Hukuki Dayanaklar Ve Tanımları - Hukuki Dayanaklar Nedir - Hukuki Dayanaklar Tanımı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci; saglik hizmetlerine duyulan ihtiyaç bakimindan toplumun en ön- celikli kesimini olusturan kadin, anne ve çocuklarin saglik düzeyini yükseltmek, üreme sagligi hizmet- leri bütünü içerisinde ailelere aile planlamasi hizmetlerini ve diger saglik kuruluslariyla isbirligi içinde diger ana-çocuk sagligi hizmetlerinin sunumunu koruyucu saglik hizmetleri ilkelerine uygun sekilde gerçeklestirmek üzere kurulan "Ana-Çocuk Sagligi ve Aile Planlamasi Merkezleri"nin hizmetlerini ve bu hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esaslari düzenlemektir. Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Saglik Bakanligina bagli olarak faaliyet gösteren Ana-Çocuk Sagligi ve Aile Planlamasi Merkezleri ile bu Merkezlerde görevli personeli kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Yönetmelik; 181 sayili Saglik Bakanliginin Teskilat ve Görevleri Hakkinda Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 üncü maddesine ve 3359 sayili Saglik Hizmetleri Temel Kanunu'nun 9 uncu maddesinin © bendine dayanilarak hazirlanmistir.

Tanimlar

Madde 4- Bu Yönetmelik'te geçen;
a) Bakanlik: Saglik Bakanligi'ni,
b) Genel Müdürlük: Bakanligin Ana Çocuk Sagligi ve Aile Planlamasi Genel Müdürlügü'nü,
c) Merkez: Ana-Çocuk Sagligi ve Aile Planlamasi Merkezini,
d) AÇSAP: Bu Yönetmelik kapsamindaki hizmetler olarak kadin, ana-çocuk sagligi ve aile planla- masini,
e) Bölge: Merkezin hizmet vermekle sorumlu olacagi yerlesim yerlerini,
f) Saha: AÇSAP hizmetlerinin gelistirilmesi için çalismalarin yapilacagi ilin tamamini,
g) Egitim Merkezi: Fiziki yapisi ve insangücü özellikleri nitelik ve nicelik olarak yeterli olan, gerekli malzeme ve ekipman ile donatilmis hizmet içi egitim merkezlerini,
ifade eder.

IKINCI BÖLÜM
Kurulus Esaslari
Kurulus Usulü

Madde 5- Merkez, bu Yönetmeligin 6 nci ve 10 uncu maddesindeki sartlarin bulundugunun tesbiti üzerine Valiligin teklifi, Genel Müdürlügün olumlu görüsü ve Bakanligin onayi ile kurulur. "Egitim Merkezi" olarak faaliyet gösterecek Merkezlerin kurulusu da ayni usule tabidir.

Nüfus Sarti ve Öncelik

Madde 6- Merkez; ana ve çocuk sagligi ve üreme sagligi (aile planlamasi dahil) hizmetleri yeterin- ce verilemeyen ve birinci basamak saglik kuruluslari eksik olan bölgelere öncelik verilerek, il merkezlerinde her 100.000 nüfusa bir adet olmak üzere kurulabilir. Merkezi yerlesim nüfusu en az 30.000 olan ilçe merkezlerinde de bir adet Merkez kurulur.

Bakanlik tarafindan belirlenen standardlara göre yeterli malzeme, araç, gereç, personel ve uygun bina temin edilmeden yeni merkezler açilmaz.

Sorumluluk Bölgesi

Madde 7- Merkezin hizmet vermekle sorumlu olacagi bölgenin sinirlari ve büyüklügü, kurulusun alt yapi ve insangücü kaynaklari ve çevredeki saglik kuruluslari gözönünde bulundurularak belirlenir.

