BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Sigara, İslam ümmetinin müptel olduğu büyük belalardan bir tanesidir. Dini, toplumsal, mali ve sıhhi zararları hat safhadadır. Dumanda binlerce hastalık uçuşuyor. Bununla birlikte uçuşan maneviyat, kaybolan samimi-yet ve rikkat...
150nin üzerinde İslam alimi, kıyas yoluyla sigaraya haram fetvası vermişken göz ardı edilen ve yok sayılan dini boyutu.. M. Nuri Yazar İçki, uyuşturucu, sigara isimli kitabında sigaraya haram fetvası veren alimlerin 176 olduğunu yazmaktadır. Kıyas yoluyla varılan bu haram fetvasının ne kadar yerinde bir hüküm olduğunu gözler önüne sermek ve bir nebze olsun bu habis mdanetin bırakılmasına katkı sağlamak amacıyla Ibrahim Carullah tarafindan kaleme alınan 1988 de basılan Sarhoşluk verici ve uyuşturucu maddelerin zararları isimli eserinden sigarayla alakalı bazı bölümleri tercüme etmek istedim. Kitabın metnine tamamen uymak için üst düzeyde gayret gösterdim.
Tevfik Allah (cc) tandır.
SİGARA İÇME ,SATMA VE SATIN ALMANIN HÜKMÜ
Faydalı ve temiz şeyleri bize helal kılan mallarımıza,akıllarımıza ve bedenimize zarar veren pis şeyleri bize haram kılan Allah (c. c)a hamd ,Allah (cc) alemlere rahmet olarak gönderdiği, sarhoşluk veren ve uyuşturucu olan her şeyi bize yasaklayan kulu ve resulü Muhammed (s.a.v)e salatu selam olsun ki o bize bir rahmet olarak bir iyilik olarak malı zayi etmeyi bize yasak kılmıştır.
Şüphesiz ki alimler sigara içmenin ,satmanın ve satın almanın haram olduğuna fetva vermişlerdir. Çünkü sigara dini,düııyevi ,toplumsal bir takım zararları içerir.
1 Sigara karın doyurmayan,açlık gidermez dumandan ibarettir.
2-Sigara üst düzeyde sıhhate zarar verir. Bu şekilde zararlı olan şeyin kullanılması haramdır.
3-Sigara takatten düşürücü ve uyuşturucudur. Ümmü selemeden rivayet ettiği,Suyut ve Iraki nin sahih kabul ettiği hadisi şeriflerinde,her türlü sarhoşluk veren ve uyuşturucu olanı kullanmayı bize yasaklamıştır.(Bu manada Amerikada sigaranın uyuşturucular kategorisine dahil edilmesi manidardır.)
4. Sigara kuran nassıyla haram kılınan pisliklerdendir. Allah Te peygamberimiz (SAY.) in vasfirıı şöyle buyuruyor Onlara temiz şeyleri helal kılar ve pis şeyleri haram kılar.
5. Şüphesiz ki sigaranın kokusu sigara kullanmayanlara eza verir. Özellikle meleklere sıkıntı (eza) verir. Çünkü melekler ademoğlunun rahatsız olduğu şeylerden rahatsız olur. Allah Te Müslüman a eziyet etmeyi (sıkıntı vermeyi) haram kılmıştır. Allah te buyurdu ki Mümin Erkeklere ve Mümin Kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.
Allah C.C. Resulü SAY. Bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur:Her kim ki bir Müslümana eza verirse mutlaka bana eza vermiş olur. Her kim de bana eza verirse mutlaka Allah C.C. Eza etmiş olur. Herkimde Allah C.C. a Eza ederse Allah C.C. Her an onu helak ediverir
(Taberi evsafında enes bin malik den rivayet etti)
6.Sigaraya para harcamak israftır, savurganlıktır. Malı zayii etmektir. Allah C.C. müsrifleri sevmez. Saçıp savuraniarın şeytanların kardeşleri olduğunu haber verir. Allah C.C. nun Resulü de malı zayii etmeyi yasakladı. Malı ateşle yakmaktan daha büyük zayiat nasıl olur ki. Biz paralarını ateşle yakan birisini görürsek onun deliliğine hükmederiz, Peki malı, bedeni ve sıhhati yakmak o zaman nasıl olur ki&
Müsiüınan Ramazanda yeme ve içmeye sabrederek oruç tuttuğunu hatırlasın. Çocuk bile
annesinin memesinden kesilebiliyor. Oysa kişi ilim, okul ve irade nimetleriyle faydalandırılmıştır.
