Kafkas Üniversitesi - Kars Kafkas Üniversitesi - Kafkas Üniversitesi Tarihçesi

Kafkas Üniversitesi 11Temmuz 1992 tarihinde Kars iline kurulmustur.Bünyesinde 6 fakülte,3 enstitü,3 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokul bulundurmaktadır.Bunlar;Artvin Orman Fakültesi,Fen Edebiyat Fakültesi,Eğitim Fkültesi,İktisadi Bilimler Fakültesi,Veterinerlik Fakültesi Tıp Fakültesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,Sağlık Bilimleri Enstitüsü,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sarıkamıs Yüksekokulu,Kars Sağlık Yüksekokulu,Artvin Sağlık Yüksekokulu,Kars Meslek Yüksekokulu,Ardahan Meslek Yüksekokulu,Iğdır Meslek Yüksekokulu,Kağızman Meslek Yüksekokulu,Artvin Meslek Yüksekokullarıdır.

Adres: Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Kampüsü 36100 Paşaçayırı /KARS
Tel numaraları: (474) - 242 68 01 - 242 68 02 - 242 68 03
Fax numaraları: 474 242 68 47

FAKÜLTELER

Fen Edebiyat Fakültesi:Fakültemiz; 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Kafkas Üniversitesi bünyesinde 1993-1994 akademik yılında Biyoloji ve Kimya Bölümleri’ni açarak 50 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır. 1995-1996 akademik yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1998-1999 akademik yılında Fizik Bölümü, 2000-2001 akademik yılında Tarih ve Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümleri’ni, 2002-2003 akademik yılında Biyoloji ve Kimya Bölümleri’nin II. öğretimlerini açmış ve 2003-2004 akademik yılında da Matematik lisans programının ve ayrıca “Slav Dilleri ve Edebiyatları”, “Kafkas Dilleri ve Edebiyatları” ve “Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları” Bölümlerinin açılması teklifinde bulunulmuş olup, halen lisans düzeyinde 8 ve yüksek lisans düzeyinde 6 olmak üzere toplam 14 programla eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Arkeoloji ve Sanat Tarihi ,Biyoloji Bölümü ,Kimya Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü ,Fizik Bölümü ,İstatistik bölümü ,Matematik Bölümü ,Tarih Bölümü
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerini bünyesinde bulundurmaktadır.

Eğitim Fakültesi:

