İNANANLARIN GÜC MÄNBÄYİ DUA


BİR NEÇÄ SÖZHäyat zövq vä üzüntülärin yaşandığı bir mäkandır. İnsanın sevincli, näşäli günläri olduğu kimi, kädärli vä üzüntülü günläri dä olur. Yaxşı günlärimizdä sevinir, häyatdan zövq alırıq. Belä günlärimizdä sadäcä sevinmäklä qalmayıb, gäläcäyä dä böyük ümidlärlä baxırıq. Ümid bizi daha yaxşı işlämäyä häväsländirir vä müväffäqiyyätlär qazanmağımıza kömäk edir.

Bununla birlikdä, insanın bu ümidlär dünyasında üzü hämişä gülmür. O, häyatı boyunca bir çox çätinliklärlä, sıxıntılarla qarşılaşır, bäzi hallarda da gäläcäyä olan ümidläri sönür. Bäzän dä o, ağlına belä gätirmädiyi hadisälärin, acı xäbärlärin qarşısında mätanätini itirir.

Çünki insan acizdir, onun gücünün müäyyän särhädläri vardır. O, bütün çätinliklärin öhdäsindän gälä bilmir. İnsan här bir vaxt Allahın kömäyinä möhtacdır. O, kädärli, üzüntülü zamanlarında vä ümidsizliyä düşdüyü anlarda bu ehtiyacı daha çox hiss edir. Mähz bu baxımdan adi vaxtlarda gücümüzü artıran dua, bädbinliyä qapılıp ümidimizi itirdiyimiz anlarda da qälbimizdä parlayan vä bizä ümid qapılarını açan bir işıq, kädär vä qayğılarımızı azaldaraq ruhumuzu hüzura qovuşduran şäfalı bir därman, fälakätlär qarşısında vä ağrılı-acılı günlärdä bizi sarsılıb yıxılmaqdan qoruyan mänävi bir dayaqdır.

Allahla onun qulu arasında bir älaqä olan dua, ilahi märhämätin imdadımıza çatmasını tämin edän çox ähämiyyätli bir vasitädir. Biz istädiklärimizi dua etmäk surätilä Uca Räbbimizä täqdim edir, här hansı bir mövzuda arzu vä istäklärimizin qäbul olunmasını Ondan xahiş edirik. Uca Räbbimiz isä Qurani-Kärimdä buyurmuşdur: "Mändän dua edäräk bir şey istäyänin duasını qäbul edäräm" (Bäqärä: 186). Burada Uca Räbbimizin dualarımızı qäbul edäcäyi vä istäklärimzä qarşılıq veräcäyi açıq-aydın bildirilir. Buna görä dä dua etmäyi vä üräkdän Allaha yalvarmağı bilmäk lazımdır.

Älinizdäki bu kitabçada dua ilä älaqädar olan mälumatlar verilmiş, Peyğämbärimizin dilindän dua nümunäläri ilä harada vä hansı hallarda necä dua ediläcäyi izah edilmişdir. Bundan başqa, günahlardan tämizlänmä yolu olan Tövbä vasitäsilä Allahı yada salma (zikr) vä Peyğämbärimizä salat vä salam vermäk kimi mövzular haqqında da mälumat verilmişdir.

Bu kitabçanın oxucularımıza faydalı olması ümidi ilä märhämäti sonsuz olan Uca Räbbimizdän dualarımızı qäbul etmäsini istäyiräm.

Çalışmaq, cähd göstärmäk bizdän, uğurlara çatdırmaq isä Allahdandır.Seyfäddin Yazıcı

Din İşläri Yüksäk Kurulu Üzvü

Fevral 1998 Ankara

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 435
favori
like
share