriz.
Allah'ım!
Yaptığımız zulum ve günahlarışakaciddi ve kasten işlediğimiz kusurları affet.
Bunların hepsi bizde var.
Allah'ım!
Beni en güzel şekilde yarattınAhlakımı da güzelleştir.
Allah'ım!
Bana iyi ameller yaptırkötülüklerden vaz geçirfakirleri ve düşkünleri sevdirtevbelerimi kabul et.
Allah'ım!
ihtiyarlığımdaömrümün sonunda banabol bol rızık ihsan et.
Allah'ım!
Borç yükünden ve düşmanların hakimiyetinden sana sığınırız.
Allah'ım!
Verdiğin nimetlerin yok olmasındanlütfettiğin afiyetlerin kaybolmasındanbeklenmedik afetlerden ve bütün gazablarından sana sığınırım.
Allah'ım!
Alaca illetindendeliliktencüzzamdan ve tehlikeli hastalıklardan sana sığınırım.
Allah'ım!
Kötü gündenkötü gecedenkötü zamandankötü arkadaştanmahalledeki kötü komşudan sana sığınırım.

Sen'den başka ilah olmadığıyedi kat göklerin sahibi ve Yüce Arş'ın sahibi olduğun icin senden istiyorum. Sen her şeye kadirsin..
Allah'ım!
Kur'an dan okuduğumuz her bir cüz karşılığında bize mükafaat ve her bir harf karşılığında manevi bir tad ver.
Allah'ım!Okunacak Duanın hizmetlilerinin adını bulmak yemin ve Dua vasıtası ile onları harekete geçirmek Dua’yı bir nüsha haline getirip taşımak ve kabul saatlerinde okumak Dua’nın tesirini arttırır ve Allah (C.C.) katında kabulünü hızlandırır. Bu Web Sayfası okuyucuya çabuk tesir eden Duanın nasıl hazırlanacağını çabuk kabul edilmesi için nasıl ve hangi şartlarda Dua edilmesi gerektiği hakkındadır.
Allah’ı (C.C.) sevelim çünkü seven sevdiğinin kapısından boş çevrilmez çünkü seven sevdiğinin her istediğini yapar. Kısaca Duanın kabulü Allah’ı (C.C.) ne kadar çok sevdiğimize ve onun emirlerini ne kadar uyduğumuza bağlıdır.

DUA HAVAS VE ESMA OKURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Gerek maddi gerekse manevi bir konuda Dua etmek isteyen kimsenin bazı noktalara dikkat etmesi gerekmektedir.

1. Okuduğu Duaların Havas’ların ve Esmaların Allah (C.C.) tarafından kesinlikle kabul edileceğine ve isteklerinin kendisine verileceğine inanmalıdır. kalbi ve tüm duygularıyla Allah’a (C.C.) yönelmeli fikri olarak da isteğiyle meşgul olmalıdır. Acaba olur mu veya olmaz mı diye şüphe duymamalı tereddüt etmemelidir. Kalbinde tam bir iman ve inanç olmadan okumak boşa zahmet çekmektir. Kesinlikle bilinmelidir ki şüphe tereddüt ve aklından geçirdiği şeyler Esmaların ve Duaların Ruhaniyetlerine gizli değildir böyle kimselere Ruhaniler yardımcı olmazlar.

2. Her şeyin Allah’ın (C.C.) dilemesiyle meydana geleceğine kesinlikle inanmalıdır.

3. Okumaya başlamadan önce okuyacağı Duayı tertipleyen bir şeyh yada Alim ise üç İhlas-ı Şerife ve bir Fatiha okumalı onun Ruhaniyetine hediye etmeli ondan yardım dilemelidir veya bildiği bir Kamil insan varsa yapacağı işi ona söylemeli ve onun ruhani olarak yardımını almalıdır.

4. Duygusal ve fiziksel olarak kendini her şeyden arındırmalı hiçbir şey düşünmemeli hiçbir şeyle meşgul olmamalı sadece olmasını yerine gelmesini istediği şeye kendini motive etmelidir.

5. Dinen ahlaken kötü aşağılık bütün düşünceleri aklından ve kalbinden atmalıdır.

6. Mümkünse Duasını yapmak için tenha bir yere çekilmelidir.

7. Günah işlememeli yalan söylememeli gıybet etmemeli sadaka vermeli ve çok iyilik yapmalıdır.

8. Dua Havas ve Esma okunurken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri de temizliktir. Bunlar da vücutta temizlik giyimde temizlik ve Dua okunacak yerin temizliğidir.

a. Vücut temizliği : Cenabet ve hayız gibi şeylerden temiz olmaktır. Ruhanilerden yardım almak aptesli olmaya bağlanmıştır. Bundan başka vücudun her tarafı necasetten ve her türlü pisliklerden temiz olmalıdır. Bunu temin etmenin en garantili yolu okumaya başlamadan önce gusül aptesti almaktır.
b. Giyimde temizlik : Tüm giysilerde iç çamaşırlarda necaset kan kir ve benzeri pisliklerin olmamasıdır. Duaya başlamadan önce tüm giysiler değiştirilmeli ve temizleri giyilmelidir.

c. Dua okunacak yerin temizliği : Dua okunacak yer iyice süpürülmeli varsa örümcek ağları temizlenmeli canlı resimleri varsa kaldırılmalı kedi köpek gibi hayvanlar uzaklaştırılmalıdır. Dua okunacak yer kötü koku gelebilecek tuvalet veya benzeri yerlerden uzak olmalıdır.