Faaliyetler

Madde 8- AÇSAP Merkezleri, Il Saglik Müdürlügü'ne bagli olarak çalisirlar. Merkezlerin gösterecegi faaliyetler sunlardir:
a) Ilde yatakli veya yataksiz saglik hizmeti veya destek hizmeti veren kuruluslar ve saglik egitimi veren diger kurum ve kuruluslarla isbirligi yapmak,
b) Temel saglik hizmetleri ve tip etigi ilkeleri isiginda, kadin, ana ve çocuk sagligi ile ilgili koruyucu ve tedavi edici hizmetleri, laboratuar hizmetlerini, aile planlamasi hizmetlerini ve bunlar ile ilgili konulardaki teorik ve beceri kazandirma egitim ve danismanlik hizmetlerini vermek,
c) Kadin, ana ve çocuk sagligi ile ilgili yürüttügü hizmetlerin kayit ve bildirimlerini yapmak,
d) Ilin birinci basamak saglik hizmetlerini veren kuruluslarinda görev yapan saglik personelinin kadin, ana ve çocuk sagligi ve aile planlamasi dahil üreme sagligi konularinda hizmetiçi egitimlerini yürütmek,
e) Gerektiginde, il disindan gelen saglik personelinin de kadin, ana ve çocuk sagligi ve aile planlamasi dahil üreme sagligi konularinda egitimlerini saglamak,
f) Mesleki egitim kurumlari için, çocuk, adölesan, kadin ve erkek üreme sagligi (aile planlamasi dahil) hizmetleri ile ilgili olarak mezuniyet öncesi ve sonrasi uygulamali ögretim hizmetlerinde isbirliginde bulunmak,
Bakanlikca ihtiyaca göre tesbit edilen Merkezler ülkede bulunan bütün aile planlamasi yöntemlerini verecek sekilde düzenlenir.

Fiziki Yapi ile Ilgili Sartlar

Madde 9- Merkezlerde asagidaki bölümler bulunur ve bu bölümler personel, fiziki sartlar ve sunulan hizmetlerin niteligine bagli ve EK-1 Sayili Cetvelde gösterilen standartlar çerçevesinde uygun biçimde düzenlenir. "Egitim Merkezi" olarak düzenlenen merkezlerde, asagidaki bölüm veya unsur- lar, sunulan hizmetlerinin gerekliliklerine göre gelistirilir:
a) Yeni basvuranlar ve kontrole gelenler için uygun sartlarda bir bekleme odasi,
b) Aile planlamasi dahil üreme sagligi gibi konularda danismanlik verilebilecek ayri bir bölüm,
c) Hizmet amacina uygun olarak düzenlenmis poliklinik birimleri,
d) Basvuranlarin muayene edilebilecegi, aile planlamasi uygulamalarinin veya küçük cerrahi müda- halelerin yapilabilecegi, iyi aydinlatilmis, lavabosu bulunan muayene odasi veya odalari,
e) Dezenfeksiyon, sterilizasyon, çamasirlarin yikanmasi gibi islemlerin gerçeklestirilebilecegi bir oda,
f) Hizmetlerde kullanilan malzemelerin, bekletilen araç ve gerecin saklanabilecegi depolamaya uygun bir bölüm,
g) Merkez içinde bilimsel veya idari nitelikte toplantilarin yapilmasina elverisli egitim araç-gereci
ile donatilmis bir toplanti odasi,
h) Laboratuar hizmetlerinin verilecegi uygun bir oda,
i) Idari hizmetlerin yapilacagi, kayitlarin tutulacagi ve saklanacagi ve egitim malzemelerinin korunacagi alan veya alanlar,
j) Agiz ve dis sagligi hizmetlerinin verilecegi bir oda veya odalar,
k) Personelin çalismasi için düzenlenmis alan veya alanlar,
l) Egitim merkezi olanlarda egitime gelenlerin kalacaklari misafirhane,
m) Gebe izlem/saglam çocuk izlem odasi.

Egitim Merkezi Olarak Faaliyet Gösterme

Madde 10- Saglik personelinin ana çocuk sagligi ve aile planlamasi dahil üreme sagligi kapsamindaki hizmetiçi egitimlerinin planlanmasi ve yürütülmesi için fizik yapisi, personel kaynaklari ve günlük hizmet yükü yeterli olan merkezler, ilin ihtiyaci çerçevesinde "Egitim Merkezi" olarak faaliyet göste- rirler. Egitim Merkezleri, bu faaliyetleri tam olarak göstermeye yetecek sekilde Ek-2 Sayili Cetvelde gösterilen personel, tibbi malzeme ve görsel ve isitsel egitim malzemesi ile donatilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Hizmet Ilkeleri ve Hizmet Türleri
Ilkeler

Madde 11- Merkezde verilen bütün hizmetler; hedef gruplarin ihtiyaç, istek ve deger yargilari temel alinarak en üst düzeyde toplum katilimi saglanarak, en az zaman kaybi, en yüksek tibbi ve teknik yeterlilik ve ekip hizmeti anlayisi içinde, süreklilik tasiyacak biçimde, bilgilendirme, riza alma, mah- remiyete ve gizlilige saygi gibi tip etigi ilkeleri ile uygunluk içinde sunulur.

