Tıbbi Laboratuvar Teknikleri - Tıbbi Laboratuvar Tekniği - Tıbbi Laboratuvar
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Genel Bilgi

Fatih Üniversitesi; Ankara Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, sağlık kurumlarının laboratuvarlarında görev alacak nitelikli laboratuvar teknikerleri yetiştirmektedir. Hedefimiz; hastalıkların teşhis ve tedavisi için gereken tüm tetkikler üzerinde çalışarak kısa sürede güvenilir sonuçlar elde edebilecek, karşılaştığı sorunlara çözüm üretebilecek niteliklere sahip, kendine güvenen laboratuvar teknikerleri yetiştirmektir.

Öğrencilerimize, sağlam mesleki kuramsal bilgilerin verilmesi yanında ağırlıklı olarak mesleki uygulama yaptırılmaktadır. Öğrencilerimiz, mesleki uygulamalarını modern cihazlarla donatılmış Meslek Yüksekokulu uygulama laboratuvarlarında ve bilgisayar destekli modern otomasyon cihazlarının yer aldığı Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi laboratuvarlarında deneyimli eğiticiler eşliğinde yapmaktadırlar.

Program mezunları, tüm sağlık merkezi, hastane ve poliklinik laboratuvarlarında başta klinik biyokimya, mikrobiyoloji ve hematoloji laboratuvarları olmak üzere hormon, seroloji, parazitoloji laboratuvarları gibi daha özelleşmiş alanlarda, ayrıca kan bankası ve araştırma laboratuvarlarında laboratuvar teknikeri olarak görev alabilirler.

Eğitim Ortamı

Meslek Yüksekokulumuz, laboratuvar olanaklarının öğrenci sayısına göre yeterli olması, tüm manuel metotları öğrenme ve yeterli uygulama yapma olanağı sunmaktadır. Uygulama Laboratuvarı, Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin ders müfredatında yer alan laboratuvar uygulaması olan derslerde kullanılmak üzere 30 kişilik kapasiteye sahip bir laboratuvardır. Genel amaçlı tahlil ve analizlerin yapılabileceği teknik donanım ve altyapıya sahiptir. Laboratuvarda kimyasal madde ve sarf malzeme dışında modern araç gereç ve teçhizatlar bulunmaktadır.

İş Yeri Uygulaması

Program öğrencileri II.Yarıyılda “Laboratuvar Uygulamaları I” adı ile almış oldukları 8 saatlik uygulama dersini Fatih Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı’nda yapmaktadırlar. Bu uygulama dersinin amacı laboratuvar işleyişini yakından gözlemleyerek, yaz stajını daha verimli kılabilmektir. Yaz stajı 30 iş günü olup tüm birimlerde rotasyon yapmaları sağlanmaktadır. III. Yarıyılda alan dersleri ağırlıklı olup Yüksekokul Uygulama Laboratuvarı’nda 6 saat Klinik Biyokimya II, 4 saat Uygulamalı Mikrobiyoloji, 2 saat Hematoloji olmak üzere 12 saatlik uygulama dersleri almaktadırlar. IV. Dönemde ise 32 saatlik “Laboratuar Uygulaması II” dersinde Fatih Üniversitesi Hastaneleri laboratuvarlarında belli bir rotasyon dahilinde çeşitli birimlerde ( biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, patoloji, numune alma, hormon) toplam 448 saat uygulama yapmaktadırlar.

DGS ile Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Biyokimya
Biyoloji
Sağlık Memurluğu

DERS İÇERİKLERİ

1.TIBBI BİYOLOJİ VE GENETİK
Biyoloji ile ilgili bilim dalları. Bilimsel araştırma yöntemleri. Hücrenin temel özellikleri. Kromozomlar. Hücre döngüsü. Canlılarda evrim ve kuralları. Genetik materyal. Mendel’in kalıtım ilkeleri. Mutasyonlar. Kalıtsal nitelikler ve kalıtım kalıpları. Genetik etkenleri inceleme yöntemleri. Laboratuar yöntemleri.Populasyon genetiği. Genetik danışma.

2.ANATOMİ

Anatomide Kullanılan Düzlem Eksen Ve Yönler.Hareket Sistemi. Dolaşım Sistemi

Solunum Sistemi.Sindirim Sistemi.Üriner Sistem .Erkek Genital Sistemi .Kadın Genital Sistemi .Sinir Sistemi .Sinir Sistemi .Beş Duyu .Endokrin Sistem.