Kişi sigaranın zararlı ve haram Olduğunu anladığı zaman ona düşen görev sigarayı bırakmaya
Allah C.C. için azmetmeli ve gayret etmelidir. Herkim ki Allah C.C. için bir şeyi terk ederse Allah
C.C. o kimseye terk ettiği şeyden daha hayırlısını verir. Ceza (karşılık) amel cinsindendir. Muvaffakiyet Allah C.C. dandır.
SİGARA İÇMENİN SEBEP OLDUĞU BAZI ZARARLAR:
Bu zararlar pratik hayatta vuku bulan zararlardan istifadeyle yazılmıştır ki buna Allah (cc) .n kitabı,onun rasulü Muhammed (s.a.v)in sünneti,araştırmacı limlerin kel mütehassıs
doktorlar işaret etmiştir.
SİGARA İÇMENİN BAZI ZARARLARI ŞUM İR
1 -Kalbi ifsat eder ve kuvvetini zaafa uğratır.
2-Vücutta ve de özelikle dişlerde sararma meydana getirir.
3-Balgam yapar, öksürüğe ve göğüs hastalıklarına sebep olur.
4-Akciğer veremine, kaip hastalığına ve kalp sektesiyle ölüme sebebiyet verir.
5-Tatma bozukluğuna, hazım güçlüğüne ve yeme isteğinin azalmasına sebep olur.
6-Kan hücrelerini tahrip eder, kalp atışlarının düşüp bozulmasında tesirli olur.
7-Sigara her selim (akıl sahibi)kişiye göre bir pislikten ibarettir.
8-Şüphesiz ki sigaraya mal harcamak israftır, ve saçıp savurganlık yaparak Allah (cc)a isyan
etmektir.
9-Sigara organların kuvvetten düşrnesine,güç zayıflığına ve kırgınhğa sebep olur.
10-Kötü kokulu olduğu için kullanmayan insanlara da eza verir. Ayrıca meleklere de eza verir.
Çünkü melekler ademoğlunun eza gördüğü şeylerden eza görürler.
11 -Sigara kişinin dinine, Dünyasına ve ahiretine zararlıdır.
1. yüzleri kızartır, dudakları karartır ve dişleri kirletir.
13-Kalpte çarpıntılar meydana getirir ciğerlere etki yaparak öksürük meydana getirir. Midede
zayıflık, gözde iltihap ve sinirlerin tarnamında gevşeme meydana getirir.
14-Gelişmiş devletlerde propoganda ile sigaraya harp açmışlardır. Sigara paketinin üzerinde bile
içilmemesi için sağlığa zararlıdır yazılıdır. Şöyle denilir ehakk hasmın şehadet ettiği şeydir.
15-Sigara içmek yaşam tarlasında kesinti meydana getirir. Şöyle ki o, malı tüketmek ve sıhhati
yakmaktır.
16- Sigara içmenin propogandası ancak şudur,
c-Onu Allah (cc) için terk etmek. Her kimki bir şeyi Allah (cc) için terk ederse Allah (cc) o kimseye terk ettiğinden daha hayırlısını verir.
d-Sigaraya karşılık misvak kulanın,sakız çiğne ve hel olan başka şeyler kulan. e-Sigara içen kimselerle oturmaktan sakın. Allah (cc) seni muhafaza eder. Ve senin yardımcın olur.
SİGARANIN HÜKMÜ VE ZARARLARI:
Hamd, yücelik, kemal ve harndlerin tamamına müstehak olan alemlerin Rabbına, salat ve selam kendisi için seçtiği ve insanlığın tamamına üstün kıldığı Resulü ve nebisi Muhammed (SAV) üzerine olsun.