Mali Sorumluluk

Madde 12- Merkezlerde verilen hizmetler temel saglik hizmetlerinden olup, hizmetlerin verilmesi ücretsizdir. Ancak, özellik arzeden hizmetlerden Bakanligin belirleyecegi kurallar dogrultusunda gerektiginde ücret alinabilir.

Genel Olarak Hizmet Türleri
Madde 13- Merkezlerde verilecek hizmetler sunlardir:
A) Aile sagligi hizmetleri
a) Çocuk ve adölesan sagligi hizmetleri
b) Kadin ve erkek üreme sagligi hizmetleri (Aile planlamasi hizmetleri dahil)
B) Agiz ve dis sagligi hizmetleri
C) Poliklinik hizmetleri
D) Laboratuar hizmetleri
E) Egitim hizmetleri (Merkezin hizmet verdigi konularda)
a) Hizmetiçi egitim hizmetleri
b) Halk egitimi hizmetleri
c) Mezuniyet öncesi uygulamali egitim hizmetleri
F) Erken teshis hizmetleri
G) Danismanlik hizmetleri
H) Kayit bildirim ve degerlendirme hizmetleri.

Çocuk ve Adölesan Sagligi Hizmetleri

Madde 14- Merkezlerde çocuk ve adölesan sagligi ile ilgili olarak verilecek hizmetler sunlardir:
a) Merkeze getirilen/basvuran bebek ve 18 yasindan küçük çocuklara Bakanligin belirledigi stan- dartlara göre hizmet vermek,
b) Bagisiklama ve büyüme-gelismenin izlenmesi hizmetlerini, saglik ocaklari ile isbirligi ve koor- dinasyon içinde vermek,
c) Merkezlere getirilen bebek ve çocuklarin ayaktan tedavi ve bakim hizmetlerini yürütmek,
d) Çocuk sagligi ve hastaliklari konularinda, çocuklara ve ailelerine yönelik olarak bilgi egitim ve danismanlik hizmeti vermek,
e) Cografya ve mevsim sartlari gibi etkenlere bagli olarak ortaya çikan ve bebek ve çocuk sagligina tehdit olusturan hastaliklara karsi, Saglik Müdürlügünün ilgili birimleri ile hazirlanmis olan programlari uygulamak,
f) Okul, kres, çocuk bakimevi, islahevi gibi kurumlari, ilgili kisi kurum ve kuruluslar ile isbirligi yapa- rak ziyaret etmek; bu yerlerde saglik açisindan risk faktörlerini tesbit etmek ve tanimlamak ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin alinmasi için gerek duyulan isbirligi ortamini saglamak,
g) Çocuk sagligi konusunda, çocuk ruh sagligi, agiz ve dis sagligi, çocuk ihmali, hirpalanmasi ve istismari gibi özel yaklasim gerektiren durumlarla ilgili olarak, ilgili kuruluslarla isbirligi yapmak,
h) Çocuk sagligina yönelik hizmet sunan diger birinci ve ikinci basamak saglik hizmetlerini veren kuruluslar ve özellikle saglik ocaklari ile hizmet sunumunda koordinasyon saglayarak isbirligi yap- mak,
i) Diger birinci basamak saglik hizmetlerini veren kuruluslarin sevkettigi çocuklara hizmet vermek, muayene etmek ve çocuk sagligi konusunda danismanlik hizmeti vermek,
j) Saglik personeline egitim hizmetleri vermek,
k) Çocuk sagligi konusunda verilen diger görevleri yapmak.

