TAKVANIN TANIMI
(Takva ve Müttakilerin tanımı konusundaki çeşitli görüşler )
1. Takva:Allahdan korkmak,Kuranla amel etmek,aza razı olmak ve Ahiret gününe hazırlanmaktır.(Ali b.Ebî Talip r.a)
2. Müttekiler(Takva Sahipleri):Bilinen günahları terketmekle Allahdan ve azabından sakınan,Allahdan gelen Kuranı tasdik etmekle Allahın rahmetini uman kimselerdir.(Abdullah b. Abbas R.anhüma)
3. Müttekiler:Allahın haram kıldıklarından sakınan ve Allahın farzlarını eda eden kimselerdir. Müttekilerde bulunan takva,harama düşme korkusu ile bir çok helalı terk ettikçe yok olmaz. (Hasan-ı Basrî Rh.aleyh)
4. Allahdan korkmak,gündüzleri oruç tutmak,geceleri namaz kılmak ve diğer ibadetlerle meşgul olmak demek değildir.Takva,Allahın haram kıldıklarını terk etmek ve Allahın farzlarını eda etmektir.Bundan sonra kim hayırla rızıklandırılmış sa,O hayır üzerine hayırdır.(Ömer b. Abdulaziz rh.aleyh.)
5. Takva,hiçbir kimsenin görmediği yerlerde de masiyeti terk etmendir.
6. Takva:nehy etmiş olduğu yerde seni görmemesi,emretmiş olduğu yerlerde de seni kaybetmemesidir.
7. Takva:Kuranın, insanlarla halk(yaratılanlar)arasındaki ve insanlarla yaratıcı arasındaki haklarını vermesini istediği bir fazilettir.Bundan maksat insanın, rabbinin gazabını üzerine çekecek şeyleri yapmaktan,kendisine ve başkasına zarar verecek şeyi yapmaktan sakınmasıdır.
8. Takva,Allaha itaat edilip isyan edilmemesidir;Allahın zikredilip unutulmamasıdır;ve Ona şükredilip nankörlük edilmemesidir.(Abdullah b.Mesud (r.a)
9. Müttekiler öyle kimselerdir ki,Allahu teala onların kalplerinden dünya sevgisini söküp almıştır.(Ebû Süleyman ed-dâranî rh.aleyh)
10. Mütteki,kendisinde hiçbir güç ve kuvvet görmeyen kimsedir.(Sehl rh.aleyh)
11. Allahdan korkmak, Şeriatına ve Allahu tealaya kulluk etmeye sarılmaktır.
12. Takva:dinin özüdür;hayrın esasıdır;kulun her halinde, herhangi bir şeyle kendini müstağni görmemesidir.(Harranî Hz.leri)
13. Allah korkusu,haşyet ve gazabından korunmak manasınadır.Takva bütün ibadet ve muamelâtın toplamıdır.Onların hepsini ihlas ile yaptığında mümini,takvaya götürür.
14. Takva,dine zarar vermeyen şeylere ulaştıran ve bir araya getirendir.(İmam-ı Gazalî )
15. Takva:İman kalp de yerleşir,nefsin derinliklerinde kök salarsa,manevi gizli perdeleri ve Allahın insanlara bahşetmiş olduğu manevi kuvvetleri açan manevi haller olarak meyvesini verir de, severek hayır işlemeye ve kötülük yapmaktan nefret ederek şerri terk etmeye yöneltir.
16. Müttekiler:onlar, Allahın üzerlerine nurunu döktüğü kimseldir.Hakkı o nûr ile kavrarlar.Hakkı onunla görürler.Yapılması vacip olan hayırla,terk edilmesi vacip olan şerrin arasını onunla ayırt ederler.
17. Müttekiler:Onlar Allahın velisi ve sevgilileridir.Allah onları,özenle muhafaza eder;afiyet içerisinde yaşatır;onları kötülüklerden korur;geçmişin üzüntülerinden ve geleceğin elemlerden onları uzaklaştırır.
