Ävvälki hissädä İslamı öyränmäyin ähämiyyätindän bähs etdik. İslamı öyränmäkdäki mäqsäd, onu häyata keçirtmäkdir. Çünki häyata keçirilmäyän bir biliyin heç bir qiymäti yoxdur. Äldä edilän biliklär häyata keçirilärsä, bir mänası olar.

İslam dininä aid bilikläri äldä etdiyi halda, bunları häyata keçirtmäyän bir müsälmanın halı öz xästäliyi ilä älaqädar reseptdäki därmanları çox yaxşı bilän, lakin bu därmanları qäbul etmäyän insanın halına oxşayar.

İnandığı halda, bu inancını häyata keçirmäyän bir insan, ağlında gözäl-gözäl şeylär planlayıb bunları tätbiq etmäyän insan kimidir.

İmanı sağlam bir şäkildä mühafizä etmäk, dünya vä axirätdä xoşbäxtliyä çatmaq vä hüzurlu yaşamaq üçün mömin Allahla mänävi älaqä qurmalı vä bu älaqäni davam etdirmälidir. Çünki insan Allahı biläräk vä Ona ibadät edäräk häqiqi hüzura qovuşa bilär. Yoxsa ruhunda daima bir boşluq vä sıxıntı hiss edär. Yuxarıda göstärildiyi kimi, fiziki varlığımızı sağlam bir şäkildä qorumaq üçün yemäk, içmäk, yatmaq kimi bir sıra bioloji ehtiyaclarımızı tämin etmäk mäcburiyyätindäyik. Mähz bunun kimi, ruhumuzun canlılığını saxlaya bilmäk vä ruhi qabiliyyätlärimizi inkişaf etdirä bilmäk üçün dä ibadätä ehtiyacımız vardır.

Kälimeyi-Şähadäti gätirdikdän sonra, imanın şärtlärini yerinä yetirmämäk bir ziddiyyät olar. Rahat ola bilmäk üçün ziddiyyätlärdän xilas olmaq lazımdır. Çünki ziddiyyätlär içäisindä çabalayan bir şäxsin rahat olması mümkün deyildir.

Müsälmanlıq bir geyim vä şäkil däyişdirmäkdän vä ya mücärräd bäzi sözlär danışmaqdan ibarät deyildir. O, bir zehniyyätdir. Mähz buna görä dä, mömin Allahın öz axırıncı peyğämbäri Häzräti Mähämmädlä kamala çatdırdığı dini sämimi qälbdän qäbul edäräk onu häyata keçirmäyä cähd edir.

İbadät müsälman olduğunu söyläyän bir insanın öz iddiasında sadiq olub-olmadığını ortaya qoyan än ähämiyyätli amillärdän biridir. Çünki iman etdikdän sonra ibadät etmäk ehtiyacı öz-özlüyündän ortaya çıxar. Bizi yoxdan yaradan, minbir növ nemätä çatdıran, biliyi, gücü bütün dünyanı ähatä edän, sonsuz bir qüvvätin varlığını qäbul edib, Ona qarşı äbädi bir heyranlıq, minnätdarlıq hiss etmämäk mümkündürmü? Mähz ibadät qulun bu heyranlığını vä minnätini ifadä edän bir vasitädir.

İbadät yalnız bäzi şäkillärä, zahiri görünüşä bağlı häräkätlärdän ibarät deyildir. İbadätdä äsas olan mahiyyätdir, därk etmäkdir. Därk etmädän yerinä yetirilän ibadätin içi boşdur.

Sämimi bir mömin här häräkätinin vä davranışının Allahın rizasına uyğun olub - olmadığını näzärä alır. Belä etdiyi täqdirdä yerinä yetirdiyi här şärän häräkät bir ibadät hökmü qazanır.

İslama görä, İslam dininä girärkän, ibadät edärkän, dua edärkän här hansı bir vasitäçiyä ehtiyac yoxdur. Här bir insan Allaha birbaşa äl açıb yalvara bilär. İbadät dä edä bilär. Günahları bağışlamaq sälahiyyäti dä ancaq Uca Allaha aiddir. Allahdan başqa heç kim günah bağışlaya bilmäz.

İrälidäki sähifälärdä İslamdakı ibadätlärlä älaqädar qısa mälumat veriläcäkdir.

İslam äxlaqı ilä äxlaqlanmaq (äxlaq sahibi olmaq) da İslamı yaşamağın än vacib şärtlärindän biridir. Demäk olar ki, başqa heç bir dindä vä heç bir fikir sistemindä gözäl äxlaqa İslamdakı qädär ähämiyyät verilmämişdir. Hätta Peyğämbärimiz belä buyurmuşdur: "Män ancaq äxlaqi fäzilätläri tamamlamaq üçün göndärildim". Buna görä dä müsälmanın öz äxlaqını gözälläşdirmäsi, onun än äsas mäqsädlärindän biri olmalıdır. Buna görä dä mömin İslamın ondan istädiyi şäxsi vä ictimai väzifäläri öyränmäk vä bu yolla gözäl häräkätlärä adät edäräk pis värdişlärdän uzaq durmaq mäcburiyyätindädir.

İslam äxlaqı ilä älaqädar olaraq aşağıda qısa mälumat veriläcäkdir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 418
favori
like
share