İslama giriş imanla häyata keçir. İman Allah-Taalanın Häzräti Mähämmädä göndärdiyi, Onun da insanlara täbliğ etdiyi qäti olaraq bilinän şeylärin hamısına täräddüd etmädän inanmaq vä täsdiq etmäk demäkdir.

İmanın äsasını mähz bu qäbul vä täsdiq täşkil edir. Müsälman olmaq istäyän här bir insan bu qäbul vä täsdiqini "Şähadät ediräm ki, Allahdan başqa Tanrı yoxdur vä yenä şähadät ediräm ki, Häzräti Mähämmäd Onun qulu vä elçisidir" mänasını verän "Äşhädü än la ilahä illällah vä äşhädü ännä Muhammeden abdühü vä räsulüh" cümläsi ilä izah edir. Bu cümläyä "Kälimeyi-Şähadät" deyilir.

İman biläräk, istäyäräk, mänimsäyäräk inanmaqdır. Bir insan üräkdän inanmadığı halda, dili ilä bu cümläni söyläsä dä iman etmiş hesab olunmaz. Kälimeyi-Şähadäti söyläyän bir insan axırıncı ilahi kitab olan Qurani-Kärimi vä Allahın son Peyğämbäri Häzräti Mähämmädä vähy yolu ilä bildirdiyi, onun da insanlara täbliğ etdiyi här şeyi tamamilä qäbul etmiş sayılır. Buna görä dä, Allahın varlığına vä birliyinä imanın yanında; Mäläklärin varlığına, Allahın göndärdiyi kitabların häqiqät olduğuna, peyğämbärlärä, Axirät gününä, här şeyin Allahın iradäsiylä ortaya çıxdığına, bir sözlä Qurani-Kärimin vä Peyğämbärimiz Häzräti-Mähämmädin qäti vä däqiq olaraq bildirdiyi şeylärin hamısına inanmaq imanın şärtläridir. "Kälimeyi-Şähadät" bunların hamısının qäbul vä täsdiq edildiyini ifadä edän bir cümlädir. Buna görä dä, Kälimeyi-Şähadät İslama girmäk üçün müqavilä bağlamaq kimi bir şeydir. Bu müqaviläni bağlayan insan Allaha böyük bir söz vermiş, Onun ämrlärini qeyd-şärtsiz qäbul edib yerinä yetirmäyi, qadağan etdiyi şeylärdän uzaq durmağı qäbul etmiş olur.

Kälimeyi-Şähadäti söyläyäräk bağladığımız müqaviläyä bütün mäxluqat şahid olur. Ägär bu müqaviläni pozsaq, sözümüzdän döndüyümüzü vä yaxud müqaviläyä äks häräkät etdiyimizi görän yer üzündäki vä göy üzündäki här şey Allahın hüzurunda äleyhimizä şahidlik edäcäkdir.

Bütün bunlarla bärabär, bu müqavilä ilä müsälman bir cämiyyätin üzvü halına gälmiş oluruq. Müsälmanlarla evlänmä, zäkat alma vä vermä, müsälmanlarla här cür hämräylik bu müqavilänin tärkibinä daxildir.

İman etmäk üçün heç kim mäcbur edilä bilmäz. İslam dininä girmäk istäyän här bir insan öz arzusu ilä girir. İman etmämişdän ävväl araşdırılır, insanın beynindäki här cür şübhänin cavabı axtarılır. Ancaq iman elädikdän sonra, yaxşı bir mömin vä müsälman olmaq üçün insan öz üräyindän bütün täräddüdläri çıxarıb atmalıdır. Çünki imanla täräddüd bir yerdä ola bilmäz. Buna görä dä iman insanın qälbinin därinliklärindä elä bir yer tapmalıdır ki, onu İslama uyğun olmayan häräkätlärdän çäkindirä bilsin, onun zehninin, äxlaqının vä davranışlarının İslama görä formalaşmasını tämin etsin.

İslama girmäk üçün heç bir vasitäçiyä ehtiyac yoxdur. Här bir insan yuxarıdakılara inanmaq şärti ilä öz-özünä İslama girä bilär. Burada başqaları ancaq ona bilgi veräräk yardım edä bilärlär.