Kafkas Üniversitesi Senatosunun 09.03.1998 tarihli 04 sayılı kararı ile kurulması önerilen ve Milli Eğitim Bakanlığının 04.08. 1998 tarih ve 21035 sayılı yazısı üzerine 28.03.1998 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30.maddesine göre Bakanlar Kurulunca.08.1998 tarihinde kararlaştırılan Eğitim Fakültesi 23.03.1998 tarih ve 23472 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak resmen kurulmuştur. Ülkemiz açısından insanların tarih içerisinde oluşturduğu ortak birikimleri günümüze kadar getirecek daha iyi bir gelecek sağlamaktır. Onları yeni nesillere aktarmak, eğitim sorunlarını bilimsel olarak çözümlemek, eğitim politikasının gelişmesine katkıda bulunmak ve bu nedenle ihtiyaç duyulan aydın ve kaliteli Öğretmenleri yetiştirmektir.
YÖK yürütme Kurulu’nun 26.09.2000 tarih ve 2080 / 23223 sayılı kararı ile İlk Öğretim bölümü ve 5 Anabilim Dalı (Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi Eğitimi, Matematik Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ) açılmıştır.
YÖK yürütme Kurulu’nun 07.11.2000 tarih ve 2451 sayılı kararı ile Eğitim Bilimleri Bölümü ve 4 Anabilim Dalı (Eğitim Yönetimi,Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitimde Psikoloji Hizmetleri) açılmıştır .
Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu’nun 16.01.2001 tarih ve 02 sayılı toplantısında Sınıf Öğretmenliği Programına 100, Fen Bilgisi Programına 50 öğrenci alınarak 2001-2002 eğitim-öğretim yılında öğretime başlanmasına ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verilmiştir.Yükseköğretim kurulu Başkanlığının 03.04.2002 tarih ve 6758 sayılı yazıları ve 28.03.2002 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında Fakültemiz Sınıf öğretmenliği ikinci öğretim programı ile Fen Bilgisi öğretmenliği ikinci öğretim programının açılması ve 50’ şer öğrenci alınması ve Sosyal Bilgiler öğretmenliği programına 40 öğrenci alarak 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlaması uygun görülmüştür.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.04.2002 tarih ve 7861 sayılı yazıları ve 09.04.2002 tarihli Yürütme Kutulu toplantısında Fakültemiz Türkçe Öğretmenliği bölümüne 40 öğrenci alarak eğitime başlaması uygun görülmüştür.Fakültemiz 2001-2002 Eğitim-Öğretim döneminde ilk defa Sınıf öğretmenliği programına 104, Fen Bilgisi Öğretmenliği programına 53 Öğrenci alarak Öğretime başlamıştır. 2002-2003 Eğitim-Öğretim döneminde bu alanların ikinci öğretim programlarının yanı sıra Türkçe Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programlarına da öğrencilerin alınmasıyla toplam öğrenci sayısı 490 ulaşmıştır.
Fen Bilgisi Öğretmenliği,Sınıf Öğretmenliği,Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği alanlarında ihtiyaç duyulan insan gücünü yetiştirmektedir.
Adres:Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fevzi Çakmak Mahallesi 36100-KARS
Tel:0 474 212 43 86
Fax:0 474 212 11 85


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 12-08-1998 gün ve 2809 sayılı kanunun 30. maddesi gereği kurulmuştur.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat ve İşletme Bölümü olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
İşletme Bölümü,İktisat Bölümlerini bünyesinde bulundurmaktadır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fevzi Çakmak Mah. P.Kodu : 36040
Tel : 0-474- 2123753 / 2124386
Fax : 0-474-2125764

Veterinerlik Fakültesi:

Fakültemiz 1982’de 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Atatürk Üniversitesi bünyesinde Kars Veteriner Fakültesi adı altında kurumuştur. 1 Eylül 1982 tarihinde Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr Necdet LELOĞLU kurucu dekan olarak atanmıştır. Fakültemiz 11 Temmuz 1992 de yürürlüğe giren 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanuna dayanarak kurulan Kafkas Üniversitesine bağlanmış ve kurucu fakülte rolünü üstlenmiştir.

Histoloji-Embriyoloji,Anatomi,Biyokimya,Fizyoloji,Veteriner, Hekimliği Tarihi ve Deontoloji anabilim dallarıyla eğitim vermektedir.

Artvin Orman Fakültesi:Kafkas Üniversitesine bağlı Artvin Orman Fakültesi 3887 sayılı kanun ile kurulmuş, YÖK Yürütme Kurulu’nun 04.05.1993 toplantısında ise Fakültenin Orman Mühendisliği Bölümü’ne 30 öğrenci alınmasının 3837 sayılı kanunun geçici 30. Maddelerinin 5. Fıkrası ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/a maddesi uyarınca karar verildi. fakültemizin amacı Mühendislik alanında Orman Mühendisi yetiştirmektir. Mezun olan Orman Mühendisleri Orman Bakanlığı bünyesinde Teknik Eleman olarak görev almakta ve serbest piyasada iş yapmaktadır. Artvin Orman Fakültesi 1993-1994 Eğitim-Öğretim yılında öğretimine başlamıştır. Fiziki imkanlar yeterli olmadığından 1993 yılından bugüne kadar başka bölüm açılmamış, yapılmakta olan Fakülte binası bitmeden yeni bir bölümün açılması mümkün görünmemektedir. 1 adet botanik ve entomoloji laboratuarı, 1 adet doku kültürü laboratuarı, toprak laboratuarı ve bilgisayar laboratuarı olmak üzere 4 adet laboratuar mevcuttur.

