AÖF Pazarlama Yönetimi - Pazarlama Yönetimi Ara Sınav SorularıHanqi YıLın oLduqunu BiLmiyorum MaaLeSef...1 )
Pazarlamada, değişimin gerçekleşebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir? A)En az iki taraf (kişi, grup, örgüt) olmalıdır. B)Taraflar birbirlerine verebilecekleri değerli bir "şey"e sahip olmalıdır. C)Her iki tarafın da iletişim yeteneği olmalıdır. D)Her iki taraf da birbirine sunduğu şeyi kabul etmekte ya da etmemekte özgür (serbest) olmalıdır. E)Sadece pazarlamacı olmalıdır.
2 )
Aşağıdakilerden hangisinde pazarlama karması elemanları birlikte verilmiştir? A)Üretim-Mal-Dağıtım-Satış çabaları B)Mal-Fiyat-Satış çabaları C)Ürün-Dağıtım-Fiyat-Satış çabalan D)Mal-Fiziksel dağıtım-Fiyat-Reklam E)Üretim-Fiyat-Dağıtım-Satış çabaları
3 )
Pazarlama faaliyetlerinin başlangıç aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A)Malların reklamının ve satışının yapılması B)Malların taşınması ve toptancının eline geçmesi C)Malların üretilmesi D)Malların üretim öncesi düşünce olarak planlanıp, geliştirilmesinden başlayarak, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılması E)Malların perakendecinin eline geçmesi
4 )
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama planının uygulanması sürecinde birbiriyle ilişkili öğelerden biri değildir? A)Eyem programlan B)Organizasyonel yapı C)Yönetim iklimi D)İşletme kültürü E)Maliyet
5 )
Aşağıdakilerden hangisi hem büyüme hızı, hem de pazar payı düşük işlerden oluşan SİB grubudur? A)Yıldızlar B)Nakit inekleri C)Nakit yutucular D)Soru işaretleri E)Çeşitlendirme
6 )
Aşağıdakilerden hangisi fiyatları düşürme, reklam arttırma gibi yollar üzerinde duran strateji türüdür? A)Pazar geliştirme stratejisi B)Pazara nüfus etme stratejisi C)Mamul geliştirme stratejisi D)Çeşitlendirme stratejisi E)Ürün geliştirme stratejisi
7 )
Aşağıdakilerden hangisi ana kütle birimlerini gösteren listeyi yapmanın çok pahalıya mal olması ve elde edilmesinin güç olması durumunda uygulanan örnekleme yöntemidir? A)Kümelere göre örnekleme B)Alanlara göre örnekleme C)Zümrelere göre örnekleme D)Basit tesadüfi örnekleme E)Kararsal örnekleme
8 )
Aşağıdakilerden hangisi kararsal örneklemenin zayıf yönlerinden biridir? A)Fazla zaman almaması B)Düşük maliyetli olması C)Sübjektif olması D)Objektif olması E)Alanının geniş olması
9 )
İnsanın terleme miktarını ölçerek duyduğu heyecanın derecesini saptamak amacıyla gözlem yönteminde kullanılan mekanik kayıt aracı aşağıdakilerden hangisidir? A)Direkt gözlem B)Odimetre C)Gizlenmiş göz korneası D)Edit işlemi E)P***o-Galvanometre
10 )
Aşağıdakilerden hangisi kişiyi, dış tehditlerden ya da kişisel duygulardan korumaya yönelik tutumlardır? A)Faydaya yönelik işlev B)Değer açıklayıcı işlev C)Yerleşik bilgi işlevi D)Ego-Savunmacı işlev E)Deneysel işlev
11 )
Aşağıdakilerden hangisi kapsamlı problem çözme davranışı sonucu ortaya çıkan davranış türü değildir? A)Pahalı ürünler satın alma B)Sık satın alınmayan ürünler satın alma C)Kapsamlı araştırma gerektiren ürünler satın alma D)Bilinmeyen ürünler satın alma E)Düşük tüketici ilgisini oluşturan ürünler satın alma
12 )
Aşağıdakilerden hangisi fikir liderlerinin özelliklerinden biri değildir? A)Belirli ürünler hakkında bilgiye sahip olan kişilerdir B)Uzman gücüne sahiptirler C)Sosyal açıdan aktif değildirler D)Değer ve inançları etkiledikleri kişilerle örtüşür E)Değerlendirmeleri tarafsız olabilir
13 )
Satın alma merkezi içinde hangi roller vardır? A)Başlatıcı B)Etkileyici C)Karar verici D)Yönlendirici E)Hepsi
14 )
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin satın alma davranışını etkileyen faaliyete dayalı ve durumsal faktörlerden biri değildir? A)Ekonomik iklim B)Siyasi durum C)Örgüt kültürü D)Coğrafi konum E)Karar vericiler
15 )
Aşağıdakilerden hangisi "doğrudan tekrar satın alma" ile ilgili öne sürülen varsayımlardan birisi değildir? A)Satın almada zaman uzundur B)Satın alma merkezine katılanların sayısı azdır C)Satın alma ile ilgili koşullar sabittir D)Satın alma merkezinin yapısı sabittir E)Satın alma sonrası değerlendirme süreci kısadır
