Dilekçe Örnekleri - Hukuk Dilekçe Örnekleri

Boşanma Davası Dilekçesi - Terk Sebebiyle

........... MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Terk nedeni ile boşanma istemidir.

AÇIKLAMALAR :1- Müvekkilimiz karşı taraf ile … yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, …İli, …İlçesi, … Mahallesi, Cilt No; ......., Aile No;......., Sıra No; ....... dadır. Evliliklerinden …ve … isimli …. çocukları bulunmaktadır.2- Müvekkilimiz ev hanımı olup, davalı …… işini yapmakta ve il dışına gidip gelmektedir. Karşı taraf ise il dışına her çıkışında işi gereği 1 hafta ile 10 gün arasında kalmaktadır. Müvekkilimiz ve çocukları bu duruma alışmışlardır. Ancak eşi son gittiğinden bu yana 6 aydır eve dönmemiş ve ne eşini ve ne de çocuklarını da aramamıştır.3- Müvekkilimiz eşinin …' de kendisine başka bir ev tuttuğunu ve eve eşya aldığını, telefon çektirdiğini öğrenmiş ve hatta eşini bu telefondan arayarak da eve davet etmiştir. Eşi bir daha eve dönmeyeceğini belirtmiş, kendisine de bağırıp çağırmıştır. Karşı taraf 6 aydır evliliği ile ilgili hiçbir sorumluluğunu da yerine getirmemektedir.4- Müvekkilimiz bunun üzerine mahkeme kanalıyla ihtar çekmiş eşini eve dönmesi için ikna çabalarına girişmiştir. Bu ihtar ilan yoluyla da yapılmıştır. Ancak aradan iki ay geçmesine rağmen davalı eve dönmemiştir.5- Bu nedenlerle işbu boşanma davasını açmak gerekmiştir.

H. NEDENLER : TMK. 164. md. ve diğer yasal nedenler.

H. DELİLLER : Nüfus Kaydı, tanıklar ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM :Açıklanan nedenler ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetlerinin davacıya verilmesine, davacı anne için ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere aylık …-TL tedbir ve müşterek her bir çocuk için aylık …-TL iştirak nafakasının davalıdan tahsiline yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…


Davacı Vekili

Av.
Ek__________:
Onaylı Vekelatname Örneği
Aile Nüfus Kayıt Örneğiİflas Talebi Dilekçesi - Aciz Nedeniyle
...… HAKİMLİĞİ'NE

İFLAS İSTEYEN
BORÇLU :

VEKİLİ :


KONU : Aciz nedeniyle doğrudan doğruya iflas istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimize ait olan ... şirketi, inşaat malzemeleri satmaktadır. Deprem ve ekonomik kriz sonrası müşterilerinden alacaklarını toplayamayan müvekkilimiz, gerek mal aldığı kişilere ve gerekse bankalara önemli derecede borçlanmıştır.

2- Müvekkilimiz, iyi niyetle ödemeleri yapmaya çalışmış, ancak son kriz nedeni ile tıkanma noktasına gelmiştir.

3- Müvekkilimizin gerek menkul ve gerekse gayrımenkul malları ile banka hesaplarını ve diğer aktiflerini, ayrıca tüm borçlarını ekli liste ile sunmaktayız. Müvekkilimizin borcu malvarlığını çoktan aşmış durumdadır. Müvekkilimizin iflasını istemekteyiz.


HUKUKİ NEDENLER : İİK m.178 ve diğer yasa maddeleri

HUKUKİ DELİLLER : Müvekkil şirketin hesap kayıtları, bilançosu, mal beyanı ve her
türlü yasal kanıt.

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle iflas davamızın kabulü ile iflasa karar verilmesini talep ederiz. …/…/….

Davacı Borçlu Vekili
Av.
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

T.C Kimlik No :
Soyadı :
Adı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Yer (İli-İlçesi) :


Cilt No. : Aile Sıra No.: Sıra No. :


………. Sınıfı Sürücü Belgesi almak için müracaat edeceğimden sabıkamın olup olmadığının bildirilmesini arz ederim.…./…/2005
Adı ve Soyadı
İmza
ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

ANKARA

………………………………………………verilmek üzere, sabıka kaydım olup, olmadığının tarafıma bildirilmesini saygılarımla arz ederim.
…/…/2007
Adı ve Soyadı

İmza

Açık Kimliği :
T.C Kimlik No :
Soyadı :
Adı :
Baba Adı :
Ana Adı :
Doğum Yeri :
Doğum Tarihi :
Nüfusa Kayıtlı
Olduğu Yer (İli-İlçesi) :

Önemli Not :

Dilekçe ile birlikte Nüfus Cüzdanı aslını ibraz etmek mecburidir.
…İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No
…/…

İTİRAZ EDEN(BORÇLU) :

ADI SOYADI :

VEKİLİ :

ALACAKLI :

VEKİLİ :

ALACAK TUTARI : …TL

KONU : Müvekkilime …/…/... tarihinde tebliğ edilen ilamsız
takibe ilişkin ödeme emrine yasal süresi içinde itirazımızdır.


İTİRAZ NEDENLERİ :

1-Alacaklının icra takibine konu ettiği ve dosyaya ibraz ettiği sevk irsaliyesi ve faturaya müvekkil tarafından atıldığı iddia olunan imza, müvekkilin şahsına ait değildir. İmza inkarında bulunuyoruz.

2-Ayrıca alacaklı ile herhangi bir ticari ilişkisi bulunmayan müvekkilin böyle bir borcu da bulunmamaktadır. Borca da itiraz ediyoruz.

3-Hiçbir şekilde borcu kabul etmemek kaydıyla esasen takibe alınan alacak Borçlar Kanunu gereğince süre yönünden de zamanaşımına uğramıştır. Takip de bu nedenle geçersizdir.


SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığımız sebeplerden dolayı müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin durdurulmasını, takip giderleriyle ücreti vekaletin alacaklıya yükletilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/……


İtiraz Eden Borçlu Vekili
Av.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7586
favori
like
share