Fakültemizde öğrenim görmekte olan toplam 192 öğrenciden; 63 erkek 15 kız olmak üzere 78’i yurtta, 82 erkek, 3 kız olmak üzere 85’i evde, 22 erkek 7 kız olmak üzere 29’u ailelerinin yanında barınmaktadır. Fakültemize 2000-2001 eğitim-öğretim yılında yerleştirmede esas alınan puanlar 177 öys-say (maksimum) ve 163 öys-say (minimum)’ dır.Bu güne kadar gerek Yurt dışında gerekse yurt içinde bir çok Üniversiteye Araştırma Görevlisi göndererek Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimleri tamamlattırılmıştır. Halen öğrenimine devam eden öğrencilerimiz mevcuttur. Akademik Personel sayısı 26 dir. Ayrıca 2547 sayılı kanunun 35. Maddesine göre değişik Üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora yapan personel sayısı 14’ dür.

Orman Mühendisliği,Orman Endüstri Mühendisliği,Peyzaj Mimarlığı bölümleri ile eğitim vermektedir.
Adres:Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi 08000 - Artvin, Türkiye
Tel: + 90 (466) 2126949
Faks: + 90 (466) 2126951

ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Biyoloji,Fizik ,Kimya,İlköğretim,Orman Mühendisliği Anabilim Dallarıyla eğitimini sürdürmektedir.
Tel: 0474 242 68 20

Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

Enstitümüz 03.07.1992 gün ve 3837 sayılı Kanun’la Yüksek Öğretim Kurumları teşkilatı hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamede dağişiklik yapılarak 11 Temmuz 1992 gün ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp, yürürlüğe giren Kafkas Üniversitesi’ne bağlı olarak açılmıştır.
Enstitümüz Lisansüstü öğretimin gerektirdiği eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesinden sorumludur.
Anatomi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi, Biyokimya, Cerrahi,Doğum ve Jinekoloji,Farmakoloji ve Toksikoloji,Fizyoloji,Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları,Hayvancılık İşletme Ekonomisi,Histoloji ve Embriyoloji,İç Hastalıkları,Mikrobiyoloji,Parazitoloji,Patoloji,Veteriner Tarihi ve Deontoloj ,Viroloji,Zootekni anabilim dalları ile eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Adres Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Paşaçayırı KARS
Telefon 0 474 242 68 11 - 242 68 12

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Enstitümüz 03.07.1992 gün ve 3837 Sayılı Kanunla Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ve 2809 Sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamelerde de değişiklik yapılarak, 11 Temmuz 1992 gün ve 21281 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Kafkas Üniversitesine bağlı olarak açılmıştır. Faaliyetlerini Rektörlük idari binasında yürütmektedir.
Enstitümüzde İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi’nde 2002-2003 Güz dönemi 30 kontenjan ilanıyla tezli Yüksek lisans öğrencisi alımı düşünülmektedir. Gerekli hazırlıklar tamamlanmıştır.
Enstitümüz Müdürü 2547 Sayılı Kanunla Dekanlara verilmiş olan görevleri, Enstitü bakımından yerine getirir. Enstitümüz direk rektörlüğe bağlı olduğundan; Müdür ataması Rektör tarafından üç yıl için yapılır. Süresi biten Müdür tekrar atanabilir. Müdürün Enstitüde görevli aylıklı öğretim elamanları arasında üç yıl için atayacağı en çok iki müdür yardımcısı bulunur. Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitünün organlarıdır.Enstitümüzde tezli Yüksek Lisans programları açılmıştır. En kısa zamanda Sosyal Bilimler uhdesinde elimizdeki mevcut öğretim üyeleri, laboratuvar araç ve gereçleri Sosyal Bilimleri içerikli kültür sergileyebilen Anabilim/Anasanat Dalları 2002-2003 güz dönemi (I.dönem) öğrenci alımıyla eğitim-öğretime başlayacaktır.
Enstitümüzde görevli bir akademik personel bulunmaktadır. Bu da Profesör unvanına sahip olup, Enstitümüz Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır. Son beş yıl içinde Enstitümüzde, bir öğrenci alınmış bu da 1999 eğitim –öğretim yılında yatay geçiş yapmıştır.