Bu bölüm, sigaranın zararlarını anlatan sigaranın Allah (cc) in haram kıldığı pisliklerden olduğuna delalet eden delilleri anlatan özet bir yazıdır.
Allah te buyuruyor ki:
Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Onu kötülüklerden sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. \ anlarındaki Tevrat ve İncil de yazılı buldukları o elçiye o ümmi peygambere uyanlar varya işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temi ve güzel şeyleri helal, pis ve zararlı şeyleri haram kılar; (el Araf 156-157)
Ey peygamber! Temiz ve helal olan şeylerden yiyin, güzel amel ve hareketlerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim. (el müminun 51)
Allah teala buyuruyor ki:
Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızkların iyisinden yiyin ve ona şükredin (El bakara 172) Allah teala nebisi Muhammed (SAV)i insanların ve cinlerin tamamına gönderdiğini
aç kladı ve o peygamber onlara iyi olan şeyleri emreder.(Yani Mamfu)
Maruf Akıl sahiplerinin ve selim fıtrat sahiplerinin güzel gördüğü ve kendisiyle sükunet bulduğu şey olup, faydası mahlukatın yaşantısında ve öbür dünyasında etkili olan, mahlukatın hayatını düzenleyen ve toplumu düzene koyan şeydir.
(0 peygamber) münker (kötü) şeylerden onları yasaklar.
Münker:Akıl sahiplerinin kendisinden kaçtığı ve kötü gördüğü şeylerdir ki; onun zararı hem dünyada, hem ahirette hem insanların yaşantısında, bedenlerinde, hem akıllarında, işlerinin önünde ve sonunda kendisini gösterir.
Allah teala nebisine temiz olan şeyleri helal kılmasını, pis olan şeyleri de haram kılmasını emretmiştir. Müıninlere de peygamberlere emretmiş olduğu temiz şeyleri yemeyi emretmiştir.
Şanı yüce olan Allah (cc) müminler için Lemi olan şeyleri yiyip kullanmalarinın ve onları lezzetlenmenin mübah olduğunu ve o nimetlere karşı şükretmeleri gerektiğini açıklamıştır. 0 nimetlerin şükrü e nimetlerle ona taat kılmak, onun rızasını elde etmek, emirlerine sarılıp nehiylerinden kaçınmaktır.
Aziz olan kitabı muhkerninde Allah (cc) nebisine temiz olan şeyleri helal kılmasını, pis olanları da haram kılmasını emretmiştir. Bu Kuranın belagatındandır. Çünkü bu kısa cümle ni ahların, giyeceklerin, içeceklerin ve yiyeceklerin temiz olanlarının hepsinin helal oluşunu içine almaktadır
Aynı şekilde pisliklerden zararlılarının hepsini içine almıştır:yiyecekler, giyecekler, içecekler ve nikahlar ki bunlar muharramat cinsinden olanlardır. Çünkü hüküm koyan hikmet sahibi Allah (cc) Bu ümmete ancak hayatlarında ve hayat sonrasında, anlık ve sonralık işlerinde zararlı olan şeyleri haram kılar.
İnsanlardan pek çoğunun müptel olduğu sigara da zararı pek asi kar olan pislikler zararlılar gurubundandır. Sigara içen bazı kimselere göre cahilliğinden dolayı (güya) sigaranın zararları olmakla birlikte faydaları da olduğu için sigara mübahtır. Böyle bir hükümden Allah (cc) a sığınırız. Onlar sigaranın çirkinliği ve zararlı oluşu içen ve içmeyen herkes tarafından kabul edildiği halde bu çirkinliği güzel gördüler. Sigarada sayılamayacak kadar çok zarar vardır.
Zaralarından Bir Kısmını Zikredelim
1-Bedeni zayıflar ve onu, ruhi ve maddi güçten düşürür.
2-Akciğer kanserine sebep olan öksürük meydana getirir, kalbi hastalandırır ve bu hastalık kalp sektesiyle ölümlere sebep olur.. .Nefsine zarar veren hatta ve hatta kendini öldüren bir adama hayret doğrusu Cahilin kendine yaptığını düşmanlar bile yapmaz.
