İkna ve Konuşma Vize Soruları 2008 - İkna ve Konuşma 2008 Vize Soruları - Halkla İlişkiler İkna ve Konuşma1. Bir kişinin hiç gitmediği bir semtin, şehrin ne tarafında olduğunu bilmesi aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisine bir örnektir?
Şartlanma yoluyla öğrenme
Kavrama yoluyla öğrenme
Farkına varmadan öğrenme***
Zorlama yoluyla öğrenme
Deneme-yanılma yoluyla öğrenme

2. Aşağıdakilerden hangisi ikincil kuvvetlendiricilere örnektir?
Başarı***
İçmek
Seks
İşitmek
Yemek

3. İknacının, dinleyicilerin hislerini iyi belirlemesi ve buna göre birtakım artistik kanıtlar oluşturması aşağıdakilerden hangisinin kapsamında yer alır?
Logos
Karmaşa
Ethos
Pathos***
Tutum

4. Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunun özelliklerinden biridir?
Standartlaşma***
İdeolojileri benimsemeye kapalı olma
Özgür düşünme yetisi
Dayanışma duygusunun egemen olması
Güdülenmeye kapalı olma

5. Aşağıdakilerden hangisi reklamlarda iknaya karşı koymayı önlemek amacıyla dikkat dağıtıcı olarak gerçekleştirilen uygulamalardan biridir?
Kadının dikkat çekici öğe olarak kullanılması***
Rasyonel anlatım
Marka farkındalığı
Ürünün somut faydalarının belirtilmesi
Yaşamdan kesit formatı

6. Aşağıdakilerden hangisi iknaya karşı koyma ile ilgili bir reklam sloganıdır?
Arçelik demek yenilik demek!
Ateş seni çağırıyor!
Siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz?***
Saçlarınızdan başlayın!
Şımartan aromanın gücü!

7. Dinleyicilerin, konuşmanın sadece kendileri ile ilgili kısımlarını dinlediği dinleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Seçerek dinleme***
Saplanmış dinleme
Görünüşte dinleme
Yüzeysel dinleme
Tuzak kurucu dinleme

8. Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın özelliklerinden biri değildir?
Toplumsal farklılıklara neden olması***
Düşüncelerimizi açıklamaya yaraması
Haberleşmeyi kolaylaştırması
Sürekli bir düşünce alışverişi olması
Uygarlığın gelişimine katkıda bulunması

9. Sınava hazırlanmak için bir araya gelen öğrencilerin oluşturduğu grup, aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Öğrenme grubu***
Deneysel grup
Yönetsel grup
Problem çözme grubu
Bilgi toplama grubu

10. İkna edici iletişim matrisinde yer alan değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?
Nitel-Nicel
Bağımlı-Bağımsız***
Sürekli-Süreksiz
Sayısal-Sayısal Olmayan
Deneysel-Deneysel Olmayan

11. Aşağıdakilerden hangisi tutum kavramını tanımlamaktadır?
Tutumlar toplumsal özellikleri nitelerler ve toplum içinde zamanla oluşurlar.
Tutum bir bireye atfedilen, psikolojik bir obje ile ilgili duygu, düşünce ve davranışları düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.***
Tutumlar sadece insanların fizyolojik ihtiyaçlarından kaynaklanırlar.
Tutumlar sürekli değişken özelliklerdir.
Tutumlar davranışlardan gözlemlenemezler.

12. Gazete ve TV gibi kitle iletişim araçlarınca bizlere sık sık hatırlatılan, kanunlara saygı ve kişilerin sahip oldukları hakları kapsayan fazilet ögesi aşağıdakilerden hangisidir?
Yalancılık
Güzellik
Kibarlık
Çekicilik
Adalet***

13. İknaya karşı direnme büyük ölçüde aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Güdülerle
Ortamla
Olumlu duygularla
Kaynağın inanırlılığıyla***
Araçlarla

14. Aşağıdakilerden hangisi dinleme hakkındaki mitlerden biridir?
Bütün dinleyiciler aynı iletiyi almazlar.***
Dinleme sadece işitmektir.
Dinleme savunucu olmalıdır.
İyi bir dinleyici tuzak kurucu dinlemelidir.
Her dinlediğimizi anlarız.

