Mövzular:Raci hadisäsi,

Biri Maune faciäsi,

Beni Nadir savaşı,

Beni Müstalıq savaşı,

İfk hadisäsi.a) Raci hadisäsi:

Hicrätin 4cü ilindä Lihan qäbiläsinin qonşularından bir neçä adam gäläräk, onlara din öyrädäcäk müällimlär gön-därilmäsini istädilär. Hz. Peyğämbär altı adam göndärdi. Bunlar Raci deyilän yerä çatanda, xäyanätä qurban olduqlarını başa düşdülär. Yanlarındakılar bunları bütpäräst olan Lihanlılara täslim etdilär. Onlar da bunlardan dördünü şähid etdilär, ikisini dä Mäkkäyä aparıb bütpärästlärä satdılar. Bütpärästlär dä onları Bädirdä ölänlärä äväz olaraq öldürdülär.

Müsälmanlar bu altı şäxsin alçaqca bir xäyanätä uğramasına çox üzüldülär. Hz. Peyğämbärin şairi Häsän b. Sabit käskin märsiyäläri ilä bu kädärin tärcümanı oldu.b) Biri Maune faciäsi:

Yenä Hicrätin 4cü ili idi. Kilab qäbiläsindän Äbu Bära Peyğämbärimizin yanına gäläräk, qäbiläsinä bir neçä din öyrä-dicisi göndärilmäsini xahiş etdi. Peyğämbärimiz: "Män Näcidlilärä e´tibar etmiräm", -dedi. Bära Ona tä´minat verdi. Peyğämbärimiz bunun üçün Ashabı Suffadan (Quranı äzbär bilänlärdän) 40-a qädär adam göndärdi. Bunlar Maune quyusu deyilän yerä çatdıqda, içlärindän birini Tufeyl oğlu Amirenin yanına göndäräräk, Peyğämbärin mäktubunu ona verdilär. Amir isä mäktubu heç oxumadı. Ätrafındakı qäbilälärdän adam toplayaraq vä Äbu Bäranın da sözünä baxmayaraq, bu mürşidläri öldürmüşdülär. İçlärindän yalnız biri sağ olaraq qurtulmuş vä Mädinäyä gälmişdir. Mähz bä´zi qäbilälär verdikläri sözdän dönäräk belä xäyanät edärdilär. Çünki bütpärästlär vä yähudilär onları qızışdırırdı.c) Beni Nadir savaşı:

Yähudilär Uhuddan sonra Müsälmanları kiçiltmäyä başladılar. Müsälmanlarla bağladıqları anlaşmalara riayät etmädilär. Kubanın yaxınlığında Nadir oğulları yähudiläri yaşayırdı. Hz.Peyğämbär onların yanına getdi. Anlaşmalar üzrä iki kişinin ölümünä görä ödänmäli olan payı istädi. Aralarında bir dedi-qodu başladı. Mä´lum oldu ki, Peyğämbärä bir sui-qäsd hazırlayırmışlar. Peyğämbärimiz dä bundan xäbärdar oldu vä Mädi-näyä qayıtdı. Yähudilär här bähanä ilä Müsälmanları narahat edirdilär. Onun üçün Hz. Peyğämbär Muhammed b. Mesleme ilä onlara xäbär göndärdi ki, 10 gün müddätindä mämläkäti tärk edib başqa bir yerä getsinlär. Onlar buna razı oldular. Çünki günahkar idilär. Ancaq münafıkların (ikiüzlü) räisi olan İbni Übey xäbär göndäräräk onlara yardım edäcäyini bildirdi. Bunun üçün yähudilär çıxmamaq qärarına gäldilär. Müsälmanlar onların qalalarını mühasiräyä aldılar. Nähayät, täslim oldular. Silahlarından başqa, mallarını dävälärinä yükläyib getmälärinä izin verildi. Nadir oğullarından qalan ärazini Hz. Peyğämbär Mühacirlärä vermişdir. Änsardan fağır olan iki adama da yer vermişdir. Digärläri isä möhtac olmadıqlarından almamışdılar.

Hämin ildä Hz. Älinin oğlu Hz. Hüseyn doğuldu.

Hz. Peyğämbär Zeyd b. Sabitä İbrani dilini öyränmäsini ämr etmişdir. Çünki yähudilärä e´tibarı qalmadığından, onları tärcümäçi kimi işlätmäkdän vaz keçmişdi.d) Beni Mustalıq savaşı:

Mädinädän doqquz qonaq mäsafädä yaşayan Mustalıq oğulları Mädinäyä hücum etmäk niyyätindä idi. Hz. Peyğämbär bu häräkätin qarşısını yerindä almaq üçün oraya getdi. Bunların bir qismi dağıldı, bir qismi savaşa girdi. 600 äsir alındı, 2000 dävä, 5000 qoyun älä keçdi.e) İfk hadisäsi:

Bu savaşdan qayıdanda Hz. Aişä Validämiz çirkin bir iftiraya mä´ruz qalmışdır. Ämanät olaraq geyindiyi bir gärdänliyi yolda düşürdüyündän onu axtararkän geridä qalmış, ona rast gälän onu däväsinä alaraq karvana yetişdirmişdir. Fürsät axtaran münafıklar bunu dillärinä dolamışlar, Hz. Peyğämbärä, Hz.Aişäyä vä Müsälmanlara böhtançı sözlär uydurmuşdurlar. Nähayät, Hz. Aişänin bu iftiradan tämiz olduğuna dair ayälär enmiş, Müsälmanlar da sevinmişdir. Qurani-Kärim bunu açıq bir böhtan kimi qiymätländirir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 449
favori
like
share