Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası - Ehliyetsiz Araç Kullanmak
T.C. YARGITAY
2.Ceza Dairesi

Esas: 2007/13549
Karar: 2007/13586
Karar Tarihi: 24.10.2007


ÖZET: Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sanığın araç kullandığı sırada alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğuna dair tıbbi bulgular veya sanığın dışa yansıyan davranışlarına bağlı olarak yapılan bir tespit ve delil yoktur. Bu durumda sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu oluşmaz. Sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu oluşmadığından beraatına karar verilmesi gerekir.


(5237 S. K. m. 50, 52, 62, 179) (2918 S. K. m. 36, 48) (5326 S. K. m. 35)


Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan sanık Ümit Y.'ın, 5237 sayılı TCK'nun 179/2, 62, 50/1-a, 52. maddeleri gereğince 500,00 YTL adli para cezası ile cezalandırılmasına dair, Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 22.03.2007 tarihli ve 2006/1041 esas, 2007/228 sayılı karar aleyhi ne Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 01.08.2CC7 gün ve 10 612 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay C. Başsavcılığının 16.08.2007 gün ve 2007/167 919 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu;


Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;


1) 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı TCK'nun "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" başlıklı 179. maddesinin 3. fıkrasında alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle emniyetli bir şekilde araç ve idare edemeyecek olan kişinin araç kullanma halinin suç olarak düzenlendiği, maddede belirtilen "emniyetli bir şekilde" ifadesinin kişilerin hayatı, sağlığı ve mal varlığı açısından bir tehlikeye neden olunması şeklinde anlaşılması gerektiği, salt alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmanın ne şekilde trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilmeden bu madde uyarınca cezalandırılmayacağı, keza 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. maddesinde alkollü araç kullanma eylemlerinin, anılan Kanun'un 36. maddesinde ise ehliyetsiz araç kullanmak fiilinin düzenlendiği, dosya kapsamına göre, trafik görevlerince sanığın alkollü ve ehliyetsiz vaziyette araç kullandığı tespit edilerek tutanak düzenlendiği, bu nedenle sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurulmasında,


2) 5237 sayılı Kanun'un 179. maddesinde düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye sokmak eylemi ile sanık cezalandırılmış veya cezalandırılmamış olsa bile 2918 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen alkollü araç kullanma ve aynı Kanun'un 36. maddesinde düzenlenen ehliyetsiz araç kullanma eylemlerinin 2918 sayılı Kanun hükümleri uyarınca cezalandırılması gerekeceği, keza alkollü araç kullanma ve ehliyetsiz araç kullanma eylemlerinin ayrıca cezalandırılacağıma dair, 2918 sayılı Kanun'da özel bir hükmün bulunduğu gözetilmeden, olayda uygulanma yeri bulunmayan 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35. maddesi uyarınca sanığa alkollü araç kullanmak nedeni ile verilen idari para cezasının bu cezasından düşülmesine karar verilemeyeceği gibi alkollü araç kullanmak eyleminden dolayı verilen idari para cezasının 5237 sayılı Kanun'un 179/2. maddesi gereğince verilen adli para cezasından mahsubuna karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK. nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.


Gereği düşünüldü:


Alkollü olarak araç kullandığı belirlenen sanığın araç kullandığı sırada alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle veya başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek durumda olduğuna dair tıbbi bulgular veya sanığın dışa yansıyan davranışlarına bağlı olarak yapılan bir tespit ve delil olmaması karşısında sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu oluşmayacağından, sanığın sadece alkollü olarak araç kullanma eyleminin ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 48. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve bu madde gereğince idari işlemlerin yetkili mercii tarafından yapılması gerekecektir.


Dosya kapsamına göre, sanık hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince, işlem yapıldığı belirlenmiş olup, sanığa atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu oluşmadığından beraatına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görülmekle Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 22.03.2007 gün ve 1041-228 sayılı kararın. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesinin 4. fıkrasının (d) bendi uyarınca BOZULMASINA, sanığın atılı suçtan Beraatına ve tayin olunan cezanın çektirilmemesine 24.10.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 10871
favori
like
share