3-.Ağızda pis koku, dişlerde sararma ve katmerli kirlerin oluşmasına sebep olur. Bu durum da yeme bozukluğu ve düzensizliği oluşturur.
4-Ehil doktorların tamamı sigaranın akciğer kanseri yaptığında karar kılmışlardır. Sigaranın başka zararı olmasa da sadece bu zararı olsa hayatını ve sıhhatini düşünen her akıl salibi ondan uzak durur.
5-Sigara, şeytanın insanları aldattığı en büyük hilelerdendir. Çünkü sigara sarhoş edici maddeleri kullanmaya, nargile ve şarap içmeye, esrar kullanmaya bir araç ve bir adımdır. Allah (cc) bizi muhafaza buyursun.
6-Sigara dünyada zararı çekilen ve ahrette de günahı çekilecek olan mal zayiatıdır.
7-Müslümanların tamamı sigarayı pis ve zararlı görmüşlerdir. Müslümanların güzel gördükleri şey Allah (cc) katında güzel, çirkin gördükleri şey de çirkindir.
8-Ehil doktorlardan bir kısmı Sağlam akıl sahibi bir insanın sigarayı içmeyeceğini söylemişlerdir. Çünkü onu içen kişi aklına bir delilik şubesi isabet ettirmiştir. Çünkü onda doğru, olgun ve kuvvetli bir akıl olsa içerisine hiç duman girdirir mi?Çünkü o duman o kimsenin içinde, içinde ateş yanan bir evin ateşin dumanının duvarlara yaptığı şeyin aynısını yapıyor. Öyleyse insan aklına hükmetsin, iyiliğine yaraşan neyse onu yapsın. Sıhhatini korusun ve efendisi olan Allah (cc) ki o kimseye kendisinden daha merhametlidir. Ne irşat etmişse onu düşünsün. Şöyle buyuruyor:
Kendinizi öldürmeyiniz şüphesiz ki Allah (cc) size acıyandır.(en nisa 29)
9-Sigara abretten nasibi olmayan kötü ahlaklı, günahkar ve aşağılık kimselerle arkadaşlık etmeye sebep olur. Sigaranın zararlarını iyice araştırsak büyük hacimli bir kitap yazmak gerekir. Ama akıl sahibi için bir işaret yeter. Akıl selim olan sıhhatini ve şahsiyetini düşünen kimseye layık olan bu kadar zararı anlatılan ve deliller zikredilen bu pisliklerden uzak durmasıdır. Bununla beraber dünyada hiçbir kimse sigaranın bir tane bile faydasını bulamamıştır. Aksine Allahtan başka kim tam olarak bilemeyeceği kadar çok zararı vardır.
Allah teala haram kılmış olduğu şeylere karşılık bizlere tertemiz, faydalı ve lezzetli şe;lerden yeterince vermiştir. Allah teala şöyle buyurmuştur.Deki Allah (cc) in kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızkları kim haram kıldı? Deki onlar, dünya hayatında (inanmayanlarla birlikte) inananlardır. Kıyamet günüde ise yalnız müminlerdir.(Araf 32)
Şüphesiz ki mümin kullarına nimetlerini lütfeden o nimetleri helal kılmıştır. Ve o temiz, helal olan nimetlerden kullarının yiyip faydalanmasını da emretmiştir.

Bilcümle Müslümanların tamamına bu pisliklerden ve çirkinliklerden uzak durmak vaciptir ki; 0 sigaradan ortaya çıkan ve yayılan bazı inkar ve değişiklikler şunlardır:
1-En büyüğü namazı terk etmektir ki; bu küfiXrdür. (üç mezhebe göre)
2-Kasten namazları vaktinden geciktirmek, sabah namazını güneş doğduktan sonraya ertelemek ikindiyi akşama geciktirmek gibi. Şüphesiz ki mazeretsiz namazları vaktinden geciktirmek en büyük günahlardandır. Ve bu durum zina etmekten, şarap içmekten daha vahimdir. Allah (cc) bütün bunlardan bizi korusun.
