Mövzular:Xästäliyi,

Näyi varsa sädäqä verir,

Kärimäläri Hz. Fatma ilä başbaşa,

Räfiqi Alaya: Uca Dosta,

Son väzifänin ifası.a) Xästäliyi:

Vida Häccindän Mädinäyä döndükdän bir müddät sonra, Hz. Peyğämbär xästäländi. Onsuz da Maidä suräsinin 3cü ayäsi nazil olduğu vaxt, äshabından bir qismi Onun häyatının sona yaxınlaşdığını sezmişdi. Çünki dinin tamamlanması, Peyğämbärin dä väzifäsinin sona çatması demäk idi. Hz. Pey-ğämbärin häyatı çox nizamlı idi, sağlamlıq qaydalarına son däräcä däqiqliklä riayät edärdi. Tämizliyä çox ähämiyyät verirdi. Bütün öyüdlärindä bunları äshabına öyrätdiyi kimi, özü dä ciddiyyätlä icra edärdi. Ancaq bu dünyadakı häyat keçäridir.

Hz. Peyğämbär bu fani alämdän köçäcäyi zamanın yaxınlaşdığını anladı. Hicrätin 11-ci ili girmişdi. Säfär ayının 19-cu gecäsi kimsäyä sezdirmädän Baki qäbiristanlığına gedäräk orada yatan äshabını (yaxınlarını) salamladı vä yaxında biz dä aranızda olacağıq, -dedi. Qäbiristanlıqdan geri döndükdän sonra xästäliyi artdı. Hz. Aişä Ona, "Vah başım" deyäräk başının ağrıdığını söylädi. Ona belä bir cavab verdi:

Sänin deyil Aişä, äsl mänim vah başım!

Xästälik gündän-günä artırdı. Buna baxmayaraq, Mäscidä gedib namazda imam olurdu. Bir gün özünü çox pis hiss edändä, Hz. Äbu Bäkirin camaata imam olmasını ämr etdi. Äbu Bäkir üç gün imamlıq elädi.b) Näyi varsa sädäqä verir:

Xästäländiyi zaman yanında 7 dirhäm pulu var idi. Bunları sädäqä olaraq paylaşdırdı. Rähmätä gedändä nağd olaraq heç pulu qalmadı. Bir az ev äşyası vä malı var idi. Zövcälärinin paylarını ayırdıqdan sonra, qalanını yoxsullara, dilänçilärä verilmäk üçün väsiyyät etdi. Sonraya heç nä saxlamadı.c) Kärimäläri Hz. Fatma ilä başbaşa:

Hz. Fatma här gün gäläräk, Hz. Aişänin otağında yatan atasına baş çäkärdi. Häyatda yaşayan täk övladı o idi. Bir däfä Fatma:

Kim bilir atacığım nä äziyyätlär çäkir, deyincä:

Atasının äziz balası, bu gündän sonra atacığın daha heç äziyyät çäkmäyäcäk, cavabını verdi.

Bu söz bu kädär dünyasından köçäcäyinä işarä idi.

Xästäliyi äsnasında bir neçä däfä äshabına (yaxın adamlarına) näsihät verdi. Änsar ilä Mühacirlärin bir qardaş kimi dolanmalarını tövsiyä elädi.

"Mänim dünyadan köçmäyim haqqında fikirläşib, tälaş eläyirmişsiniz! Här hansı bir Peyğämbär ümmäti içindä äbädi qaldımı ki, män dä qalım? Män Haqq Taalaya qovuşacağam vä buna hamınızdan çox layiqäm... Män sizä qarşı mehriban vä märhämätliyäm. Sizlär yenä mänä qovuşacaqsınız. Görüşäcäyimiz yer Havzı Kövsär (Dirilik suyu hovuzu) känarıdır. Här kim orada mäninmlä görüşmäk istäyirsä, älini vä dilini dinc tutsun. Män xäbärimi aldım, Allaha qovuşuram..."d) Räfiqi Alaya: Uca Dosta:

8 İyuna uyğun gälän Räbiülävväl ayının Bazar ertäsi sabahı, Peyğämbär xästäliyinin bir az yüngülläşdiyini hiss elädi. Sabah namazını Mäsciddä Äbu Bäkirin arxasında qıldı. Otağına gälincä xästäliyi şiddätländi. Günorta namazına az qalmışdı: "Ya Räbb! Ölüm şiddätinä qarşı mänä yüngüllük ver, canımı asanlıqla al" deyä dua edirdi. Başı Hz. Aişänin qucağında idi. Yanında bir qabda soyuq su var idi. Älini suya batırıb mübaräk üzünü särinlädirdi. İyunun isti günlärindän biri, göy üzü saf, här täräf sakit, dünyanın ilk yaranış günündä olduğu kimi här şey durğun. Mübaräk barmağı ilä yuxarıya doğru işarä etdi: "Räfiqi Alaya - Uca Dosta" deyäräk gözlärini sämaya çevirdi. Vä ruhu äbädi alämä uçdu.

Ölümün dä häyatın kimi tämiz vä pakdır ya Räsulallah!e) Son väzifänin ifası:

Ashabı Kiram (Äsli Näcabäti) acı xäbäri göz yaşları içindä öyrändi. Mädinäi Münävväräni (işıqlı Mädinäni) matäm havası bürüdü. Bä´ziläri buna inanmaq istämirdi. Hz. Äbu Bäkir:

"Kim ki Mähämmädä ibadät edirsä, bilmiş olsun ki, Mähämmäd ölmüşdür. Kim ki Allaha ibadät edirsä, bilsin ki, Allah daimi vä äbädidir" deyäräk äsl häqiqäti izah elädi. Vä Äli İmran Suräsinin 144-cü ayäti kärimäsini oxudu.

Hz. Äli, Abbas vä oğlu Fazl, Zeydin oğlu Üsame cänazänin yuyulması ilä mäşğul oldular. Hz. Äli yudu, digärläri isä kömäk etdilär. Harada däfn olunacağı müzakirä edildi. Bä´ziläri Mäkkädä, bä´ziläri dä Hz. Peyğämbärin yeri olan Qüdsdä däfn olunmasını iräli sürdülär. Hz. Äbu Bäkir:

Peyğämbärlär öldükläri yerdä däfn olunurlar, -dedi.

Vä Hz. Aişänin otağında mäzar qazılaraq çärşänbä gününün axşamı Ravzai Mutaharaya (Peyğämbärin müqäddäs tabutuna) qoyuldu.

Cänazä namazı qruplar halında qılındı. Ävvälcä kişilär, sonra qadınlar, daha sonra isä uşaqlar säf-säf olaraq Peyğämbärläri üçün dini väzifälärini yerinä yetirdilär.

(O uca Peyğämbärä, Onun Näsil vä Näcabätinä salat (namaz) vä salam olsun).

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 391
favori
like
share