3.HİSTOLOJİ

Histolojiye ve embriyolojiye giriş. Histolojik teknikler. Hücre membranı ve teknikler. Hücre çekirdeği ve bölünmeler. Hücre ölümü ve yüzey farklanmaları. Epitel dokusu. Bağ dokusu. Kıkırdak dokusu. Kas dokusu. Gametogenez ve ovulasyon. Sinir dokusu. Embriyonik dönem. Fetal Dönem. Plasenta ve Konjenital malformasyonlar.

4.FİZYOLOJİ

İnsan Fizyolojisine giriş ve Homeostaz .Hücre Fizyolojisine Genel Bakış .Elektro Fizyoloji .Sinir sistemine Genel Bakış .Kas Fizyolojisi.Duyu ve Özel Duyu Fizyolojisi .Solunum Fizyolojisi .Sindirim Sistemi Fizyolojisi .Dolaşım Fizyolojisi .Endokrin Sisteme Giriş .Hormon Fizyolojisi .Boşaltım Fizyolojisi .Üreme Fizyolojisi .

5.KİMYA

Kimyaya giriş. Maddenin özellikleri. Atom ve yapı taşları. Periyodik tablo ve özellikleri. Kimyasal bağlar. Bileşikler. Kimyasal denklemler. Kimyasal hesaplamalar I. Kimyasal hesaplamalar II. Asit ve bazlar. Çözeltiler. Radyoaktivite. Reaksiyon ısısı.

6. PSİKOLOJİ

Psikolojiye giriş.Bilinç,dikkat,zeka.Sistem kavramları ve canlı sistemler.Bellek ve öğrenme.Duyum ve algı.Psikolojik ölçüm.Davranışın nörobiyolojik temelleri.Davranışın psikolojik temelleri.Duyular ve heyecanlar.Aile ,toplum ve kültür.Hasta ve hasta olma psikolojisi,ölümcül hasta ve ölüm.İletişim.Psikolojik Terminoloji.Psikiyatrik terminoloji.

7. MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALARI
Dersin tanımı ve amacı. Tıbbi etik ve ilkeleri. Sağlık ve hastalık kavramı. İnsan ve hasta hakları.Organ nakli. Sağlıkla ilgili ulusal ve uluslar arası kuruluşlar . Sağlık yönetimi ile ilgili yasalar. Sağlık hizmetleri. Sağlık hizmetleri yönetimi.İyi laboratuar uygulamaları.Sağlık mevzuatı. Ötanazi. Kan nakli. Malpraktisyon.

8.ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ ( I )

İnkılap ve benzeri kavramlar.Osmanlı devletinde yenileşme hareketleri. Osmanlı devletinde hürriyetçilik hareketleri. Osmanlı Devletinin yıkılması. Birinci dünya savaşı ve Mondros mütarekesi. İşgallere karşı tepkiler. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı ve Amasya Tamimi.Erzurum,Sivas ve diğer kongreler. Amasya protokolü ve Mustafa Kemal’in Ankara’ya gelişi.Son Osmanlı Meclisinin toplanması ve Misak-ı Milli kararlarının ilanı. TBMMY2nin açılması ve yapısı. Kuvayi Milliye cepheleri ve savaşları.

9.TÜRK DİLİ ( I )

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi.dil – kültür münasebeti.Tük dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçe’de sesler ve sınıflandırılması. Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgileri ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. İmla kuralları ve uygulanması. İmla kuralları ve noktalama işaretleri. Türkçe’nin yapım eki ve uygulanması. Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması

10. YABANCI DİL (İNGİLİZCE ) I
Introducıng yourself,Describing people.The family,everyday objects in English, Have/has got,there is/are.Letter writting.Asking prices and giving permission.Daily routine/habitual actions.Mid-term exam.Simple present negatives/guestions.Prepositions of places,adjectives ,there is/are.some/any,much/many,this/that,these/those.can/can’t ability;linking words and,but,so,because.Describing a place,town,village,house etc.Final exams.

