Kars - Merkez - Kars Fen Lisesi

Okul binası 1968-1968 yılında ortaokul olarak inşaa edilmiştir. Kars'ın kurtuluş yıldönümü olan 30 Ekim 1997 tarihinde 9. Cumhurbaşkanı Süleyman DEMİREL tarafından KARS FEN LİSESİ olarak eğitim öğretim yılına açılmıştır.


VİZYONUMUZ

Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri; bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere açık, çevre ve ülke ihtiyaçlarına uygun, metotlu çalışan, sürekli olarak gelişen ve yenileşen, en az bir yabancı dili çok iyi bilen, maddi ve manevi bakımdan donatılmış, yeni, teknolojileri kullanan, yeni, bilgiler üreten ve yeni projeler hazırlayan, dünya ile yarışan, bilim adamı ve akademisyen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına hazırlanan, etkili ve nitelikli, çağdaş,demokratik ve laik bireyler yetiştirmektir.

MİSYONUMUZ

Öğrencilerimizin; Bireysel yeteneklerini dikkate alarak öğrenmelerini, bilgili,becerikli,özgüvenli olmalarını, Problemlerin çözümünde bilimsel yöntemin kullanılma gerekliliğini kavramalarını, Bilgi toplumunun gereksinimi olan araştırmacılar olarak yetişmelerini, Çevresi ile iyi ve olumlu iletişim kuracak davranışları kazanmalarını, Olaylara çok yönlü ve tarafsız bakabilmelerini, Çağın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanmalarını, Liderlik özelliklerinin yanı sıra, işbirliği ve ekip çalışmalarına yatkın bireyler olmalarını, sağlamaktır.


OKULUN GENEL AMAÇLARI

Fen Liseleri yatılı ve karma okullardır.Ancak öğrenci velilerinin istekleri doğrultusunda gündüzlü öğrenci de bulunabilir.Karma öğretim yapmayan fen liseleri açılamaz.Bu okulların hazırlık sınıfından sonraki eğitim öğretim süresi üç yıldır.
1-Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri,matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamak.
2-Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesinde kaynaklık etmek.
3-Öğrencileri araştırmaya yöneltmek,bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamak.
4-Yeni teknolojileri kullanabilen,yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmek.
5-Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına bilimsel ve teknik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamaktır.

OKULUN İLKELERİ

Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde, asgari ortak bir genel kültür verilir.
Öğrencilere kişi ve toplum sorunları tanıtılır ve çözüm yolları aranır.
Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasında katkıda buluma bilinci ve kazandırılır.
Öğrenciler fen ve matematik alanında yüksek öğretime hazırlanır.
Öğrencilere çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, yapıcı, bağımsız, mantıklı ve analitik düşünme becerisi kazandırır.
Öğrencilerin planlı, metodik, verimli çalışma yöntem ve teknikleri kazanmaları sağlanır.
Öğrencilere zamanı en iyi şekilde kullanma alışkanlığı kazandırılır.
Bilimin önemini kavramış, bilimsel çalışan ve bilimsel iletişim kuran, bilimi kullanan, toplumsal ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunan, görev ve sorumluluk bilinci taşıyan, bilgili , deneyimli ve nitelikli bireyler yetiştirir.
Teknoloji ve toplumun birbirini nasıl etkilediğini anlayan bu bilgileri günlük yaşamlarında karar vermek için kullanılabilen bilimsel olarak eğitilmiş bireyler yetiştirir.
Teknoloji ve toplumun birbirini nasıl etkilediğini anlayan, bu bilgileri günlük yaşamlarında karar vermek için kullanabilen, bilimsel olarak eğitilmiş bireyler yetiştirir.
Öğrenciler sevgiye, akla, bilime, ve tekniğe dayanarak, kendi kültürümüz içinde , milli ruhumuzu, özümüzü ve benliğimizi koruyarak, yaşayarak, kendisine, ailesine ve milletine yabancılaştırılmadan yetiştirilir.
Öğrenciler kişilikli ve bilinçli, kendilerine güvenen ve yeterli, kendi kendisi ve başkaları ile yarışan, medeni cesaret sahibi olan, vatanını, milletini seven ve yüceltmeye çalışan, çağdaş, akılcı ve laik davranışlı olarak yetiştirilir.
Öğrenciler, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak hayata hazırlanır.
Fert ve millet olarak hür ve bağımsız yaşayabilmek için öğrencilerin düzenli ve disiplinli sistemli şekilde düşünme ve sürekli çalışma, yarışma, başarma mücadele etme duygusu, heyecanı, idaresi ve cabası içinde olmaları sağlanır.Eğitim - Öğretim - Yönetim konularına yönelik çalışmalar Bilim Danışmanı Grubu ile eş güdümlü olarak yürütülür.


OKULUN TEMEL DEĞERLERİ
Fen liselerinin temel görevlerini öğrencileri, bir üst öğretime ve özellikle fen ve matematik alanlarında akademik öğretime hazırlama olduğuna inanılır.
Öğrenci merkezli etkili bir okul anlayışı benimsenir.
Öğrenmeyi öğrenmenin, bilgi toplumunda bir gereği olduğuna inanılır.
Öğrencilere, bilginin yeni bilgi üretmek için bir araç olduğu düşüncesi kazandırılır.
Öğrencilere topluma kolay ve sağlıklı uyum yapabilen, sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmayı destekleyici davranışlar benimsenir.
Türkçe'yi etkili bir biçimde kullanarak öğrencilere, kendilerini yazılı ve sözlü ifade edebilme, evrensel ve ulusal düzeyde nitelikli bir öğretim, bilim ve sanat ürünlerinden yararlanma özelliği kazandırır.
Aile, ulus, yurt sevgisi gelişmiş, milli kültür değerlerini benimsemiş, milli beraberlik ruhuna sahip öğrenciler olarak yetiştirilir.
Öğrencilere çok yönlü, soyut eleştirel, yaratıcı, yapıcı, mantıklı analitik düşünme becerileri kazandırır.
Öğrencilerde çevre koruma bilinci gelişmiş doğal güzelliklere ve sanat eserlerine karşı ilgi ve hayranlık uyandırır.
Öğrencilerin topluma uyumlu kendilerini değerli bir insan olarak hissetmelerini, kapasitelerine güvenmelerini ve farklılıklarını değer vermelerini özümsemiş bireyler olmaları sağlanır.
Toplam Kalite Yönetimi anlayışı ile sorunların üstesinden gelindiği ben yerine biz anlayışının güvenli bir ortamın gereğine inanılır.
Yönetici, öğretmen, veli, personel, sivil toplum örgütleri öğrencilerin iş birliği ile okulu çevrede modern yapma inancı ile çalıştırılır.
Öğrencilerin, ülkesi ile bölünmez bir bütün olan Türkiye. Cumhuriyetine bağlı görev ve sorumluluklarının bilincinde ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetişmelerine özen gösterilir.
Öğrencilerin, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik ve laik davranışları benimseyen, beceri düzeyi yüksek bir Türk vatandaşı olarak yetiştirilmeleri sağlanır.


OKULUN SEVİYESİ DERECESİ
Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı yatılı ve karma Fen Lisesi'dir.

ÖĞRETİM ŞEKLİ
Normal, gündüzlü eğitim-öğretim yapan
Fen ve Matematik alanında öğrenci yetiştiren bir okuldur.

OKUTULAN YABANCI DİLLER
İngilizce ve Almanca'dır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 530
favori
like
share