Bitlis Eğitim Ve Tanıtma Vakfı - Betav - Burs

Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne yaklaşık 86 yıl geçti. Bir çok medeniyetin ve kültürün merkezi olan Bitlis, Türkiye Cumhuriyeti’nin geri kalmış illerinden biri olmaktan kurtulamadı. Yaşanan göçlerle şehir, bir türlü eski canlılığını bulamadı. Okumaya ve yazmaya büyük merakı olan Bitlisliler, halk arasından tarihte olduğu gibi bu gün de pek çok aydın yetiştirmiştir. Eğitime bu kadar yatkın olan Bitlisli gençlerin karşılaştığı sorunların başında maddi imkansızlıklar geliyor. Pek çok zeki ve başarılı öğrenci maddi imkansızlıklardan dolayı yüksek öğrenimden mahrum kalıyor fırsat eşitliğinden yararlanamıyorlardı. Bu durumu gören Bitlisli işadamları bürokratlar, aydınlar bir araya gelerek tamamen eğitim ve tanıtma amacıyla bir Vakıf kurmaya 1987 yılında karar verdiler. Vakfımız, Yurt dışı ve yurt içinde prestij kazanmış ve Devlet katında takdir edilmiş bir yapıya sahiptir. Kuruluşundan beri siyasete uzak durmayı başarmıştır ve yagena amacı eğitim olmuştur. Yurt içinde ve yurt dışında yaşayıp, bizimle irtibat kuracak olanlara şimdiden teşekkür ederiz.


BETAV

BİTLİS EĞİTİM VE TANITMA VAKFI SENEDİ

VAKFIN ADI
Madde 1: Bu vakıf senedi ile Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı kurulmuştur. Vakfın kısa adı BETAV’dır.


VAKFIN MERKEZİ
Madde 2: Vakfın merkezi Ankara olup, adresi Selanik Cad. No:17/13 Kızılay / ANKARA’dır.

İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf yönetim kurulu kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.


VAKIF AMACI
Madde 3: Vakfın amaçları;

a) Lise ve Dengi okullardan mezun olup, öncelikle tıp ile teknik dallarda öğrenim yapan

üniversite ve yüksek okullara kaydını yaptıran, ancak öğrenim yapma olanağından maddi yönden yoksun bulunan öğrencilerle hangi eğitim düzeyinde olursa olsun Vakıf Yönetim Kurulunun yardıma lâyık gördüğü öğrencilerin her türlü eğitim öğretim ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak,

b) Okul, yurt, lojman, eğitim, spor ve sağlık tesisleri yapmak, üniversite ve yüksek öğretim kurumlarının oluşturulması ve kurulması için girişimlerde bulunmak suretiyle Türk Millî eğitimine katkıda bulunmak, kurulmuş, kurulacak ve yapılacak bu eğitim tesislerinden en az %10 kapasitesinin yetenekli ancak maddi imkândan yoksun öğrencilere sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az %10’unun maddi imkânı olmayan hastalara tahsisini sağlamak,

c) Ülke düzeyinde karşılıklı yardımlaşma ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak amacı ile toplantı, konferans, sergi, fuar ve seminerler düzenlemek sureti ile Atatürk İlkelerine bağlı millî ve manevî değerlere saygılı bir toplum oluşturulmasına yardımcı olmak,

d) Tarihî ve kültürel zenginliklerimizin ülke içinde ve dışında tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, bunların korunması ve saklı olanlarının ortaya çıkarılarak istifadeye sunulması konusunda devlete yardımcı olmak,

e) Tarımsal ürünlerin üretiminin geliştirilmesi, işlenmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak ve kalkınma plânı ile yıllık programlar doğrultusunda gerekli yatırımlarda bulunmak,

f) Doğal kaynaklarımızı Vakfın yararına üretime dönüştürülmesini sağlayacak yatırımlar yapmak ve bunların çalıştırılmasını sağlamak veya tesislerin işletilmesini açık ilânlı ihalelerle kiraya vermek ya da bu türdeki tesislere iştirak etmek,

g) El sanatlarımızın geliştirilmesi ve el sanatları ürünlerinin tanıtımı, pazarlanması için gerekli tedbirleri almak,

ğ) Ülkemizin karakteristik özelliklerinin tanıtılmasını, turizm yatırımlarının yapılmasını ve teşviğini temin etmektir.

h) Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ve özel teşebbüslerle iş birliği yapmak, tesisler kurmak, kurulmuş tesislere ortak olmak, bunları işletmek,

Amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olacak ekonomik, ticari ve sanayi tesisleri kurmak, işletmektir.

