[FONT="Arial Narrow"]ADLİ SİCİL KANUNU Kanun Numarası: 3682 Kabul Tarihi: 22.11.1990 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 29.11.1990 Sayı: 20710 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5, Cilt:30 Sayfa:35 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Kanun, kesinleşmiş ceza mahkümiyetlerine ilişkin bilgilerin, otomatik işleme tabi bir sistem kullanılarak toplanmasına, sınıflandırılmasına, değerlendirilmesine, muhafaza edilmesine, yaşatılmasına ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesine dair usul ve esasları belirler.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezi, Bölgesel ve Mahalli Adli Siciller

Merkezi adli sicil

Madde 2 - Yurt dışında doğmuş olan Türk vatandaşları ile Türkiye`de suç işlemiş olan yabancıların

kayıtları da dahil, bütün adli sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel üdürlüğündeki

Merkezi Adli Sicilde tutulur.

Bölgesel ve mahalli adli sicil

Madde 3 - Bölgesel ve mahalli adli sicil, hükümlülerin doğum yerleri ve kimlik bilgileri esas alınmak

suretiyle, o yer Cumhuriyet savcılıklarında tutulur. Bölgesel adli sicillerin kurulacağı yerler ile buralara bağlanacak mahalli adli siciller Adalet Bakanlığınca tespit edilir.

Adli sicile geçirilecek bilgiler

Madde 4 - Adli sicile geçirilecek bilgiler şunlardır:

A) Türk adli ve askeri mahkemelerince verilerek kesinleşen;

a) Disiplin cezaları ile sırf askeri suçlar dışındaki ceza mahkümiyetlerine,

b) Fer`i cezalara,

c) Güvenlik tedbirlerine, dair kararlar;

B) Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatı ile verilen mahkümiyet kararları ile Yargıtayın

özel kanun hükümleri uyarınca yaptığı yargılama sonunda verdiği cezalara dair kesinleşmiş mahkümiyet

kararları;

C) Yabancı ülke mahkemelerince verilip, kesinleşen ve Türk Hükümetine bildirilen;

a) Türk kanunlarına göre suç sayılan fiillerden dolayı, Türk vatandaşları hakkında tesis olunan,

b) Türk Devletinin şahsiyetine karşı işlenen bir cürümden veya milletlerarası anlaşmaların kapsamına giren suçlardan dolayı hükmolunan,

KANUNLAR, ŞUBAT 1991 (Ek - 7)

mahkümiyet kararları;

D) Aşağıda gösterilen diğer kararlar ve hususlar;

a) Şartla salıverilme, şartla salıverilmenin geri alınması ve ertelenmiş cezaların Türk Ceza Kanununun 95

inci maddesine göre tenfizi hakkındaki mahkeme kararları,

b) Genel ve özel af, zamanaşımı ve şikayetten vazgeçme gibi sebeplerle asli ve fer`i cezaların ve güvenlik

tedbirlerinin ortadan kaldırılması, değiştirilmesi ve azalmasına dair kararlar,

c) Karar düzeltilmesi üzerine verilen ve eski hükümde değişiklik yapan hüküm ve kararlar, yazılı emir

üzerine verilen hüküm ve kararlar, muhakemenin iadesi sonucunda verilen ve eski hükümde değişiklik

yapan hüküm ve kararlar ile memnu hakların iadesine dair kararlar,

d) Hürriyeti bağlayıcı cezalar ile para cezalarının infaz edildiği, fer`i cezalarda, güvenlik tedbirlerinde

sürenin bittiği, para cezalarının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrildiği hallerde infazın bittiği tarih.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Adli Sicil Bilgilerinin Verilmesi

Adlî sicil bilgilerini verebilecek merciler ve küçükler hakkında uygulanacak esaslar (*)

Madde 5 - Adli sicil bilgileri; mahalli ve bölgesel adli sicillerde o yer Cumhuriyet savcılıklarınca, merkezi adli sicilde ise Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce verilir.

2.1.2003 t. 4778 sk. ile EK FIKRA:

Onsekiz yaşından küçükler hakkında adlî sicile geçirilen bilgiler; ancak, soruşturma ve kovuşturma

konusu olan işler sebebiyle Cumhuriyet savcıları ve mahkemelerce veya Türkiye Büyük Millet Meclisi

üyeliği seçimleri ile ilgili olarak yetkili seçim kurullarınca istendiği takdirde verilir. Bu bilgiler başka

herhangi bir iş ve konu için kullanılamaz.(*) 2.1.2003 t. 4778 sk. ile

"Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler" madde başlığı değiştirilmiştir

Adli sicil bilgilerini talep edebilecek merci ve kişiler

Madde 6 - Adli sicil bilgilerini, kamu kurum ve kuruluşları ile adli sicil kaydının ilgilisi talep edebilir.

Özel Kanun hükümleri saklıdır.

Yabancı devletler tarafından istenilen bilgiler mütekabiliyet esaslarına göre verilir.

