Engelli Kimlik KartıEngelli Kimlik Kartının Sağladığı Yararlar

a Değişik kurum ve kuruluşlardan istenen rapor yenileme işlemlerinden kurtulacaktır,
b Gelir Vergisi indiriminden faydalanabilecektir (Gelir Vergisi indirimi, özürlü kişinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmaması durumunda kendisine bakmakla yükümlü olan kişi içinde geçerli olacaktır),
c Devlet Demir Yolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %40 veya üstü olması halinde %50 indirimden faydalanabilecektir
d Havayolları ile seyahat etmesi ve özür oranının %50 veya üstü olması halinde %40 indirimden yararlanabilecektir
e Yerel Yönetimlerin alacağı kararlar ile belediye otobüslerinden ücretsiz ya da indirimli yararlanabilecektir
f Sinema, Tiyatro vb faaliyetler için ödeyeceği ücretlere indirim uygulanacaktır
g Kamu Kurum ve Kuruluşlarının özürlü çalıştırma zorunluluklarına bağlı olarak özürlü istihdamı amacıyla açılan sınavlarda özrünü kanıtlayabilecektir
h Telsim tarafından %40 indirim uygulanmaktadır
Özürlü Kimlik Kartı ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup bundan sonra da özürlüler için verilecek bütün haklardan özürlü birey aynı kimlik kartı ile yararlanabilecektir

Vergi Reform Kanunu İle Sakatlara Getirilen Haklar
Mevcut uygulamada sakatlık indiriminden sadece ücretliler yararlanmaktaydı Kabul edilen kanun ile aşağıda belirtilen yenilikler getirilmiştir
· Ailesinde sakat bulunan ücretliler de sakatlık indiriminden yararlanacaklardır
· Serbest meslek erbabı olarak çalışan özürlüler de sakatlık indiriminden yararlanacaktır
· Ailesinde sakat bulunan serbest meslek erbabı da aynı şartlarla sakatlık indiriminden yararlanabilecektir
· Basit usulde vergilendirilen özürlülerden ücretli duruma girmeksizin imalat ve tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşan özürlüler sakatlık indiriminden yararlanabileceklerdir

İndirim Uygulaması Şöyle Yapılacaktır

% 80’ini kaybedenler, birinci derece sakat sayılırlar Bu kişiler, özel indirim tutarının 8 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar

% 60’nı kaybedenler, ikinci derece sakat sayılırlar Bu kişiler özel indirim tutarının 4 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar

% 40’nı üçüncü derece sakat sayılırlar Bu kişiler özel indirim tutarının 2 katı tutarında sakatlık indiriminden faydalanırlar

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıfları
3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında,
İl ve İlçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Vakıfları aracılığıyla;
· Yoksul ve muhtaç durumundaki,
· Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına bağlı olmayan ve bu kuruluşlardan aylık geliri olmayan vatandaşları,
· Geçici olarak küçük bir yardım veya eğitim ve öğretim imkanı sağlanması halinde topluma faydalı ve üretken olabilecek kişilere yönelik yardımları yapar
· Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarca karşılanmayan kısımları da karşılanır

Nasıl Yararlanılır?
Bu yardımlardan yararlanmak isteyen kişiler;
İkamet ettikleri ilde veya ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na;
· Nüfus cüzdanı örneği,
· İkametgah belgesi
· Muhtaç durumda olduklarına ilişkin belge
· Fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç ve gereçler için bu cihazı ya da protezi kullanmalarının zorunlu olduğunu belgeleyen,
· Sağlık Kurulu Raporu ile cihazın ya da protezin fiyatını üç ayrı firmadan proforma fatura başvurmaları gereklidir

Başvuru ile ilgili incelemeler vakıf görevlilerince yapılmakta,
Vakıf müteveli heyetince değerlendirildikten ve uygun bulunduktan sonra bedeli ödenmektedir

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 2022
65 yaşını doldurmuş, vatandaşlar ile özürlü kimselerden kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe İdare Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece, 300 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilecek katsayı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanır

Kimler Faydalanabilir ?
· TC vatandaşı olmak,
· Özürlü olmak,
· Herhangi bir işte çalışmıyor olmak,
· Herhangi bir sağlık güvencesi ve gelire sahip olmamak
Bu özelliklere sahip kişiler; İLLERİNDE bağlı bulundukları İlçe Kaymakamlıklarına
· Nüfus Cüzdan örneği (Muhtardan tasdikli)
· Üç Resim ve Dilekçe ile müracaat edeceklerdir
Kaymakamlıktan;
· Konuyla ilgili matbu evraklar doldurulacaktır Evraklar;
1 Tapu-Mal bildirimlei belgesi
2 Sağlık Kurulu Raporu için hastaneye sevk
3 Vukuatlı Nüfus Cüzdanı kayıt örneği tamamlanarak, kendilerine 2022 sayılı Yasadan faydalandıklarına dair kart verilecektir
Hakları
1 Üç ayda bir maaş
2 Devlet Hastanelerinden ücretsiz muayene (İlaç giderlerini kendileri karşılayacaklardır)
3 Hastaneye yatarak tedavi oldukları taktirde, tüm hastane masrafları karşılanacaktır