Adres : Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Paşaçayırı KARS
Tel : 0 474 242 68 30

YÜKSEKOKULLAR

Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu:

Yüksekokulumuz Rektörlüğümüzün bulunduğu Kars il merkezine 57 km uzaklıktaki 25.000 nüfuslu, ormanları doğa güzellikleri ve kayak merkezi olan Sarıkamış ilçesindedir, Kars Erzurum Karayolu üzerinde olan ilçemiz Erzurum’a da 150 km uzaklıktadır. İlçemizde biri Avrupa standartlarında olmak üzere iki kayak pisti bulunmaktadır. Okulumuzun hizmet binası derslik ve spor alanları Avrupa standartlarında olan kayak merkezine ve turistik otellere yaklaşık olarak 500 metre, diğer kayak merkezine ise 3500 m uzaklıktadır.
Beden Eğitimi Öğretmenliği,Spor Yöneticiliği,Antrenörlük Eğitimi Bölümlerini bünyesinde bulundurmaktadır.
Adres : Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sarıkamış / KARS
Telefon : 0474- 4135252 4135418
Fax : 0474 - 4135041

Kars Sağlık Yüksek Okulu:Yüksek Sağlık Şurası’ nın 23 Mayıs 1995 tarih ve 185 / 1 Sayılı Kararı doğrultusunda Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu eğitiminin lisans düzeyinde yüksekokullarda yapılması amacıyla Sağlık Bakanlığı’ nın talebi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının teklifine Bakanlar Kurulu’nun 02 Kasım 1996 tarih ve 22805 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararı ile kurulmuş olup 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlamıştır. Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında yapılan 22 Kasım 1996 tarihli protokol gereği Sağlık Yüksekokuluna dönüştürülen Sağlık Meslek Lisesi binalarının genel giderleri 31.12.1997 tarihine kadar Sağlık Bakanlığınca bu tarihten sonra Üniversite tarafından karşılanmıştır. Halen 13 Akademik ve 7 İdari Personel ile faaliyetlerine devam etmektedir.
Kars Sağlık Yüksekokulu, ileride toplum sağlığına katkıda bulunacak, sağlık memuru ve hemşirelerin yetiştirilmesi için başta eğitim-öğretime yönelik faaliyetler olmak üzere; okulda ve merkezdeki çeşitli sağlık kurum ve kuruluşlarında teorik ve pratik çalışmalarla Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini yürütmektedir.

Yüksekokulumuzda 9 derslik, 1 teknik dershane, 1 laboratuar, spor salonu mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimizin boş vakitlerini değerlendirebilmesi için 1 satranç odası, 1 masa tenisi odası bulunmaktadır. Öğrencilerimiz; KAÜ. Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait yurt binasında barınmaktadırlar, okul binası şehir merkezinde olup uygulama alanlarına ve şehrin tamamına ulaşım kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Sağlık Memurlugu Bölümü,Hemşirelik Bölümleriyle eğitim vermektedir.
Adres: KAÜ. Kars Sağlık Yüksekokulu Yeni Mah. Cumhuriyet Cad. KARS
Tel. : 0 474 223 13 37
Fax : 0 474 223 46 78


MESLEK YÜKSEKOKULLARI

Kars Meslek Yüksekokulu:

2547 Sayılı Kanun’ un 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Atatürk Üniversitesi bünyesinde Kars Meslek Yüksekokulu’nun kurulması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.06.1990 Tarih ve 12278 sayılı yazılarıyla uygun görülmüştür. Daha sonra 11 Temmuz 1992 Tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 02.07.1992 Tarih ve 3837 sayılı kanunla Yükseköğretim Kurumlarının teşkilatı hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki kanunla kurulan Kafkas Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

Kars Meslek Yüksekokulu’nda 2002-2003 eğitim öğretim yılı itibarıyla üç bölümde, eğitim-öğretim yapılan16 program ve faaliyette olmayan 3 program olmak üzere 19 program bulunmaktadır. Bunlardan 9’unda ise ikinci öğretim yapılmaktadır.

