Ne evrenden haberi var, ne de bedeninden!.

Kasım kasım kasılarak ortalarda dolaşıp küçük dağları ben yarattım dercesine çevresindekilere emirler yağdırır!. Ama bilincinin yaşadığı yer köyüdür; bedeniyle isterse İstanbul veya Londra, Paris ya da Amerikada olsun!.

Çocukluğundan, gençliğinin ilk yıllarına kadar taşrada yaşamanın tüm şartlanmaları ve değer yargılarıyla bloke olmuş beyniyle hep küçük köyünün dar penceresinden bakar dünyaya!.

Etiketine bakarsan böyyük adamdır!. Etiketi, çok şey bildiğine şartlandırır insanları!.. Ama gerçekte, köyünde öğrendikleriyle, okulda ezberletilenlerle yaşar dünyasında!

Farkında bile değildir etiketli köylülüğünün!.

Ayıp mı? Günah mı? Yasak mı?

Hayır, hiç biri değil!.

Yalnızca, bu durumunun bilincinde olamadığı için, kendini aşamaz; ömrünü boşa geçirip, boş değerler arasında kendini tüketir!. Bir de kendi gibi olanları, istemeden yanlış yollara sürükler!.

Fizikte, Tıpta, Kimyada, Astronomide en yüksek noktalara gelmiştir belki ama, hâlâ köyündedir!. Yaşama, olaylara, insanlara, yetiştiği köyün değer yargılarıyla yaklaşmaktadır!.

Dini, köyündeki kurstan öğrenmiştir. Orada beynine, kendisine verilen bilgilerle temel atılmış, düşüncelerine yön verilmiştir. Beyin, bu süreçte edinilen yetersiz verilere göre oluşan hükümlerle bloke olduğu için, daha sonra konunun profesörü bile olsa, o günlerdeki düşüncelerini aşamaz!.

Ezberci eğitimle yetiştirilmesi dolayısıyla, sorgulamaktan, araştırmaktan, elde ettiği bilgileri sentez yapıp yeni sonuçlar ortaya çıkarmaktan, ateşten kaçar gibi uzaklaşır!.

Evrensel gerçekler yanında Dünyanın yeri nedir? Bedenindeki milyar kere milyar faâliyetin ne kadarını bilir? Beyni nedir, nasıl bir şeydir? Ben dediği varlık nedir? Yanına bile yaklaşmak istemez onların; öcüdür bu konular ona!.

Ya da ezberlemiştir; her şey tanrıdır, tanrının bir parçasıdır, ben de Oyum!. Eee? Sonra? Bunu ezberlemiş olmanın getirisi ne sana?

Yaşamına ne katkıda bulunuyor bu bilgi?

Böyle bir farkındalığın hangi lüksünü yaşıyorsun?

Bunun sonucu sorumsuzluk ve tam bir bedensel serbesti içinde yaşamaksa, onu zaten bütün hayvanlar yaşıyor farkında olmasalar da!. Senin bu farkındalıktan doğan ayrıcalığın ne, kazancın ne?... Böyle olduğunu bilmek, sana hangi sırların kapısını açtı, idrak ettirdi de, o sırlara göre yaşamına ek değerler kattın?

Bu ne biçim Haklık ki, SÜNNETULLAHından haberi yok!... Hatta ne olduğunun bile farkında değil!.

Kendini aldatmanın faturası yaşamdaki en pahalı faturadır!.

Kurân talim edilmiş!..

Niye?...

Nasıl?...

İyi hoş, Haksın; TEKsin de, KURÂNdan haberin var mı?

Sakın deme bana, tanrının peygambere gönderdiği kutsal kitaptır!...

Bak, ne yazılı OKUnası KİTAPta!

Er Rahman allemel Kurân!... Halekal insane allemehül beyân! (Rahman-1/4)

Rahman, Kurânı talim etti!... Beyânı talim ile insanı halketti!

İnsan nasıl yaratılmış? Hangi aşamadan sonra?..

İnsan yok iken daha, Kurân kime veya neye talim edilmiş?..

Tâlim edilmekten murat ne?..

Niye Kurân bunları bize anlatıyor?..

İnsan maymunun gelişmişidir diyen Darwinci görüşe reaksiyon olarak Amerikada AKILLI TASARIM görüşü savunulmaya başlandı!.

Evrensel Yaratıcı Zekâ, insanı yaratmış maymundan bağımsız olarak; bu görüşe göre...

Fe tebarek Allahu ahsenül hâlıkiyn!...

Ya hu, bin küsur yıl öncesinden beri, tasavvufu yaşayan tüm evliyâullah, AKL-I EVVELden, evrenin özündeki Allah adıyla işaret edilenin ilim sıfatının zuhuru olarak söz edip durmuşlar...

Evrendeki her birimde oluşan hareketin başlangıcında akl-ı KÜL vardır demişler; "tümel akıl" bugünkü deyişle...

