Müzik Terapi - Türk Müziği ile Tedavi

Müzik konusunda araştırma yapan uzmanların görüşüne göre müzik, konuşmadan önce de var idi. Konuşma için gerekli olan soyut kavramlar, hafıza, semboller, çağrışımlar, analojik bağlantılar insanla beraber gelişmiş ve olgunlaşmıştır. Tabiatın her zerresinde ise büyük bir nizam ve ahenk içinde devam eden ritim ve melodi beraberliği bulunmaktadır. Kuş seslerindeki ahenk ve ritim mükemmelliğinde; elektronların, atomların, galaksilerin hareketleri ile vücudumuzdaki sıvıların dolaşımlarının büyütülen seslerinde müziğin varlık alemiyle ilgi ve ilişkisini gözlemleyebilmekteyiz.
Dünyada müzik ve müzikterapi tarihi anlayışı bizi antropoloji, tarih, ethnoterapi, ethnomedicin, psikoloji, pedagoji, sosyoloji, spiritüalite, parapisikoloji gibi bilimlerle işbirliğine götürmektedir.
Tarih açısından konuya girdiğimizde çok eski yıllara yolculuk yapmamız gerekir :
Azerbaycan’da Gobustan Kayalıklarında görülen dans eden insan şekilleri, 12 - 14 bin yıllık müzik ve hareket gerçeğini ortaya koymaktadır. Uygur Türklerine ait Hoten şehri Çerçen kazası yakınında Mülçe ırmağı kenarında bulunan Mingyar kaya resimleri 6-8 bin yıllık bir geçmişten haber vermektedir.
Çok eski zamanlara bizi ulaştıran tarih ve kültür birikimi, Proto Türk kültürü ile gözlendiğinde, Alman bilim adamı Dr. Wolfram Eberhard tarafından yazıya geçirilmiş bilgiler önem taşımakta olup, Türk kültürünün M.Ö. III bin yıllarında Çin kültürüne; müzik, dans seramik, tiyatro, hayvan terbiyesi v.b. konularındaki etkileri belgelenmektedir. Fransız araştırıcı Maurice Curan’ın Çin kaynaklarına dayanarak Lavinniac müzik ansiklopedisinde neşredilen verilere göre, Eski Türk müzik enstrümanları ve pentatonik (beş sesli) müzik icra şekli Çin kültürünü geniş biçimde etkilemiştir. Bu konuda Eduard Chavannes, Bela Bartok, Robert Lach isimli araştırıcılar ve büyük Türk Etnomüzikologları Mahmut Ragıp Gazimihal ile Ahmet Adnan Saygun, Ferruh Arsunar araştırmalar yapmışlar, Türk müzik kültürünün Orta Asya - Anadolu bağlantısını ve Çin kültürüne etkisini belgelerle ortaya koymuşlardır. Bu araştırmalara göre Proto Türk kültürünün önemli merkezleri, Sensi ve Kansu eyaletleridir. Hakas ve Tuva kültürü, Altay Türk kültürü bizi M.Ö. 3000 yılları ile buluşturmaktadır. XX . yüzyılın başında Sovyet araştırıcılar Rudenko ve Griaznov, Altay’lardaki Pazırık Vadisinde buzların altında ”Çeng” adı verilen bir enstrüman buldular. Rudenko, bu enstrümanın ait olduğu Proto-Türk kültürü tarihini 3700 yıl önceye götürmektedir.
MÜZİK VE HAREKET TEDAVİSİ GELENEĞİ