Kadin Sagligi Hizmetleri

Madde 15- Merkezlerde kadin sagligi hizmetleri olarak verilecek hizmetler sunlardir:
a) Merkeze basvuran kadinlara, gebelere ve lohusalara Bakanligin belirledigi standardlara uygun hizmet vermek,
b) Riskli gebelikleri tespit etmek, bu konuda Bakanlikça belirlenen tedbirleri almak; bilgi, egitim
ve danismanlik hizmeti vermek,
c) Kadin ve ana sagligi gibi konular hakkinda bilgi, egitim ve danismanlik hizmetleri vermek,
d) Dogum sonrasi ve düsük sonrasi aile planlamasi hizmetlerini tanitmak ve uygulamak,
e) Cinsel yolla bulasan hastaliklar ve meme kanseri, serviks kanseri gibi konularda erken teshis için taramalar yapmak,
f) Merkezdeki poliklinik birimlerinde 15 yas üzerindeki kadinlara üreme sagligi ile ilgili ayaktan teshis ve tedavi hizmetleri vermek,
g) Gebelere bagisiklama hizmeti vermek,
h) Saglik personeline hizmetiçi egitim hizmetlerini vermek,
i) Kadin ve özellikle ana sagliginin gelistirilmesine yönelik olarak, sorumluluk bölgesinin ihtiyaçlari ve sartlarina göre Saglik Müdürlügünün ilgili birimleri ile hazirlanmis olan programlari uygulamak,
j) Kadin sagligina yönelik hizmet sunan diger birinci ve ikinci basamak saglik hizmetlerini veren kuruluslar ile isbirligi yaparak hizmetlerin sunumunda koordinasyon saglamak,
k) Diger birinci basamak saglik hizmeti veren kuruluslarin sevkettigi kadinlara hizmet vermek,
l) Kadin sagligi konusunda verilen diger görevleri yapmak.

Aile Planlamasi Hizmetleri

Madde 16- Merkezlerde aile planlamasi ile ilgili olarak verilecek hizmetler sunlardir:
a) Basvuranlara (kadin-erkek) aile planlamasi yöntemleri hakkinda danismanlik hizmeti vermek,
b) Bakanlikca kabul edilmis bütün aile planlamasi yöntemlerine iliskin hizmet vermek,
c) Kadin hastaliklari ve dogum uzmani mevcut olmak sarti ile Merkezlerde 8 haftaya kadar olan gebelik sonlandirma hizmetlerini MR yöntemi ile vermek,
d) Basvuranlari (kadin-erkek), Merkezde uygulanamayan aile planlamasi yöntemleri için ikinci basamak saglik kurulusuna sevk etmek.

Poliklinik ve Laboratuar Hizmetleri

Madde 17- Hizmetlerin verilecegi bölümlerin, laboratuarin, personelin ve diger sartlarin yeterliligine ve hizmet sunulan nüfusun ihtiyaçlarina göre laboratuvar hizmetleri düzenlenir.
Uzman hekim tarafindan görülmek üzere saglik ocaklarindan sevk edilen vakalara öncelik taninir.
Istatistik degerlendirmelerine esas olmak üzere, merkezde verilen bütün laboratuar hizmetleri, Bakanlikca belirlenen dogrultuda ve uygun biçimde kaydedilir.

Egitim Hizmetleri

Madde 18- Merkezlerde egitim hizmetleri olarak verilecek hizmetler sunlardir:
a) Kadin sagligi, ana sagligi, çocuk sagligi ve aile planlamasi dahil üreme sagligi konularinda personelin hizmet içi egitimine, halk egitimine ve mezuniyet öncesi egitimlere destek ve danismanlik hizmetleri vermek,
b) Ilden ve gerektiginde il disindan, hekim ve hekim disi saglik personeline bilgi ve beceri kazandiran kurslar düzenlemek; ayrica, ilgili hizmetleri veren tüm saglik personeline kadin, ana ve çocuk sagligi ve aile planlamasi konularinda adaptasyon egitimi vermek, (egitim merkezi olanlar
için),
c) Mahallin kitle iletisim araçlarindan da faydalanmak ve egitim çalismalarini organize etmek suretiyle sistemli bir sekilde halk egitimi yapmak,

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Merkezde Çalisan Saglik Personelinin Görev, Yetki ve Sorumluluklari
Bastabip ve Görevleri