18. Takva:Allah tealanın emrettiği ve nehyettiği işlerin toplamıdır.(ibn-i Teymiye)
19. Takva:kötü Ahlakın yerini güzel Ahlakla süslemekle ve günahları kazımakla hayrı oluşturma suretiyle,gerekmeyen şeyi terk etmektir.Veya (takva),amellerin esasını ve iman,namaz ve sadaka gibi hasenatın esasını kapsayıcı olmasından dolayı eğer iyilikleri yapmayı,kötülükleri terk etmeyi içermesiyle açıklanacaksa, o takdirde de açıklayıcıdır.Takva,kişisel amellerin,bedenle ve mal ile yapılan ibadetlerin anasıdır;diğer taatleri çeken,çoğu kez masiyetlerden uzaklaştırandır.(Beyzavî)
20. Takva,sâliklerin derecelerinin sonudur ki,o da Allahdan başka şeylerden(masivadan) uzaklaşmadır.(Beyzavî)
21. Takva,günahlardan kaçınmaktır.Onunla nefisler olgunlaşır,kişiler üstünlük kazanır.Her kim şeref elde etmek isterse,takvaya sarılsın.Nitekim Peygamber(s.a.v):İnsanların şereflisi olmak kimi sevindirirse,Allahdan korksunbuyurmuştur.(Beyzavî)
22. Takva:Kuranın, insanlarla halk arasında ve insanlarla yaratıcı arasında gerekli olan münasebeti istediği bir fazilettir.Bundan dolayı bu ve bundan türemiş olan kelimeler Kuranda devamlı geçer.Bu kelime Kuranın Ahlakla ve toplumsal konularla ilgili pek çok ayetlerinde bulunur.Takva ile maksat,insanın rabbini gazaplandıracak,nefsine zararlı olacak ve başkalarına zarar verecek şeylerden sakınmasıdır.(Şeyh Muhammed Şeltut)
23. Müttekiler :Öyle kimselerdir ki onlar dünya ve Ahiret de kendilerini Allahın azabından ve gazabından korurlar.Bu,hadleri aşmama,emirlerine uyma,yasaklarından kaçınma ile mümkündür.Allah,insanlığın hayrına olandan başkasını emretmez;ona zarar verenden başkasını da yasaklamaz.(Şeyh Muhammed Şeltut)
24. Takva:vacip olanı yerine getirme,haramlardan sakınmak için gayret etmektir.(Beyzavî)
25. Takva:Allahdan başka yerlere dönmekten ve hadleri aşmaktan taatları temizlemektir.(Abdullah b.Mesud)
26. Takva:Allahdan gelen bir nur ile Allahın rahmetini umarak Allaha itaat ile amel etmen ve Allahın azabından korkarak,Allahdan gelen bir nur ile Allaha isyanı terk etmendir.(Talk b. Habib)
27. Takva:itaat edilip,isyan edilmemesidir. Allahın hatırlanıp,unutulmamasıdır.Şükür edilip,nankörlük edilmemesidir. Takva:taatleri yapmak,menhiyatı terk etmektir.(ibn-i ebî m)
28. Takva:Allahdan korkmak,haramlarından sakınmaktır. Takva,şerefli bir elbisedir ki,Onunla süslenme şerefine ancak,hakkıyla iman edenler nail olur.Allahu teala o elbiseyi ancak,katında şerefli kulları olan salihlere giydirir.Onlar görmedikleri halde rablerinden korkarlar,Allahın emirlerini yerine getirirler,yasakladıklarından da kaçınırlar.Kul,yapılması mübah olanı,haram olur korkusuyla terketmedikçe,Müttekilerden olamaz.(Abdülkerim el-Hatib)
29. Takva,Allaha itaat ile amel etmektir.(Talk b.Habib)
30. Takva:güzel ahlaktır;güler yüzdür;güzel olanı yaymak,eziyet etmekten el çekmektir.(Hasan-ı Basrî rh.aleyh)
31. Takva,üç şeydedir:1.Haramlardan kaçınmak 2.Helal rızık talebi 3.Aile efradına karşı cömert olmak.(Abdullah b.Mubarek)
32. Takva:İnsanların arasında onlara yakın olduğu halde,insanlar içinde garip olmasıdır.
33. Takva:eziyet etmekten el çekmek,mümine tahammül göstermektir.
34. Takva:Allahdan başka derdin olmamasıdır.
35. Takva:en zeki kimseler takva sahipleridir.En ahmak kimse de,günah sahipleridir.(Ebû Bekir es-Sıddık r.a)
36. Takva:Allahın haramlarından tamamen uzaklaşmak,hadlerini yerine getirmek ve mekruh olanlardan da kalbi tasfiye etmektir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 652
favori
like
share
sulfato Tarih: 06.09.2005 18:52
ellerine saqlık