Kamuoyu Araştırması Nedir - Kamuoyu Araştırması - Kamuoyu Araştırması Hakkında

Hükümetler, sanayi ve eğitim kuruluşları, siyasal partiler ya da gazeteler zaman zaman kamuoyunun belli konularla ilgili düşüncelerini öğrenmek isterler. Kamuoyu araştırması, bu bilgiyi edinmenin bir yoludur. Örneğin, ürünlerini öğretmenlere satmayı tasarlayan bir şirket, onların kazanç durumlarını ve gelirlerini ne gibi yerlere harcadıklarını öğrenmek isteye bilir.

19. yüzyılda, biri Fransa'da öbürü İngilte re'de yapılan iki araştırma en eski kamuoyu araştırmalarıdır. Bunlardan Fransa'da yapıla nın amacı işçi sınıfının, öbürü ise Londra'da yaşayan yoksul halkın yaşam koşullarına iliş kin bilgi edinmekti. O dönemde, her iki araştırma da söz konusu gruplardaki herkesle görüşülerek yürütülmeye çalışıldı. Bu yöntemle bilgi toplama pahalıya mal oluyor ve çok zaman alıyordu. Giderek kamu yoklama larında örneklem yöntemi geliştirildi. Böylece grubun sayısal olarak yalnızca belli bir oranıy la görüşülüyor, çok daha az zaman ve para harcanmış oluyordu.

Kamuoyu araştırmalarının yürütülmesinde ilk adım örnek alınacak grubun kapsamının belirlenmesidir. Güvenilir bilgi elde edebil mek için seçilen örnek grubun, tüm grubun özelliklerini yansıtması gerekir. Bu yönteme rasgele örneklem adı verilir. Örneğin, telefon rehberinde sıralanan her beş öğretmenden biriyle görüşülerek A'dan Z'ye kadar bütün adlarla ilgili bilgi edinilir. Bu örneklem yönte miyle elde edilen bilgi tüm grup için genelleştirilir. Tüm grubu yansıtması gerekirken, örneğin, yalnızca yüksek gelirli kişileri kapsa yan bir örneklem ana kitleden sapar ve yanılgıya yol açar.

Kamuoyu araştırmaları,
Kamuoyu yoklaması
Pazar araştır ması olmak üzere iki ana grupta toplanır.

Genellikle seçimlerden önce halkın kime oy vereceğini araştırmak amacıyla kamuoyu yoklaması yapılır. Siyasal partiler bu gibi yoklamalardan yararlanarak seçmenlerin eği limlerini öğrenir.

Pazar araştırmaları ise halkın tüketim mal larına ilişkin görüş ve tutumunu saptamaya yarar. Bu türden araştırmalara günümüzde çok sık başvurulmaktadır. Yeni bir ürün, ancak tüketicilerin söz konusu ürüne ilişkin tutumlarının araştırmalar sonucu belirlenmesi ve değerlendirilmesinden sonra piyasaya sü rülür.

Kamuoyu araştırmaları anketçiler aracılı ğıyla yürütülür. Anketçi araştırılmak istenen eğilimle ilgili önceden hazırlanmış yazılı soru ları görüşü alınacak kişilere yöneltir. Anketçilerin, anket uyguladıkları kimseleri kendi görüşleriyle yönlendirmeye çalışmamaları ge rekir.
ABD'li George Gallup 1930'larda örnek lem yöntemiyle ilk yaygın kamuoyu yoklama sını gerçekleştirdi. 1936'da ayrı ayrı yapılan üç kamuoyu yoklamasında da Franklin D. Roosevelt'in seçileceği sonucu çıktı. Bu tah minin doğrulanması, kamuoyu yoklamaları na halkın güven duymasını sağladı.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1909
favori
like
share