Malatya - Malatya Anadolu Lisesi


I. BÖLÜM

A-OKULUN ADI : Abdulkadir Eris Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi

B-KURUM KODU: 868288

C-TELEFONU : 0422 238 22 27

Fax : 0422 238 11 28


D-ADRESÝ : Sivas Yolu Kavþ. Ýpaþ Arkasý MALATYA

E-AMACI : Güzel Sanatlar (Resim-Müzik) alanlarýnda Orta Öðretim yapma

F-EÐÝTÝM SEVÝYESÝ : II.Kademe

G-ÖÐRENÝM ÞEKLÝ : Normal

H-OKULDAKÝ KÝTAP SAYISI : 562


II. BÖLÜM

A-OKULUN TARÝHÇESÝ Okulumuz ilk olarak 2001 yýlýnda Görme Engelliler Okulunda Resim ve Müzik Bölümleri ile eðitim ve öðretime açýlmýþtýr, Gündüzlü ve Yatýlý olarak eðitime devam etmektedir. Yatýlý öðrenciler 2003 yýlýna kadar Malatya Fen Lisesi Pansiyonunda kalmýþ, ondan sonra kendi pansiyonunda kalmaya baþlamýþtýr. Ýkinci mezunlarýný vermiþ ve halen burada eðitim ve öðretime devam etmektedir. Ýlgili tesislerin ve bahçe alanýný tamamý 58250 m², Bina alanlarý toplamý 8025 m² olup,bu tesisler Eðitim binasý, Pansiyon,Yemekhane,10 adet Personel Lojmaný ve Bekçi kulübesinden oluþmaktadýr.Eðitim binasýný bir kýsmýnda Otistik çocuklar Eðitim merkezi açýlmýþtýr. 2005/2006 Öðretim yýlýnda Pansiyon olarak kullanýlan binanýn tamamý Beydaðý Anadolu Lisesine devredilmiþtir.Okulumuz bünyesinde 25 derslik ,9 þube, 1 Müdür Odasý, 1 Müdür Baþyardýmcý ,2 Müdür yardýmcýsý,1 Rehber öðretmen,1 Memur, 2 þef, 5 Resim atölyesi, 1Araç-gereç odasý, 1 Öðretmen odasý ,1 Kütüphane,1 FKB laboratuarý, 2 Bilgisayar laboratuarý, 14 Müzik Odasý, 1 Arþiv ,1 Malzeme Odasý ve Tuvaletler mevcuttur.

III. BÖLÜM

B-OKULUN BÝNA DURUMU

a) Binanýn Özellikleri :Ýki katlý öðretim binasý, zemin kat Müzik Bölümü derslikleri ve bireysel çalgý odalarý, 1 Müzik Bölümü Þef odasý ve 10 Bireysel Çalgý odasý; 1.kat Resim Bölümü derslikleri ve Atölyelerden oluþmaktadýr. 1 Resim Bölümü Þef odasý ve 6 Atölyeden oluþmaktadýr. Zemin katta 1 adet 10 kiþilik Bilgisayar odasý 1 adet 20 kiþilik Bilgisayarlý Teknoloji odasý, idari odalar, Öðretmenler Odasý, Rehberlik Odasý, kantin, hizmetli odasý, personel ve öðrenci tuvaletleri mevcuttur. 1 katta Kütüphane, Teknoloji Odasý, Orkestra odasý, Koro odasý, personel ve öðrenci tuvaletleri mevcuttur.Öðretim binasý arka taraf üst katta 36 kiþilik Kýz pansiyonu; alt katta 36 kiþilik Erkek pansiyonu olmak üzere toplam 72 kiþilik pansiyon bulunmaktadýr. Pansiyonda 2006-2007 Öðretim yýlýnda 24 kýz, 36 erkek olmak üzere toplam 60 öðrenci kalmaktadýr. Pansiyonlarda 4 ve 6 kiþilik odalar, Belletici Öðretmen Odalarý, çamaþýr odalarý, revir, banyolar ve tuvaletler mevcuttur.Öðretim binasý dýþýnda bir katlý konferans salonu, (200 kiþilik), Tiyatro için öðrenci soyunma odalarý, giriþte ise öðrenci tuvalet ve lavabolarý mevcuttur. Bitiþiðinde bir katlý 200 kiþilik Yemekhane ve mutfak mevcuttur. Burada Ambar memuru odasý, mutfak personelinin kullandýðý soyunma odalarý, lavabo ve tuvaletler mevcuttur. Yemekhanede de personel ve öðrencilerin kullanacaðý tuvalet ve lavabolar mevcuttur.