11.BEDEN EĞİTİMİ I

Tracking, Voleybol, Futbol, basketbol, Masa tenisi ile ilgili temel grafik ve kombine becerilerin kazandırılması koordinasyonun sağlanması bunlarla ilgili oyun ve yarışmalar. Atletizim sağlıklı yaşam ilk yardım ve spor hastalıkları konularında temel bilgilendirme ve uygulamala


12. TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİ KULLANILMASI

Bilgisayar nedir? Özellikleri nelerdir? Donanım ve yazılım nedir? Windows hakkında genel bilgiler. Başlat menusu elemanları. Disk, dosya ve dizin işlemleri. Genel tekrar. Paint programı ile ilgili uygulamalar. Yazılımlar. İşletim sistemi. Ağ türleri. Bilgisayara program yükleme ve yüklenen programı kaldırma. Bilgisayar bağlantılarının oluşturulması. Genel tekrar.


1. BİYOKİMYA

Asitler ve bazlar. PH, Pk ve tamponlar. Çözeltiler.İndikatörler.Konsantrasyon birimleri.Biyokimyasal analiz yöntemleri. Karbonhidratlar. Aminoasitler. Lipitler. Proteinler. Enzimler. Nükleik asitler. Vitaminler. Hormonlar.

2. MİKROBİYOLOJİ
Gram Negatif enteril basiller. Gram pozitif koklar. Gram pozitif koklar. Gram Negatif koklar Gram negatif koklar Hemofil bakteriler.Campylobacterler.Aeromonaslar. Gram pozitif Aerob Basiller. Gram pozitif Sporlu Anaerob Basiller.Brucella. Bordotella- Francisella. Mycobacteriumlar.

3. PARAZİTOLOJİ

Parazitolojinin tanımı ve konusu.Parzitlik ve çeşitleri,Konak parazit ilişkileri,Evrim-Konak.Paraziter hastalıkların geçiş yolları,Parazit kaynakları,Bulaşma araçları.Parazitlerin konağa zarar veriş şekilleri,Konağın parazite gösterdiği reaksiyonlar.Paraziter hastalarda immünite.Paraziter hastalarda klinik belirtiler ve tanı.Paraziter hastalardan korunma.Paraziter hastaların yayılışı.Paraziter hastaların isimlendirilmesi.Trematod hastalıklar.Sestod hastalıklar.Nematod hastalıklar.Protozoon hastalıklar.Arthopodlar.


4. PATALOJİ
Patolojinin tanımı.Laboratuar Teknikleri. Laboratuar Teknikleri Laboratuar Teknikleri Laboratuar Teknikleri Laboratuar Teknikleri Hücre zedelenmesi. Hücre incinmesi, hücre ölümü adaptasyon. Yangı ve onarım. Hemodinamik bozukluklar ve tromboz. Immun sistem hastalıkları. Immun sistem hastalıkları. Neoplazi. Neoplazi.

5. HEMATOLOJİ

Eritropoiezis- plazma hücre diskrezileri.Lenfomalar. Kronik lösemiler.Polisi temiler. Anemiler: sınıflandırılması laboratuar bulguları. Demir eksiliği anemisi, pernisiyöz. Lösemiler- akut ve laboratuar bulgularının açıklanması. Homestaz ve evrelerinin açıklanması Kanama diyatezi.Hemofilliler. Tromboz ve yaygın damar içi pıhtılaşması.Fibrinoz ve fibrinoz bozuklukları.

6. ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ II

TBMM açılışı, İnönü savaşları Sakarya ve Büyük Taarruz savaşları. Lozan, siyasal alanda yapılan Inkılaplar saltanatın kaldırılması. Halifeliğin kaldırılması. Çok partili hayat denemeleri takrir-i sükun dönemi. Eğitim ve kültür alanında ınkılaplar. Hukuk alanında yapılan ınkılaplar. Sosyal alanda yapılan ınkılaplar. Atatürk ilkeleri, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik. Halkçılık , Laiklik. Devletçilik, İnkılapçılık. Atatürk ve devlet hayatı, Atatürk ve fikir hayatı. Atatürk ve kadın hakları. Atatürk ve insan hakları, Din ve Laiklik. Atatürk döneminden sonraki siyasi gelişmeler.