AKTİF MÜZİK TERAPİ

Kam ve Baksı adı verilen Orta Asya hekimleri, müzik ve dansı hasta tedavisi için kullanıyorlardı. Kazakistan, Kırgızistan, Altay, Moğolistan ve Sibirya bölgelerinde halen devam eden bu dans terapisi, kol, omuz ve baş hareketleriyle faaliyete geçen ruhi enerjinin bütün vücudu sarması ile elde edilen trans hali sonucu, hasta kişi için gerekli tedavi bilgisine ulaşmayı amaçlamaktadır. Baksılar; KILKOPUZ, DOMBRA, ŞANKOPUZ, ASATAYAK, DAVUL gibi müzik aletleri ile trans ve tedavi eylemini gerçekleştiriyorlardı. Bu seanslarda genel olarak Pentatonik müzik tonları kullanılıyordu. İngiltere’de, Londra Nordoff Robbins müzikterapi enstitüsünde uygulanan tedavi sisteminde Pentatonik müziğin kişilerde kendine güven ve kararlılık oluşturduğu bulgusu ile, otistik çocukların tedavisi ve eğitiminde bu müzik kullanılmaktadır.
TÜMATA çalışmaları içinde, Baksı dansı ile birlikte çeşitli sufi dansları (semah ve sema) incelenmekte ve oluşturulan aktif müzikterapi anlayışı ile bu eski teknikler, modern tıp içinde, otizm, geriatri, onkoloji, immünoloji, nöroloji, kardiyoloji, depresyon, anksiete vb. konularında tedavi amacı ile uygulanmaktadır. Bu konularda Berlin Urban hastahanesi ve Viyana Meidling Kliniği işbirliği sözkonusudur.

PASİF ( RECEPTİV ) MÜZİK TERAPİ GELENEĞİ

Türk tarihi ve kültüründe önemli bir yeri olan müzik ve dans ve bunlarla yapılan tedavi konusunda; pentatonik müzik formu ve Baksı-Kam tedavi geleneğinin yanısıra olgunlaşıp yerleşen makam müziği ile tedavi’ günümüz tıbbında yeniden güncelleşmiş bulunmaktadır. Bin yıldan daha önceki zamanlarda Orta Asya’da, Horasan ve Uygur bölgelerinde gelişerek yayılan makam musikisi hakkında Farabi, İbn-i Sina, Ebu Bekir Razi, Hasan Şuri, Hekimbaşı Gevrekzade Hafız Hasan Efendi, Haşim Bey eserler yazmışlar ve makamların duygular ve organlarla ilişkilerini tasniflerle belirtmişlerdir. Pentatonik müzik Türk illerinde gelişmeye devam ederken, yedili sistem olan ve bir tam sesin dokuz komadan oluşması esasına dayalı makam sistemi, takriben dört yüzü geçen makam zenginliği ile kültür ve sanatımıza büyük katkıda bulunmuştur.
M.S. 834-932 yıllarında yaşamış olan müslüman Türk bilginlerinden Ebu Bekir Razi, melankoliklerin tedavisi üzerine yazdığı bir eserinde şöyle diyor: “... melankolik hasta kesinlikle meşguliyetle tedavi edilmelidir. ... melankolik hasta balık tutma veya avlanma gibi eğlenceli işlerden biri ile uğraşmalıdır. Mümkünse çeşitli oyunlara alıştırılmalıdır; huyunu, ahlakını, davranışlarını beğendiği ve sevdiği kimse ile buluşup görüşmeli özellikle güzel sesle okunan şarkılar dinlemelidir.”
Büyük Türk Bilgini Farabi (870-950) makamların ruha etkisini şöyle sınıflandırır:

1. Rast makamı: İnsana sefa(neşe, huzur) verir.
2. Rehavi makamı: İnsana beka (sonsuzluk fikri) verir.
3. Küçek makamı: İnsana hassasiyet ( duyarlılık ) verir.
4. Büzürk makamı: İnsana havf ( çekinme, sakınma duygusu) verir.
5. İsfahan makamı: İnsana hareket kabiliyeti ve güven hissi verir.
6. Neva makamı: İnsana lezzet ve ferahlık verir.
7. Uşşak makamı: İnsana gülme ’dilhek’ verir.
8. Zirgüle makamı: İnsana uyku ’nevm’ verir.
9. Saba makamı: İnasana şecaat (cesaret, kuvvet) verir.
10. Buselik makamı: İnsana kuvvet verir.
11. Hüseyni makamı: İnsana sulh ( sükunet, rahatlık) verir.
12. Hicaz makamı: İnsana tevazu (alçak gönüllülük ) verir.