İslamı qäbul edän bir insan tam bir inanc paklığını tämin edän mänbä äldä edir. Bu qädär ähämiyyätli olan inanc däyişikliyindän sonra, ilk fürsätdä qüsl (boy dästämazı) alınmalıdır. Qüsl aşağıda izah ediläcäkdir.İslamI öyränmä

Ävvälcä başqa bir dinä mänsub ikän vä yaxud da dini bir inancı yox ikän müsälman olan bir insanın häyatındakı ähämiyyätli dönüş nöqtäsi, şübhäsiz ki, İslam dininä girdiyi andır. Bu, elä bir andır ki, keçmişin bütün günahlarını silir vä müsälman olan insanın häyatında tärtämiz vä ağappaq bir sähifä açır. Beläliklä, bu tärtämiz sähifänin kirlänmämäsi vä başlanğıcın yaxşı olması, o insanın dünya vä axirät säadäti baxımından çox böyük ähämiyyät daşıyır.

Zärrä qädär täräddüdä yer vermädän tämiz bir imanla İslam dininä girdikdän sonra, İslamı düzgün bir şäkildä öyränmäyä çalışmaq lazımdır. Çünki İslamın äsas vä äväzedilmäz doktrinalarını bilmädän onu sözün äsl mänasında yaşamaq mümkün deyildir. Häqiqi bir mömin İslamı yaxşı tanımalı, ona şüurlu formada sarılmalı vä onu häyata keçirmäyä çalışmalıdır.

Än yaxşı mömin Allaha qarşı än yüksäk hörmäti göstärän müsälmandır. Allaha qarşı än yaxşı hörmäti göstärä bilmäk, İslami terminlä desäk, zahidlärdän biri olmaq üçün, zahid olmağın necä mümkün olduğunu bilmäk lazımdır. Biliksiz bir şäkildä İslamı häyata keçirtmäk än azı istänilän säviyyädä häyata keçirtmäk mümkün ola bilmäz. Bu, işıq olmadan gecä zülmät qaranlıqda yol getmäyä oxşayar. Belä bir adam yoldakı işaräläri görä bilmäz vä böyük bir ehtimalla färqindä olmadan yoldan çıxar vä yaxud bir çuxura düşär. Mähz buna görä dä heç olmasa minimum säviyyädä näyin düzgün, näyin sähv olduğunu başa düşä biläcäk, kimin doğru kimin yanlış söylädiyini sezä biläcäk säviyyädä dä olsa bir İslami bilik eldä etmäyä çalışmaq lazımdır.

Az-çox İslami bir biliyä sahib olan insan İslamın aydınlıq yolunu görä bilär. Küfrün, çoxallahlılığın, äxlaqsızlığın İslama äks olan cähätlärini başa düşär. Än azı, ona rähbärlik etmäk istäyän insanların hansının rähbärlik edib, hansının edä bilmädiyini ayırd edä bilär.

Dövrümüzdä, täässüf ki, müsälmanların çoxu İslamın gözälliklärini öz häyatlarında äks etdirä bilmämişdir. Çünki onlar da İslamı kifayät qädär öyränä bilmäyiblär. Bu säbäblä dä, yalnız bu günkü müsälman cämiyyätläri täqlid edäräk İslamı düzgün bir şäkildä häyata keçirtmäk mümkün deyildir.

Qurani-Kärim onu oxumaları, başa düşmäläri, içindäkilärä uyğun häräkät etmäläri vä prinsiplärini häyata keçirtmäläri mäqsädilä insanlara göndärilmişdir. Peyğämbärimiz özü dä İslamın necä häyata keçiriläcäyini şäxsän yaşayaraq vä başa salaraq göstärmişdir. Elä isä, bir müsälman Qurani-Kärimi vä Peyğämbärimizin İslamı häyata keçirmä tärzini öyränmälidir ki, tam mänası ilä Allaha täslim ola bilsin vä axırıncı Peyğämbärdän nümunä götürä bilsin.

Müsälman İslamı doğru mänbälärdän doğru bir şäkildä öyränmälidir. Bunun üçün İslamı yaxşı bilän insanların rähbärliyindän istifadä etmäk än qısa yoldur.

İslamı öyränärkän müäyyän bir sıraya riayät edilmäli, öyränmäyä özünü maraqlandıran mövzulardan başlanılmalıdır. Bir müsälmanı färdi olaraq maraqlandıran ilk mövzular yerinä yetirmäli olduğu färzlär vä uzaq durmalı olduğu haramlardır. Färzlärin başında müsälman olduğu gündän etibarän qılmalı olduğu beş vaxt namaz gälir. Yeni İslam dininä girmiş olan bir müsälman, digär müsälmanların kömäyindän praktiki olaraq istifadä edär vä ävvälcä gündälik bir ibadät olan namazları qılmağa başlayar; bundan sonra yavaş-yavaş äksikliklärini düzältmäyä, lazım olanları öyränmäyä vä namazı bütün qaydalarına uyğun olaraq qılmağa cähd edär.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 565
favori
like
share