7. TÜRKDİLİ II

Yazılı ve sözlü anlatım sorunları ve çözüm yolları. Okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi.çeşitli okuma becerileri ve teknikleri. Yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları. Yazılı anlatımda planlama. Türkçe’de genel anlatım bozuklukları. Cümle bozuklukları. Yazılı kompozisyon türleri.Bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar. Dinleme ve konuşma. Türkçe’nin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar. Topluluk karşısında konuşma, tartışmalı konuşmalar

8. YABANCI DİL ( İNGİLİZCE ) II

Past simple was/were,past ağabeylity could.Simple past with regular verbs. Simple past with irregular verbs.Simple past negatives and guestions.Comparatives and superlatives of adjectives.Present continuous.Mid-term exams.Going to future ,future intentions, plans.Present perfect ever/never.Wh-guestions.Infinitives for purposes.Adverbs and adjectives.Reading texts.Writing letters.Final exams

9. BEDEN EĞİTİMİ II
Voleybolda temel teknik hareketler. Basketbolde temel teknik hareketler. Hentbolde temel teknik hareketler. Atletizmde spor motorsal özellikler. Kısa mesafeli koşular, orta mesafeli koşular, bayrak koşuları, atmalar, atlamalar. Tracking. Spor sakatlıkları ve ilk yardım.
10. TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
Araç çubuklarının tanıtımı, klavye tuşları,Word programını çalıştırma.Word programında metin seçme ve biçimlendirme işlemleri.Metinleri hizalama,renklendirme,metinlere kenarlık ve gölgelendirme ekleme.Se kmelerle ilgili uygulamalar.Madde işaretleri ve uygulama.Standart işlemler.Resim ekleme ve biçimlendirme işlemleri.Tablo oluşturma işlemleri.Kuruluş şeması,diygram ve wordat ekleme.Grafik oluşturma.Excel programına ilişkin uygulamalar. Excel programına ilişkin uygulamalar.Genel tekrar.

1. KLİNİK BİYOKİMYA I

TEORİK: Klinik Biyokimyaya giriş.Laboratuarda hata kaynakları.Analiz sonuçlarını etkileyen faktörler.Laboratuarlarda kalite kontrolu.Çözeltiler ve konsantrasyon birimleri.Spektrofotometre ve otoanalizörler.Nefelometre,türbidimetre,florometre ve atomik absorbsiyon Spektrofotometre si.RIA,ELİSA elektrokemilüminesans analizörler.Elektroforez,kromatografi. İdrar analizlerine giriş.İdrar sediment analizi.PRATİK:Laboratuar kuralları.Kan alma tekniği.Tartım tekniği,teraziler ve çözelti hazırlama. Spektrofotometre kullanım tekniği. Otoanalizör çalışma prensipleri.ELİSA,RIA ölçüm teknikleri.Elektroforez çalışma prensipleri.Tam idrar analizleriİdrar sediment bakısı.

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ I

Enterobactericeace familyasında yer alan mikroorganizmalar.Gram olumlu koklar.Stafilokoklar.Streptikoklar.Neisseria’lar.Gram olumlu sporlu basiller..Bacillus.Clostridium. Gram olumlu sporlu basiller.Corynebacterium.Listeria.Rickettsia ve Chlamydiacea.Mycobacteriaceace.Aktinomyces ve Nocardia.Mycoplasma ve üreaplasma.Spiroketler.Mantarların genel özellikleri.Epidemiolojilerine göre sınıflama.Yerleştikleri vücut bölgelerine göre sınıflama.Yüzeysel ve deri altı mantar enfeksiyonları etkenleri.

3. KLİNİK PARAZİTOLOJİ I
Klinik Parazitolojiye giriş, genel bilgiler.Leismaniosis kliniği ve tanısı.Sıtma kliniği ve tanısı .Toxoplasmosis kliniğive tanısı. Amiplerin kliniği ve tanısı. Serbest yaşayan amip kliniği ve tanısı. Giardiosis kliniği ve tanısı. Trichomoniasis kliniği ve tanısı. Pnöumocystosis kliniği ve tanısı Cryptosporidiosis kliniği ve tanısı. Sarcorystosis kliniği ve tanısı. İsosporvs ve microsporidiosis kliniği ve tanısı. Dientamobiosis kliniği ve tanısı. Diğer parazitlerin kliniği ve tanısı.