Madde 19- Liyakat ve kidem dikkate alinarak Merkezde görevli uzman tabiplerden biri, yoksa aile planlamasi uygulama kursu görmüs tabiplerden birisi Valiligin teklifi, Genel Müdürlügün uygun görüsü ile Bakanlik tarafindan Bastabip görevini yürütmek üzere atanir.
Bastabib'in görevleri sunlardir:
a) Merkezin tibbi, idari ve egitim hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini saglamak; bu konuda saglik yönetimi ilkelerine uygun olarak bu hizmetleri planlamak, uygulamak, izlemek ve denetlemek,
b) Yatakli veya yataksiz saglik, egitim ve destek hizmeti veren kurum ve kuruluslarla isbirligi ve özellikle Saglik Müdürlügü AÇSAP Sube Müdürü, saglik grup baskanliklari ve saglik ocaklari ile yakin isbirligi ve koordinasyon içinde; sunulan hizmetlerin niteliginin ve kullaniminin artmasini ve hizmet
sunumunda gereksiz tekrarlarin önlenmesini saglamak,
c) Düzenli araliklarla, merkezin fiziki yapi, teknik imkanlar, insangücü ve hizmet politikalari açisindan güçlü ve zayif noktalarini ve hizmeti gelistiren veya engelleyen unsurlari tesbit etmek üzere çalismalar yapmak, bunun için, personelin görüs ve önerilerini almak üzere periyodik toplantilar düzen- lemek, gerektiginde arastirmalar planlamak ve yürütmek, bu çalismalarin sonuçlarini, Il Saglik Müdürlügüne bildirmek,
d) Basvuranlara en yararli olacak sekilde hizmet sunulmasini saglamak,
e) Personelin, görev ve sorumluluklari dogrultusunda ve çalisma saatleri çerçevesinde hizmet vermelerini saglamak ve aralarinda gerekli isbölümünü gerçeklestirmek,
f) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli malzeme, araç ve gereç ihtiyacinin belirlenmesini, talep edilmesini ve zamaninda temin edilmesini saglamak,
g) Hizmetle ilgili kayitlarin düzenli tutulmasini, zamaninda degerlendirilmesini ve Il Saglik Müdürlü- güne ulastirilmasini saglamak,
h) Yil sonunda yillik faaliyet raporu ile bir sonraki yilin çalisma programinin hazirlanmasini saglamak, Merkezde yapilan çalismalari ve saglik göstergelerini ay ve yillar itibariyle tablo ve grafiklerle izlemek,
i) Egitim Merkezi durumunda olan Merkezlerin, fiziki yapi, teknik donanim ve insangücü özellikleri bakimindan yeterliginin süreklilik tasimasi için gerekli tedbirleri almak ve kurs programlarinin Bakanlikca belirtilen standartlar dogrultusunda sürdürülmesini saglamak.

Kadin Hastaliklari ve Dogum Uzmaninin Görevleri

Madde 20- Kadin hastaliklari ve dogum uzmaninin görevleri sunlardir:
a) Merkez'in imkanlari ve mevzuat çerçevesinde, bastabibin yapacagi isbölümüne tabi olarak, uz- manlik dalinin gerektirdigi bütün koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bilimsel, teknik ve etik esaslara göre vermek,
b) 8 haftaya kadar olan gebelik sonlandirma hizmetlerini (MR yöntemi ile) vermek,
c) Birinci basamak saglik hizmetlerini veren kuruluslardan sevkli olarak gelen hastalari degerlen- direrek, teshis koymak, tedavilerini planlamak ve sonuçlari konusunda geldigi birime geri bildirimde bulunmak,
d) Uzmanlik alani ile ilgili olarak danismanlik yapmak, saglik personeli ve halk egitimi ile ilgili bütün egitim etkinliklerinde görev almak,
e) Merkez'in imkanlari çerçevesinde, kadin sagligi unsurlarinin tamamini kapsayacak biçimde, adölesan ve menapoz gibi özel risk gruplarina yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetleri planlamak ve uygulamak,
f) Merkez'in kadin sagligi ve aile planlamasi hizmetleri ile ilgili ihtiyaçlarini belirlemek ve giderilmesi için bastabibe tekliflerde bulunmak, mevcut malzemenin etkili ve verimli kullanilmasi ve korunmasi için gerekli tedbirleri almak,
g) Kadin sagligi ve aile planlamasi hizmetleri ile ilgili kayitlarin tutulmasini saglamak ve periodik degerlendirmesini yaparak sonuçlarini bastabibe iletmek,
h) Kadin sagligi ve aile planlamasi hizmetlerinin gelistirilmesi ile ilgili olarak Merkeze ve il'e ait veri- lere dayanarak degerlendirmelerde bulunmak, plan, program ve projeler üretmek ve bunlari uygulamak için Il Saglik Müdürlügüne sunulmak üzere Bastabibe iletmek,
i) Bastabibin verecegi benzer görevleri yapmak.