Vakıf; Kanunlar ve vakıf senedi hükümleri dairesinde yasaların verdiği bütün haklardan faydalanma ve bunları kullanma yetkisine sahiptir. Kuruluş amacına uygun tüm hakları ve mal varlıklarını kazanabilir. Yargı organları önünde davacı, davalı ve müdahil olabilir.

Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi için;

Her türlü akit ve tasarruflarda bulunabilir; Bu amaçla taşınır ve taşınmaz malları ayni ve fikri hakların, vasiyet ve hibe yolu ile temellük etmeye, inşa ve satın alma, geri alma suretiyle temellük ve tasarrufa, kiralamaya, kiraya vermeye, almaya, kat mülkiyeti, kat irtifakı kurmaya, gelirlerini tahsil ve vakıf amaçları için sarfa ve kullanmaya yetkilidir.

Vakıf gerçek ve tüzel kişiler tarafından amacına, yasalara ve senet hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla yapılacak tahsisleri, bağışları kabul ve yönetebilir. Lehine tesis edilecek ipotekleri kabul edebilir. Sürekli gelir kaynağı sağlayabilmek için müstakil veya kat karşılığı inşaat yapabilir veya yaptırabilir.

Ekonomik girişimlerde bulunabilir, işletmeler, ortaklıklar, tesisler kurabilir, mevcut ve bilahare çıkacak yasaların hükümlerine uygun olarak, gerek yalnız başına gerekse eğitim amaçlı vakıflarla ortaklaşa Bitlis’te ve Türkiye dahilinde özel okullar ve üniversiteler kurabilir.

Yetkili makamların izni ile bilimsel, kültürel ve sosyal yardım amacıyla, kurulmuş ve kurulacak fonlardan yardımları, bağışları ve hizmetleri kabul edebilir ve yönetebilir.

Kuruluş amacına uygun diğer vakıflar ile uluslararası kurum ve kuruluşlarla yasal izinler dahilinde iş birliği yapabilir. Taşınmaz mal alım ve satımlarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün izni alınır.

Vakfın mal ve varlıkları ile gelirleri 903 sayılı yasa ile yasaklanan amaçlara sarf edilmez.


VAKFIN FAALİYETLERİ
Madde 4: Vakıf 3.madde de belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere,

a-) Üniversite, yüksek okullarda öğrenim yapan muhtaç ve kimsesiz öğrencilere burslar verir, yurt binaları tesis eder, kitap, öğrenim, araştırma, araç ve gereçleri gibi imkânlar sağlar.

b-) Eğitim, tanıtma ve sporu birlikte ele alan Vakıf, bunların yanı sıra Atatürk milliyetçiliğine uygun sporcu gençlerin yetişmesi amacıyla spor faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli tesislerin kurulmasına yardımcı olur.

c-) Vakfa bağışta bulunanların yapmak istedikleri yurt, okul ve benzeri tesise bağış yapanın adını vermek suretiyle özendirici her türlü tedbirleri alır, gerekli gördüğünde Vakfa maddi veya manevi katkıda bulunanlara, plaket verilmek suretiyle onurlandırılır.

d-) Amaçları doğrultusunda olmak üzere diğer vakıflar, kamu kuruluşları, işletmeler ve üniversitelerle işbirliği yapar ve vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için taşınmaz mallar dahi almaya, satmaya, kiralamaya yetkili olduğu gibi bağış toplamaya, tarımsal, ticari, sanayi ve mali işler yapmaya, ortaklık kurmaya, ortaklıklara katılmaya ve kredi almaya yetkilidir.