3-Kadınların elbise ve ziynetlerini ortaya çıkarıp bazı merasim ve dairelerde erkeklere karışmalarıdır ki, bu ilk cahiliyle açıklığından daha büyüktür. Bu durum Allah (cc) a yemin olsun ki dinin kabul etmediği ve razı olmadığı bir durumdur. Aksine her yerde şeri şerife, yüce ahlaka, mürövvete ve şerefe tezat bir durumdur. Bu duruma kalbinde birazcık iman olan kimse razı olmaz ve bunu kabul edemez. Allah (cc) yardımcımız olsun. bu durum olumlu bir değişme meydana gelmeden devam ederse Allah teala bolluğun sıkıntıya, nimetin azaba döneceğini bildiriyor. Allah (cc) in adeti kullarına aynı muamele etmektedir. Biz gerek geçmiş zamanlarda, gerek şimdilerde, gerek civar beldelerde ve gerek uzak beldelerde yıldırım düşmesi, boğulma, yer yarılması, helak olma ve depremler gibi çetin azapların meydana gelmesini duyduk (ve bir kısmına) şahit olduk.
Ufuklarda (yer, gök ve dünya memleketlerinde) ve kendi nefislerinde insanlara ayetlerimizi göstereceğiz. (Fussilet 53)
Rabbin, haksızlık eden memlekeLleri (onların halkını) yakaladığında onun yakalayışı işte (böyle şiddetlidir.) (hud 102)
Şüphesiz ki Rabbin her an gözetlemededir.(el fecr 14)
Kimin emrini zayi ettiğini ve nehyettiği şeyleri yaptığını gözetlemektedir.
Bir ülkeyi helak etmek istediğimizde, o ülkenin zenginlik sebebiyle şırnarmış elebaşılarına emrederiz. Buna rağmen onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helaka müstehak olur. Biz de orayı darma dağın ederiz. (el isra 16)
Sank münker (kötülük) maruf (iyi), maruf da münker kabul edile yazdı. (yani sigara hakkında insanların yargıları bu aşamaya geldi.) Ondan geldik ona döneceğiz.
4-İnsanların pek çoğu radyo televizyon, sinema ve videoda ki eğlencelere bağlandılar ki bu yayın ve programlar fazileti ahlaki yıkıp onun yerine sonu hiçte iyi olmayan rezil ahlaki getirmeye çalışıyor.
Milletleri baki kılan ancak ahlaklardır.
Ahlakları yok olan milletler de yok olur.
5-I<.işiyi bu sefil ahlaka götüren oyunlar ve kötü şeyler kıymetli amelleri ve vakitleri zayi eder. Ey ömrünü tüketen! Boşa ömrünü geçiren! Şüphesiz ki vakit en kıymetli şeydir. Sen onu
faydalı şeylerle kesmessen. 0 seni sana zarar verecek şeylerle keser. Sen kendini Hak ile meşgul el. ıezsen batıl seni meşgul eder. Allah (cc) dışında her şey batıldır. İnsanı dünyadan uzaklaştırıp ahrete yaklaştıran her an ahret güzelliklerinden bir güzelliktir.
Omrün üç saattir:
Bir saat geçti.
Bir saat şu anki saat ki; Salih amel işleyerek ganimet bil.

Bir saat ise gaiptir ki sen onu bilemezsin ve Allah (cc) bu saat hakkında hükmetmez. Kulun kendisi için işlemiş olduğu ebedi olan Salih amel dışında hiçbir şey kendisine fayda vermez. Kişiyi Allah (cc) in azabından kurtaracak tek şey takva sahibi olması ve Allah (cc) in kitabıyla, Resulünün sünnetiyle hükmetmesidir. Allah teala buyuruyor ki Hayır Rabbına and olsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonrada verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın (onu) tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar(en nisa 65)
Her kim Allah (cc) ın indiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridir. (el Maide 44)
Bu gün Allah (cc) ın emrinden (azabından) merhamet sahibi Allah (cc) tan başka koruyucu yoktur.(Hud 43)
Herkim Allah (cc) a dayanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir.(Ali İmran)
Allah teala Müslümanların tamamını gazabı ilahiden korusun. Ve bizi kendisinin razı olduğu istikamete yöneltsin. Şüphesiz ki o cömerttir. 0 bize yeter. 0 ne güzel vekil, ne güzel yardım istenip tevekkül edilendir.
