Biyokütle Enerjisi - Biyokütle Enerjisi Nedir - Biyokütle Enerjisi Hakkında

Yakıt ilkel maddeleri (hammaddeleri), “Yakıt Teknolojisi” kapsamında uygun fiziksel ve kimyasal tekniklerle enerji kaynağı olarak kullanılabilecek nitelikte ürünlere, bu ürünler de uygun tekniklerle “Enerji Teknolojisi” kapsamında enerjiye dönüştürülmektedir. Enerji kaynakları yenilenebilirliğe göre aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

* Yenilenemeyen (Fosil - Tükenebilir) Enerji Kaynakları; kömür, petrol, doğal gaz ve nükleer
* Yenilenebilir (Yeni-Alternatif) Enerji Kaynakları; güneş, rüzgar, biyokütle ve su gücü (hidrolik, jeotermal, deniz enerjisi (dalga enerjisi, sıcaklık gradyent enerjisi, akıntı enerjisi ve gel-git enerjisi))

Yeni-yenilenebilir enerji kaynakları içinde en büyük teknik potansiyele biyokütle sahiptir. Biyokütle enerji teknolojisi kapsamında;

* odun (enerji ormanları, ağaç artıkları),
* yağlı tohum bitkileri (ayçiçek, kolza, soya v.b),
* karbo-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, pancar, v.b),
* elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum,vb.),
* bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk v.b),
* hayvansal atıklar ile şehirsel ve endüstriyel atıklar

değerlendirilmektedir.
Biyokütle yenilenebilir, her yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu, elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır. Biyokütle doğrudan yakılarak veya çeşitli süreçlerle yakıt kalitesi arttırılıp, mevcut yakıtlara eşdeğer özelliklerde alternatif biyoyakıtlar (kolay taşınabilir, depolanabilir ve kullanılabilir yakıtlar) elde edilerek enerji teknolojisinde değerlendirilmektedir. Biyokütleden;

* fiziksel süreçler (boyut küçültme-kırma ve öğütme, kurutma, filtrasyon, ekstraksiyon ve biriketleme),
* dönüşüm süreçleri (biyokimyasal ve termokimyasal süreçler)

ile yakıt elde edilmektedir.
Dönüşüm süreçleri ve ürünlerine örnek olarak, uygulamadaki başarısını kanıtlamış aşağıdaki biyoyakıtlar verilebilir:

* Biyometanlaştırma Süreçleri: Biyogaz(bak. Biogaz (Biyogaz) Nedir? Nerelerde Kullanılır?)
* Biyofotoliz Süreçleri: Hidrojen
* Fermentasyon Süreçleri: Biyoetanol (bak. Etanol Yakıtı (Biyoetanol) Nedir? Nerelerde Kullanılır?)
* Piroliz Süreçleri: Pirolitik sıvı
* Gazlaştırma Süreçleri: Gaz yakıt
* Karbonizasyon Süreçleri: Biyokömür
* Esterleşme Süreçleri: Biyomotorin-Biyodizel (bak. Biodizel Nedir?)

Bu yakıtlar içinde biyogaz, biyoetanol ve biyomotorin önde yer almaktadır. Biyoyakıtların ülkemizde uygulanır olması için gerekli potansiyel , bilgi birikimi ve altyapı mevcuttur. Türkiye sadece odun, bitki ve hayvan atık-artıklarından yakacak olarak ısınma ve pişirmede yararlanmakta ve maalesef dünyadaki modern biyokütle kullanım eğiliminin dışında kalmaktadır.Türkiye hayvansal ve bitkisel artık miktarı 10.3 Mtep değerinde olup, bu değer ülkemiz enerji tüketiminin % 13’üne karşılık gelmektedir. Ülkemiz enerji ormancılığına uygun (kavak, söğüt, kızılağaç, okaliptüs, akasya gibi hızlı büyüyen ağaçlar) 4 Milyar Hektar devlet orman alanına sahiptir. Söz konusu alan uygun planlamalar dahilinde, modern enerji ormancılığında değerlendirilmeli, kıymetli ağaçların yakacak olarak kesimi önlenmelidir. Türkiye’de toplam arazinin sadece %33.1’i işlenmektedir. İşlenmeyen arazi içinde tarıma uygun % 3’lük bir alan mevcuttur. Bu alanın enerji tarımında kullanılması, kota kapsamından çıkarılan ürünler (tütün, şeker pancarı gibi) yerine de enerji amaçlı tarım (sorgum, miskantus, kanola, C4 bitkileri ekimi gibi) yapılması , tarım kesimine yön verecek, istihdam yaratacak ve ulusal gelir artacaktır. GAP, Yeşilırmak Havza Projesi gibi projeler kapsamında biyokütle enerji teknolojisi plan ve uygulamaları mutlaka yer almalıdır. Ülkemizde 65 000 ton/gün miktarında çöp çıkmaktadır. Çöplerin düzenli depolama ile elektrik eldesinde değerlendirilmesi de göz ardı edilmemelidir. Türkiye için en önemli biyoyakıt seçeneklerinden biri biyogazdır.

Biyokütle yeşil bitkilerin güneş enerjisini fotosentez yolu ile kimyasal enerjiye dönüştürerek depolaması sonucu meydana gelen biyolojik kütle ve buna bağlı organik Madde kaynakları olarak tanımlanmaktadır. Karbon içeren organik maddeler oksijenle reaksiyona girdiklerinde ısı açığa çıkartırlar. Şekil 6.1'de doğal biyokütle çevrimi görülmektedir.

Biosferdeki kuru maddenin biyokütlesel çevrimi yaklaşık 250X109 ton/yıl olup bunun karbon miktarı 100X109 ton/yıl 'dır. Enerji içeriği ise 2X1021 J/yıl (0.7 X 1014 W)' dır [Twidell, 1990]. Üretilen toplam biyokütlenin ağırlıkça %0.5 'i insan yiyeceğinden sağlanmaktadır.
Organik madde ihtiva eden artıkların mikrobiyolojik yönden değerlendirilmesi hem çevre kirliliğine yol açmaması hem de temiz enerji üretimi sağlaması bakımından önem taşımaktadır. Özellikte gelişmekte olan ülkelerde kullanımı en yaygın olan kaynak biyokütledir. Dünya enerji tüketiminin yaklaşık % 15’i, gelişmekte olan ülkelerde ise enerji tüketiminin yaklaşık %43’ü biyokütleden sağlanmaktadır. Biyokütle her yerde yetiştirebilmesi, çevre korunmasına katkısı, elektrik üretimi, kimyasal madde ve özellikle taşıtlar için yakıt olabilmesi nedeni ile stratejik bir enerji kaynağı olarak sayılmaktadır. Biyokütle kaynakları arasında yer alan odun, hayvan ve bitki artıkları ülkemizde uzun yıllardan beri (özellikle kırsal kesimdeki konutlarda) alan ısıtma ve yemek pişirme amaçlı olarak kullanılmaktadır. Bu geleneksel enerji kaynağı konutlardaki enerji tüketiminin % 40 kadarını oluşturmaktadır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4223
favori
like
share
nichole Tarih: 05.07.2009 21:54
Paylaşım için sağol özellikle bio gaz üretimi çin hindistan gibi ülkelerde artarken verimli bir şekilde kullanılabilirken biz neden yapamıyoruz anlamıyorum. ev tipi bio gaz üretim tesislerini kırsal kesimde geliştirmeliyiz.