Diyafrağma - Diyafrağma Hastalığı - Diyafrağma Tedavisi - Diyafrağma Nedir

Diyafrağma Hastalıkları

Diyafrağma solunumun en önemli kasıdır Akciğerlere giren ve çıkan havanın yaklaşık 2/3'ü diyafrağmaların hareketiyle sağlanır. Diyafrağmada özofagus, aorta ve vena kava inferiyörün geçmesi için delikler vardır: Ortada özofagusun geçtiği bir yarık (hiatus), önde simetrik iki delik (Morgagni delikleri) ve arkada simetrik iki delik (Bochdalek delikleri) vardır. Bu deliklerin bulunduğu diyafrağma bölgelerinin anatomik yapıları zayıf olduğundan karın organlarının hernileri oluşabilir. Diyafrağmaların üstünde akciğer ve altında karaciğer, dalak, mide veya kolon kontrast bir görünümle diyafrağmaların radyolojik sınırlarını belirler.

Hıçkırık (Singultus)

Hıçkırık diyafrağmanm ani bir inspirasyonla birden kasılması sonucu glotisin kısmi kapanmasıdır. Glotisin bu kapanması, hıçkırık sesini husule getirir. Hıçkırık istemsiz oluşan ve birbirini izleyen klonik bir spasmdır. Çok kez fonksiyonel dijestif bozukluk ile oluşan bir refleksle ilgilidir. Genellikle birkaç dakikada kendiliğinden geçer.

Hıçkırık sürekli nitelikte ise tıbbi tedaviyi gerektirir.

Hıçkırığın başlıca nedeni, midenin birdenbire dolması, iritasyonu ve gastrittir. Bundan başka, ince barsak, periton, plevra, mediasten, perikard ve diyafrağmanm iritasyonu ile hıçkırık husule gelebilir.
Kendiliğinden geçmeyen hıçkırığın değişik tedavisi vardır. Hastanın nefesini tutması veya soğuk su içmesi hafif hıçkırık tedavisi için yeterli olabilir. Dilin iyice çekilmesi, boyunda frenik sinire baskı yapılması ve bir kese kağıdından solunum yararlı olabilir. Bu basit tedaviler başarı göstermezse 5-10 dakika saf oksijenle %5-10 C02 karışımı solunumu veya mide aspirasyonu veya mide yıkanması denenmelidir.

C02 solunumu baş dönmesi, respiratuvar asidoz veya konvülsiyonlara sebep olabilir, yatakta konrol altında yapılmalıdır. İntravenöz 25-50 mg chlor-promazine bazı inatçı vakalarda etkilidir. Bu tedavilerle başarı sağlanmazsa cerrahi girişimle bir frenik sinire, genellikle sol frenik sinire blokaj (anestezi) yapılır. Bu tedavi hıçkırığı keser veya şiddetini azaltır. Hıçkırığa sebep olan hastalığın tedavisini ihmal etmemelidir. Örneğin konjestif kalp yetersizliğine bağlı bir plevra epanşmanı sonucu inatçı bir hıçkırık husule gelmişse plevra epanşmanı ve kalp yetersizliğinin düzelmesine paralel olarak hastanın hıçkırığı azalır ve kaybolur.Diyafrağma Felci

Diyafrağma felcinin başlıca nedeni bronş kanseridir. Bundan başka nörojen hastalıklar, travma, infeksiyonlar ve cerrahi girişimler diyafrağma felcine sebep olurlar.

Diyafrağma felcinin başlıca belirtileri: Diyafrağmanın yükselmesi, az hareket etmesi, hareket etmemesi, veya paradoksal hareket etmesidir. Öksürük, ıkınma ve sümkürme veya enfiye çeker gibi zorlayıcı hareketlerde diyafrağmanın paradoksal hareketi daha belirgin olur.

Travma, nöromyopati ve diğer nedenlere bağlı bilateral diyafrağma parelizi varsa veya primer alveoler hipoventilasyon sendromunda olduğu gibi solunumun santral stimülasyonu bozulmuşsa ciddi bir alveoler hipoventilasyon gelişerek, hipoksemi, hiperkarbi ve solunum-kalp yetersizliğiyle hasta ölebilir. Bu vakalarda trakeostomi, intermitan pozitif basınç solunum, oksijen ve kalp tedavisiyle solunum ve kalp yetersizliği kontrol altına alınır.


Diyafrağma Evantrasyonu

Diyafrağma yüksek durumdadır, paradoksal hareket eder veya hareketi azalmıştır. Yetersiz kas gelişmesiyle ilgilidir. Solda daha sık izlenir. Evantrasyon diyafrağmanın bir bölümünü veya tümünü ilgilendirir. Diyafrağma kasında ileri derecede bir atrofi varsa paradoks hareket (Kienböck belirtisi) görülür: inspirasyonda sağlam diyafrağma aşağı kasılıp karın içi basıncını artırdığından hasta diyafrağma yükselir, ekspirasyonda sağlam diyafrağma yerine yükseldiği halde hasta diyafrağma aşağı iner.