Hiç mi kimse bunun farkında değil?.

Elin adamı Yaratıcı Zekâdan ve Akıllı Tasarımdan söz edince kıyâmet kopuyor!.

Oysa, bu olayla esasında, Allah adıyla işaret edilenin Fatır isminin mânâsının ortaya çıkışı dile getirilmektedir; "takdir, tasarım, planlama, düzenleme, ölçüm, zamanlama" gibi kavramlarla birlikte "yaratma" anlamına gelen fıtrat sözkonusu olduğundan dolayı& "Fâtır"ın "fıtrat"ı...

Bilimin tanrı yoktur gerçeğini apaçık vurgulaması sonucu, aydın kesim mecburen ateizme kayarken, ismi ALLAH olan kendilerine anlatılamadığı için, kimse çıkıp da Allah Rasûlünün neyi açıklamış olduğunu bunlara anlatamıyor!.

Bu kadar mı kilitlenmişlik olur!

Çağdaş bilim sonucu, yükselen değer diye takdim edilen ateizmi binlerce yıl önce keşfedip, HANİFliği (tanrı kabul etmezlik) savunarak işe başlayan; daha sonra da Allah Rasûlü olarak, ALLAH gerçeğini tebliğ eden İbrahim aleyhisselâmdan bu yana, DİN gerçeğini değerlendirebilen tüm rasûller, veliler ve tahkik ehli işin daha başında La ilahe (tanrı yoktur) diyerek bunu dillendirmişler...

Tanrı ve tanrılık kavramı yoktur; yalnızca ismi Allah olanı anlamak daha işin başı demişler...

"Feakım vecheke liddiyni HANÎFA... Fıtratallahilletiy fetaran nâse aleyha!.. Lâ tebdiyle lihalkıllah... Zâlike diynül kayyım... Ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya'lemun. (30:30)

"O halde yüzünü (şuurunu) Hanif (lik bilinciyle) DİN'e yönlendir; O Allah Fıtratına ki, insanları fıtratlarıyla yaratmıştır! Allah yaratış sisteminde değişiklik olmaz! Geçerli olan DİN (Allah sistem ve düzeni) budur. Ne var ki insanların çoğu bunu bilmez!"

Bu konulardaki geniş açıklamalarımızı dileyen web sitemizden, 1992 yılında kaleme aldığımız Hazreti Muhammed Neyi OKUdu isimli kitabımızın Fatır ve Fıtrat Dini bölümünde detaylarıyla okuyabilir.

Rahman, Kurânı talim etmiştir!. Bu talim işlemi, bir sistem ve düzen ile tüm evren içre evrenlerin meydana gelişini oluşturmuştur!.

Buradaki anlamıyla Kurân, Zâtın, sıfat ve esmâsıyla kesret (çokluk) âlemine tenezzülü; bu sûretle algılanan ve algılanamayan her şeyin, elbette ki cin (tüm görünmez varlıklar) ve insanlığın oluşumunu sağlamasının genel adıdır.

Evrenlerde, her zerrede, her an, ismi Allah olanın, ilmi değişik isimler altında açığa çıkmakta; bu açığa çıkış ile de, irade sıfatı kudrete dönüşerek her an yeni bir birimi yaratmaktadır!.

Genetik kodları her ne kadar maymunun gelişmişi olan insansı ile büyük bir benzerlik gösterse de; ister mutasyon deyin ister melekî etki, neticede ilmi ilâhi sonucu yoktan var edilmiş, yokken var edilmiş bir tür olarak yeryüzünde insan meydana gelmiştir!.

Bu meydana geliş dahi BEYÂN sonucu oluşmuştur!.

Beyân, varlığını oluşturan programın, işletim sisteminin adıdır, tanımlamasıdır!. Beyânın talimi demek, evrende uygulanmış olan işletim sisteminin aynen uygulanarak insanın yaratılması demektir... Ki bu da doğal olarak Sünnetullahın sonucudur!.

Bu oluşum makrodaki programın aynen mikroya uygulanması suretiyle oluşmuştur!

Bu yüzden, zerre küllün aynasıdır denmiştir!.

Bu yüzden, evren makro, insan mikro olarak tanımlanmıştır.

Biz de buna beyin mikrokozmostur diyerek işaret etmiştik uzun yıllar önce.

Evrenler, tüm derinliği, boyutsallığı ile, nasıl, ismi Allah olanın, sıfat ve esmasının, mertebeler ve terkipler halinde açığa çıkışı ise, aynı şekilde, talim edilmiş olan, yani bir programla oluşturulmuş insan da, o mertebeleri bünyesinde barındıran mikro âlemdir.

Şahı Velâyet Hazreti Âli, sen kendini küçük âlem sanırsın, oysa âlemi Kebîr sensin diyerek bu gerçeğe 1400 yıl önce dikkat çekmiştir!.