4. İLKYARDIM

İlk Yardımın Tanımı ve Amaçları .Solunum Sistemi ve Suni Solunum .Dolaşım Sistemi ve Kalp Masajı .Kanama ve Kontrolü .Şok .Yaralanmalar .Kırık Çıkık ve Burkulmalar .Yanıklar Zehirlenmeler .Böcek Sokmaları ve Isırıklar.Suda Boğulma ve Vurgun .İlk Yardım Gerektiren Hastalıklar .Doğal Afetler .Nükleer ve Kimyasal Savaş .

5. DENEY HAYVANLARI

Dersin gereği ve önemi,deneylerde hayvan kullanımı ile ilgili gelişmeler, ilgili etik ve yasal düzenlemeler.Deny hayvanlarında standartlaştırma, genetik ve mikrobiyolojik yönden tanımlanmış hayvanlar.Hayvan barınakları ve ekipmanlar, üretim hijyeni.Deneme programlarının hazırlanması,model hayvanların seçimi,atıkların imha edilmesi.Anestezi,analjezi,ötanazi uygulamaları.Üretim programlarının hazırlanması, yetiştirme yöntemleri.Kemirgenler,farelerin anatomik,biyolojik, fizyolojik özellikleri, barınak ve kafes tipleri.Ratların anatomik,biyolojik, fizyolojik özellikleri, barınak ve kafes tipleri.Gerbillerin anatomik,biyolojik, fizyolojik özellikleri, barınak ve kafes tipleri.Hamsterlerin anatomik,biyolojik, fizyolojik özellikleri, barınak ve kafes tipleri.Kobayların anatomik,biyolojik, fizyolojik özellikleri, barınak ve kafes tipleri.Tavşanların anatomik,biyolojik, fizyolojik özellikleri, barınak ve kafes tipleri. Deney hayvanlarından kan alınması, ağız yoluyla madde verilmesi, enfeksiyon uygulamaları ve deney hayvanlarına ait bazı klinik biyokimyasal değerler.

1. KLİNİK BİYOKİMYA II

Klinik enzimoloji I. Klinik enzimoloji II.Karaciğer fonksiyon testleri I. Karaciğer fonksiyon testleri II. Plazma lipidleri ve Ateroskleroz. Kardiyak markerlar. Kanser biyokimyası. Serum proteinleri. Akut Faz proteinleri. Kemik yapım yıkım markerları. Transüda-Eksüda. Serbest radikaller ve Antioksidanlar.Anemiler

2. KLİNİK MİKROBİYOLOJİ II

Chlamydialar-mikroplasmalar. Riketsiyalar. Virüslerin genel özellikleri. Papova-paramyxo-orthomyxo virusler. Herpes virusler. Hepatit virusleri. Retrovirusler – HIV virusu. Mikrobiyolojiye giriş. Yüzeysel mikoz etkenleri. Derin (sistemik) Mikoz Etkenleri.

3. KLİNİK PARAZİTOLOJİ II

Arhropoda. Sarcoptes. Diğer uyuz çeşitleri. İnsekta, Diptera, sivrisinekler. Tatarcıklar. Miyaz etkenleri. Bit, pire ve tahtakurusu parazitlikleri. Parazitolojik tanı yöntemleri: Dışkı inceleme yöntemleri. Kan incele yöntemleri. Diğer tanı materyalleri ve inceleme yöntemleri. Besiyerleri ve hayvan inokülasyonları. Serolojik testler ve ana prensipleri. Kompleman fiksasyonu reaksiyonu. İndirekt hemaglutinasyon. Fluoresan antikor testi. Elisa. İmmündifüzyon ve immünelektroforez. Western Blot (ımmunoblotting)

4. BULAŞICI HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ

Bulaşı hastalıkların önemi, kavramlar. Surveyans. İnfeksiyon hastalıklarının deri ve mukoza yolu ile bulaşan infeksiyon hastalıkları. Bulaşıcı hastalıklar için önlemler. Su ve besinlerle, cinsel yolla, hava yolu ile bulaşan hastalıkların kontrolu,

Gastroenteritler –besin zehirlenmeleri, sinir sistemi infeksiyon hastalıkları. Üriner sistemin infeksiyon hastalıları. Zoonotik hastalıkların kontrolü vektörlerle bulaşan hastalıkların kontrolü, salgınlar ve aşılar.Toplumumuzda en sık görülen infeksiyon hastalıkları. Kızamık- kızamıkçık, kabakulak. Polio-kuduz tetanus. Hastane infeksiyonlar

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 14832
favori
like
share