Genel Muhasebe Soru Cevap - Genel Muhasebe - Soru Cevap - Açık Öğretim - 1. Sınıf - Açık Öğretim 1. Sınıf

Muhasebe işlemlerinden hangisi raporlar şeklinde özetlenen bilgilerin ne anlama geldiğini ve dolayısı ile sonuçlar arasındaki ilişkilerin araştırılmasını ifade eder?
Cevap-Analiz yorum


Yurtiçi satışlar - (Satış İade + Satış İskonto) neyi verir?
Cevap-Net satışlar


Muhasebe bilgi akışında toplam veri veya bilgilerin kaydedilmesi ve sınıflandırılması hangi aşamada gerçekleşir?
Cevap-Süreçleme


Muhasebe uygulamalarında benzer olay ve işlemlerde kayıt düzenleri ile ilgili değerleme ölçütlerinin değişmezliği ve mali tablolarda biçim ve içerik yönünden tek düzen hangi temel kavrama dayanır?
Cevap-Tutarlılık kavramı


Bir hisse senedi maliyetinden daha düşük bir fiyatla satıldığında aradaki fark hangi hesabın neresine kayıt edilir?
Cevap-Menkul Kıymet Satış Zararının borcuna


Arsa bedeli 45.000.000 TLdir. Tapu, Noter Harcı vb maliyetler 4.400.000, KDV 3.600.000 olduğuna göre Arazi ve Arsalar hesabı ne kadar borçlandırılır.
Cevap-49.400.000


Ödenmemiş sermaye bilançoda nasıl yer alır?
Cevap-Pasifte özkaynaktan indirim olarak


Ticari mal hesabının borç kalanı 15 milyar, satışlar hesabının alacak kalanı 8 milyar, dönem sonu mal mevcudu 6 milyar ise, kâr ve zararı bulunuz?
Cevap-1 milyar zarar


Banka kredilerine tahakkuk eden faizler için, hangi hesap alacaklandırılır?
Cevap-Banka Kredileri Hesabı


İşletmenin dönem içinde tahakkuk etmiş fakat henüz ödenmemiş 800 milyon tutarındaki haberleşme giderinin dönem sonundaki kaydında hangi hesap alacaklandırılmıştır?
Cevap-Gider tahakkukları


Muhasebe süreci dikkate alındığında, faaliyetine yeni başlayan işletmenin yapacağı ilk işlem, aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap-Açılış envanterinin yapılması


Alış iadeleri hangi hesaba, nasıl kaydedilir?
Cevap-Ticari mal hesabının alacağına


Ticari malın borç kalanı 1.300.000, satışlar 1.000.000, dönem sonu mal mevcudu 600.000 ise satılan malın maliyetini bulunuz?
Cevap-700.000


Bankadaki mevduat hesabına tahakkuk eden faizler için yapılacak kayıt hangisidir?
Cevap-Bankalar Hesabına borç, Faiz Gelirleri Hesabına alacak


Dönem sonunda yapılan incelemede diğer Olağan Gelir ve Kârlar Hesabında görülen kira gelirinin bir kısmının gelecek döneme ait olduğu anlaşılmıştır. Yapılacak envanter kaydında hangi hesap alacak kaydı verir?
Cevap-Gelecek Aylara Ait Gelirler


Para mevcudu alacaklar ve maliyetlerin belirlenmesi mümkün olmayan diğer kalemler hariç işletme tarafından edinilen varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde bunların elde edildiği tutarların esas alınması, muhasebenin hangi temel kavramının gerekir?
Cevap-Maliyet esası


Tahviller üzerindeki tahsil zamanı gelmiş faiz kuponları hangi hesapta izlenir?
Cevap- Diğer hazır değerler


İktisadi değerin elde edilmesi veya mevcut varlığın değerinin artırılması için elden çıkarılması gereken iktisadi değerin toplamına ne ad verilir?
Cevap- Maliyet bedeli


Maddi olmayan duran varlıklar için, süre belirtilmemişse genellikle uygulanan itfa oranı yüzde kaçtır?
Cevap- 20


Kredi borçlarına tahakkuk eden faizin kaydında ne yapılır?
Cevap- Banka kredileri alacak


İşletmenin Aralık ayı telefon faturasının 10.000.000TL olduğu öğrenilmiş fakat ödeme yapılmamıştır. Yapılacak kayıtta hangi hesap borç kaydı verir?
Cevap- Genel Yönetim Giderleri

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1955
favori
like
share