Ne yazık ki, her şey hep mecazlar, benzetmeler, misâllerle anlatıldığı için, işin gerçeği hep örtülü kalmıştır!.

Kurân ve insan ikiz kardeştir uyarısının arkasında da burada anlatmaya çalıştığım işte bu gerçek yatmaktadır.

Rahman Kurânı tâlim etti âyetindeki Kurân isminin anlatmak istediği kavram ile, bugün elimizdeki mukaddes kitaptan algıladığımız mânâ, aynı kavram değildir.

Bu âyette geçen Kurân, ismi Allah olanın, evreni, yani orijin ANA KİTABI oluşturmuş olduğu sistem ve düzenin, oluşum ve işletim programlanmasıdır. Bu oluşumun adıdır Kuran!. İnsan dahi aynı sistem ve düzenle var olduğu için de, evrenin mikrosu ya da ikiz kardeşi olarak tanımlanmıştır, ve ona gelen Kitap da aynı isimle isimlendirilmiştir!.

Rasûlullah aleyhisselâmın evrensel sistemi OKUması (IKRA) ise, Kurânın kendisine inzâli olarak anlatılmıştır!. Kurân bir defada inzâl oldu gerçeği bu durumu anlatır.

Bu OKUmanın vahiylerle tafsil yollu topluma nakliyle de bildiğimiz Kurân oluşmuştur. Kurân, bilgidir! Kağıt veya deri veya sayfa değil!.

İnsan, taklitten, ezber ve şartlanma yollu edindiği bilinçsiz bilgiden arınıp; hakikatini sorgulayıp, elde ettiklerini değerlendirebilirse, kendisine Allah ahlâkıyla ahlâklanma yolu açılır.

Sünnetullahı OKUr!..

Görür gözü, işitir kulağı, konuşur dili, O olur!.

Beşer ise asla Onu göremez!.

Allah Rasûlüne bakıp, sen de bizim gibi çarşı-pazar dolaşan birisin dedikleri gibi...

Müşrikler ancak yetim Muhammedi görebilir!... Allah Rasûlünü asla!!!

Bu öyle bir yaratılış nimetidir ki...

Fe Bİ-eyyi alâi RABİKÜMÂ tükezzibân!

(Ey görünmez varlıklar ve insanlar!) Varlığınızı meydana getiren Rububiyet boyutunuzun siz olarak açığa çıkardığı nimetleri nasıl yalan sayarsınız? (Rahman Suresinde 31 defa tekrarlanan bir uyarı!)

Buna ancak hakikat ehli tasdik ve şehadet edebilir!.

Kurân OKUmak işte bu boyutta olur hakikatiyle!.

Ateizmin getirisi ve bilimin başlangıcı kabul edilen Darwinci görüş "tanrı" anlayışını yıkarken; "peki öyle ise sistem ve düzeni oluşturan yaratıcı zeka nedir?" sorusunu da beraberinde getirmiştir. Klasik "tanrı" anlayışı ise bunu cevaplayamamış; sonunda "akıllı tasarım" görüşüne ulaşılmıştır! Çünkü düşünen beyinler tanrı olmayan "evrensel yaratıcı akıl" aramaktaydılar son bilimsel gelişmeler ışığında.

Bilimsel gelişmeleri takip eden batılı aydınlar gökte bir tanrı ve gökten gönderilmiş-inmiş (semavi) din olamayacağı gerçeğini gördükten sonra, Ateizmi kabullenmişlerdir. Ne var ki, bu da yaşanılan evrensel gerçekleri çözmeye yetmemiş, bu defa insanlar "Evrensel YARATICI ZEKA" bulunması zorunlu gerçeğinden hareketle bu görüşe ulaşmışlardır...

Bu görüş, Allah Rasûlü Muhamed aleyhisselamın açıkladığı "ALLAH" ismiyle bildirip târif ettiği olayın kapısıdır!

İnsanlık, bugünkü müslümanlık anlayışının ötesinde, gerçek İSLAM DİNİ'ni tanıma hareketini başlatmıştır!

Fatırın farkına varılmasını sağlayan bu görüşün sonu, Zâtı ıtıbariyle mutlak gayb olan ismi "ALLAH" olanın keşfedilip kabul edilmesine kadar uzanacaktır..

Bu da görünmez, bilinmez "MÜCEDDİD-YENİLEYİCİ"nin dünya üzerindeki işlevini yıllardır yerine getirmesi dolayısıyladır kanaâtindeyim.

Zirâ bu gerçekleri fark eden aydınların artık ateist olarak kalması imkânsızdır!

Fark edilen gerçek kapısı tüm insanlığa hayırlı olsun!

Bu da, Allah hidâyetinin, yani gerçeği görmenin, değerlendirmenin bir başka ifadesidir!.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 373
favori
like
share
kerim hoca Tarih: 17.04.2009 22:33
keşke herkes okuyup ibret alabilse.....!
bluwawe Tarih: 07.09.2005 02:19
paylaşım için tşkler