Bilgilerin gizliliği ve cezai sorumluluk

Madde 7 - Adli sicilde tutulan bilgiler gizlidir. Bu bilgiler görevlilerce veya talep üzerine alan kurum ve

kuruluşlarca açıklanamaz ve veriliş amacı dışında kullanılamaz. Bu bilgileri açıklayan veya veriliş amacı dışında kullananlara altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ve beşyüzbin liradan onmilyon liraya kadar ağır para cezası verilir. Gizliliğe aykırı hareket eden kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevlilere ise, Türk Ceza Kanununun memurlara dair hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Adli Sicil Bilgilerinin Adli Sicilden

Çıkartılması

Adli sicildeki kaydın çıkartılması

Madde 8 - 2.1.2003 t. 4778 sk. ile EK FIKRA:

Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkûmiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,

b) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma ve

dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis ve hapis cezasına mahkûmiyetler on yıl

içinde,

c) Beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkûmiyet halinde diğer bir

cürümden dolayı beş yıl içinde,

d) (b) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin; suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan

küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

e) (c) bendindeki suçlara mahkûmiyetlerin suçu işlediği zaman onsekiz yaşını doldurmamış olan küçükler

hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı iki yıl içinde,

Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahkûm olunmadığı takdirde ilgilinin,

Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adlî sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise, bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir. Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idarî nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re'sen adlî sicil kayıtlarından çıkartılır.

ESKİ Madde 8 - Cezanın çekildiği veya ortadan kalktığı veya düştüğü tarihten itibaren;

a) Kabahatten mahkümiyet halinde, diğer bir cürüm veya kabahatten dolayı bir yıl içinde,

b) Zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile beş yıldan fazla ağır hapis veya hapis cezasına mahkümiyet hariç olmak üzere; beş yıl veya daha az ağır hapis veya hapis veya ağır para cezasına mahkümiyet halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde,

c) (b) bendindeki silinmesi mümkün olmayan suçlara mahkümiyetlerin; suçu işlediği zaman 15 yaşını

doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı beş yıl içinde, suçu

işlediği zaman, 15 yaşını doldurup da 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı on yıl içinde,

d) (b) bendine göre silinmesi mümkün bulunan suçlara mahkümiyetlerin; suçu işlediği zaman 15 yaşını doldurmamış olan küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümen dolayı iki yıl içinde, suçu işlediği zaman 15 yaşını doldurup da 18 yaşını doldurmamış küçükler hakkında verilmesi halinde diğer bir cürümden dolayı üç yıl içinde, Evvelce verilen ceza cinsinden bir cezaya veya daha ağır bir cezaya mahküm olunmadığı takdirde ilgilinin, Cumhuriyet savcısının veya Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince duruşma yapılmaksızın adli sicildeki kaydın çıkartılmasına karar verilir. Ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde ise,bu tarih esas alınır. Bu kararların bir örneği Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Kanunlarda yapılacak değişiklikler sonucu suç olmaktan çıkarılan veya idari nitelikte cezaya dönüştürülen suçlarla ilgili bilgiler Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce re`sen adli sicil kayıtlarından çıkartılır. )

Ölüm ve yaş sebebiyle adli sicilden çıkarılacak ve adli sicilde muhafaza edilecek bilgiler

Madde 9 - Ölen veya 80 yaşını tamamlamış hükümlülere ait adli sicil kayıtları Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce merkezi, bölgesel ve mahalli adli sicilden çıkarılır.

Bu Kanunun 8 inci maddesi ile bu maddeye göre adli sicilden çıkarılan bilgilerden Anayasanın 76 ncı

maddesinde sayılan suçlara ait olanlar, milletvekili adaylığı için talep edildiğinde verilmek üzere bilgi

arşivinde muhafaza edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yönetmelik

Madde 10 - Bu Kanunun;

a) 6 ncı maddesinde gösterilen adli sicil bilgilerinin isteniliş ve cevap verme usulleri,

b) Diğer maddelerin uygulama usul ve esasları,

Adalet Bakanlığınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde çıkartılacak

yönetmelikte belirlenir.

Bölgesel ve mahalli adli sicildeki atamalar

Madde 11 - Bölgesel ve mahalli adli sicildeki şube müdürü, şef,sistem çözümleyicileri, programcılar,

mühendisler, bilgisayar işletmenleri, veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, istatistikçiler ve anketörler Adalet Bakanlığınca; diğer personel, bağlı olduğu Adalet Komisyonunca atanırlar. (Mülga ikinci cümle:

18/8/1993-KHK-520/7 md.)

Kaldırılan hükümler

Madde 12 - 4664 sayılı Adli Sicil Kanunu ile 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 7 nci

maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunda öngörülen adli sicil ve istatistik sisteminin bütün yurtta kuruluşu bu

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içinde tamamlanır.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel

Müdürlüğünce toplanmış olup, işleme tabi tutulan veya tutulmayan adli sicil bilgilerinden, bu Kanunun 8 ve 9 uncu maddelerine göre çıkartılması gereken kayıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayı ile teşekkül edecek komisyon tarafından adli sicilden çıkartılır.

Geçici Madde 3 - Ekli listelerde belirtilen kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde

Kararnamenin eki (I) sayılı Cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümlerine eklenmiştir.

Yürürlük

Madde 13 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 557
favori
like
share