Sayfa No/Belge No :54/77
Belgenin Dili :Türkçe
Belgenin Konusu :Alacak-Verecek Davası
Belgenin Tarihi :12 ZA 1308/19 Haziran 1891
Özet:
Mardin’in Koçhisar (Kızıltepe) nahiyesine bağlı Meşkok (Büyük Ayrık-Küçük Ayrık) köyünden iken vefat eden Halef bin Şemo’nun mirası büyük kızları Hüda ve Hani ile amcasıoğlu Mahmud’a intikal etmiştir. Hüda ve Hani’nin vekili Avine kazası Nehoril-i Evsat köyünden Mahmud bin Mehmed bin Molla Haciyem(?), mahkemede, müvekkilelerinin murislerinden kalan bütün menkul ve gayri menkul mallarına el koyan söz konusu Meşkuk köyü muhtarı Uso bin Halo’ya bu mallardan el çektirilmesini talep etmiştir. Mahmud’un 25 adet dişi koyun, 1 dişi deve ve 2 kile mahalli-i kandehari buğday vermesi sonucu sulh olmuşlardırSayfa No/Belge No :63/86
Belgenin Dili :Türkçe
Belgenin Konusu :Tereke-Miras Tespiti ve Paylaşımı
Belgenin Tarihi :Tarihsiz
Özet:
Mardin’in Eminüddin mahallesinden Süryani Yakubi milletinden olup vefat eden Melki veledi Circus el-Koçhisari’nin mirasının eşi Meri binti Osi Boğos ile büyük oğulları Nasri ve Bahdi ile büyük kızları Şems, Necmi, Sabr ve Selime’ye kalmış olduğunu, başka da varisi olmadığını ve mirasın 64 pay olduğunu; 8 payın eşine, 14’er paydan 28 payın oğullarına, 7’şer paydan 28 payın kızlara ait olduğu belirtir belge.Sayfa No/Belge No : 18/37
Belgenin Dili :Türkçe
Belgenin Konusu :Melik Mansur Vakfı
Belgenin Tarihi : 27 B 1275/2 Mart 1859
Özet:
Mardin kazasına bağlı Koçhisar köyünde bulunan Melik Mansur Vakfı’nın mütevellisi Mardin sakinlerinden Abdurrahim bin Hacı Mehmed Efendi, Kürdistan evkaf müdür vekili Necmizade İsmail Hakkı Efendi hazır olduğu halde, Tell Ermen köyü sakinlerinden keşiş Derminas veledi Manyel hakkında: Rahatü’n-Nevs adıyla bilinen yerdeki 2 taş değirmenin 12 hissesinden 4 hissesinin Melik Mansur vakfından olmasına rağmen Derminas’ın zabtettiğini şikâyet etmiş, Derminas ise cevabında vakfın değirmendeki hisselerinin 20 yıl önce mütevelli Abdurrahman’ın kardeşi ve ortakları olan Ahmed Efendi ve Halil Efendi tarafından kendisine satıldığını ve bu satışlarla ilgili elinde Mardin naibi tarafından verilmiş hüccetler bulunduğunu söylemiştir. Mahkeme, vakıf mallarının satılamayacağı ilkesinden hareketle Derminas’ı değirmenin 4/12 hissesini tasarruftan men etmiştir.Sayfa No/Belge No :65-66/125
Belgenin Dili :Türkçe
Belgenin Konusu :Tereke-Miras
Belgenin Tarihi :16 RA 1276/13 Ekim 1859
Özet:
Mardin sancağına bağlı Koçhisar (Kızıltepe) köyünde sakin iken 10 ay önce vefat eden Şeyho bin Hıdır’ın veraseti eşi Verdi binti Maksud, küçük oğulları, Mehmed ve Şeyho ile küçük kızı Nuriye’ye intikal etmiş, miras 40 hisseye ayrılmış, 5 hisse Verdi’ye, 28 hisseden 14’er hisse Mehmed ve Şeyho’nun her birine, geriye kalan 7 hisse ise kızı Nuriye’ye verilmiştir. Küçüklere vasi olarak da halaları Fatıma binti Hıdır tayin olunmuştur. (Terekesinin toplamı 6.711 kuruş 20 paradır.)Sayfa No/Belge No : 13-14/25
Belgenin Dili : Türkçe
Belgenin Konusu : Zahire Nakli
Belgenin Tarihi : 20 CA 1138/24 Ocak 1726
Özet:
Tebriz tarafları için önceden satın alınması istenen zahireden, Tebriz tarafına nakl olunandan başka Koçhisar (Kızıltepe) ambarında kalan 30.000 kile zahire¬nin Tebriz tarafına nakli emredildiğinden, zahirenin Bağdad’a gönderilmek üzere Musul’a nakli için gerekli olan yük hayvanlarının ücretlerinin, 1137 senesi vergilerine mahsuben Mardin voyvodalığı malından karşılanması, geride kalan zahirenin ise bozulabileceği, bu nedenle kalan zahirenin yeni mahsul ile değiştirilmesi gerektiğine dair Mardin kadısı, Mardin tarafında zahire mübayaası için görevlendirilen dergah-ı ali kapıcıbaşılarından Hasan, Mardin voyvodası Hacı Sadık, ayanı vilayet ve iş erlerine gönderilen ferman.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 609
favori
like
share