Muhammed (say) e ehline ve ashabına sonsuz sala tu selam olsun. Ta din gününe kadar. (Hicri 15.11.1383.)  (Abdullah Mansur ez-Zamil)
SİGARA NASIL BIRAKILIR
Müslüman Kardeşim...
Sigara içmek, doktorların ittifakıyla kendi bedenine zulmetme araçlarından birisidir. Sigara üst düzeyde zararlı olmasına rağmen toplumda yayılan adetlerdendir. Sigara içenlerin içmiş olduğu sigara tütün diye isimlendirilen bir bitkiden imal edilmektedir. Tütün, tadı acı, aklı giderici ve zehirli bir takım maddeleri içeren bitkidir. Bir gurup köpek kediye (deneme amaçlı) tütün verilince, köpek ve kediler tütünden tiksinmişlerdir. Sigaradan uçuşan dumanda sigara içenin bedenine etki yapıcı pek çok öldürücü zehir bulunmaktadır. Her türlü zehir sigara dumanında mevcuttur. Bir kısmı deride kaşıntı yapar, diğer bir kısmı da öksürük ve baş ağrısına neden olur. Ayrıca sigara içen kişide sararma meydana getirir. Bu zehirlerden kurtulmak için bazı deneyler yapılmıştır fakat başarısızlıkla sonuçlanmı ştır.
Şimdi sigara içmenin bazı zararlarını zikredelim
Sigara içmenin sıhhate verdi zararlar: Aslında sigara içmek sıhhatin en büyük düşmanı olarak dikkate alınır, istisna durumları bir tarafa bırakarak sigara içmenin insan sıhhatine vermiş olduğu zararlardan bir kısmını zikredelim.
1-Zikretmiş olduğumuz zehirler ses tellerinin etrafinda dürülü olan ince perdeleri yok eder. Buda sigara içen kimsede ses kısıklığına sebep olur.
2-Sigara içmek akciğerdeki hava keselerinin harab olmasından dolayı nefes darlığına ve boğazda çeşitli acılara sebep olur.
3-(oku alma, tatma ve bakma duyuları zayıflar renkleri ayırt etmek güçlüğü baş gösterir.
4-Kalp atı şlarında artma meydana gelir. Buda kalp sektesine sebep olur.
5-Zehirler karaciğerde birikir. Bunun sonucu olarak sigara içen kişi yorgunluk ve daralma hisseder

Çünkü karaciğer bu kadar çok zehre karşı koyamaz.
6-Kan basıncının yükselmesine ve ani ölümlere götüren damar sertliğine sebep olur.
7-Doktorlardan birisi sigara içmenin doğrudan akciğer kanserine sebep olduğunu ispatladı. Böyle ki bir gurup fare hazırladı. Farelerin derisine sigara dumanı çözeltisi koydu. On beş gün sonra fareler üzerinde kanser tümörü meydana geldi. Akciğer kanseri de işte böylece oluşur. Sigara içenlerin dışında akciğer kanserine nadir olarak rastlanır. 1963 senesinde akciğer kanserinden İngiltere de 25bin kişi Amerika da ise 4ibin kişi öldü.
8-Sigara içen kimsede öksürük çoğalır. Sigara içmek aynı şekilde beden gelişiminde yavaşlamasına sebep olur.
9-Sigara içmek damarları ve beyni tahrip eder. Çünkü sigara içen kimsede geçici bir uyanıklık, canlılık meydana gelir. Sigara içen kimse de sigara içtiği zaman rahatladığını zanneder.
10-Sigara içen kimse hangi türü olursa olsun aktif sporlardan hiç birisini tam manasıyla icra edemez. Yapsa bile sallantıda (işte öyle) yapar.