Sigortalı Çalışan
17071964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 6 Haziran 1997 17071964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa; 6 Haziran 1997 tarih ve 23011 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 572 sayılı Kanun Hükmünde kararname ile (21 maddesi) ek 37 madde eklenmiştir Buna göre;
sigortalılar ve kurumdan sürekli iş göremezlik geliri, malullük ve yaşlılık aylığı almakta olanların geçindirmekle yükümlü oldukları zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal özürü bulunan çocukları ile kurumdan hak sahibi olarak gelir veya aylık alan aynı durumdaki çocuklardan, kurum sağlık tesisleri sağlık kurulu raporu ile resmi ve özel eğitim merkezlerine gönderilenlerin, gelişim ve eğitimlerine ilişkin yardımlar, Bütçe Uygulama Talimatında belirtilen esas ve miktarlarda kurumca sağlanır
İstenen Evraklar
1 Sağlık Kurulu Raporu
2 Sağlık karnesi fotokopisi
3 Vizite kağıdı
4 4 aylık dönem bordrosu
5 Baba ve anne için işlerinden çalıştıklarına dair belge
6 Taahhütname

Sigortalı Emekli
1 Sağlık Kurulu Raporu
2 İkametgah
3 Sağlık karnesi fotokopisi
4 Taahhütname

Emekli Sandığına Bağlı Emekliler İçin
(Emekli Sandığına bağlı bir çalışanın özürlü çocuğu için)
1 Sağlık Kurulu Raporu
2 Emekli Sandığından Tedavi giderleri için aldığı onaylı form
3 taahhütname

Emekli Sandığına Bağlı Çalıyanlar İçin
1 Vizite kağıdı
2 Sağlık Kurulu Raporu fotokopisi (Her ay)
3 Taahhütname ile Özel Rehabilitasyon Merkezine müracaat edecek

Çalıştığı Kurumuna
· Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
· Özürlünün Nüfus cüzdanı örneği
· Dilekçe ile müracaat edecek
Buna göre yıllık:
Birinci derece sakat olanlarda 907200000 TL
İkinci derece sakat olanlarda 453600000 TL
Üçüncü derece sakat olanlarda 226800000 TL
Hizmet erbarının kalkınmada öncelikli yörede bulunulması halinde bu tutarlar sırasıyla:
Birinci derece sakat olanlarda 1209600000 TL
İkinci derece sakat olanlarda 604000000 TL
Üçüncü derece sakat olanlarda 302400000 TL
Bu tutarlar yukarıda belirtilen hizmet erbabı için yıllık gelir vergisi matrahlarından indirilecek rakamları oluşturmaktadır
Asgari ücretin halen yıllık 425250000 TL 31081998 tarihinden sonraki tutarı ile de 574074000 TL olduğu dikkate alınırsa sağlanan avantajın ne derece önemli olduğu ortaya çıkacaktır
Kendi işini kuran serbest meslek erbabının 31maddeye göre hesaplanan sakatlık indirimi:
Normal yörede faaliyette bulunulması halinde:
Birinci derece sakat serbest meslek erbabında: 709200000TL
İkinci derece sakat serbest meslek erbabında: 453600000TL
Üçüncü derece sakat serbest meslek erbabında: 226800000TL
Kalkınmada öncelikli yörede faaliyette bulunulması halinde;
Birinci derece sakat serbest meslek erbabında:1209600000 TL
İkinci derece sakat serbest meslek erbabında: 604800000 TL
Üçüncü derece sakat serbest meslek erbabında: 302400000 TL
Kendi işini kuran serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunması halinde durumuna göre, yukarıdaki rakamlara ilave olarak ayrıca özürlü kişi sayısı kadar hesaplanan miktar, bu mükelleflerin yıllık gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılacaktır

BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLERDE

Normal yörede faaliyette bulunulması halinde;
Birinci derece sakat küçük sanat erbabında: 907200000 TL
İkinci derece sakat küçük sanat erbabında: 453600000TL
Üçüncü derece sakat küçük sanat erbabında: 226800000TL
Kalkınmada öncelikli yörede faaliyette bulunulması halinde;
Birinci derece sakat küçük sanat erbabında:1209600000 TL
İkinci derece sakat küçük sanat erbabında: 604800000 TL
Üçüncü derece sakat küçük sanat erbabında: 302400000 TL
Bu tutarlar, hesaplanan yıllık gelir vergisi matrahından ayrıca indirilecektir

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2819
favori
like
share