islam dininin prensipleri
islamın temel prensipleri


İslam Dini'nin getirdiği hükümleri ve temel prensipleri kısaca üç maddede toplayabiliriz:

İman İbadet Ahlak.

islamın temel esasları

İman esasları ayrıntılı olarak altı madde halinde sıralanır.

Bunlar:

1) Allah'ın varlığına ve birliğine,

2) Allah'ın meleklerine,

3) Allah'ın kitaplarına,

4) Allah'ın peygamberlerine,

5) Ahiret gününe,

6) Kadere, her şeyin Allah'ın takdiri ile olduğuna,

İnanmaktır.

mutluluğun kaynağı
İnsanların mutluluğunu amaçlayan İslam prensipleri şu iki cümlede özetlenir:

1- Allah (c.c.)' ın emirlerine saygı.

2- Yaratıklarına karşı şefkat ve merhamet.

Gerçek müslüman da bunları yerine getiren insandır, dünyada huzurun, ahirette ebedi mutluluğun yolu da budur.

islamın gayesi
İslam'ın getirdiği hükümlerin ve koyduğu prensiplerin amacı; insanı ahlaken olgunlaştırarak dünyada huzur ve mutluluğa, ölümden sonra devam edecek olan ahirette ebedi saadete kavuşturmaktır.

Bu prensipler. Her çağda insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde mükemmel olup, daima geçerliliğini koruyacak ve değişmeyecektir.

Yüce Allah (c.c.) şöyle buyuruyor;

"Allah katında din, şüphesiz İslam'dir." (Al-i İmran Suresi, ayet; 19)

ibadet
İbadet, Yüce Yaratıcı'ya ta'zim ve saygı göstermek ve O'nun bize verdiği sayısız nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir.

İbadet, yalnız Allah (c.c.)'ın emrini yerine getirmek ve O'nun sevgisini kazanmak maksadıyla yapılır. Böyle temiz bir düşünce ile yapılan ibadet, mü'mini Allah (c.c.)'a yaklaştıran en güzel vasıta; sıkıntılardan koruyan en sağlam sığınaktır.

İbadet Allah (c.c.)'ın emrettiği. Peygamberlerin öğrettiği şekilde yapılır. Allah (c.c.)'tan başkasına ibadet yapılmaz.

Mü'min, ibadet sayesinde maddi ihtiraslardan kurtularak, ruhen yükselir, içi kötü düşüncelerden, dışı olumsuz davranışlardan arınarak ahlaken olgunlaşır ve Tanrı'nın sevgili kulu olur.

Rabbimiz şöyle buyuruyor:

"Ey insanlar ! Sizi de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, (kötülüklerden) korunup sakınanlar olabilesiniz." (Bakara Suresi, ayet;21)

doğruluk

Doğruluk önemli bir ahlak kuralıdır. Allah ( c.c.) şöyle buyu ruyor:

"Emrolunduğun gibi dosdoğru ol." (Hud Suresi, ayet: 112)

çalışmak

Çalışıp kazanmak dinin emridir. Tembellik, müslümana yakışmayan bir davranıştır.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

"Dünyadaki nasibini de unutma." (Kasas Suresi, ayet:77)

İyi müslüman, hem dünya hem de ahiret için çalışan kimsedir. Bu konuda Hz. Muhammed (A.S.) buyuruyor ki:

"Sizin hayırlınız; dünyası için ahiretini terketmeyen, ahireti için de dünyasını terketmeyip her ikisi için çalışan ve başkalarına yük olmayandır "

temizlik
Temizlik müslümanın en önemli özelliklerinden birisidir. Bu hem maddi, hem de manevi temizliktir.

Müslüman, kalbini kötü duygu ve düşüncelerden, bedenini ve çevresini de temiz olmayan şeylerden arındıran kişidir.

Yüce Allah (c.c.) buyuruyor ki:

"Şüphesiz ki Allah, çokca tevbe edenleri ve iyice temizlenenleri sever."

Hz. Muhammed (A.S.) temizliğin önemi hakkında şöyle buyuruyor:

"Temizlik İmandandır."

"Temizlik İmanın Yarısıdır."

"Çevrenizi Temiz Tutunuz."

hoşgörü

Müslüman, hoşgörü sahibi ve bağışlayıcıdır Allah (c.c.) gerçek müminleri "Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını affederler" diye övmüştür

(AI-i İmran Suresi ayet: 134)

Hoşgörü konusunda Hz. Muhammed (A.S.) en güzel örnektir Müslümanlar, sadece kendi din kardeşlerine değil diğer dinlerden olanlara da hoşgörülü davranmak zorundadırlar

sevgi ve merhamet

Sevgi ve Merhamet Ahlâkî davranışların temelinde insan sevgisi önemli yer tutar. Bu sebeple olgun müslüman olabilmenin şartlarından biri de bu sevgidir.

Kalbi sevgi ile dolu olan Hz. Muhammed (A.S.).şöyle buyuruyor'

"Birbirinizi sevmedikçe olgun mü'min olamazsınız."

Kalblerdeki sevginin göstergesi insanlara iyilik yapmak, şefkat ve merhametle muamele etmektir.

Hz. Muhammed (A.S.) buyuruyor ki:

"Merhamet edenlere, Allah da merhamet eder."

İslam'da sevgi ve merhamet sadece insanlığı değil; bütün yaratıkları içine alır. Hz. Muhammed (A.S.) "Bir kediyi aç bırakarak ölümüne sebep olan kadının azap göreceğini, susayan bir köpeğe acıyarak su içiren günahkar bir kişinin de bu davranışı ile Allah (c.c.) tarafından bağışlandığını" haber vermiştir.

ahlak

İslam Dininde ahlakın büyük bir önemi vardır. İslâm'ın gayesi; insanları güzel ahlak sahibi

yaparak olgunlaştırmaktır.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (A.S.) şöyle buyurmuştur.

"Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.

Bir müslümanın değeri, ahlakının güzelliği ile ölçülür. Bu konuda, Hz. Peygamber, kendisine en sevimli olanların, güzel ahlak sahipleri olduğunu bildirmiş. ''Allah katında en sevgili kullar kimlerdir?'' sorusuna da, ''Ahlakı en güzel olanlardır" cevabını vermiştir

KAYNAK
T.C BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 448
favori
like
share
paye Tarih: 26.06.2009 14:20
paylaşım için teşekkürler Allah razı olsun