VAKFIN GELİRLERİ VE İMKÂNLARI
Madde 5: Vakfın başlıca gelirleri şunlardır;

a-) Ayni ve nakdi olarak yapılan şartlı ve şartsız bağışların kâr payı ve temettü gelirleri,

b-) Taşınır ve taşınmaz mallardan, işletmelerden, ortaklıklardan sağlanacak gelirler ve kiralar,

c-) Balo, yemek, konser, konferans, defile, piyango, kermes, sergi, fuar, kitap, dergi, gazete, araştırma ve benzeri faaliyet gelirleri,

d-) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

e-) Dileyen gerçek ve tüzel kişilerin yıllık net 100 milyon liralık gelirlerinin üstündeki net gelirlerinin %3 üne kadarlık kısmının hibe olarak verilmesinden,

f-) Vakıf hizmetlerinden yararlanarak eğitimini tamamlayanların dilekleri doğrultusunda yıllık gelirlerinin %1’i kadar yapacakları bağışlardan,

g-) 5072 Sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine Dair Kanunun müsaadesi dahilinde elde edilecek gelirler,


VAKFIN MAL VARLIĞI
Madde 6: Vakfın ilk kuruluş mal varlığı, vakfa tahsis edilen 37.750.000.- Tl. dir. Bunun otuzyedimilyon Tl.’si vakfın öz varlığı olarak ayrılır. Diğer yediyüzellibin Tl.’si teşkilatlanma ve diğer ilk faaliyetler için ayrılmış olup, Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan vakıflar hakkında tüzüğün 37’nci maddesinde sıralanan yönetim ve idare masrafları ile vakıf gelirlerini artırıcı yatırımlara ayrılacak miktarlar dışındaki gelirlerin tümü vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edilir. Vakfın ilk kuruluş varlığına ek olarak her türlü mal ve hakları para, menkul ve gayrimenkulleri herhangi bir hukuki yolla iktisap edilebilir. Vakfın artan mal varlığından bir kısmını veya tamamını öz varlığa ilâvesine Mütevelli Heyet tarafından karar verilebilir. Vakfın yönetimi, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinden %5’ini yönetim ve idame masrafları ile ihtiyaçlara %15’ini vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara, kalan %80’ini ise vakfın amaçlarına tahsis ve sarf etmek zorundadır.


VAKFIN ORGANLARI
Madde 7: Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

a-) Mütevelli Heyet

b-) Yönetim Kurulu

c-) Denetim Kurulu


MÜTEVELLİ HEYET
Madde 8: Vakfın mütevelli heyeti, ekli listede adları yazılı ve işbu vakıf senedi altında imzaları bulunan kuruculardan oluşmaktadır.

Mütevelli heyet üyeliğinin ölüm, istifa gibi nedenlerle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetinin kararıyla seçim yapılır.


MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 9 : Mütevelli heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli heyetin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a-) Yönetim kurulunu seçmek,

b-) Denetim kurulunu seçmek,

c-) Vakıf yönetim kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d-) Yönetim kurulunca hazırlanacak vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e-) Yönetim kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f-) Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı gibi herhangi bir ödeme yapılmaz,

g-) Gerektiğinde vakıf senedinde ilâve ve değişiklikler yapmak,

h-) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

i-) Vakfın mütevelli heyeti, yönetim kurulunun tamamını veya bir kısmını, Türk Medeni Kanununa göre Kurulan Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri itibari ile azil sebeplerinin oluşması halinde, mahkemenin vereceği azil kararını beklemeden görevden alabilir.

j-) Vakfa ait taşınmazları almak veya satmak yeniden yapmak hibeleri kabul etmek hususunda yönetim kurulunca alınan kararları inceleyip Vakfın amaçlarına en uygun düşecek kararları almak,


MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI
Madde 10 : Mütevelli heyet her yıl Mayıs ayı içersinde olağan olarak toplanır. Toplantı yeri ve gündemi yönetim kurulunca belirlenerek kurul üyelerine tebliğ edilir.

Mütevelli heyet ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi (7) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Madde 11: Mütevelli heyet, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra nerede ve hangi tarihte yapılacağı ilk duyuruda belirtilir. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.YÖNETİM KURULU
Madde 12: Vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyetçe iki yıllığına seçilen sekiz asil ve üç yedek üye ile Bitlis Valisinden oluşur.

Bitlis Valisi Yönetim Kurulunun daimi ve değişmez asıl üyesidir. Diğer üyeler gibi sadece bir oy hakkı vardır. Bu fıkra değiştirilemez.

Yönetim kurulu üyelerden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Çoğunluk oluşturmamak şartıyla vakıf dışından kişilerin seçilmesi mümkündür. Bitlis Valisi ile birlikte dokuz asil üyeden oluşan Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasında bir başkan, birden çok başkan yardımcısı ve bir muhasip üye seçerek görev taksimi yapar.

Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, sırasına göre yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

Yönetim kurulu toplantılarına geçerli mazereti olmadan arka arkaya altı (6) toplantıda bulunmayan yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. Ancak Bitlis Valisine bu konuda istisna tanınır.

Toplantı yeter sayısı beş (5) olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri istedikleri zaman yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, öneride bulunabilirler, fakat oy kullanamazlar.


YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Madde 13 :Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır.

Bu sıfatla yönetim kurulu :

a-) Vakıf gayesi doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.

b-) Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.

c-) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.

d-) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

e-) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla vakfa müdür atar, vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.

f-) Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.

g-) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bu hususta gereken işlemleri yapar.

h-) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.

i-) Mütevelli heyetin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.

j-) Mütevelli heyet toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.

k-) Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.

l-) İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.


VAKFIN TEMSİLİ
Madde 14 : Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılarına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde, kendi üyelerinden bir veya birkaçını, memur ve memurlarından herhangi birini veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye yetkili kılabilir.


DENETİM KURULU
Madde 15 : Denetim kurulu mütevelli heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim kurulu, mütevelli heyetçe kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere dışarıdan iki yıl için seçilecek üç (3) kişiden oluşur. Ayrıca bir (1) yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asil üye yerine yedek üye göreve çağrılır.

Denetim kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinden yapar. Vakıf hesapları yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az on beş (15) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere yönetim kuruluna verilir.GENEL SEKRETER
Madde16: Yönetim kurulu, ilk toplantısında Vakıf Genel Sekreterini tayin eder. Vakıf Genel Sekreteri, Vakıf idare teşkilâtının ve profesyonel kadronun amiridir. Yönetim kurulu kararlarının uygulanması, yönetim kurulu ve Mütevelli Heyet sekreterya hizmetlerinin düzenlenmesi Genel Sekreterin görevleri arasındadır.

Genel Sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. Yönetim kurulu toplantılarına katılır. Oy hakkı yoktur.


HALEF TAYİNİ
Madde 17 : Mütevelli heyet üyesi olan gerçek kişilerin ölüm ve istifa gibi nedenlerle üyeliklerinin boşalması halinde, yönetim kurulunun teklifi ve mütevelli heyetin kararıyla seçim yapılır.


VAKFIN DAĞILMA TASFİYESİ
Madde 18 : Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine hukuken veya fiilen imkân kalmaması hâlinde yönetim kurulunun teklifi ve Mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile vakfın dağılmasına karar verilir. Bu durumda tasfiye sonucu kalan mal varlığı, Bitlis İli Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’na devredilir.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 19 : Vakıf, 903 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimine tabidir.

Madde 20 : İlk Mütevelli Heyet toplantısı yapılıp Yönetim Kurulu teşekkül edinceye kadar, vakıf senedinde öngörülen temas ve işlemleri vakfın kuruluş muamelelerini, gerekli başvuruları ve mahkeme tescili gibi tüm işleri münferiden ve müştereken yapmaya takip etmeye, temsile ve sonuçlandırmaya, Kurucu Heyetçe görevlendirilen üye M. Kenan AKIŞIK ya da İrfan CENKÇİ yetkili kılınmıştır.


Genel Merkez
Selanik Cad. 17/13 Kızılay / ANKARA
Tel : 0.(312).418 69 16
Fax : 0.(312).417 86 42
[email]ankara@betav.org.tr[/email]

İstanbul Şubesi
Muratpaşa Mah. Muratpaşa Sok. Bilge Ap. No:21 D:4 Yusufpaşa/ İstanbul
Tel : 0.(212).635 35 13
Fax : 0.(212).635 11 17
[email]istanbul@betav.org.tr[/email]

Bursa Şubesi
Simge Tesisleri Fuat KUŞCUOĞLU Cad. No:63 Osmangazi / BURSA
Tel :0.(224).248 90 71
Fax : 0.(224).248 88 72
[email]bursa@betav.org.tr[/email]

Bitlis Şubesi
Nur Cad. Eski Belediye Binası No:73 Kat:3 BİTLİS
Tel : 0.(434).226 83 44
Fax : 0.(434).226 08 48
[email]bitlis@betav.org.tr[/email]

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3635
favori
like
share