15. İnsanları hayvanlardan ayıran en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Kendisini güvende hissetmek için bir evde yaşaması
Annelik içgüdüsü
Konuşabilmesi***
Diğer insanlarla birlikte yaşaması
Açlığını gidermek için avlanması

16. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan tören konuşması, özel durumlarda yapılan konuşma türlerinden hangisine örnektir?
Bilgilendirme konuşmaları
Sunuş konuşmaları
Anma konuşmaları***
Kabul konuşmaları
Giriş konuşmaları

17. Bütünleşik pazarlama iletişimi ile ilgili yapılan bir konuşma, aşağıdaki konuşma türlerinden hangisine bir örnektir?
Eleştirici konuşma
Kavramlar hakkında konuşma***
Giriş konuşması
Objeler hakkında konuşma
Savunucu konuşma

18. Aristo’nun öne sürdüğü "Ethos", "Pathos" ve "Logos" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aralarında çok açık ve kesin bir sınır yoktur.***
Mantık sınırlarını her zaman aşarlar.
Fizyolojik özellikleri nitelerler.
Tamamen biyolojik özelliklerden kaynaklanırlar.
Fiziksel çekicilik her üçü için de önemlidir.


19. Aşağıdakilerden hangisi ilk ikna kuramcılarından biridir?
Aristo***
Marshall McLuhan
August Comte
John Fiske
Eflatun

20. Bireyin genel hayat görüşüne ve davranışlarına yön veren tutuma ne ad verilir?
Güdü
İhtiyaç
Adet
Örf
İdeoloji***

21. Aşağıdakilerden hangisi iknaya karşı koymada rol oynar?
İknacının tanıdık olması
Bireyin geçmişte yaşadıkları veya alışkanlıkları***
İknacının sevilen biri olması
İkna edici iletinin inandırıcı olması
İknacının karizması

22. Bir kişinin ihtiyacı olduğunda bencillik göstermeden ona destek verilmesini ifade eden fazilet öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Akıllılık
Nezaket
Cesaret
Cömertlik***
Sağduyu

23. "Özgürlük, insanın tasarladığı duygudur, konulan tüm yasakları aşabilmesidir." ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?
McGuire
Vash
Festinger
Sartre***
Macoby


24. Aşağıdakilerden hangisi, iknaya karşı direnme sürecinde dikkatin dağılmasının etkilerini araştıran kişilerden biri değildir?
Vash
Garetti
Hall***
Festinger
Macoby

25. İnsan ırkının 25 milyon yıllık tarihi üzerinde çalışan yeni bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Patoloji
Paleoantropoloji***
Fizyoloji
Nöroloji
Metodoloji

26. Aşağıdakilerden hangisi, küçük gruplarda üyelerin üstlenmeleri gereken sorumluluklardan biri değildir?
Tam katılımın özendirilmesi
Bireysel çatışmalardan kaçınılması
Grup üyelerinin her birinin aynı şekilde düşünmeye zorlanması
Bireyin kendisini grubun amaçları konusunda taahhüt altında hissetmesi
Bireysel görevlerin yerine getirilmesi***

27. Konuşmanın yapıldığı toplumsal ve fiziki çevreye ne ad verilir?
Ortam ***
Markez
Statü
Alan
Durum

28. Aşağıdakilerden hangisi, süreçler hakkında konuşmaya bir örnektir?
Parfümün nasıl yapıldığı konusunda bilgi verilmesi***
Türkiye hakkında bilgiler verilmesi
Eğitim felsefesinin açıklanması
Romantizmin ne olduğu üzerinde tartışılması
Bilimin temel kavramlarının tanımlanması


29. Aşağıdakilerden hangisi yapıcı bir konuşmanın amaçlarından biridir
Karşımızdakinin değer yargılarına saygı göstermeden konuşmak
Sadece eleştirmek amacıyla konuşmak
Bizi dinleyenleri yok sayarak kendi görüşlerimizi savunmak
Karşımızdakilerin değer yargılarını, düşüncelerini ve inançlarını olumlu bir yönde değiştirmek için konuşmak***
Kötülemek amacıyla konuşmak


30. Aşağıdakilerden hangisi kitle toplumunun özelliklerinden biridir?
Dayanışma duygusunun egemen olması
Özgür düşünme yetisi
Standartlaşma***
Güdülenmeye kapalı olma
İdeolojileri benimsemeye kapalı olma

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 2483
favori
like
share
tekincan Tarih: 28.02.2010 23:20
soruların cevap anahtarını gönderirmisiniz