Büyük islam bilgin ve filozoflarından İbn-i Sina ( 980-1037), musikinin tıpta oynadığı rolü şöyle tanımlamaktadır: “...tedavinin en iyi yollarından, en etkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele için cesaret vermek, ona en iyi musikiyi dinletmek , onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir...”
İbn-i Sina, Farabi’nin eserlerinden çok yaralandığını ve hatta musikiyi de ondan öğrenerek Tıp mesleğinde uygulamaya koyduğunu söylemektedir. Arapça yazdığı Kitap’ün necat ve Kitab’ün Şifa’daki oniki fasıl tamamen musikiye ayrılmış olduğundan, bu kısım Baron Rodolph Dearlangar tarafından Fransızca olarak ’La musique Arap’ adıyla yayınlanmıştır.
Eski Türk hekimlerinden Şuuri’nin ’Tadil-i Emzice’ adlı eserinde müzik ile tedavi hakkında geniş bilgi vardır. Şuuri, ’Tadil-i Emzice’de belirli makamların günün belirli zamanlarında etkili olduğunu belirtmektedir. Ona göre:

* Rast ve Rehavi makamları: Seher zamanları etkilidir.
* Hüseyni makamı: Sabahleyin etkilidir.
* Irak makamı: Kuşlukta etkilidir.
* Nihavend makamı: Öğleyin etkilidir.
* Hicaz makamı: İki ezan arası etkilidir.
* Buselik makamı: İkindi zamanı etkilidir.
* Uşşak makamı: Gün batarken etkilidir.
* Zengüle makamı: Gurubdan sonra etkilidir.
* Muhalif makamları: Yatsıdan sonra etkilidir.
* Rast makamı: Gece yarısı etkilidir.
* Zirefkend makamı: Gece yarısından sonra etkilidir.

Şuuri’ye göre musikinin meclis adamlarına olan etkileri de birbirlerinden farklıdır.

* Ulema ( Alimler ) Meclisine: Rast ve Tevabii makamları
* Ümera ( Emirler ) Meclisine: Isfahan ve Tevabii makamları
* Dervişler Meclisine: Hicaz ve Tevabii makamları
* Sufiler Meclisine: Rehavi ve Tevabii makamları etkilidir.

Günümüzden 900 sene önce Selçuklu Sultanı Nureddin Zengi tarafından Şam’da yaptırılan Nureddin Hastanesi’nde musiki makamları tedavi amacıyla kullanılmıştır. Sonraki dönemlerde 700 senedenberi Amasya, Sivas, Kayseri, Manisa, Bursa, İstanbul (Fatih Külliyesi) ve Edirne şifahanelerinde 100 sene önceye kadar musiki ile tedavi uygulanmıştır. Evliya Çelebi seyahatnamesinde şöyle yazılıdır: “””Merhum ve mağfur Bayezid Veli ... Vakıfnamesinde hastalara deva, dertlilere şifa, divanelerin ruhuna gıda ve def’i sevda olmak üzere on adet hanende ve sazende gulam tahsis etmiştir ki, üçü hanende biri neyzen, biri kemani, biri musikari, biri santuri, biri udi olup, haftada üç kere gelerek hastalara ve delilere musiki faslı verirler...”
Anlaşıldığına göre, Horasan kaynaklı Türk Sanat musikisi ve Horasan-Anadolu musiki makamlarımızın olgunluğu ile gelişen pasif-receptiv müzik terapi geleneği icrası sırasında hastalar rahat bir şekilde oturarak veya uzanarak dinlenme halinde idiler. Bu tedavi şeklinde amaç, hastaların emosyonel (duygu) durumlarını değiştirerek onları rahatlatmak ve kendine güvenlerini kazanmalarına yardımcı olmak idi.
Günümüzde tarafımızdan uygulanan teknikte bu esaslara sadık kalınmıştır. Hasta istirahat pozisyonunu alır, bir seans süresince geniş ve rahatlatıcı bir ritim ve su sesi eşliğinde, Ney, Rebab, Çeng, Ud, Dombra ve Rübab ile emprovize (ritimli taksim) yapılır ve uygun makamlar üzerinde çalışılır. Bu şekilde bir icra sırasında, otizm’den ve psikolojik çocuk hastalıklarından Geriatri’ye kadar çeşitli psikolojik ve fizik hastalıklarda olumlu değişmeler ve iyileşmeler gözlenmektedir. Bu konuda Dr. L. Gutjahr ve Prof. V. Mechleid tarafından EEG ölçümleri yapılmış ve en az 1000 yıllık bu gelenek bugünün labarotuvarında doğrulanmıştır. 400’den fazla olduğu bilinen bu makamlardan önemli olan 15 tanesi üzerinde uygulamalardan sonra tedavide kullanılacak kaset ve CD’ler tarafımızdan vücuda getirilmiştir.
Viyana’da Meidling Rehabilitasyon Merkezi’nde komada bulunan hastalara Türk musikisi makamları dinletilerek terapi uygulamaları yapılmakta olup, beyinde alfa ve teta dalgalarının değiştiği tespit edilmiştir ve bir çok hastanın müzik terapi seansları ile komadan çıktıkları gözlenmiştir.
22 Ekim 2007Tümata ile müzik terapi Medical Park Hastahanelerinde:

Medical Park Sağlık Grubu, ney, ud, rebab gibi otantik Türk müziği çalgılarıyla icra edilen ve su sesinin rahatlatıcı etkisinden faydalanarak uygulanan ?Müzikle Terapi?yi hastalarına sunuyor. Yaklaşık bin yıllık bir geçmişe sahip Müzikle Terapi, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyondan nörolojiye, kalp-damar cerrahisinden onkolojik bilimlere kadar birçok branşta uygulanacak.
Avrupa?nın ve Amerika?nın önde gelen bazı hastanelerinde ameliyat stresine, cerrahi müdahale ve doğum sonrasında ortaya çıkan ağrılara karşı uygulanan Müzikle Terapi, Türkiye?de de Medical Park Sağlık Grubu tarafından başlatılıyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde 22 Ekim Pazartesi günü, gerçekleştirilen basın toplantısında Medical Park Sağlık Grubu Müzikle Terapi Projesi tanıtıldı.
Medical Park Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Usta ve Müzikle Terapi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Oruç Güvenç'in katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde fizik tedavi ve rehabilitasyondan nörolojiye, kalp-damar cerrahisinden onkolojik bilimlere kadar birçok branşta hastalara Müzikle Terapi'nin ücretsiz uygulanacağı belirtildi.
Yrd. Doç. Dr. Oruç Güvenç'in kurucusu olduğu Türk Müziğini Araştırma Grubu (TÜMATA) tarafından Müzikle Terapi seansları uygulanacak. Müzikle Terapi Seansları ney, ud, rebap, çeng gibi otantik Türk müziği çalgılarıyla icra ediliyor. Bin yıl önce Orta Asya'da temelleri atılan Müzikle Terapi uygulanırken su sesinin rahatlatıcı etkisinden de faydalanılıyor. Aktif ve pasif olmak üzere iki aşamadan oluşan Müzikle Terapi seansları yaklaşık iki saat sürüyor.Gazi Üniversitesi Algoloji Bölümü ile yapılan çalışmalardan alınan ilk sonuçlar:Merhaba,
Sizin harika müziğiniz ve hastalarımızla yaptığımız çalışmada sonuçlarımız şöyle:
Muzikoterapi sonrasında hastalarda anlamlı olarak öncesine göre ağrı değerlerinde azalma oldu.
Hormon değerlerine bakıldığında ise, ACTH ve kortizol değerleri müzikoterapi öncesine göre müzikoterapi sonrasında anlamlı olarak azaldı.
İstatistikler ektedir.
Saygılarımla,
Didem Akçalı
HASTANIN ADI SOYADIVNS-1VNS-2 RABİA SAYAR00 ARZU KIZILASLAN52 ŞÜKRAN KIZILASLAN85 KEREM KIZILASLAN74 HÜSEYİN KIROĞLU86 ZELİHA GÜL00 HAVVA DİLEK54 GÜLTEN YAMAN20 ŞÜKRAN SAVAŞKAN44 BÜNYAMİN DAĞ5.55.5 NURŞEN KIYICIER80 SANİYE BİLGİN53 OSMAN ADIBEŞ5 HACER ÇENGEL33 BEYHAN KAVURMACIOĞLU30 HATİCE AKYOL108 GÜLŞEN YELİTAŞ7.56 NACİYE ÇENGEL0 FATMA ÖZMEN73 KEMAL YAHŞİ102 (başağrısı başlamış) 5.153,083333333Müzikterapi seanslarındaki etkiler. Bir örnek:

İsmim Esma Satıoğlu. Bu sene Gökçedere, Mehmet Rasim Mutlu Kültür Merkezi´ndeki 40 gün 40 gecelik etkinliğe 2.kere katıldım.
21 Ağustos Salı günü müzikle terapiye ve baksı dansına katıldım. Belim ve sağ omzumdaki ağrılardan ve hareket kısıtlılığından dolayı bu seansta yer aldım. Sağ omzumdaki ağrının yarısı 21 Ağustostan önce katıldığım sema gösterilerinde geçti. Terapi sırasında Oruç Bey Rast ve Hüseyni makamını icra etti. Müzikle terapide alnımda, gözlerimde ve elmacık kemiklerimde uyuşmalar ve karıncalanmalar hissettim. Terapinin bitiminden 45 dakika kadar sonra genzimde gıcık ve hafif bir öksürük oldu. Yerden kalktım ve lavaboya koştum. Önce avuç dolusu kan ve iltihap geldi. Sonraki 2 saat boyunca 15 dakikalık aralıklarla sürekli iltihap aktı. Kronik geniz rahatsızlığım olduğu için ilk önce korktum, fakat sonra çok rahatladığımı hissettim. Omzumdaki ağrı ise tamamıyle geçmişti.
Oruç Bey ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum.

Esma Satıoğlu

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2805
favori
like
share
MiSS-FENER Tarih: 05.07.2009 17:11
Proto Türk kültürünün önemli merkezlerinde yapılan kazılarda Azerbaycan Gabustan kayalıklarında görülen dans eden insanlar 12-14 bin yıllık müzik gerçeğini ortaya koymaktadır. Uygur Türklerinin Hatent şehri mingyar kaya resimleri 6-8 bin yıllık bir müzik geçmişinden haber vermektedir.

Proto Türk kültürünü Çin kültürüne müzik, dans, vb. konularda etkileri bilim adamları tarafından ortaya koyulmaktadır.

Türklerin kam ve baksı adı verdikleri orta asya hekimleri müzik ve dansı hasta tedavisi için kullanırlardı. Asyada halen devam eden müzik ve dans terapisi kol, omuz ve baş hareketleri ile faaliyete geçen ruhi enerjinin bütün vücudu sarması ile trans halinde oluşur ve hastalığı tedavi amaçlanır.

Orta asyadan Horosan ve Uygur bölgelerinde gelişerek yayılan makam müziği Farabi, İbni Sina, Ebubekir Razi, Hasan Şuri, Hekimbaşı Gevrekzade Hafız Hasan Efendi, Haşim bey tarafından kullanılarak makamların duygularla ve organlarla ilişkileri belirlenmiştir.

İbni Sina tedavinin en iyi yolunun hastanın adli ve ruhi güçlerinin artırmak ona cesaret vermek ona en iyi müziği dinletmek ve onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir diyor.

Selçuklu Sulatnı Nurettin Zengi tarafından Şamda yaptırılan Nurettin Hastahanesinde müzik makamları tedavi amaçlı kullanılmıştır. Sonraki dönmelerde Amasya, Kayseri, Bursa, Manisa İstanbul ve Edirne şifahanelerinde müzikle tedavi uygulanmıştır.

