Mövzular:Hayber fäthi,

Hz. Älinin qährämanlığı,

Yähudilärin tutumu.a) Hayber fäthi:

Hayber Mädinä vä Suriya yolu üzärindädir. Bura bağlıq-bağçalıq olan bir yerdir. Yähudilär orada yerläşmişdi. Onların 7 qalası var idi. Mädinädän sürgün edilän yähudilärin bir qismi buraya gälmişdi. Hayber yähudilärinin räisi olan Yäsir Mädinäyä hücum etmäk üçün bir plan hazırlamışdı. Hz. Peyğämbär Abdullah b. Revahanı göndäräräk, Hayberlä bir anlaşma bağlamağı täklif etdi. Ancaq onlar buna razı olmadılar. Müsälmanlara hücum etmäk üçün, Qatafan äräbläri ilä anlaşdılar. Müsäl-manlar düşmän häräkätä keçmäzdän öncä, onu qabaqlamaq üçün 1600 näfärlik mücahidlä Mädinädän yola çıxdılar vä 150 km. mäsafäni üç gündä qät edäräk, Hayberä gälib çatdılar. Yolda äshab (Peyğämbärin adamları) yüksäk säslä bağıraraq, täkbir (Allahu Äkbär) gätirirdilär. Peyğämbärimiz onlara: "Yavaş söyläyiniz. Siz uzaq vä ya kar bir varlığa xitab etmäyirsiniz. Allah sizä çox yaxındır", deyä buyurdu.

Qarşılarında Müsälmanları görän Hayberlilär qalalarına çäkildilär.

Orduya bä´zi qadınlar da qoşulmuşdu. Hz. Peyğämbärä:

Äsgärä yardım etmäk, xästälärä därman vermäk, döyüş meydanına su daşımaq üçün gedirik, -demişdilär. Bunlar adätän säyyar xästäxana väzifäsini yerinä yetirmişdilär.

Hz. Peyğämbär Hayberä girärkän, belä bir dua etmişdir:

"Ya Räbb! Biz Sändän bu ölkänin ähalisinin, bu ölkädäki här şeyin yaxşılığını istäyirik. Onun ähalisinin vä içindäki här şeyin şärindän sänä sığınırıq."b) Hz. Älinin qährämanlığı:

Hz. Peyğämbär anlaşma täklif etdi. Räisläri olan Mişkäm oğlu Sallam rä´d etdi. Bundan sonra döyüş başlandı. Äräblärin min igidä äväz saydıqları mäşhur yähudi pählävanı Merhab var idi. Çarpışmalar çox şiddätli olurdu. Hz. Äli burada çox böyük qährämanlıq göstärmiş, älindän qalxanı düşüncä, älinä keçän bir qapını qalxan kimi istifadä edäräk, döyüşmäyä davam etmiş vä qalanı almışdır. Qalalar bir-bir täslim olurdu. Än çätin olan Kamus qalasına növbä gälincä, yenä Hz. Äli buranın komandanı olan Merhabı yerä säräräk "Hayber Fatihi" adını qazandı (Allah Ondan vä cümläsindän razı olsun).c) Yähudilärin tutumu:

Yähudilär barış istädilär. Burada bir äkinçi kimi oturacaq vä mähsullarının yarısını Müsälmanlara veräcäkdilär. Bu, qäbul olundu. Yähudilärlä yaxşı räftar edildi. Hayberdä yähudilärin bir ziyafät veräräk, Hz. Peyğämbäri zähärlämäyä cähd göstärmä-lärini tarixlär yazmaqdadır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 526
favori
like
share