Labaratuar ve Derslik:

Bilgisayar Laboratuvarı, Biyoloji Bilimleri Öğrenci Uygulama Laboratuvarı, Kimya Bilimleri Öğrenci Uygulama Laboraturı ve Araştırma Laboratuvarı bulunmaktadır.
Eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü 28 adet dershane mevcuttur.

Sosyal İmkanlar:

Öğrencilerimizin barınma ve beslenme problemleri yoktur.Yüksekokulumuza 4 km uzaklıkta Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait Öğrenci Yurtları bulunmaktadır.İsteyen öğrencilerimiz burada barınma olanağına sahiptir.Bazı öğrencilerimiz de şehir merkezinde, özel yurtlarda veya ev tutmak suretiyle, barınma gereksinimlerini karşılamaktadırlar.
Hafta içi her gün Üniversitemizde öğlen yemeği çıkmaktadır.İsteyen öğrencilerimiz bundan faydalanmaktadır.Yine çok amaçlı kantinimiz de öğrencilerimize hizmet vermektedir.

Ulaşım:

Okulumuz Kars şehir merkezindedir.Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü yolu üzerindedir.Şehir merkezindeki öğrencilerimiz ulaşımı yürüyerek sağlamaktadırlar.İsteyen öğrencilerimiz için toplu ulaşım olanakları mevcuttur. Arıcılık,Besicilik,Bilgisayar Teknolojisi ve Proğramlama,Elektrik,Et Endüstrisi,Tekstil,Kanatlı Hayvan Yetiştiriiliği,Makine,Mobilya ve Dekorasyon,Labaratuar, Süt Ürünleri,İşletme,Turizm ve Seyehat İşletmeciliği,Turizm ve Otel İşletmeciliği,Muhasebe,Biro Yönetimi ve Sekreterlik,Bankacılık,Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı proğramları alanındaeğitim vermektedir.

Ardahan Meslek Yüksekokulu:

Yüksekokul inşaatının %60’ı Ardahan Milletvekili sayın Saffet KAYA, %40’ı ise Ardahan Valiliği Acil Hizmetler Fonu tarafından yaptırılmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.04.1999 tarih ve 8008 sayılı yazıları ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Arıcılık ve Et Endüstrisi programları ile 1999-2000 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjanla eğitim-öğretime başlamıştır. 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında 11 programda 420 öğrenci eğitim görmektedir.