Bu tedavideki asıl amaç hastanın duygu durumunu değiştirerek onları rahatlatmak ve kendine güvenlerini sağlamaktır. Müziğin günümüz bilim adamları tarafından beyinde alfa ve beta dalgalarını değiştirdiği tespit edilmiş, araştırma hastaneleri ve rehabilitasyon merkezlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır.

Müzik ile Tedavi

Oğlak - Yay

Makam : Nihavent Makamı (kuvvet ve hoşgörü) Öğleden sonra etkili
Etkisi ve zamanı : İkindi vakti etkilidir. Kan dolaşımı, karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerine etkilidir. Bel ağrısı kulunç ve tansiyon rahatsızlığına fayda sağlar. Zihni sıkıntı giderir kuvvet ve hoşgörü hissi verir.


Koç Burcu

Makam : Rast makamı (neşe ve huzur) Gece yarısı ve sahur zamanı
Etkisi ve zamanı : Sabah gün ışırken ve gece yarısı etkilidir. Kemik beyin ve yağlara etkilidir. Fazla uykuyu engeller nabzı yükseltir. Zihni rahatsızlıklarda iyidir. Zevk neşe iç huzuru verir. Felçe iyi gelir. Başı ve gözü rahatlatır. Kasları gevşetir.

Terazi Burcu

Makamı : Rehavi Makamı (Hüzün ve eylem) Seher zamanı etkili ilahiyat ilimcilerinin dinlemesi faydalıdır..
Etkisi ve zamanı : Zihni rahatsızlıklara faydalıdır. Baş ağrısı safra, sağ omuz, burun kanaması, ağız çarpıklığı, balgam, göğüs mide ve yan basenler için iyidir. Doğumu kolaylaştırır sonsuzluk ve özgürlük hissi verir.


Akrep – Kova Burcu

Makamı : Hüseyin makamı (Barış ve rahatlık) sabah etkili.
Etkisi ve zamanı : Karaciğer kalbe iyi gelir. İç sıkıntısını giderir sıtma hastalığına ve sol omuz ağrısına iyi gelir. İç organları rahatlatır. Kendine güven ve kararlılık duygusu verir. Otistik ve spastik hastalara karşı etkilidir. Güzellik iyilik sessizlik rahatlık verir ve ferahlatıcı özelliği vardır.


Yay Burcu

Makamı :Hicaz (Alçak gönüllülük) iki ezan arası etkili ilahi ve edebi işlerle uğraşanın dinlemesi fayda sağlar.
Etkisi ve zamanı :Kemiklere ve çocuk hastalıklarına iyi gelir. Cinsel güce ve böbreklere karşı etkilidir. Düşük nabzı yükseltir ve göğsü rahatlatır. Alçak gönüllülük duygusu verir.


Balık Burcu

Makamı : Uşak (Gülme hissi) Gün batarken etkili
Etkisi ve zamanı : Kalp ve ayak rahatsızlıkların iyi gelir. Derin aşk ve mistik duyguları ifade eder. Gülme sevinç ve kahramanlık duyguları verir. Çocukların iç organlarının iyi çalışmasını sağlar. Türk askeri müziğinde (Mehter) birçok örneği vardır ve Türk’ler tarafından en çok sevilen makamlardandır.


Aslan Burcu

Makam : Büzürk Makamı (Korku ve vesvese) Gece ve kuşluk vakti etkili
Etkisi ve zamanı : Kulunç ve beyin hasarı ile ortaya çıkan hastalıklara iyi gelir. Zihni temizler ve vesveseyi engeller, fikri yön verir. Güç kazandırır boyun boğaz göğüs ciğer ve kalp ve böğür ağrılarına iyi gelir.


Başak – Terazi Burcu

Makamı : Zengüle makamı (Gece etkili)
Etkisi ve zamanı : Kalp hastalıklarına beyin hastalıklarına menenjite etkilidir.Kalça eklemleri ve bacak içleri ile ilgilidir. Mide ve karaciğer ateşini düşürür. Zihni rahatsızlıkları giderir.


