İş ve Sosyal Guvenlik Hukuku Ara Sınav Soruları 20061. 100 den fazla işçinin çalıştığı bir işyerinde izin kurulu en az kaç kişiden oluşur?
Cevap: 2 kişi


2. Sendikalara tutulması gereken defterlerin her olağan genel kurulu izleyen kaç gün içinde notere onaylatılması zorunludur?
Cevap: 15 gün


3. Aşağıdaki ücret sistemlerinden hangisi karma olarak uygulanmak zorundadır:
Cevap: Primli ücret (Ya da kardan pay alma)

4. Sendikaların sendikalarla birleşmesinin hukuki sonucu nedir?
Cevap: Birleşen sendik atüzel kişiliğini kaybeder.

5. İş Kanunu'na göre bir işçi 3 ay boyunca işte çalışıyor. İşçi, kendi kusuru dışında hastalandığı için işe gelemiyor. Bu durumda işveren, işçinin iş sözleşmesini ne zaman feshedebilir?
Cevap: 6 HAFTA

6. Kısa çalışma talebinin uygunluğunun tespiti aşağıdakilerden hangisi tarafından yapılır?
Cevap: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

7. Özürlü ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenin para cezası tutarı ne kadardır?
Cevap: 750 milyon YTL


8. Gebe kadın işçi doğumdan önce kaç hafta izinlidir?
Cevap: 8 hafta

9. Umumi Hıfsızsıhha Kanununa göre otel, lokanta, kahve, gazino vb yerlerde kimler çalışamaz?
Cevap: 18 yaşından küçük çocuk ve genç işçiler

10. Sendika ile diğer bir sendikanın birleşmnesine karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Cevap: Sendika Genel Kurulu

11. Aşağıdakilerden hangisi sendika kurucularında aranan niteliklerden biri değildir?
Cevap: Dayanışma aidatı ödemek

12. Aşağıdakilerden hangisinin işçi sendikasına üye olma hakkıyoktur?
Cevap: VEKALET SÖZLEŞMESİNE DAYANARAK ÇALIŞANLAR

13. Aşağıdakilerden hangisinin işçi sendikasına üye olma hakkı yoktur?
Cevap: Eşit Davranma Borcu


14. Hafta ay ve yıl gibi bir zaman dilimi içinde taraflar işçinin ne kadar süreyle çalışacağını kararlaştırmamışlarsa haftalık çalışma süresi kaç saattir?
Cevap: 20 saattir.


15. Cumhuriyet döneminde 1921 yılında ilk defa yürürlüğe giren düzenleme ile Ereğli ve Zonguldak kömür madenlerinde çalışan işçilerin günlük çalışma süresi kaç satir?
Cevap: 8 saattir.

16. İşçilerin çalışma yaşamında bir takım hukuki hükümlerle korunması gerektiğini belirten ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Cevpa: İşçinin korunması ilkesi


17. Haftalık çalışma süresinin 42 saat oldğu bir işyerinde işveren artan talebi karşılamak için fazla çalışma yaptırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Cevap: Genel sebeplerle fazla çalışma fazla süreli çalışma


18. Bir işçi, bir işyerinde 3 yıldır çalışmakta olup ahlak ve adaba aykırı davranışlarından8 dolayı iş sözler derhal feshedilmiştir. Bu işçi diğer bir işyerinde ise 5 yıldır çalışmaktadır. Buna göre kıdem tazminatı kaç yıl üzerinden hesaplanacaktır?
Cevap: 5 yıl

19. Aşağıdakilerden hangisi İş Hukukunun uluslar arası kaynakları içinde yer almaz
Cevap: Toplumsal Anlaşmalar (Kontratlar)

20. Aşağıdakilerden hangisi işçinin hukuki yönden işverene olan bağımlılığın ifade eder?
Cevap: İşverenin gözetimi ve yönetimi altında işgörmesi

21. Aşağıdakilerden hangisi işçi sayılabilmek için kanunun birlikte aradığı koşullardır?
Cevap: İş sözleşmesine dayanarak çalışmak ve gerçek kişi olmak


22. 15 işç inin çalıştığı bir işyerinde, 2 yıldır çalışmakta olan işçinin iş sözleşmesi, işçinin işvereninin sigorta primlerini ödemediği için SSK ya şikayet etmesinin ardından sona erdirilmiştir?
Cevap: Kötü niyetli bilrdirimli fesih


23. İş Kanunu kapsamına giren bir işyerini kapatan işveren, bu durumu en geç 1 ay içinde hangi makama bildirmekle yükümlüdür?
Cevap: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının işlerinin bulunduğu Bölge Müdürlüğüne

