AÖF Anayasa Hukuku - AÖF Anayasa Hukuku Soruları - AÖF Anayasa Hukuku Final Soruları1-Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükümeti bünyesi içinde bir devlet başkanlığı makamının yaratılamamasına
yol açmıştır?

b)Ortaya çıkacak görüş ayrılıkları dolayısıyla milli mücadelenin sekteye uğramasının önüne geçilmek istenmesi.


2-Aşağıdakilerden hangisi anayasa hükümlerinin sıklıkla tartışılmasına yol açması dolayısıyla siyasal
ortamı istikrarsızlığa sürükleyen nedenlerden biridir?

d)Anayasanın kazuistik yöntemle hazırlanması.

3-Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin,demokratik yaşamın vazgeçilmez unsuru olduğu ifadesinin doğal
bir sonucudur?

b)Yurttaşların siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve ayrılma hakkına sahip olması.


4-Aşağıdakilerden hangisi eşitlik ilkesinin bir gereği değildir?

e)aynı durumdaki kadın ve erkeklerden, kadınlara daha fazla fırsat ve hizmet olanağının tanınması.

5-Türk anayasaları arasında hangi yumuşak anayasa olarak nitelendirilmeye uygundur?

b)1921 Anayasası.

6-Bakanlar Kurulu Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisini hangi makamdan alır?

c)TBMM.

7-Aşağıdakilerden hangisi bir parlamento kararı değildir?

a)Bütçe kanunun hazırlanması.

8-Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

d)Denetim anayasa mahkemesince yapılır.

9-Anayasada ve ilgili yasalarda düzenlendiği şekliyle milletvekili seçimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi söylenemez?

a)Cumhurbaşkanının milletvekili adayların reddetme yetkisi vardır.

10-Yasama sorumsuzlugu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

d)TBMM Başkanlık divanı, gerekli hallerde milletvekillerinin sorumsuzluğunu kaldırabilir.

11-Seçim çevrelerinin nüfuslarına göre değişen sayıda olmak üzere birden çok milletvekili çıkardığı seçim
sistemine ne ad verilir?

a)Liste usulü.

12-Yasama meclislerinin belli bir konuda bilgi edinmek için yaptıkları incelemeye ne verilir?

c)Meclis araştırması.

13-Bir yasama döneminde sonuçlandırılmamış olan kanun tasarı ve tekliflerinin hükümsüz sayılmasına ne ad verilir?

d)Kadük olma.

14-Aşağıdakilerden hangisi siyasi parti gruplarının yetki ve ayrıcalıkları arasında yer almaz?

e)Kanun hükmünde kararname çıkarabilme.

15-Aşağıdakilerden hangisi yürütme yetkisinin bir kurulda olduğu sistemi tanımlar?

c)Kolejyal yürütme.

16-Aşağıdakilerden hangisinin Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlıgını sağlamaya yönelik oldugu söylenemez?

b)Cumhurbaşkanının yüksek öğrenim görmüş olması.

17-Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı'nın yürütme ile ilgili görev ve yetkilerinden biri değildir?

a)Askeri yüksek idare mahkemesi üyelerini seçmek.

18-Aşağıdakilerden hangisi Bakanlar Kurulu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerince verilen desteği ifade eden kavramdır?

d)Güven oyu.

19-Aşağıdakilerden hangisi Başbakan'la Bakanlar arasındaki ilişki konusunda 1982 Anayasası'nın getirdiği bir yeniliktir?

d)Bakanların başbakana karşıda sorumlu olduklarının belirtilmesi.

20-Parlamenter sistem hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

b)Parlamenter sistemde, yasama ve yürütme organları ayrı ayrı olmak üzere halk tarafından doğrudan seçilir.

21-1961 Anayasası'nın öngördüğü olağanüstü yönetim usulleri hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Ayaklanma çıkması halinde Milli Güvenlik Kurulu' nun görüşü alınarak olağanüstü hal ilan edilebilir.

22-Sıkıyönetim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

c)Kolluk kuvvetleri, hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri yaralama veya ölümlerden sorumlu tutulamaz.

23-Aşağıdakilerden hangisi hakimlik teminatının unsurlarından biri değildir?

e)Hakimlerin görev yerlerinin sık aralıklarla ve sürekli olarak değiştirilmesi.

24-Aşağıdaki anayasalardan hangisi benimsenmiş olduğu kuvvetler birliği ilkesiyle bağdaşmayacak biçimde yargı işlevini ayrı bir
kuvvet olarak nitelendirmiştir?

c)1924 Anayasası.

25-Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasası döneminde Yüksek Hakimler Kurulu üyelerinin tümünün Yargıtay Genel Kurulunca,kendi içinden
seçilmesine yol açan nedenlerden birini oluşturmaz?

a)Yürütme organlarının güçlendirilmesi eğilimi.

26-Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin gelişimindeki son ve en önemli aşama olarak tanımlanabilir?

e)Anayasa yargısı.

27-Aşağıdakilerden hangisi normların anayasaya uygunlugunun siyasal denetiminde uygulanan yöntemlerden birini oluşturmaz?

c)Anayasa mahkemesi yoluyla yapılan denetim.

28-Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi'nin özel bir anayasa organı olarak görülmesine ilişkin gerekçelerden biri değildir?

e)Anayasa mahkemesinin yönetimini sağlayacak kendine ait bir bütçesinin olmaması.

29-Aşağıdakilerden hangisi 1961 Anayasasında öngörülen organ davasını açmaya yetkili kılınmamıştır?

b)Cumhurbaşkanı.

30-Anayasa uygunluk denetiminde uygulanan usul hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

e)Anayasa mahkemesinin gerekçe ile bağlı fakat istemle bağlı olmaması.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1664
favori
like
share