Sigaranın Ferdi Zararları:
1- Zeka seviyesinin düşmesi
2- Sigara içinde başkasına tasallut olma isteğinin meydana gelmesi
3- Kişide asabi, sabırsız ve vurdumduymaz bir mizacın meydana gelmesi
4- Sigara içen bir kimsenin tavırları seçicilikten öte orada burada adadır
Sigaranın Toplumsal ve Ekonomik Zararları
1- Amerikada sigara içen 60 milyon kişinin yıllık sigara harcaması 4 milyar dolara karşılık gelmektedir... düşün..
2- Sigara izmaritinin (rüzgarla) hareketinden dolayı (kontrol altına alınamadığı için) büyük yangınların çıkmasına sebep olur.
3- Kokusundan dolayı sigara kullanmayanlara da sıkıntı verir ve onları bunaltır.
Sigara Nasıl Bırakılır?
Sigara içmenin hem kendine hem de topluma birtakım zararları olduğuna kanaat getirmenden
sonra sigarayı bırakmaya ve ondan uzak durmaya gayret etmeni umarım.
Şimdi söyle sorarsın: Onu (sigarayı) nasıl bırakayım? Cevap:
Gelecek adımlara uy. Allah (cc) seni muvaffak kılar.
1- Sigaranın zararlarını iyi anla ve zararlarına kanaat getir. İşe Allaha (cc) tevekkül ederek sigarayı bırakmayı düşünmekle başla ve azimli ol.

- Sigaranın sana ve arkadaşlarına kötülüklerini içeren bir günlük bir çizelge hazırla.
3- Sigara içenlerden ve sigara kokusundan mümkün oldukça uzak dur. Havası açık olan (havadar) yerleri dolaş. Faydalı işlerle meşgul ol.
4- Çay ve kahve içmeyi azait. Meyve ve baharat içermeyen iyi gıdaları yemeyi çoğait.
5- Kahvaltıdan sonra günlük bir bardak limon veya üzüm veya portakal suyu iç. Çünkü bunlar sigara içme arzusunu hafifletir.
Önemli Notlar:
1- Sigara içmek bir adettir. Bilindiği üzere adet değişebilir.
2- Sigarayı bırakmak imkansız bir şey değildir. Aksine en basit şeydir. Sana düşen şey önceden tecrübe edilmiş, sonuca götürücü bir yolu deneyip sigarayı bırakmak ve tekrar ona dönmemektir. Sigarayı bırakmaya kesin karar verdiğin zaman hiçbir zaman hiçbir şeyden korkma.
3-Şeri şerife mensup İslam alimleri ve bu ümmetin fakihleri sigara içmenin haram olduğu hükmünü çıkarmışlardır ve bunun üzerine ittifak etmişlerdir.
Çünkü görmüş olduğun gibi sigara sıhhate zararlıdır. Malı boşa harcamadır. Damarları yok edicidir ve kokusu kötüdür.
4-Sigara satın alıp içmeden önce bir düşün.
Sigara helal midir? Haram mıdır?
Sigara faydalı mıdır? Zaralı mıdır?
Sigara temiz midir? Pis midir?
Sen (cevap olarak) Sigarayı haram... Zararlı... ve pis bulacaksın.
5-Sigaranın haram olduğu sabit olunca onu satmak, satın almak ve onun geliri de haram olur. Çünkü Allrh (cc) bir şeyi haram kıldığı zaman ondan elde edilen şeyi de haram kılmış demektir.
Allah Teala herkesi sigarayı bırakmaya ve her türlü haramı terk etmeye muvaffak kılsın. (Amin)
(Hicri 1402 yılında (miladi 1982) Medine-i Münevvere de yapılan Uyuşturucu ve sarhoşluk
verici maddelerle mücadele isimli kongreden çıkan sonuç bildirisindeki sigarayla alakalı olan 15.