9. Okumaya başlamadan önce gerekli şartlardan biri de niyettir.’’Ya Rabbi sen mutlak güç ve kudret sahibisin. Gizli ve açık her şeyi bilirsin. Senin emrin ve iraden iznin ve müsaaden olmadan hiçbir şey meydana gelmez. Sen vadinde sadıksın Sen sözünde durursun verdiğin sözden geri dönmesin bana Dua edin icabet edeyim buyurdun. Lütuf ve kereminden (burada neyin olmasını istiyorsak ekleyeceğiz ) işimde bana yardımcı ol. Rabbani Lütfunu bana yardımcı kıl Sübhani hidayetini bana rehber et ‘’ demeli benzer kelimelerle zayıflığımız ve ona ne kadar çok muhtaç olduğumuz belirtilmeli daha sonra Duaya başlanmalıdır.

10. Okumaya başlamadan önce üç gün veya en azından bir gün oruç tutulmalı bir miktar zeytin yada hurmayla oruç açılmalıdır. Karın tıka basa dolu bir şekilde okumaya başlanmamalıdır. Okurken midede haram ve şüpheli bir şey olmamalı soğan sarımsak gibi kötü kokulu gıdalar yenmemelidir. Okuma zamanında hayvansal gıdalardan perhiz edilmelidir. Bu şartlar yerine getirildikten sonra kıbleye doğru yönelerek iki dizinin üzerine oturmalı ve eller dizin üzerinde huşu ile okumaya başlanmalıdır.

11. Duaya başlamadan önce tütsüye kesinlikle ihtiyaç vardır. Hayırlı işler için günlük öd ağacı amber kabuğu gibi güzel kokular kötü işler için şeytan tersi katır tırnağı kırmızı sarımsak keçi kılı gibi kötü kokulu tütsüler kullanılır. Eğer yapacağınız işlerin özel tütsüleri varsa o tütsüler kullanılır.

12. Okumaya başlamadan önce tütsü hazırlanır niyetle beraber yavaş yavaş yakılmaya başlanır ve okuma devam ettiği sürece tütsü söndürülmez. şayet okunacak Dua uzun saatlerce sürecek ve iki dizinizin üzerinde devamlı oturamayacak durumda iseniz istediğiniz gibi oturabilirsiniz ama Duayı yine iki dizinizin üzerinde bitirmelisiniz.

13. Duaları uygun zamanlarda okumalısınız en uygun zaman gece yarısından sonra herkesin uykuya daldığı zamandır. Şayet okunacak Duanın kendine has bir saati varsa o da kendi zamanında okunur.

14. Dua ile bir şeyi elde etmek isteyen kimse çok gayret göstermeli ve çok çalışmalıdır Allah (C.C.) bazen gerekli şartları yerine getirmeyi unutan bir kullunun isteğini çok çalışıp emek sarf etmesinden dolayı verir. Herkes azmine ve çalışmasına göre amacına ulaşır. Yüce Kuran-ı Kerimde Allah (C.C.) ‘’ İnsana ancak çalışmasının karşılığı vardır ‘’ der.

15. Bir işe başlarken bunu insanlardan gizlemeli Duanın Esmanın yada işin karşılığını gördüğü zaman bunu nasıl elde ettiğini ve ne yaptığını kimseye söylememelidir. İşin sırrının açıklanması Ruhanilere hoş görünmez.

16. Dua okuyan kimse güzel kokular sürmeli ve bu kokuları yanında bulundurmalıdır. Ruhaniler hoş kokulara yakın olmayı severler.

17. Dua ve Esma okuyan kimsenin hali isteğine uygun olmalıdır. Durumuyla uygun olmayan istekler istenmemelidir.Tüm şartları yerine getirmiş olsa da Ruhaniler bunun aklı yoktur cahildir der ve ona yardımcı olmazlar.

18. Ben şimdiye kadar çok günah işledim ben günahkarım Allah (C.C.) benim Duamı kabul etmez diye düşünmemeli ne kadar aciz olduğunu belirterek Dua etmeyi bırakmamalıdır.

19. Bir kimse dilek dilese Dua etse ve yerine gelmez ise bunun suçunu Duaya yüklememeli kendine bakmalıdır ya şartlara riayet etmemiş gereğini yerine getirmemiş yada bir eksiği vardır çünkü Allah (C.C.) sözünden dönmez.

Dua Hakkında Bilgiler - Dini Bilgiler - Dua - Dua Havas ve Esma Okunurken
Dikkat Edilecek Hususlar

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 894
favori
like
share
ultimatom Tarih: 05.06.2009 23:28
Emeğine sağlık haktan ...