Diyafrağma evantrasyonunu diyafrağma felcinden ayırmak güçtür. Hastanın eski fılimlerini yenilerle karşılaştırmak tanıya yardımcı olur. Felç vakalarında kontraksiyon husule gelmez. Diyafrağma parelizine sebep bir hastalığın olup olmadığı araştırılmalıdır. Örneğin bronş kanseri, travma ve mediastenin diğer hastalıkları varsa anormal diyafrağma yüksekliğinin pareliz ile ilgili olduğu kanıtlanabilir.

Çok kez, evantrasyon vakalarında önemli bir klinik belirti yoktur. Bu nedenle bir tedavi gerekmez. Ancak ciddi dispne husule gelen vakalarda, cerrahi girişimle plikasyon veya plastik yama ile diyafrağmanın zayıf bölümleri onardır.


Diyafrağma Hernileri, Diafragma Hernisi

Diyafrağma hernileri karın organlarının diyafrağmadan toraks içine girmesidir. Diyafrağma hernisi en çok özofagusun geçtiği yarıkdan (hiatus) husule gelir. Buna hiatus hernisi denir. Bochdalek ve Morgagni hernileri daha nadirdir.

Hiatus hernisi, Hiatus Herni Nedir

Özofagusun konjenital zayıflığı ve şişmanlık, gebelik gibi edinsel etkenler bu herninin gelişmesine sebep olur.
Hiatus herni hastalarının çoğunda klinik belirti yoktur. Semptomatik vakalarda özellikle yemekten sonra husule gelen retrosternal yanma, ağrı başlıca klinik belirtilerdir. Bu belirtiler yatınca artar, antiasit alınca hafifler. Bu hastalarda kronik obtrüktif akciğer hastalığı insidensi fazladır. Hiatus hernisi çok kez başka bir nedenle yapılan mide-duodenum radyografisinde teşhis edilir. Standart filimde arka alt mediastende hava-sıvı düzeyi bulunan bir gölge görülebilir. Bazı vakalarda midenin önemli bir bölümü hiatustan geçerek volvulus husule gelir. Bu vakalarda biri mediastande, diğeri sol diyafrağma altında hava-sıvı düzeyli balon gibi iki boşluk izlenir. Baryum yutturularak yapılan radyolojik inceleme ile hiatus herni teşhisi kesinleşir. Bu vakalarda özellikle Trendelenburg pozisyonunda (baş aşağı-karın yukarı) çekilen bar-yumlu radyografide teşhis şansı artar.

Şişman hastalar zayıflarlarsa hastalık belirtilerinde önemli bir gerileme olur. Sindirim bozuklukları ve ağrı için antispasmodik ve antiasit ilaçlardan yararlanılır. Bu hastalar arkası düz bir sandalyada oturmakla ve gece yüksek yastığa ve sola yatmakla hastalık belirtilerini önemli bir şekilde azaltırlar.

Tıbbi tedavi vakaların önemli bir sayısında hastalık belirtilerinde yeterli bir düzelme sağlar. Bu tedaviden başarı sağlanamayan vakalarda herni cerrahi girişimle tedavi edilir. Bazı kronik obtrüktif akciğer hastalarında hiatus herninin cerrahi girişimle onarımından sonra hem herni hemde obstrüktif akciğer hastalığı belirtilerinde önemli düzelme husule gelir.

Bochdalek Hernisi

Bochdalek deliğinden husule gelen posterolateral diyafrağma hernisi-nin nedeni konjenital bir anormallikdir. Genellikle herni soldadır.

Bochdalek hernisinin belirtileri defekt büyüklüğüne göre değişir. Genellikle eforda ve yemeklerden sonra oluşan dispne ve gelişme geriliği başlıca klinik belirtilerdir. Küçük hernilerde genellikle klinik belirti yoktur.
Radyolojik bulgular herninin büyüklüğüne göre değişir. Erişkinlerde çok kez radyolojik incelemede teşhis edilen bu herniler arkada diyafrağmanın üstünde bir çıkıntı veya tümsek gibi görünürler. Ciddi klinik belirti olan hastalarda tedavi transtorasik cerrahi girişimle defektin onarılmasıdır.

Morgagni Hernisi

Morgagni hernisi ön diyafrağmada sternumun hemen arkasında gelişir. Orta çizgide veya orta çizginin sağ veya sol yanında olabilir. Özellikle şişmanlık herninin gelişmesine yardımcı olur. Çok kez hastalığın klinik belirtisi yoktur. Genellikle rutin radyografi incelemesiyle veya barsak obstrüksiyonu nedeniyle teşhis edilirler. Bazı vakalarda kardiyopulmoner ve gastrointestinal belirtiler oluşabilir.
Ciddi klinik belirti olan vakalarda tedavi cerrahi girişimle herninin onarılmasıdır.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2446
favori
like
share