Madde aynen şöyledir,)
MADDE 15: Müslüman fi.ıkahanın pek çoğundan çıkan fetva sigaranın haram oluşudur ki sıhhi ve mali zararlarından dolayı her türlü kullanım şekilleriyle haramdır. İslam i hükümetlerinde (sigara haınmaddesi tütün) ziraat ine yasak koyma, üretimi ve tedavülünü durdurma genelgesi vardır. Ve bu tavsiyeyi (geneigeyi) hayata geçirmek için de şunları yapmak gerekir.
a-Doğrudan veya dolaylı olarak İslam toplumunda sigara propagandasını tamamen yasaklamak.
b-Çalışma yerleriııde, dershanelerde, ulaşım araçlarında genel olarak topluluğun biriktiği yerlerde sigara içmeyi yasaklamak.

c-Müslüman toplumun ileri gelenleri, davetçileri ve öğreticiler örnek alındığı için sbunların bu çirkin adetten uzak durmaları gerekir.
Kısa Notlar(Tercüme Değil Derlemedir.)
*Dr Keyspol Diyor ki; İkinci dünya savaşında sora Ingiltere de sigara kullanmadan dolayı bir milyon insan hüsrana uğradı. Durum değişmez ve böyle giderse bu asır sonunda daha nice milyonlar hüsrana uğrayacak.
- merika sağlık bakanı vekili Amerika da sigaranın yıllık yaklaşık sebep olduğu ölümlerin yaklaşık 35Obin kişi olduğunu açıkladı.
*Nikotin insanoğlunun keşfettiği en tehlikeli zehirlerden birisidir. Bir miligram doğrudan damardan alındığı zaman insanın ölümü için yeterlidir.
*Jslam ülkesine girdiği andan itibaren Islam alimleri sigaranın karşısında tavır almışiardır. Ve ulemanın büyük çoğunluğu tütünü çeşitli kullanım şekilleriyle haram kılmışlardır.
*.Amerika da sigara içen 6Omilyon kişinin yıllık sigara harcaması 4Milyar dolara karşılık gelmektedir.
*.Bir gunıp köpekle kediye (deney amaçlı) tütün verilince köpek ve kediler tütünden tiksinmişlerdir.
*M N Yazar kitabının sigarayla ilgili bölümünde sigaraya haram fetvası veren (kıyas yoluyla) alımlerin sayısının 176 olduğunu yazmaktadır.
*Bazı doktorlar bir sigara dumanında 3bin hastalığın uçuştuğunu açıklamışlarıdır.
*ı963 senesinde sigaranın sebep olduğu akciğer kanserinden İngiltere de 25bin kişi, Amerika da ise 4lbin kişi öldLi.
*.Gönül rahatlığını sigarada değil Allah (cc) ı zikretmekte ara Dikkat ediniz ki kaipler ancak Allah (cc) ı zikretmekle sükunete kavuşur.
*sjgara çirkin bir bidattir.
Daima zikrolsun dilinde
Cemi aza, hem gönlünde
Tütün nepezer elinde
Bidatlerde gabihtir bu
(Yahyalı lı H. Hasan efendi)

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1059
favori
like
share
habibi Tarih: 19.02.2006 23:06
Allah senden razi olsun arkada

Insallah bende yakinda su lanetli cubuklardan kurtulucam
liamsi Tarih: 19.02.2006 22:59
Sağol üstad.Bir insanın kendisine ve ailesine yapacağı en büyük iyilik sigarayı bırakmasıdır.
missx Tarih: 17.02.2006 13:40
Allah razı olsun arkadaşım
inşallah bende kısa zamanda kurtulurum şu illetten :79:
SILA Tarih: 07.02.2006 17:14
[COLOR=chocolate]Allah razi olur insallah kardesim senden hicbir faydasi yokki zaten

rabbim tez zamanda kurtulmayi cumlemize ve bana nasip eder insallah

paylasimin icin cok saol
suleyman21 Tarih: 01.02.2006 00:05
eline koluna sağlık
SU-PERISI Tarih: 11.12.2005 18:08
teşekkürler kardeşim ellerinize sağlık
sulfato Tarih: 06.09.2005 18:51
saqol usta