Kredi Yurtlar kurumuna bağlı yurt bulunmamakta fakat Valilik tarafından tahsis edilen Milli Eğitim Müdürlüğüne ait bir bina idaresi Meslek Yüksekokulumuz tarafından yürütülmek üzere yurt olarak kullanılmaktadır. İsteyen bütün öğrenciler yurda kabul edilmektedir.
Ayrıca yurt inşaatı devam etmekte olup 2003-2004 Eğitim-öğretim dönemine bitirilmesi düşünülmektedir.
Elektrik,Makine,Et Endüstrisi,Arıcılık,,İşletme,Muhasebe,Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Iğdır Meslek Yüksekokulu:1995 Haziranında Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur.Binası Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Genel Müdürlüğü den 20 yıllığına sözleşmeli olarak üniversitemize verilmiştir. Meslek Yüksek Okulu`muz tek bölüm İşletme programıyla 1995-1996 eğitim öğretime başalmıştır. İlk sene 20 öğrenci 16 okutman 1 hizmetli 1 memur personel mevcudu bulunmaktaydı. Onu takip eden yılda 1996-1997 eğitim öğretim yılında Muhasebe bölümü eklenmiştir. 1996-1997 öğretim yılında Iğdır Valiliği`nin büyük çapta mali destekleriyle kuruluşunu hızla tamamlamıştır. Sıra, malzeme, hizmet aracı ,kütüphane binası, 5000 ciltlik kitap, kantin binası, ayniyat ve mefruşatları mahalli imkanlarla sağlanmış, 1997-1998 öğretim yılında Yüksekokulumuza 6 program ilavesi ile 8 programa çıkarılmış öğrenci sayısı 700 civarına ulaşmıştır. 2001-2002 Öğretim yılında Maliye ve İthalat İhracat İkinci Öğretim bölümleri de eklenerek bölüm sayısı 10’a öğrenci sayısı 950’lere ulaşmıştır. Şu anda Yüksekokul kampüs alanı içerisinde 11 derslikten oluşan öğretim elemanlarının da oturduğu idari derslik kesminin içersinde bulunduğu ana bina, bir misafirhane bloğu, bir kantin, bir kütüphane (herbiri 200 metrekare), ayrıca 10 daireden oluşan bir lojman binası mevcuttur. Yüksek okulumuz şu anda 2 geçici işçisi, 1 hizmetli, 1 şöför, 4 güvenlik görevlisi, 3 memur, 1 teknisyen, 17 öğretim görevlisi olup bir hizmet aracı (Reno Marka Binek Broadway) mevcuttur. 2001-2002 öğretim yılında ikinci sınıfları da oluşan 3 ikinci öğretim programları mevcut ( Muhasebe, İşletme, İthalat-İhracat) bulunmaktadır. 2002-2003 öğretim yılına iki yeni bölümle (Elektrik İ.Ö. ve Hazır Giyim İ.Ö.) giren okulumuzun 7 yıllık bir geçmişi olup bu kısa öğretim yılında çok büyük bir atılım ile emsalleri ile yarışaçak durumdadır.

Muhasebe,İşletme,Pazarlama,İthalat ve İhracat,Turizm ve Otelcilik,Bilgisayar Programcılığı
Maliye,Muhasebe,İşletme,İthalat-İhracat,Elektrik ,Hazır Giyim bölümleriyle eğitimini sürdürmektedir.
Telefon : +90 (476) 277 8232 / 227 4021
Fax :+90 (476) 227 4020

Kağızman Meslek Yüksekokulu:

KAÜ. Kağızman Meslek Yüksekokulumuz 1997-98 Eğitim Öğretim döneminde Maliye programında 30 kişilik öğrenci kontenjanı ile öğretim faaliyetlerine başlamıştır.1998-1999 Eğitim-Öğretim döneminde maliye programına ek olarak Büro Yönetimi ve Sekreterlik ,İşletmecilik ve Muhasebe programlarıyla beraber 50’ye çıkarılmıştır.1999-2000 Eğitim Öğretim döneminde ,Maliye ve Muhasebe programlarının İ..Öğretimlerini de açarak,yine 50’şer öğrenci kontenjanlarıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Maliye,Maliye İ.Ö.,Büro Yönetimi Ve Sekreterlik ,İşletmecilik ,Muhasebe ,Muhasebe İ.Ö. alanlarında eğiitim vermektedir.
İlçemizde Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurt yoktur. Ancak Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçlarını gidermek amacıyla işletilmekte olan 1 adet kız-erkek, 1 adet kız ve 1 adet de erkek öğrencilere yönelik olmak üzere toplam 3 adet özel yurt bulunmaktadır. Ayrıca isteyen öğrenciler ev kiralamak suretiyle de barınma ihtiyaçlarını gidermektedirler. okul Binalarımızın İlçe merkezinde olması itibariyle ilçe ve yurtlarla ilgili herhangi bir ulaşım problemi yoktur. Eğitim-Öğretim dönemi içerisinde Okulumuz tarafından Öğrencilerimize aylık yemek yemek kartı almaları karşılığında yemek verilmektedir.