24. Aşağıdaki iş sözleşmelerinden hangisi geçersizlik yaptırımıyla hükümsüz hale gelir?
Cevap: Kanuna aykırı olarak yapılmış bir sözleşmeİş ve Sosyal Guvenlik Hukuku Ara Sınav Soruları 20071.çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde, işveren işçiyi, kaç gün önceden haber vererek işe başlatmalıdır?
cevap: 4 gün

2.1475 sayılı iş kanunu ülkemizde yürürlüğe giren kaçıncı iş kanunudur?
cevap: 3.kanun

3.aşağıdakilerden hangisi genç işçidir?
cevap: 15 yaşını doldurmuş 18 yaşını doldurmamış işçiler

4.ülkemizde yazılı hukuk kurallarına geçiş (ya da sanayileşme hareketi de olabilir???) ilk olarak hangi dönemde gerçekleşmiştir?
cevap: tanzimat ve meşrutiyet dönemi

5.özel sektörde özürlü işçi çalıştırma oranı nedir?
cevap: % 3

6.sattığı kitap üzerinden ücret alan bir kişinin tabi olduğu ücret sistemi hangisidir?
cevap: komisyon ücret

7.1000 ytl ücret alan bir kişinin maaşının en çok ne kadarına haciz konabilir?
cevap: 250 ytl

8.tanzimat ve meşrutiyet döneminde çıkarılan ilk yazılı düzenleme hangisidir?
cevap: dilaverpaşa nizamnamesi

9.işyerinde gerçekleşen zorlayıcı sebep nedeniyle işveren işçilerine ne kadar süreyle ve ne miktarda ücret ödemek zorundadır?
cevap: 1 hafta süreyle yarım günlük ücret

10. 17 yasındaki 2yıl kıdemı olan çocuk kaç gün izin alır?
cevap:20

11.hangisi tazmınata eklenmez ?
cevap: iş yerınde işi görmek i için verilen kıyafetler

12.iş veren hangi durmda bildirimsiz fesih yapabilir?
cevap:sık sık işe geç gelmesi

13.işçinin işin durması nedeniyle 45 saatten fazla çalışmasında ne kadar fazla ücret alır?
cevap:%50

14:iş sözleşmesiyle çalışan avukat hangi iş ilişkisine bağlıdır?
cevap:iş sözleşmesine

16:hangisi iş sözleşmesi kapsamındadaır?
cevap:hastanede çalışan doktor

17:iş kanunu dısında kalan alanlarda hangisi geçerlidir?
cevap:borçlar kanunu

18 işçi işten ayrıldıktan sonra verilmesi zorumlu olan belge;_
cevap:çalışma belgesi

10. hangisi tek başına uygulanan ücret sistemlerinden biri değildir?
cevap: kardan pay alma

11. aşağıdakilerden hangisi, bildirimli fesih sebebi olabilir?
cevap: işçinin işe sık sık geç gelmesi

12. iş hukukunun türkiyede gelişme gösterdiği dönem hangisidir?
cevap: cumhuriyet dönemi

13. ilköğretime devam eden çocuk işçinin haftalık çalışma süresi kaç saattir?
cevap: 10 saat

14. aşağıdakilerden hangisi, kendine özgü kaynaklardandır?
cevap: işyeri iç yönetmelikleri

15. iş yerinde 2 yıldır çalışan işçi hastalanmıştır. işveren bu işçinin sözleşmesini ne kadar süre geçmeden feshedemez?
cevap: 12 hafta

16. aşağıdakilerden hangisi, çocuk işçilere ilişkin özel düzenlemelerden biri değildir?
cevap: ücret

17. haftalık izin ücreti belirlenmesi ile ilgili hangisi doğrudur?
cevap: izin ücreti hesabında çalışma karşılığı aldığı ücret esas alınır

18. işçinin iş görme işverenin de ücret ödeme yükümlülüğünün olduğu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
cevap: iş sözleşmesi

19. işçinin işverenin sağladığı araç gereçle çalışması neyin sonucudur?
cevap: bağımlılık

20. muvazzaf askerlik görevi dışında silah altına alınıp geri döndüğünde işvereni tarafından işe alınmazsa, işveren ne kadar tazminat ödemek zorundadır?
cevap: 3 aylık ücret tutarı

21. iş sözleşmesi sona erdiğinde işverenin işçiye vermek zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir?
cevap: çalışma belgesi

22. işçi işverenin yaptığı feshe ne kadar süre içinde mahkemeye itiraz edebilir?
cevap: 1 ay

23. aşağıdakilerden hangisi, iş hukuku kapsamındadır?
cevap: iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan doktor

24. iş hukukunda en son yürürlüğe girmiş ve en kapsamlı kanun aşağıdakilerden hangisidir?
cevap: 4857 sayılı iş kanunu

25. 17 yaşında 2 yıl kıdemi olan işçinin yıllık izin süresi kaç gündür?
cevap: 20 gün

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3011
favori
like
share