Çocuk Sagligi ve Hastaliklari Uzmaninin Görevleri

Madde 21- Çocuk sagligi ve hastaliklari uzmaninin görevleri sunlardir:
a) Merkez'in imkanlari ve mevzuat çerçevesinde, bastabibin yapacagi isbölümüne tabi olarak, uzmanlik dalinin gerektirdigi bütün koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bilimsel, teknik ve etik esaslara göre vermek,
b) Birinci basamak saglik hizmetleri veren kuruluslardan sevkli olarak gelen hastalari degerlendirerek, teshis koymak, tedavilerini planlamak ve sonuçlar konusunda geldigi birime geri bildirimde bulunmak,
c) Uzmanlik alani ile ilgili olarak danismanlik yapmak, saglik personeli ve halk egitimi ile ilgili tüm egitim etkinliklerinde görev almak,
d) Merkez'in imkanlari çerçevesinde, çocuk sagligi unsurlarinin bütününü kapsayacak biçimde ve özel risk gruplarini içeren koruyucu ve tedavi edici hizmetleri planlamak ve uygulamak. Merkezlerdeki Psikolog ile isbirligi yaparak çocuk ruh sagligi konusunda danismanlik hizmeti vermek,
e) Merkez'in çocuk sagligi hizmetleri ile ilgili ihtiyaçlarini belirlemek, temin edilmek üzere bashekime tekliflerde bulunmak, mevcut malzemenin etkili ve verimli kullanilmasi ve korunmasi için gerekli önlemleri almak,
f) Çocuk sagligi hizmetleri ile ilgili kayitlarin tutulmasini saglayarak ve periodik degerlendirmesini yaparak sonuçlarini bastabibe iletmek,
g) Çocuk sagligi hizmetlerinin gelistirilmesi ile ilgili Merkeze ve il'e ait verilere dayanarak degerlendirmelerde bulunmak; plan, program ve projeler üretmek ve bunlarin uygulanmasi için Il Saglik Müdürlügüne sunmak üzere Bastabibe iletmek,
h) Okul, kres, çocuk bakimevi, islahevi gibi çocuklarin birarada bulundugu kurumlarda ve çocuk isçilerin yogun olarak çalistirildigi iskollarinda, saglik açisindan risk faktörlerinin saptanmasina ve tedbirlerin alinmasina yönelik olarak, bastabibin sorumlulugunda ilgili kuruluslarla isbirligi yapmak,
i) Bastabibin verecegi benzer görevleri yapmak.

Halk Sagligi ve Aile Hekimligi Uzmaninin Görevleri

Madde 22- Halk sagligi ve aile hekimligi uzmaninin görevleri sunlardir:
a) Merkez'in imkanlari ve mevzuat çerçevesinde, bastabibin yapacagi isbölümüne tabi olarak uzmanlik dalinin gerektirdigi bütün koruyucu ve tedavi edici hizmetleri bilimsel, teknik ve etik esaslara göre vermek,
b) Diger hizmetlerden yararlanmak için basvuranlari degerlendirmek; gerekirse sevkini yapmak,
c) Birinci basamak saglik hizmetleri veren kuruluslardan sevkli olarak gelen hastalari degerlendirerek, teshis koymak, tedavilerini planlamak ve sonuçlar konusunda geldigi birime geri bildirimde bulmak,
d) AÇSAP konularinda danismanlik yapmak, saglik personeli ve halk egitimi ile ilgili tüm egitim faaliyetlerinde görev almak,
e) Merkez'in imkanlari çerçevesinde, ana çocuk sagligi ve aile planlamasi dahil üreme sagligi konularinin tamamini kapsayacak biçimde ve özel risk gruplarini içeren koruyucu ve tedavi edici hiz- metleri planlamak ve uygulamak,
f) Kadin Hastaliklari ve Dogum Uzmani bulunan merkezlerde egitim almis ve sertifikalandirilmis olmak sartiyla 8 haftaya kadar olan gebelik sonlandirma (MR yöntemi ile) hizmetlerini vermek,
g) Merkez'in ana çocuk sagligi ve aile planlamasi hizmetleri ile ilgili ihtiyaçlarini belirlemek, temin edilmek üzere bastabibe teklifte bulunmak; mevcut malzemenin etkili ve verimli kullanilmasi ve ko- runmasi için gerekli tedbirleri almak,
h) AÇSAP hizmetlerinin gelistirilmesi ile ilgili olarak Merkeze ve il'e ait verilere dayanarak degerlendirmelerde bulunmak; plan, program ve projeler üretmek ve bunlarin uygulanmasi için Il Saglik Müdürlügüne sunmak üzere Bastabibe iletmek,
i) Merkezdeki egitim faaliyetlerinin planlanmasi, uygulanmasi ve degerlendirilmesinde Il Saglik Müdürlügü ve diger kurumlarla koordineli çalismak,
j) Bastabibin verecegi benzer görevleri yapmak.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 471
favori
like
share