b) Laboratuar : Okulda Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin yapýldýðý laboratuar ve sosyal derslerinin de yapýldýðý teknoloji odalarý mevcuttur.

c) Okul ve Sýnýf Kitaplýklarý : Okul kütüphanesi ve kitaplýklarý yanýnda her sýnýfta kitaplýk mevcuttur.

d) Depo ve ambar durumu : Öðretim binasýnda malzeme odasý, Arþiv ve depo olarak kullanýlan odalar mevcuttur. Okul yemekhanesinde ise; kuru gýda deposu, günlük kullanýlan malzeme deposu, temizlik malzemesi deposu, fazla malzemelerin muhafaza edildiði depo mevcuttur.

e) Diðer Sosyal Faaliyetler : Okulumuzda Sosyal kulüpler bazýnda Çok sayýda etkinliklerle birlikte ayrýca; Resim, Müzik, Tiyatro, Ýzcilik ve Satranç gibi diðer sosyal etkinliklerde yapýlmaktadýr.

f) Bahçenin durumu : Okul bahçesi oldukça geniþ, giriþte servislerin öðrencileri rahatlýkla bindirip indireceði ve öðrencilerin serbestçe dolaþabileceði geniþ bir alan, ayný zamanda öðrencilerin Voleybol ve Basketbol oynayabileceði alanlar mevcuttur. Öðrenci giriþ tarafý yeþil alan, Pansiyonun arka taraflarý da bir kýsmýna fidanlar dikilmiþ, bir kýsmý da fidanlarýn dikileceði bir alandan oluþmaktadýr.Bu alanlar gelecekte öðrenciler için uygulama ve dinlenme alanlarý olarak düzenlenecektir.

g) Öss Baþarýsý : 2001/2002 öðretim yýlýnda açýlan okulumuz 2006 Temmuz dönemi itibariyle 2. Dönem mezunlarýný vermiþtir.Ýki dönemde Resim Bölümünden toplam 37 kiþi mezun olmuþ olup;bunlardan 29 öðrenci Üniversitelere yerleþmiþtir. Baþarý oraný % 79 ‘dur. Müzik Bölümünden toplam 40 kiþi mezun olmuþ olup;bunlardan 33 kiþi Üniversitelere yerleþmiþtir.Baþarý % 83’tür. Üniversitelere yerleþtirmede Genel baþarýmýz % 82 ‘dir.
Abdulkadir Eriş Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi olarak MİSYONUMUZOkulumuzun bir sanat, kültür ve eğitim merkezi durumuna gelmesini ve bu alanda evrensel sanatın gelişimine katkıda bulunmasını; bütün öğrencilerin öğrenmelerini sağlamak, onların bilgili, becerili ve kendilerine güvenen, çağın değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanan, sanat eğitimi ile soyut duygu ve düşüncelerini somuta dönüştürebilmelerini ve var olmayan yeni biçimler, yeni ilişkiler ortaya çıkarabilen bireyler olarak yetişmelerine olanak tanımak ve onlara 21. Yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazandırmak.Abdulkadir Eriş Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi olarak VİZYONUMUZGeleneksel sanatımızla evrensel sanatı bütünleştirerek, bölgemizde sanatın ve başarının adresi olmak.



Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2075
favori
like
share