İkizler – Yengeç Burcu

Makamı : İsfahan Makamı (Güven Hissi) İkindi ve yatsı arası etkili idari işlerde çalışan amirlerin dinlemesi gerekir.
Etkisi ve zamanı: Ateşli hastalıklardan korur. Ense, boyun ve omuzlara etkilidir. Sol dirsek ağrılarını giderir. Güven, uyum hareket yeteneği zihin açıklığı gönül hoşluğu hatıraları tazeleme hissi verir. Türklerin en sevdiği makamlardan biridir.


Kova – Oğlak Burcu

Makamı : Neva Makamı (Lezzet ferahlık ) Yatsıdan sonra kuşluk zaman etkili
Etkisi ve zamanı : Sağ göğse, böbreklere, omuriliğe , kalça ve uyluklara etkisi vardır.Üzüntü giderir gönül okşar ve lezzet verir. Kötü fikirleri kovar cesaret ve yiğitlik verir.Kuvvet ve kahramanlık duyguları verir. Zihni rahatsızlıklara iyi gelir gönül sevinci oluşturur. Türklerin en sevdiği makamlardandır.Askeri müzikte (mehter) birçok örneği vardır.


Boğa Burcu

Makamı : Irak makamı (Kuşluk zaman etkili)
Etkisi ve zamanı :Beyin ve zihin hastalıklarına menenjite faydalıdır. Omuz kol ve ellere etkilidir. Başın üstüne etki eder düşünme ve kavramaya fayda sağlar.Korkuyu giderir.Haz verir.


Yengeç Burcu

Makamı : Zirefkend Makamı (Gece yarısından sonra etkili )
Etkisi ve Zamanı : Sırt mafsal ağrıları kulunçlara faydalıdır . Felç kalp , ciğer göğüs, kalça ve sağ omuzda etkilidir. Derin duygular uyandırır sevinç arttırır.
Acemaşiran Makamı : Vücutta yağ dengesini sağlar yaratıcılık duygusu verir. Hanımlarda doyumu sağlar.


Segah Makamı: Şişmanlık,uykusuzluk, yüksek nabız, kalp, ciğer ve kas ağrılarına fayda sağlar. Mistik duygular oluşturur. Ağrı giderici etkisi vardır.

Saba Makamı: Cesaret kuvvet rahatlık verir.

Pentatonik Melodiler: Asya kökenli Türk müziğinin önemli karakteridir. Kendine güven ve kararlılık sağlar. Çocuklara 9-10 yaşına kadar yalnız pentatonik müzik dinletilmelidir.Müzikle tedavi niçin gereklidir.

1.Ekonomiye katkı sağlar ve ucuzdur.
2.İnsan ruhunda değişiklikler meydana getirir. Doğru müzik psikolojiyi düzeltir.
3.İnsanın kendini ifade etmesine zemin hazırlar.
4.Sosyal etkinlik sağlar.
5.İnsanın vücut ritmini düzenler. Fiziki kabiliyeti destekler.
6.Kadınların doğum esnasında stresini alır ve ağrısını azaltır.
7.Ruh hastalıklarında beyinin alfa-beta dalgalarını etkileyerek sukünet sağlar.
8.İnsanların eğitilmesini kolaylaştırır.
9.Doğru müzik insanı ruhsal ve fiziksel olarak yapacağı iş ve eyleme hazırlar.

Müzikle Tedavi Yöntemleri

Dans : Müzik fizik ve ruhsal etkiyi sağlar daha yoğun trans oluşturur, kasların eklemlerin rahatlamasını ve motivasyon eksikliği giderir.

Şarkı söylemek : Kendini ifade etme gücü sağlar, konuşma güçlüğü çekenlerde kullanılır. Nefes kontrolünün oluşmasına yardımcı olur. Hafızayı tazeler.

Enstrüman çalmak : Beyinle bütün vücudun ortak hareket etmesini sağlar. Kendine güveni artar. Grupla hareket etme yeteneği kazanır.

Dinlenme : Zihni kabiliyetlerimizde dikkat ve hafızayı kuvvetlendirir. Dinlenen müziğe göre hisleri geliştirir ve güven duygusu sağlar. Vücut ritmini düzenler. Kültürlerin aktarılmasını sağlar.