16 )
Satış kotalarının ulaşılabilir biçimde düzenlenmesi ve satış performans ölçütlerinin belirlenmesi hangi pazar eylemi amacı içinde yer alır? A)Satış noktası analizi B)Pazar alanı analizi C)Stok denetimleri D)Pazar testleri E)Tüketici panelleri
17 )
Tüketici kategorileri arasında yer alan sistemi aşanlar aşağıdaki özelliklerden hangilerine sahiptir? A)Marka tercihi kuvvetli-fiyat duyarlılığı düşük B)Marka tercihi zayıf-fiyat duyarlılığı yüksek C)Marka tercihi zayıf-fiyat duyarlılığı düşük D)Marka tercihi kuvvetli- fiyat duyarlılığı yüksek E)Marka tercihi yok-fiyat duyarlılığı yok
18 )
Geliştirici pazarlama görevi aşağıdaki talep düzeylerinden hangisinde uygulanır? A)Sıfır talep B)Düzensiz talep C)Gizli talep D)Tam talep E)Negatif talep
19 )
Bir ya da birkaç kullanım sonucunda tümüyle tüketilen ve aynı zamanda somut olan ürünlere ne ad verilir? A)Somut ürünler B)Hizmetler C)Dayanıksız ürünler D)Dayanıklı ürünler E)Maddi ürünler
20 )
Bir ürünle ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlarda üreticinin sorumluluğunu ortaya koyan bildirime ne ad verilir? A)Ürün sorumluluğu B)Etik sorumluluk C)Ürün güvencesi D)Yasal yaptırım sorumluluğu E)Servis sorumluluğu
21 )
En çok kârın sağlandığı ürün yaşam eğrisi dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A)Olgunluk B)Pazara giriş C)DüşüşD)Gerileme E)Büyüme
22 )
Zaman, yer ve mülkiyet faydalarının yaratılması işletmenin hangi fonksiyonu ile ilgilidir? A)Üretim fonksiyonu B)Finansman fonksiyonu C)Maliyet fonksiyonu D)Pazarlama fonksiyonu E)Tedarik fonksiyonu
23 )
Mal ve hizmetlerin tüketiciye geçişine kadar yürütülen özelleşmiş faaliyetlerin ele alındığı pazarlama yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? A)Yönetsel yaklaşım B)Fonksiyonel yaklaşım C)Sistem yaklaşımı D)Ürün yaklaşımı E)Kla*** yaklaşım
24 )
Boston Danışma Grubu'nun pazar payı / büyüme matrisindeki yüksek büyüme hızı ve yüksek pazar payına sahip işlere veya mamullere ne ad verilir? A)Nakit inekleri B)Nakit yutucular C)Soru işaretleri D)Yıldızlar E)SİB
25 )
Bir işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyip, dış çevredeki fırsat ve tehditlerin ortaya konmasına ne ad verilir? A)Pazar fırsatı B)Ürün analizi C)Pazar analizi D)Pazar bölümlemesi E)Swot analizi
26 )
Aşağıdakilerden hangisi kara vericiye bilgiyi sürekli depolayan, toplayan, analiz eden ve ihtiyaç duyulduğunda sunan yöntemler bütünüdür? A)Pazarlama araştırması B)Pazarlama bilgi sistemi C)Tüketici araştırması D)Pazar analizi E)Performans sistemi
27 )
Araştırma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir? A)Problemin teşhis ve tanımı B)Araştırma raporunun hazırlanması C)Verilerin cetvellenmesi D)Yöntemlerin seçimi E)Veri kaynaklarının belirlenmesi
28 )
Aşağıdakilerden hangisi referans gruplarının tüketiciler üzerinde uyguladığı güçlerden biri değildir? A)Referans gücü B)Yasal güç C)Fikir gücü D)Ödül gücü E)Zorlayıcı güç
29 )
Aşağıdakilerden hangisi örgütsel satın alma davranışının en önemli farklı yönüdür? A)Tek boyutlu satın alma etkisi B)Alıcı katılımı C)Çok boyutlu satın alma etkisi D)Algılama E)Talebin yapısı
30 )
Aşağıdakilerden hangisi pazar potansiyeli belirlenmek istenen ürünü kullanabilecek toplam nüfusun ne olduğunu saptamaya yarayan pazar payı yöntemidir? A)İlişkilendirilen mallar etüdü B)Pazar geliştirme yöntemi C)Zincirleme oran yöntemi D)Satın alma eğilimi araştırmaları E)İstatistiksel ayıklama tekniği1. soru- E 2. soru- C 3. soru- D 4. soru- E 5. soru- C 6. soru- B 7. soru- B 8. soru- C 9. soru- E 10. soru- D 11. soru- E 12. soru- C 13. soru- E 14. soru- E 15. soru- A 16. soru- B 17. soru- D 18. soru- C 19. soru- C 20. soru- C 21. soru- E 22. soru- D 23. soru- B 24. soru- D 25. soru- E 26. soru- B 27. soru- A 28. soru- C 29. soru- C 30. soru- C

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5940
favori
like
share
ESİN EROĞLU Tarih: 14.02.2010 17:53
tşkler