Kafkas Üniversitesi Kağızman Meslek Yüksek Okulu KAĞIZMAN
Telefon: 0 474 351 64 96
Fax: 0 474 351 64 95

Artvin Meslek Yüksekokulu:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 12/12/1990 tarihli toplantısında alınan kararla 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Yüksekokulumuz Yükseköğretim Genel Kurulunun 14/12/1994 tarihli toplantısında alınan kararla 2547 Sayılı kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile Kafkas Üniversitesi’ne bağlanarak eğitim-öğretimini Artvin’de sürdürmektedir.
Yüksekokulumuz İktisadi ve İdari Programlar Bölümü, İşletmecilik ve Muhasebe Programlarından oluşmakta olup; 1999-2000 eğitim-öğretim yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulunun 09/03/1999 tarihli toplantısında 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2, 7/h ve 3843 Sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca Yüksekokulumuzda İşletmecilik ve Muhasebe Programlarında 2.öğretime başlanılmıştır.
10 Temmuz 2001 tarih ve 24458 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4702 Sayılı Kanun kapsamında yer alan düzenlemeye göre, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından itibaren mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması ile Yüksekokulumuzda Teknik Programlardan Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Eğitim Programı, Elektrik Eğitim Programı, El Sanatları Programı, Tekstil Programı, İşletme Programı (1.ve 2.öğretim), Muhasebe Programı (1. ve 2.öğretim), Otomotiv Programı ve Makine Programı açılmıştır.
Mülkiyeti Artvin İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ait olan ve 2,5 katı Orman Fakültesi, 1,5 katı Yüksekokulumuz tarafından kullanılan binamız fiziki açıdan yetersiz durumdadır. Yüksekokulumuzun mülkiyetinde lojman mevcut değildir.

Yüksekokulumuz öğrencileri barınma ihtiyaçlarını Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Artvin Öğrenci Yurdunda karşılamaktadırlar. Mevcut barınma yurdu yetersiz olduğundan 2001-2002 eğitim-öğretim yılında hizmete açılan Vakıflar Genel Müdürlüğünce yaptırılıp işletme hakkı Milli Eğitim Bakanlığına devredilen 200 kapasiteli öğrenci yurdunun 3 yıl süre ile Kredi Yurtlar Kurumuna devredilmesi ile Yüksekokulumuz öğrencilerinin barınma ihtiyaçları tamamen karşılanmış oldu.
Yüksekokulumuzda teorik dersler mevcut 5 beş dersliğimizde, uygulamalı derslerimiz eğitim amaçlı 23 bilgisayar kapasiteli laboratuarımızda yapılmaktadır.
Öğrencilerimiz beslenme ihtiyaçlarını, Kafkas Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığının Artvin Orman Fakültesi aracılığı ile yürüttüğü günde sadece bir öğün yemeğin verildiği yemekhaneden ve Yurtkur’a bağlı Artvin Öğrenci yurdunun yemekhanesinden karşılamaktadırlar.Artvin Orman Fakültesi ile müşterek kullanılan Yüksekokulumuz binası yetersiz olup, kampüs alanımız bulunmamaktadır.
Personelimiz ve öğrencilerimiz tedavilerini 2 Nolu Sağlık Ocağı ve Artvin Devlet Hastanesinde yaptırabilmektedirler.
İşletme Programı,Muhasebe Programı,Elektrik Eğitim,El Sanatları,Tekstil,Otomotiv,Makine Programları alanında öğrenci yetiştirmektedir.


Adres:Artvin Meslek Yüksekokulu Miralay Şükrübey Caddesi Serçe Sok.No:7
Telefonlar: 0 466 2125668 (Müdür) /0 466 2127589 (Sekreter) /0 466 2125913 (Santral)
Fax:0 466 2127532

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1314
favori
like
share