Susuzluqdan dodaqları çatlamış olan bir şäxsin särin sulu bir bulağa çatıb, doyunca su içdikdän sonra, özü kimi susuzluq çäkdiyini bildiyi digär insanları da o bulağa çatdırmaq üçün cähd göstärmämäsi mümkün deyildir. Bunun kimi, häqiqätän İslam dininä üräkdän inanmış vä bu dinin necä bir şäffaf bulaq olduğunu görmüş bir şäxsin, ägär älindän gälirsä, hämin mänbäyä başqalarını da çatdırmaq üçün çalışması dini bir väzifädir.

Sämimi-qälbdän inandığı vä qäbul etdiyi son haqq din olan İslamı, täzyiq göstärmädän vä mäcbur etmädän başqa insanlara da çatdırmaq vä bu yolda märuz qaldığı çätinliklärä sinä gärmäk här bir müsälmanın väzifäsidir. Başqa dinlärdän vä yaxud düşüncä sistemlärindän İslama keçän insanlar ävvälcä mänsubu olduqları dini vä yaxud düşüncä sistemini daha yaxşı tanıdıqları üçün, müsälman cämiyyätindä böyüyüb boya-başa çatanlardan bu mövzuda daha bacarıqlı ola bilärlär. Onlar Peyğämbäimizin Häzräti Äliyä verdiyi bu müjdäyä qovuşa bilärlär:

"Sänin vasitänlä bir näfärin müsälman olması sänin üçün dünya vä axirätdäki här şeydän daha xeyirlidir."

Buna görä dä, İslam dininä yeni girmiş qardaşlarımza, ägär gözäl bir şäkildä yerinä yetirä biläcäklärsä, İslamı başqa insanlara da tanıtmak üçün çalışmalarını tövsiyä edirik.

Bu mövzuda äsas prinsip sevdirmäk, asanlaşdırmaq, müjdälämäk vä ümid vermäk olmalıdır.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 490
favori
like
share