Mövzular:Kä´bäni ziyarät,

Müsälmanların yüksäk äxlaqı,

Xalid b. Välid vä Amrın müsälman olmaları.a) Kä´bäni ziyarät:

Bir öl öncä yazılan anlaşmaya görä, Müsälmanlar bu il Mäkkäyä gedäcäk, Kä´bäi Müäzzämäni ziyarät edäcäkdilär. Zilqä´dä ayı girincä, Hz. Peyğämbär Müsälmanlara Kä´bäyä ziyarätä getmäk üçün hazırlaşmalarını tapşırdı. Bütün Müsälmanlar buna sevindilär. Mühacirlär doğulub böyüdükläri yurdlarına gedäcäkdilär. Anlaşmaya görä Mäkkäyä silahlı girmäyäcäkdilär, yalnız yol üçün lazım olan qılıncları qınlarında taxılı olacaqdı. 2000 Müsälman beläcä yola çıxdı.

Qureyşlilär Müsälmaların gäldiyini bilincä şähäri boşaltdılar, ätrafdakı täpälärdä çadır qurdular. Uzaqdan Müsälmanları müşahidä edirdilär. Häzin bir lövhä idi: 7 il öncä Qureyş ulularının öldürmäyä and içdikläri o şäxs, täkbaşına ölüm çevräsini yararaq aralarından çıxmış, uzaq bir diyara getmişdi. Böyük Allahın kömäyi ilä başladığı müqäddäs davasını davam etdirmiş, Onun haqq dä´vätini eşidän böyük bir xalq kütläsinin önünä düşmüş, indi dä şähärä girirdi!...b) Müsälmanların yüksäk äxlaqı:

Mäkkälilär Mädinänin havası Müsälmanlara düşmädiyindän, onların zäif düşdüklärini söylämişdilär. Bunun yalan olduğunu göstärmäk üçün, Hz. Peyğämbär başını dimdik tutaraq qaça-qaça getdi. Digärläri dä hämin häräkäti täkrarladılar. Bütpärästlärä acıq verdilär. Ziyarät vä Kä´bänin başına dolanma işi tamamlanan kimi, qurbanlarını käsdilär.c) Xalid B. Välid vä Amrın müsälman olmaları:

Müsälmanların Mäkkä ziyaräti Qureyş üzärindä çox yaxşı tä´sir bağışladı. Müsälmanların tämizliyini, äxlaqlarının gözälliyini, İslam Dininin ucalığını gözläri ilä gördülär. Välid oğlu Xalid Müsälman olmaq qärarına gäldi vä bu fikrini Qureyşdän gizlätmäyä heç bir lüzum görmäyäräk onlara:

Ağlı başında olan här käs anladı ki, Mähämmäd cadugär vä ya şair deyildir. O, haqq Peyğämbärdir. Ona Väyh olunan Allah kälamıdır, -dedi.

Äbu Cähilin oğlu İkrime Xalidin sözlärinä belä cavab verdi:

Sändämi atalarının dinindän dönürsän?Sabii (ulduzlara inanan) olursanmı?

Män Sabii olumuram, Müsälman oluram.

Qureyş içindä bu sözü söylämämäli olan bir adam vardırsa, o da sän olmalısan!

Niyä?

Necä yä´ni niyä? Müsälmanlar atanın şäräfini tapdaladılar, ämini, ämin oğlunu öldürdülär. Män sändän belä şeylär gözlämäzdim.

Bunlar cahillik näticäsindä baş verän şeylärdır. Män häqiqäti anladıqdan sonra, Müsälman oluram.

Äbu Süfyan Xalidin bu qärarını eşidincä, därhal Xalidi tapdı. Vä bu xäbärin doğru olduğunu öyränincä, Äbu Süfyan hirsländi vä:

Ägär bunun doğruluğuna inansaydım, Mähämmäddän öncä säni yaxalayardım, -dedi.

Xalid ona belä bir cavab verdi:

Doğru söyläyiräm vä sänin äksinä olaraq Müsälman oluram.

Xalid bir pärvanä kimi İslama birläşdi vä Mädinäyä yola düşdü. Yolda As oğlu Amrla rastlaşdı, ona da Müsälmanlığı qäbul etmäk üçün getdiyini söylädi. O da eyni fikrä gäldiyini, İslamiyyäti qäbul etmäyi qärara aldığını söylädi. Här ikisi birlikdä Mädinäyä getdilär. Vä Hz. Peyğämbärin hüzuruna gäläräk Müsälmanlığı qäbul etdilär.

Xalid Qureyşin süvari komandanı idi. Uhud döyüşündä Qureyşä qäläbä qazandıran o idi. Bu däyärli komandan bundan sonra İslama xidmät edäcäk vä Mute döyüşündä äsgäri mäharätini göstäräräk, Müsälmanları mäğlubiyyätdän xilas edä-cäkdir. Hz. Peyğämbär Ona "Seyfullah" -Allahın Qılıncı adını verdi.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 426
favori
like
share