Mövzular:Bütpärästlär vä yähudilär birläşir,

Mühasirä uzanınca,

Düşmänläri yerä särän qüvvä,

Kurayza oğullarının xäyanätinä görä verilän cäza:a) Bütpärästlär vä yähudilär birläşir:

Müsälmanlar rahat bir näfäs alma dövrünä girmişdilär. Mäkkälilär qorxudulmuş, qäbilälär sakitläşmiş, yähudilär tämizlänmişdi. Tam sükun içindä şirin bir häyat geçiräcäkläri bir zaman gälmişdi.

Äräblär qan davası intiqamını almaqdan äl çäkmäzlär. Yähudilärin dä Müsälmanlara nifräti var idi. Bu ikisi aralarında anlaşaraq çöldäki qäbilälärin bä´zilärini yoldan çıxartdılar. Mäsälän, Hayberin yarı gälirini Qatafan äräblärinä vä´d etdilär. Qureyş 4000 äsgär, 300 süvari, 1000 dävä verdi. Fezare oğulları bir çox piyada vä 1000 däväli göndärdi. Digär qäbilälär dä ällärindän gäläni etdilär. Beläcä 10.000 näfärlik bir ordu toplandı vä Äbu Süfyanın komandanlığı altında Mädinäyä doğru häräkät etdi.

Müsälmanlar bu xäbäri eşitdilär. Hz. Peyğämbär adäti üzrä adamlarını toplayıb väziyyäti müzakirä etdi. Mädinäni içäridän müdafiä etmäk qärarına gäldilär. Ancaq bu kafi deyildi. Sälman Farisinin täklifi üzrä şähärin ätraıfnda xändäk qazılaraq, düşmä-nin keçmäsinä ängäl olunması uyğun görüldü. Başda Peyğämbärimiz olmaq üzrä camaat can-başla çalışaraq altı günä xändäyi qazdı.

Xändäk qazılarkän böyük bir qaya çıxdı. Qayanı kimsä parçalaya bilmädi. Hz. Peyğämbär daşa bir vurdu, böyük bir parça qopdu, "Allahu Äkbär, Şamın köşklärini görüräm", -dedi. Bir kärä daha vurdu. "İranın ağ saraylarını görüräm", -dedi. Bir däfä daha vurdu, "Sänanın qapılarını görüräm", -dedi. Bunlar gäläcäyi aydınladan müjdälär idi vä beläcä häyata keçdi.

Qureyş ordusu Mädinäyä çatdığı zaman, xändäklä qarşılaşanda şaşırdı. Bu, onların bilmädiyi bir müdafiä üsulu idi. Qärargah quruldu, gözlämäyä başladılar. Müsälmanlar 3000 mücahidlä müdafiä olunurdular. Mühasirä uzanıb gedirdi. Äräblär belä şeylärä alışmamışdı. Onlar basqın edib nä tapırdılarsa, onu qarätlä götürmäyä alışmışdılar. Düşmän arasında şikayätlär başlandı. Bu zaman Nadir yähudilärinin räisi vä bu savaşın baş täşkilatçısı olan Huyey Kurayza yähudilärini tovlayaraq onları öz täräflärinä çäkdi: däniz kimi bir ordumuz var, Müsälmanların işini bu däfä bitiräcäyik, -dedi. Väziyyät doğrudan da çätin idi. Mädinäyä här täräfdän hücum edäcäkdilär.

Qurani-Kärim bu hadisänin mä´nasını belä başa salır:

Ävvälki kimi, düşmänlär üst täräfimizdän vä alt täräfimizdän gäläräk hücum etmişdilär. O hängamädä gözlär dönüb qalmış, can boğaza dayanmışdı. Müxtälif fikirlärä düşmüşdulär. Mähz o zaman mö´minlär sınaqdan çıxmış vä şiddätli bir sarsıntıya uğramışdılar" (Ahzab suräsi, Ayä: 10-11).b) Mühasirä uzanınca:

Mühasirä 20 gündür davam edir vä düşmän heç bir näticä äldä edä bilmirdi. Kurayza yähudilärinin düşmän täräfinä keç-mäsi dä bir näticä vermädi. Hava soyuq idi, yeyäcäkläri qalmamışdı. Nä olursa olsun, xändäyi keçmäk üçün hücuma keçdilär. Bir neçä näfär atları ilä xändäkdän tullandılar. Abdived oğlu adındakı pählävanın qarşısına Hz. Äli çıxdı. O, älindäki qalxanın parçalanmasına baxmayaraq, bir şahin kimi düşmänin başının üstünü aldı vä onu yerä särdi. Digärläri isä geri çäkilmäk mäcburiyyätindä qaldılar. Äbu Cähilin oğlu İkrimä qaçarkän mızrağını belä düşürdü... Ertäsi gün eyni şiddätli hücum edilmiş isä dä, bir näticä alınmamışdı.c) Düşmänläri yerä särän qüvvä:

Härbdä här çaräyä äl atırdılar. Düşmänin mühasiräsini aradan qaldırmaq üçün, Kurayza ilä müttäfiqlärini bir-birindän ayırmaq kafi idi. İki täräf bir-birindän şübhälänmäyä başlamışdı. Nuaym Sekafi adındakı e´tibarlı bir şäxs hälä Müsälman deyilkän, yaxşılıq etmäk mäqsädi ilä Kurayza ilä bütpärästlär arasına şübhä toxumu säpäräk onların arasını vurdu, bir-birlärinä inamları qalmadı. Äbu Süfyanın başında bir qorxu fırtınası qopmuşdu. Mähz o gecä bayırda qopan müdhiş bir fırtına düşmäni pärişan etmäyä bäs elädi. Qorxunc bir qasırğa ağacları qoparır, toz-torpağı düşmänin üz-gözünä çırpır, çadırları söküb atırdı. Göy gurultusu da bu väziyyätä qorxunc bir dähşät verir, bardaqdan tökülän kimi yağan yağış selläri isä här şeyi silib süpürürdü. Düşmänin içinä elä bir qorxu düşmüşdü ki, här şey onlara hücum edän kimi görünürdü. Allah täräfindän göndärilän bu bädbäxtlik düşmäni başıpozuqluğa uğratdı. Allahın nä qädär orduları vardır. Qurani-Kärim bunun mä´nasını belä açıqlayır:

"Ey iman edänlär! Allahın o ne´mätini yada salınız ki, ävvälki kimi, sizä qarşı äsgärlär gäldiyi zaman, biz onların üzärinä küläk vä sizin görmädiyiniz äsgärlär göndärmişdik" (Ahzab suräsi, Ayä 9).

Bu väziyyät qarşısında düşmän daha çox dayana bilmädi. O gecä çäkilib getdi. Häm dä o qädär tälaşlı getdi ki, baş komandan Äbu Süfyan däväsinin dizinin bağını açmağa belä vaxt tapmamışdı.

Sähär fırtına käsilmiş, düşmän qaçmışdı. Müsälmanlar onları bu fälakätdän qurtaran Allaha sonsuz hämdü sänalar (dualar) etdilär. Hz. Peyğämbär mö´minlärä bu xäbäri verdi:

Artıq növbä bizimdir, bundan sonra Qureyş bizä hücum edä bilmäz.d) Kurayza oğullarının xäyanätinä görä verilän cäza:

Kurayza yähudiläri än çätin zamanda ähdlärini pozaraq düşmänlä älbir olmuşdular. Allahın yardımı orada yetişmä-säydi, bütpärästlärlä birläşib Mädinädäkiläri qılıncdan keçiräcäk-dilär. İndi onların cäzasını vermäk vaxtı gälib çatmışdi. Hz. Pey-ğämbär bayrağı Hz. Äliyä verib, Kurayza yähudilärinin üzärinä hücum etdi. Yähudilär qalalarına çäkildilär. 25 gün mühasirädä qaldılar. Nähayät, täslim oldular. Hakim olaraq Sa´d İbni Muazı göstärdilär. O da: "Härbä qoşulanların e´dam edilmäsi, qadınların, uşaqların äsir alınması, malların qänimät sayılması" hökmünü verdi. Yähudilär bunu Tövrata da uyğun gördüklärindän qäbul etdilär.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 402
favori
like
share