Mövzular:Müsälmanların Şimala doğru häräkäti,

Xalidin äsgäri dühası,

Cäfäri Tayyarın ailäsinä täsälli.a) Müsälmanların Şimala doğru häräkäti:

Mute Suriyadadır. Rumlarla ilk döyüş burada oldu. Suriyadakı xristian äräblär Hz. Peyğämbärin göndärdiyi adamları pis qarşılamışdılar. İslamiyyäti o täräflärä dä hiss etdirmäk lazım idi. Hicrätin 8-ci ilindä Hz. Peyğämbär 3000 näfärlik bir orunu Xaris oğlu Zeydin komandanlığında Suriyaya göndärdi. Zeyd azad bir kölä idi. Äshabın (Hz. Peyğämbärin adamlarının) böyüklärinin olduğu bir ordunun başına onu komandan keçirmäk İslamın gätirdiyi bärabärliyin bir nümunäsidir. Bu, bärabärlik prinsipinin häyata keçirilmäsidir. Prinsiplär mücärräd halda olarsa, bir şey qazandırmaz, quru bir sözdän ibarät olaraq qalar. Hz. Pey-ğämbär bayrağı Zeydä verärkän belä dedi:

Ägär Zeyd şähid olarsa, Cäfäri Tayyar komandanlığı götürsün, o da şähid olarsa, Abdullah İbni Revaha onun yerinä keçsin.

Bundan sonra Hz. Peyğämbär äsgärlärä belä bir tä´limat verdi:

"Gadınlara, uşaqlara, qocalara vä korlara qarşı ehtiyatlı olun, onları öldürmäyin, evläri yandırıb täläf etmäyin, ağacları käsib, täxribatla mäşğul olmayın."

İslam ordusunun häräkätini eşidän Qeysärin Suriyadakı valisi 100.000 näfärlik qüvvätli bir ordu topladı. Ordunun başında Qeysärin qardaşı Teodor dururdu.

İslam Ordusu qarşısında belä bir qüvvätli ordunu görüncä täräddüd etdi. Düşmän tam tächizatlı idi. Ancaq geri dönmäk dä olmazdı. Onun üçün Mutedä savaşa girdilär. 100.000 näfärin qarşısında 3000 mücahid ölümü saymayaraq döyüşürdü. Zeyd şähid oldu. Bayrağı Cäfäri Tayyar aldı. İman dolu köksünü düşmänin oxlarına qarşı gäräräk qährämancasına iräli atıldı. Sağ äli käsilincä, bayrağı sol älinä aldı. O da qopunca, bayrağa sarıldı vä onu yerä düşürmädi. Bu halda şähid oldu. Hz. Pey-ğämbär onun döyüşdä käsilän qollarına äväz olaraq iki qanad verildiyini vä beläcä mäläklärlä uçduğunu xäbär verdi. Bu ağır väziyyätdä ordunun başına Välid oğlu Xalidi keçirdilär. O, dağılmaq üzrä olan äsgärläri yüksäk bir täpäyä topladı, onları ruhlandırdı. Elä qährämancasına döyüşdü ki, o gün älindä doqquz qılıncın parçalandığını söylädilär. Düşmän bu bir ovuc qährä-manın bu däräcäyä qädär dayanmasına heyrät etdi vä gözü qorxdu. Düşmänin Müsälmanların sayı haqqında bir mä´lumatı yox idi.b) Xalidin äsgäri dühası:

Ertäsi gün Xalid äsgäri dühasını göstäräräk, belä bir iş gördü: arxa qüvväläri qabağa, sağ qanadı sola, sol qanadı sağa keçirdi. Düşmän här bir dästäsinin qarşısında dünän gördüyü äsgärdän başqa bir äsgär görüncä, Müsälmanlara kömäk gäldiyini fikirläşdi. Cünki vuruşma onların gözünü onsuz da qorxutmuşdu. Müsälmanların sayı haqqında bir mä´lumatları da olmadığından, bir az geri çäkilib väziyyäti gözdän keçirmäk haqqında fikirläşdilär. Hämin vaxtda Xalidin hücum ämri vermäsi düşmäni büsbütün qorxutdu. Düşmän geri çäkilmäyä başladı. Xalid bunu bir fürsät hesab edäräk, qivvälärini därhal geri çäkdi. Beläcä qalib vä mäğlub mä´lum olmadan hämin savaş sona çatdı. Duşmän Müsälmanları arxadan tä´qib etmäyä cäsarät göstärmädi. Xalidin äsgäri mäharäti sayäsindä 3000 näfärlik İslam Ordusu, 100.000 näfärlik düşmändän qurtulmuş oldu.c) Cäfäri Tayyarın ailäsinä täsälli:

Hz. Peyğämbär Cäfärin ölümünä çox täässüfländi. Bu müsibätli günlärdä Cäfärin ailäsinä yemäk hazırlayıb göndärmäyi ailäsinä tapşırdı. Qara günlärdä Müsälmanların qonşularına kömäk etmäsi buradan qalmışdır. Bu härbdä ilk şähid Zeyd idi. Zeydin qızını görändä, göz yaşlarını saxlaya bilmädi. Zeydin qızı:

Bu nädir, ya Räsulallah, Sändämi ağlayırsan? deyincä:

Bu, dostun dost üçün göz yaşı tökmäsidir, -dedi.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 928
favori
like
share