Mövzular:Hz. Peyğämbärin anadan olması,

Peyğämbärin soyu (näsli),

Peyğämbär süd anasının yanında,

Mädinäni ziyarät.a) Hz. Peyğämbärin anadan olması:

Äbrähänin ähvalatı Miladın 571-ci ilindä olmuşdu. Bundan 50 gün sonra, Räbiülävväl ayının 12-ci gecäsi Hz. Mähämmäd Äleyhüssälam dünyaya gäldi. Onun doğulduğu sabah aläm başqa bir aläm idi. Cahan nurla dolmuşdu. Atası Abdullah bir az ävväl väfat etdiyindän yeganä oğlunu görä bilmädi. Anası Äminä nur topu kimi bir oğlan doğunca, babası Abdulmüttälib böyük bir ziyafät verdi. Qureyşin ulularını dä´vät elädi. Äziz näväsinä nä ad qoyduğunu soruşanlara:

Mähämmäd ismini verdim, -dedi.

Onlar:

Ataların arasında bu adı daşıyan yoxdur, bu adı qoymaqda mäqsädin nädir? deyä soruşdular.

Ümid ediräm ki, onu göydä Haqq, yerdä xalq daha çox mädh edib, onunla fäxr edäcäklär, deyä cavab verdi.

Peyğämbär Äfändimizin anadan olduğu gecä bir çox geyri -adi hallar meydana gäldi. Tarixçilär bunları qeyd edirlär. O gecä İranda Kisranın sarayında sütunlar yıxıldı. Mäcusilärin tapınmaq üçün (ibadät etmäk üçün) yanan od-ocaqları söndü, Sava gölü batdı... Häqiqätän dä, irälidä İran sältänäti yıxılacaq, Bizans İmperatorluğu dağılacaq, bütpärästlik sönäcäkdir.b) Hz. Peyğämbärin soyu (näsli):

Hz. Mähämmäd Qureyşin köklü ailäsindändir. Soyu Hz. İbrahimä bağlanır. Atası Abdullah Haşim oğullarından olub, Abdulmüttälibin än sevimli övladı idi. Anası Äminä Zührä oğullarındandır (näslindändir). Här ikisi dä Mäkkäli olub, bir neçä köynäk sonra soyları birläşir.c) Hz. Peyğämbär süd anasının yanında:

Mäkkä äsilzadälärinin bir adäti var idi. Uşaqlarını ätrafdakı qäbilälärdän süd analarına verib baxdırırdılar. Çünki Mäkkänin havası isti olduğundan, uşaqlara çox da yaramırdı. Mäkkä ätrafında yaşayan qäbilälär zaman - zaman gälib ämizdirmäk üçün uşaq alırdılar. Sad qäbiläsindän olan Hälimä adında bir qadın ämizdirmäk üçün Mähämmädi almaq istädi. Ancaq yetim olduğunu öyränincä täräddüd elädi. Çünki bir yetimi ämizdirmäyin o qädär dä xeyirli bir iş olmayacağını düşündü. Ancaq sonradan bu yetimi götürdüyünä çox sevindi. Çünki bu yetim uşaq ona çox uğur gätirdi. Hälimä Onu öz övladından çox sevirdi. Şeyma adındakı qızı da Hz. Mähämmädi çox sevirdi. Onunla bacı-qardaş kimi dolanırdı. Daima bärabär oynayırdılar. Bütün ailä üzvläri bu yetim uşaqdan razı idi. Hälimänin äri Haris bir däfä belä dedi:

Hälimä, bu uşağın ayağı bizä düşdü. O, evimizä ayaq basandan bäri, davarımızın südü, südümüzün yağı çoxaldı. Evimizä bäräkät gäldi. Älimiz düzäldi. Män bu uşaqda bir başqalıq (qeyri-adilik) hiss ediräm.

Peyğämbärimiz çöldä, hämin ailänin yanında beş ilä qädär qalmışdı.

Hz. Peyğämbär süd anasını çox sayırdı. Hälimä ona baş çäkdiyi zaman, onu "Anacığım" deyäräk qarşılayar, ona çox hörmät göstärärdi. Bu ailäyä daima yardım etmişdir. Hz. Pey-ğämbär Xädicä ilä evländikdän sonra, Mäkkä ätrafında qıtlıq olmuşdu. Hälimä Mäkkäyä gäläräk Hz. Peyğämbäri tapdı. Yanında bir dävä, 40 baş qoyunla çölä, qäbiläsinin yanına qayıtdı. Bunları ona Peyğämbär bağışlamışdı.

Hz. Mähämmäd Äleyhüssälam süd anasını buraxıb Mäkkäyä, ailäsinin yanına gäldi. Anası Äminä ilä sadiq xidmät-çiläri Ümmü Eymän Onun üstündä äsirdilär. Onu äsän küläkdän belä qoruyurdular.d) Mädinäni ziyarät:

Peyğämbär Äfändimizin anasının Mädinädä qohumları var idi. Häm onları ziyarät etmäk, häm dä yetim övladına üzünü görmäk qismät olmadığı atasının mäzarını ziyarät etdirmäk mäqsädi ilä Mädinäyä getdi. Peyğämbärimiz o zaman altı yaşında idi. Dayılarının yanında bir aya qädär qonaq qaldılar. Atasının mäzarını ziyarät edärkän, yetim olmağın acısı bir daha täzäländi.

Müsafirlik bitincä anası, uşağı, yanlarında da sadiq xidmät-çiläri Ümmü Eymänlä Mäkkäyä getmäk üçün yola çıxdılar. Ata yurduna qızğın çölläri aşaraq dönäcäkdilär. Bir axşam yenä üfüqdä günäş batarkän, Mädinädän 23 mil cänubda yerläşän Ebva kändinä gäldilär. Gecäni orada keçirdilär. Burada ana xästäländi. Son däqiqälärini yaşadığını anladı. Yeganä övladını şäfqät dolu gözläri ilä süzdükdän sonra öpdü, öpdü; parçalanan bağrına basaraq, analığın bütün duyğuları ilä onu oxşadı. Bütün duyğularını ona vermäk istäyirdi. Hälä anasının boynundaykän atasını itirän bu uşaq, indi dä anasından mährum olacaqdı. Bu acını bütün varlığı ilä hiss edän ana, oğlunun mäs´um üzünä baxa-baxa bu anlamda bir şey söylädi:

"Här yeni köhnäläcäk vä här şey yox olub gedäcäkdir. Män dä öläcäyäm, ancaq bununçün qäm yemiräm, çünki tämiz bir uşaq doğdum, dünyaya bir böyük xeyirli varlıq buraxıram."

Bu sözlärdän sonra gözlärini yumdu. Ümmü Eymän uşağı götüräräk Mäkkäyä qayıtdı.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 922
favori
like
share