Modern yaюamэn getirdiрi hэzlэ tempo nedeniyle telaю iзinde yaюэyoruz ve saрlэрэmэzэ tehlikeye atacak hatalar yapэyoruz. Эюte en sэk yapэlan 10 saрlэk hatasэ ve зцzьmleri...1- DЭЮLERЭ FIRЗALAMAK YERЭNE ЗALKALAMAK

Зoрumuz zamandan tasarruf etmek iзin diюlerimizi fэrзalamak yerine зalkalэyoruz. Aрэz зalkalamak diю зьrьklerine neden olan bakterileri yok etmede veya diю eti problemlerine yol aзan diю plaрэnэ цnlemekte pek bir yarar saрlayamэyor.

ЗЦZЬM: Her tьrlь bahaneyi bir kenara bэrakэn ve diюlerinizi her gьn ьз kez mutlaka fэrзalayэn.2- HER YERE OTOMOBЭLLE GЭTMEK

Modern yaюam zamandan tasarruf etmemiz iзin neredeyse yьrьmeyi bile gereksiz hale getirdi. JFK Hospitals17;dan iз hastalэklarэ uzmanэ Dr. Ahmet Uslu, bedenimizin de artэk yeteri kadar hareket etmemesinin bedelini; kalp - damar hastalэklarэ, obezite, tip 2 diyabet, ostreoartrit, bunama ve kanser gibi зok ciddi hastalэklara yakalanarak цdediрine dikkat зekiyor.

ЗЦZЬM: Yakэn mesafelerde aracэnэzэ kullanmayэ bэrakэn artэk. Ne kadar yoрun olursanэz olun her gьn en az 30 dakikalэk tempolu bir yьrьyьюь yaюam tarzэnэz haline getirin.3- ARKADAЮIN TAVSЭYESЭYLE ЭLAЗ KULLANMAK

Baюэnэzэn tek tarafэnda oluюan юiddetli baю aрrэsэ yьzьnden dikkatinizi iюinize vermekte gьзlьk зekiyorsunuz. Aklэnэza ilk gelen, aynэ sorundan mustarip arkadaюэnэzэn kullandэрэ ilaз oluyor. Sorununuza rastgele kullandэрэnэz aрrэ kesiciyle geзiюtirmeyi aklэnэzdan bile geзirmeyin. Зьnkь yakэnmalarэnэza kesin зцzьm saрlayabilmek iзin her юeyden цnce hastalэрэnэza doрru teюhis konulmasэ юart.

ЗЦZЬM:Цnerebileceрimiz tek юey var, o da mutlaka bir doktora baюvurarak doрru teюhis konulmasэnэ saрlamak.4- YEMEKLERЭ OTURMAK YERЭNE AYAKTA YEMEK

Zamandan tasarruf etmek iзin alelacele yemek yerseniz saрlэрэnэzэ riske atarsэnэz.

ЗЦZЬM: Gьnlьk programэnэzэ цnceden planlarsanэz, sofrada yemek yiyebileceрiniz zamanэ mutlaka yaratabilirsiniz.5- ЭNTERNETTEN LENS SЭPARЭЮ ETMEK

Bazэlarэ s0;Zamanэm yoks1; bahanesine sэрэnarak yэllэk gцz kontrollerini ihmal ettiрi gibi eczanelerden veya internetten geliюigьzel lens sipariю ediyor. Bu lensler gцz yapэsэna uymuyorsa pek зok sorun ortaya зэkэyor.

ЗЦZЬM: Эster gцrme kusurlarэnэ gidermek, ister sadece kozmetik amaзlэ olsun lenslerinizi de mutlaka gцz hekiminizin цnerileri doрrultusunda satэn alэn.6- YIKADIKTAN SONRA ELLERЭ KURULAMAMAK

Зoрumuz ellerimizi yэkadэktan sonra kurulamэyor. Unutmayэn ki эslak ve nemli eller kuru ellere oranla зok daha fazla bakteri зeker. Bu mikroorganizmalar da birзok hastalэрэ neden oluyor.

ЗЦZЬM: Eрer aceleniz varsa ellerinizi yanэnэzda taюэdэрэnэz bir kaрэt mendille kurulayэn. Bu mendili kapэyэ aзmak iзin de kullanэn.7- UYKUYA DALAMAYINCA UYKU HAPLARINDAN MEDET UMMAK

Зoрumuz uykuya dalmakta gьзlьk зekince en hэzlэ зцzьm olarak uyku haplarэna baюvuruyoruz.

ЗЦZЬM: Eрer uyku hastalэрэnэz yoksa uyuyabilmek iзin birinci formьl sabahlarэ egzersiz yapmak, akюamlarэ aрэr yemekten kaзэnmak ve tabii sorunlarэ yataрa taюэmamak.8- ЭЮPORTADAN ALELADE BЭR GЬNEЮ GЦZLЬРЬ ALMAK

Эюportadan alэnan gцzlьkler ucuz olabilir, ama gerзekten gцzlerinizi gьneюin zararlэ etkilerinden korumaz. Gьneюin zararlэ эюэnlarэ korneada kurumaya baрlэ enfeksiyonlar oluюturabiliyor.

ЗЦZЬM: UV эюэnlarэna karюэ yьzde 100 koruma saрlayamэyorsa o gцzlьрь зцpe atэn ve yerine s0;gerзeks1; bir gцzlьk alэn.9- DЭZЬSTЬ BЭLGЭSAYARLARLA ADETA YAPIЮIK YAЮAMAK

Gьnlьk hayatta dizьstь bilgisayar olarak bilinen laptops17;larэ hemen her yerde kullanmaya зalэюэyoruz. International Hospitals17;dan fizik tedavi ve rehabili-tasyon uzmanэ Dr. Demet Parlar, laptops17;la зalэюэrken цne doрru eрilmenin duruю bozukluрuna; omuz, boyun kuюaрэ ve bel kaslarэnэn zorlanmasэ nedeniyle юiddetli aрrэlara neden olduрunu sцylьyor.

ЗЦZЬM: Dizьstь bilgisayarlarэ mutlaka kullanmanэz gerekiyorsa haftada en az ьз gьn 30 - 60 dakika sьreyle yьzьn ya da her gьn birkaз dakika da olsa egzernsiz yapэn.10- EРLENCE MEKANLARINDA ЗOK YЬKSEK SESLЭ MЬZЭK DЭNLEMEK

Kimi barlarэn kapэsэnda s0;Dikkat iзerideki ses dьzeyi devamlэ duyma bozukluрuna yol aзabilirs1; uyarэsэnэ gцrdьрьnьzde belki de bunun sadece formalite gereрi yazэlmэю olduрunu dьюьnьp ciddiye almэyorsunuz.

ЗЦZЬM: Kulaklarэnэza silikon tэkaз takabilirsiniz. Ayrэca kulaklэkla mьzik dinlerken de sesi makul bir dьzeyde tutun. Konserlerde, kulьplerde kolonlarэn yanэnda durmamaya цzen gцsterin.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2335
favori
like
share